Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Kde bude probíhat soudní řízení?

Věc se bude projednávat u okresního či městského soudu, závažné trestné činy pak u krajského soudu. Místo, kde bude probíhat soudní řízení, obvykle závisí na místě, kde byl spáchán trestný čin. Bude vám zasláno písemné oznámení.

Soudní řízení je obvykle veřejné, kromě některých výjimek (sexuální trestné činy, nutnost chránit státní tajemství atd.).

U soudu prvního stupně projednává danou věc samosoudce, ale předseda soudu může požadovat, aby věc projednal senát složený ze tří profesionálních soudců. Rozhodnutí ve věci přijímá soudce/senát.

Je možné změnit obvinění během soudního řízení?

V průběhu soudního řízení může státní zástupce překvalifikovat obvinění na více nebo méně závažný trestný čin.

Pokud státní zástupce překvalifikuje obvinění na méně závažný trestný čin, ale věcné důkazy zůstanou stejné, zaznamená se do protokolu soudního jednání nové obvinění.

Pokud se obvinění překvalifikuje na méně závažný trestný čin, jestliže se změnily věcné důkazy, nebo na více závažný trestný čin, kdy věcné důkazy zůstaly stejné, mělo by se nové obvinění zaznamenat do protokolu soudního jednání. Můžete požádat o jejich písemné vyhotovení.

Pokud státní zástupce překvalifikuje obvinění na více závažný trestný čin, jelikož se v souvislosti s trestným činem vyskytly nové důkazy, může soud danou věc odročit a státní zástupce musí soudu předložit novou obžalobu s novými obviněními do jednoho měsíce.

Informace o novém obvinění budou zaslány vám, vašemu právníkovi, oběti(poškozenému) a jejímu zástupci a bude uvedeno datum soudního líčení.

Co se stane, pokud přiznám svoji vinu v případě některých nebo veškerých obvinění?

Pokud se obviněný přizná, může mu být vyměřen mírnější trest. To platí i v případě, že se přizná pouze k části obvinění.

Pokud se přiznáte ke všem obviněním, může soud projednat váš případ bez zkoumání důkazů a pouze na základě posouzení důkazů, které se týkají vás osobně a odškodnění ve formě náhrady škody. V takovém případě existují omezené možnosti odvolání proti rozsudku.

Musím být přítomen/přítomna během soudního řízení?

Musíte být přítomen/přítomna veškerých soudních jednání až do vydání rozsudku. Můžete požadovat, aby se daná věc projednávala bez vás, ale v takovém případě musí být přítomen váš zástupce.

Pokud jste v jiné zemi nebo místo vašeho pobytu není známé nebo pokud není vaše přítomnost u soudu možná, lze danou věc projednat v nepřítomnosti (tj. bez vás).

Nemáte právo se soudního jednání zúčastnit prostřednictvím videokonference z jiného členského státu.

Budu mít během soudního řízení k dispozici tlumočníka?

Tlumočníka vám přidělí soud.

Budu mít během soudního řízení k dispozici právníka?

O tom, zda potřebujete právníka, rozhodujete vy sami. Obhájce jste povinni mít za těchto okolností:

 • pokud jste nezletilý, právně nezpůsobilý/nezpůsobilá nebo máte poruchy učení,
 • pokud se rozhodne o použití donucovacích prostředků medicínské povahy,
 • pokud nemůžete vykonávat svá procesní práva z důvodu fyzické/duševní nezpůsobilosti,
 • pokud jste negramotný nebo máte nízké vzdělání, které vám neumožňuje vykonávat vaše procesní práva,
 • pokud bylo zahájeno jednání o dohodě se státním zástupcem,
 • pokud se daná věc projednává ve vaší nepřítomnosti.

V těchto případech vám bude přidělen obhájce, kterého můžete odmítnout, kromě případů souvisejících s použitím donucovacích prostředků medicínské povahy. Máte právo požádat o přidělení jiného obhájce.

Mohu při soudním jednání mluvit?

Při soudním jednání máte právo poskytovat svědectví a vyjadřovat své názory. Poskytnout svědectví není vaší povinností a nelze to považovat za neochotu spolupracovat se soudem. Máte právo své svědectví poskytnout soudu písemně a soud ho přečte nahlas. Nejste povinen svědčit sami proti sobě, vaši vinu musí prokázat státní zástupce.

