Obvinění (trestní řízení)

Itálie

Tento informační přehled vysvětluje, co se stane, pokud je osoba podezřelá nebo obviněná z trestného činu.

Obsah zajišťuje
Itálie

Shrnutí trestního řízení

Shrnutí běžných kroků v trestním řízení týkajícím se dospělých osob je uvedeno níže.

V informačním přehledu najdete podrobný popis každé fáze řízení, jakož i vašich práv. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a slouží pouze jako vodítko.

Trestní řízení je zahájeno, jakmile se policie nebo státní zástupce dozví o činu, který by mohl být trestným činem.

Jakmile je vyšetřování ukončeno, státní zástupce zahájí proces s cílem zahájit soudní řízení, pokud nepovažuje za vhodné případ uzavřít.

Za účelem projednání trestných činů senátem, porotním soudem (což je orgán podobný korunnímu soudu ve Spojeném království nebo federálnímu soudu ve Spojených státech) nebo v některých případech soudem složeným z samosoudce zašle státní zástupce žádost o postoupení soudci na předběžném jednání.

Po skončení předběžného jednání může soud povolat obviněného k soudnímu řízení nebo žalobu zastavit.

V případě trestných činů, pro které je příslušný jediný orgán nebo smírčí soudce, vydá státní zástupce předvolání (mandato di comparizione) nebo přímé předvolání (citazione diretta in giudizio).

Existují také některé zvláštní postupy: zkrácený postup, uložení trestu na žádost účastníků řízení (dohoda o vině a trestu), okamžité (giudizio immediato) nebo nařízené (giudizio direttissimo) soudní řízení a trestní příkaz.

Trestní řízení obvykle probíhá ve třech fázích:

  • první stupeň (soudce, soud zasedající ve složení jako senát, samosoudce nebo smírčí soud),
  • odvolání a
  • kasační soud (nejvyšší instance).

V prvním stupni jsou shromážděny veškeré důkazy, svědectví a listinné důkazy; řízení končí odsouzením nebo zproštěním obžaloby.

Proti rozsudku vydanému v prvním stupni se můžete odvolat.

Odvolací soud rozhodne o potvrzení rozsudku vydaného v prvním stupni nebo o jeho úplné nebo částečné změně nebo o jeho zrušení a vrácení věci soudu prvního stupně.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu lze podat opravný prostředek ke kasačnímu soudu (nejvyšší instance).

Kasační soud vydá rozsudek, v němž může prohlásit žalobu za nepřípustnou nebo ji odmítnout, nebo dokonce zrušit napadený rozsudek bez vrácení věci nebo rozhodnout o zrušení rozsudku a vrátit věc soudu prvního stupně.

Po ukončení všech fází řízení nabývá rozsudek právní moci. V případě odsouzení s uložením trestu se trest stává vykonatelným.

V informačním přehledu najdete podrobný popis každé fáze řízení, jakož i vašich práv. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a slouží pouze jako vodítko.

Jste-li obětí trestného činu, můžete všechny informace o svých právech nalézt zde.

Úloha Evropské komise

Je třeba uvést, že Evropská komise nemá v trestním řízení v členských státech žádnou úlohu, a proto vám nemůže být při podávání stížnosti nápomocna. Informace uvedené v tomto informačním přehledu slouží ke zjištění, jak můžete podat stížnost a na koho se můžete obrátit.

Pro informace, které potřebujete, klikněte na níže uvedené odkazy:

1 – Moje práva v průběhu vyšetřování

2 – Moje práva v průběhu soudního řízení

3 – Moje práva po skončení soudního řízení

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

Otázky obecného práva

Otázky trestního práva

Italská komora obhájců v trestních věcech

Lidská práva

Poslední aktualizace: 22/03/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.