Obvinění (trestní řízení)

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Kde se bude soudní řízení konat?

Soudní řízení se koná před soudcem s příslušnou soudní pravomocí ve věci.

V případě méně závažných protiprávních jednání je příslušným soudcem smírčí soudce a samosoudce. V případě závažnějších trestných činů projednává danou věc senát. Trestné činy, které jsou považovány za společensky nebezpečné (vražda a terorismus), projednává porotní soud („Assise“).

Soudní řízení musí být veřejné. Pokud by tomu tak nebylo, považuje se za neplatné.

Soudce může rozhodnout, že v určitých případech bude soudní řízení či některé jeho části neveřejné. Můžete požádat, aby byli svědci vyslechnuti neveřejně, pokud by veřejné projednávání poškodilo vaše právo na ochranu soukromí s ohledem na skutečnosti, které nesouvisí s řízením.

Soudní rozhodnutí vynese stejný soudce, který vede soudní řízení. V případě soudního řízení vedeného porotním soudem („Assise“), musí soudní rozhodnutí přijmout celá porota.

Lze v průběhu soudního řízení změnit obvinění v obžalobě?

Během soudního řízení lze obvinění, jež byla vůči vám vznesena, změnit.

Státní zástupce může vůči vám vznést nová obvinění, pokud se ukáže, že se trestný čin liší od trestného činu popsaného v obžalobě, nebo pokud vyjde najevo další trestný čin / přestupek nebo se objeví přitěžující okolnosti.

Můžete požádat o určitý čas na přípravu obhajoby.

Co se stane, pokud se přiznám k obvinění?

V italském právním systému se přiznání viny nepředpokládá.

Jestliže nechcete podstoupit soudní řízení a chcete, aby vám byl uložen menší trest, musíte státního zástupce požádat o dohodu o trestu (přiznání viny). Žádost musíte podat během předběžného projednání obžaloby nebo v případě, že se předběžné projednání nekoná, hned na začátku soudního řízení.

Jaká jsou má práva během soudního řízení?

U soudu nemusíte být přítomni.

Vaše přítomnost může být vyžadována pro některé konkrétní úkony, například při vaši identifikaci svědkem.

Jestliže se v takovém případě nedostavíte k soudu dobrovolně, může soudce nařídit vaši povinnou účast na soudním řízení.

Chcete-li se zúčastnit soudního řízení, brání vám v tom však vážná překážka (nemoc), může váš obhájce požádat o odročení jednání.

Můžete se účastnit rovněž pouze některých jednání. Pokud se k jednání nedostavíte, vynese soud rozsudek pro zmeškání.

Jestliže nerozumíte jazyku řízení, musíte mít povinně tlumočníka.

Pomoc obhájce je povinná a obhájce se musí účastnit soudního řízení.

Máte právo na svého obhájce. Nemáte-li dostatečné prostředky na jeho zaplacení, můžete požádat o právní pomoc (obhajoba, kterou hradí stát).

Pokud jste si nezvolili obhájce sami, ustanoví vám obhájce soud.

Pokud jde o více informací, viz informační přehled č. 1. Obhájce můžete kdykoli odvolat. Jestliže chcete změnit obhájce, kterého vám ustanovil soud, musíte získat od soudce příkaz, přičemž svou žádost musíte odůvodnit.

Máte právo během celého soudního řízení mlčet.

Pokud státní zástupce či jiný účastník řízení požádá o váš výslech, můžete s tím souhlasit, nebo jej odmítnout.

Kdykoli během soudního řízení můžete učinit prohlášení.

Máte právo na to, abyste byli vyslechnuti.

Nebude-li vypovídat pravdivě, nebudou vám za to uloženy žádné sankce, soudce však může tuto skutečnost vzít v úvahu jako svědčící proti vám.

Pokud obviníte jiné osoby, musíte si být jisti tím, že vaše výpověď je pravdivá. Budete-li lhát, můžete být obviněni z trestného činu pomluvy.

Jaká jsou má práva ve vztahu k důkazním prostředkům svědčícím proti mně?

Hned na začátku soudního řízení požádá státní zástupce, váš obhájce a jakýkoli jiný účastník řízení soudce o přípustnost důkazních prostředků.

Váš obhájce může důkazní prostředky požadované ostatními účastníky řízení odmítnout.

Váš obhájce může požádat o výslech svědků a odborných znalců a o získání dokumentů. Jedná se o důkazní prostředky, které váš obhájce mohl získat při pátrání za účelem vaši obhajoby. Pokud jde o více informací, viz informační přehled č. 2. Svědci a odborní znalci jsou vyslechnuti při křížovém výslechu účastníků řízení.

Váš obhájce může klást otázky svědkům obžaloby i obhajoby.

Váš obhájce může vyvrátit prohlášení, která svědci učinili dříve. Rozpory mezi výpověďmi učiněnými dříve a před soudem vezme soudce v úvahu za účelem zjištění, zda je svědek věrohodný, či nikoli.

Bude se přihlížet k informacím o mé předchozí trestné činnosti?

Soudce může vzít v úvahu vaše případná předchozí odsouzení.

Můžete být obviněni z recidivy. V tomto případě se trest zvýší, budete-li odsouzeni.

Předchozí odsouzení v jiných členských státech je možno vzít v úvahu, jsou-li uznána italskou vládou.

Co se stane na konci hlavního líčení?

Po skončení hlavního líčení učiní státní zástupce, váš obhájce a případně ostatní účastníci řízení závěrečná prohlášení a předloží své návrhy.

Soudce vyhlásí svůj výrok a ihned přečte obvinění.

Rozsudkem může být zproštění viny, nebo odsouzení.

Budete-li odsouzeni, může být sankcí pokuta, nebo trest odnětí svobody, případně obojí.

Soudce může uložit podmíněný trest.

Nepodmíněný trest odnětí svobody je vykonatelný, jakmile je rozsudek pravomocný.

Jestliže se soudce domnívá, že je to nutné, může souhlasit s vyšetřovací vazbou nebo domácím vězením, či je vyžadovat. Pokud jde o další informace, viz Informační přehled č. 2.

V případě soudního řízení před smírčím soudcem k možným sankcím patří pokuty, domácí vězení a veřejně prospěšné práce.

Podmíněný trest není použitelný.

Smírčí soudce může trest nahradit vyhoštěním ze země.

Jaká je úloha oběti v průběhu soudního řízení?

Oběť přestupku / trestného činu se může účastnit trestního řízení, přičemž je jí nápomocen právní zástupce.

Právní zástupce se účastní soudního řízení, může požádat o důkazní prostředky a vyslechnout svědky a odborné znalce.

Jste-li odsouzeni, může vám soud uložit zaplacení náhrady škody poškozené straně (oběti).

Soudce může rozhodnout, že zaplacení náhrady škody poškozené straně je nutno provést okamžitě.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

Otázky obecného práva

Otázky trestního práva

Italská komora obhájců v trestních věcech

Lidská práva

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.