Nejste povinen mluvit pravdu; nemůže být proti vám zahájeno nové trestní stíhání z toho důvodu, že jste záměrně poskytl falešné svědectví nebo odmítl vypovídat. Vaše chování může být vzato v úvahu při vynášení rozsudku, ale nelze ho považovat za přitěžující okolnost.

Jaká jsou moje práva v souvislosti s důkazy svědčícími proti mně?

Během soudního řízení můžete předkládat nové důkazy na podporu svého alibi, pro vyloučení trestní odpovědnosti či zmírnění viny a zpochybnění důkazů státního zástupce.

Máte právo klást otázky svědkům a oběti, máte právo zvát svědky včetně těch, kteří nebyli dříve vyslechnuti, dále předkládat dokumenty, fyzické nebo elektronické důkazy a žádat soud, aby si vyžádal určité předměty či dokumenty.

Máte právo předkládat důkazy během celého soudního řízení, a to až do chvíle, kdy soud oznámí, že soudní projednávání důkazů bylo ukončeno.

Máte právo využívat služby soukromého detektiva. Při rozhodování o určité věci soud přezkoumá všechny důkazy v celé úplnosti.

Poté, co se vyjádří další strany řízení, soud rozhodne, zda povolá vaše svědky. Pokud bude vaše žádost zamítnuta, můžete ji opakovaně předložit.

Vy a váš obhájce máte právo klást otázky všem svědkům v dané věci. Jejich důkazy budou analyzovány v obhajovací řeči, kterou přednesete vy nebo váš obhájce.

Bude se přihlížet k informacím o mé trestní minulosti?

K informacím o vašich dřívějších odsouzeních se přihlížet bude. Odsouzení, která byla vymazána z trestního rejstříku z důvodu jejich promlčení, lze považovat za okolnosti, které charakterizují vaši osobnost. K těmto informacím se přihlíží při rozhodování o trestu i při uvalování vazby.

Informace o vašem trestním rejstříku se požadují během stádií vyšetřování a trestního stíhání, tyto informace lze předložit při soudním řízení. Soud přihlédne k vašemu trestnímu rejstříku při vynášení rozsudku.

Zákon umožňuje navázat kontakt s příslušnými orgány v jiném členském státě a požádat je o informace o tom, zda jste tam byl dříve odsouzen pro trestný čin.

Co se stane na konci soudního řízení?

Soud vydá rozhodnutí o zproštění nebo uznání viny nebo o ukončení trestního řízení, pokud okolnosti ukazují na to, že by nemělo pokračovat. Tento případ může nastat, pokud neexistuje dostatek důkazů na podporu obvinění nebo pokud státní zástupce obvinění stáhne.

Možné tresty:

 • trest odnětí svobody (od 3 měsíců do 15 let, u zvláště závažných trestných činů až do 20 let nebo na doživotí),
 • veřejně prospěšné práce (40–280 hodin),
 • pokuta (3–200násobek minimální měsíční mzdy),
 • zabavení majetku (majetek se zabavuje bez náhrady a propadá státu),
 • vyhoštění z Lotyšska (a jako dodatečný trest: zákaz vstupu po dobu 3–10 let),
 • omezení práv (a jako dodatečný trest: zákaz výkonu určitých druhů nebo jakéhokoli povolání; určité profesní nebo jiné činnosti; určité funkce; zákaz získat zákonná povolení nebo licence po dobu 1–5 let),
 • podmíněný trest (na dobu 1–3 roky).

Jaká je úloha oběti během soudního řízení?

Osobu lze uznat za poškozeného na základě rozhodnutí vyšetřovatele nebo státního zástupce, pokud o to daná osoba písemně požádá. Soud může uznat osobu za poškozeného až do začátku soudního vyšetřování.

Oběť(poškozený) může podat žádost o odškodnění, předkládat důkazy, ovlivňovat vývoj případu (uzavřít smír s obžalovaným, souhlasit s dohodou státního zástupce ohledně trestu atd.).

Během soudního řízení poskytuje svůj názor na výši trestu a odškodnění. Má možnost se odvolat proti rozsudku soudu prvního stupně a rozhodnutí odvolacího soudu.

Související odkazy

Zákon o trestním řízení

Trestní zákon

Zákon o rejstříku přestupků

Zákon o postupu při zadržení a vazbě

Zákon o činnosti detektivů

Lotyšské soudy

Poslední aktualizace: 12/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.