Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Mohu se odvolat?

Proti rozsudku soudu prvního stupně máte právo se odvolat, a to tak, že předložíte své odvolání do 10 dnů ode dne vydání rozhodnutí. Soud může lhůtu prodloužit na 20 dnů.

Odvolání je třeba adresovat o stupeň vyššímu soudu (trestnímu senátu krajského soudu / trestnímu senátu Nejvyššího soudu), ale podat ho musíte u soudu, který vydal rozhodnutí.

Není možné se odvolat samostatně proti písemným nebo ústním rozhodnutím, která byla přijata během soudního řízení. Proti těmto rozhodnutím je možné se odvolat pouze v rámci odvolání proti rozsudkem soudu.

Odvolání je možno podat, pokud se domníváte, že rozhodnutí soudu je nesprávné – např. rozsudek je příliš přísný nebo byl pro vaše jednání použít nesprávný právní výklad (nesprávný paragraf nebo odstavec trestního zákona) atd.

Co se stane, když se odvolám?

Pokud podáte odvolání, dojde k pozastavení výkonu soudního rozhodnutí. Pokud se během odvolání nacházíte ve vězení, začne se vám ode dne, kdy vám bude doručeno rozhodnutí v jazyce, kterému rozumíte, počítat desetidenní nebo dvacetidenní lhůta k podání odvolání.

Pokud máte zdravotní problémy nebo pokud existují rodinné okolnosti, které mohou vyžadovat vaše propuštění z vazby, můžete požádat o přezkoumání důvodů vazby. Soud není povinen takovéto žádosti vyhovět.

Soud vás bude informovat o datu, kdy začne projednávat věc v odvolacím řízení. Není pro to stanovena žádná lhůta, nicméně soudy uvádějí, že by se případy měly přezkoumávat v přiměřené časové lhůtě.

V odvolání máte právo předložit nové důkazy, vysvětlit, proč je nutné tyto důkazy přezkoumat, a uvést důvody, proč jste dané důkazy nepředložil soudu prvního stupně. Máte právo požadovat, aby odvolací soud přezkoumal uvedené důkazy, pokud se domníváte, že jsou nutné k odůvodnění odvolání.

Co se stane při odvolacím jednání?

K účasti na odvolacím jednání jsou zvány tyto strany: státní zástupce, všechny osoby, které napadly rozhodnutí soudu, právníci nebo zástupci obhajoby. Vaší žádostí se bude zabývat tým tří profesionálních soudců.

Během jednání se bude projednávat pouze vaše návrhy, kromě případů, kdy má soud pochybnosti o zjištění soudu prvního stupně.

V případě odvolání může soud přijmout jedno z pěti možných rozhodnutí:

  • rozhodnutí soudu prvního stupně zůstává v platnosti, rozhodnutí se ruší a je přijato nové,
  • rozhodnutí se částečně ruší a přijímá se nové rozhodnutí pro danou část,
  • rozhodnutí se ruší a případ se uzavírá,
  • rozhodnutí se zcela/částečně ruší a věc se vrací soudu prvního stupně k novému projednání.

Co se stane, pokud je odvolání úspěšné/neúspěšné?

Pokud je vaši žádosti vyhověno a nikdo jiný (státní zástupce nebo oběť) nenapadne rozhodnutí soudu v rámci kasačního řízení, vstoupí rozsudek/rozhodnutí odvolacího soudu v platnost.

Pokud vaši žádosti není vyhověno, máte právo rozsudek/rozhodnutí odvolacího soudu napadnout v kasačním řízení u Oddělení trestných činů senátu Nejvyššího soudu. Kasační stížnost je třeba podat do 10 dnů ode dne vydání rozhodnutí odvolacího soudu. Soud může lhůtu prodloužit na 20 dnů.

Pokud jste zproštěn viny nebo pokud je projednávání případu ukončeno z určitých právních důvodů, máte nárok na odškodnění.

Pokud je vaší žádosti vyhověno, bude záznam o vašem odsouzení uložen v Informačním centru Ministerstva vnitra Lotyšska.

Existují velice přísné požadavky pro přípustnost kasační stížnosti – musíte předložit důkaz, že byl zásadním způsobem porušen trestní zákon nebo zákon o trestním řízení.

V některých případech máte právo požadovat obnovu trestního řízení, pokud se poté, co rozsudek nebo rozhodnutí vstoupily v platnost, objeví nové skutečnosti. Pro takové přezkoumání případu neexistuje žádná lhůta.

V některých případech (pokud došlo k zásadnímu porušení trestního zákona nebo zákona o trestním řízení) má váš obhájce i nadále možnost předložit žádost o přezkoumání platného rozsudku/rozhodnutí, přestože jste nepředložili kasační stížnost. Pro podání stížnosti neexistuje žádná lhůta.

Rozsudek soudu prvního stupně vstupuje v platnost a je konečný, pokud nebyl napaden prostřednictvím odvolacího nebo kasačního řízení. Rozsudek/rozhodnutí odvolacího soudu vstupuje v platnost a je konečný/konečné, pokud nebyl/o napaden/o prostřednictvím kasačního řízení. Rozhodnutí kasačního soudu vstupuje v platnost a je konečné v den, kdy je ukončen přezkum dané věci.

Jsem z jiného členského státu. Mohu do něj být vrácen po ukončení soudního řízení?

Pokud vám byl uložen trest odnětí svobody, můžete být po ukončení soudního řízení poslán zpět do své země, jestliže příslušný orgán vaší země požádal o vaše vydání a Nejvyšší státní zastupitelství Lotyšska dalo souhlas, nebo naopak požádalo vaši zemi, aby si vás převzala za účelem výkonu trestu ve vaší domovině. Předávání není automatické.

Podmínky předávání jsou tyto:

  • musíte být občanem země, kde se bude vykonávat trest,
  • rozsudek soudu musí být platný,
  • do konce trestu musí zbývat nejméně 6 měsíců,
  • uvedený trestný čin musí být trestným činem i ve vaší zemi,
  • musíte vyjádřit svou vůli vykonat svůj trest ve své zemi / musíte souhlasit s předáním.

Vězeňská správa vás bude informovat o vašem právu požadovat předání do 10 dní od obdržení nařízení týkajícího se výkonu trestu. Svoji žádost musíte předložit v písemné podobě Nejvyššímu státnímu zastupitelství Lotyšska.

Pokud nechcete vykonávat trest ve své zemi nebo nesouhlasíte se žádostí orgánů vaší země, musíte Nejvyššímu státnímu zastupitelství Lotyšska předložit písemné odmítnutí. Žádost o předání musí být posouzena do 10 dní.

Informace o obvinění/odsouzení

Informace o vašem odsouzení v Lotyšsku se uchovávají bez vašeho souhlasu v aktivní databázi rejstříku Informačního centra Ministerstva vnitra Lotyšska do doby, než váš trest vyprší nebo bude zrušen. Pokud vám byla vyměřena správní pokuta, příslušný záznam se uchovává po dobu jednoho roku od jejího vyměření a pak se přesune do archivu rejstříku. Tento postup nelze nijak napadnout.

Související odkazy

Zákon o trestním řízení

Trestní zákon

Lotyšské soudy

Zákon o rejstříku pokut

Zákon o náhradě škody způsobené stranou, která vede řízení

Poslední aktualizace: 12/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.