Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Mohu podat opravný prostředek?

Proti rozsudku máte právo podat odvolání do čtyřiceti dnů od soudního vynesení rozsudku. Toto odvolání se může vztahovat jen na výši trestu nebo na výrok týkající se občanskoprávního nároku.

Příslušnosti

  • Přestupek (contravention) = před policejním soudem; opravný prostředek řeší trestní soud pro přečiny.
  • Přečin (délit) = před trestním soudem; opravný prostředek řeší odvolací soud.
  • Trestný čin (crime)= před trestním senátem obvodního soudu; opravný prostředek řeší trestní senát odvolacího soudu.

Co se stane, když podám opravný prostředek?

Státní zástupce u soudního dvora nebo soudu, ke kterému je odvolání předáno, je informován do 24 hodin od jeho podání. Je stanoveno datum odvolacího řízení, které vám bude sděleno.

Za jak dlouho bude opravný prostředek projednán?

Opravný prostředek bude projednán za několik měsíců.

Budu moci v opravném prostředku předložit nové důkazy? Jaká pravidla platí?

V rámci opravného prostředku máte právo předložit nové důkazy. Platí přitom zákonná pravidla týkající se důkazů. Soud přijímá všechny předložené zákonné důkazy. Nepřijme však procesní námitky, jako je neplatnost úkonu, které měly být podány během řízení v první instanci.

Jak bude probíhat projednávání opravného prostředku a jak může soud / soudní dvůr rozhodnout?

Soudci znovu přezkoumají skutečnosti, ale v zásadě nebudou opakovaně vyslýchat svědky, pokud to soudní dvůr neuzná za nutné. Ze stejného důvodu bude možno v případě potřeby vyslechnout nové svědky.

Odvolací soud v zásadě nemůže zpřísnit trest vynesený soudem první instance, pokud se proti rozsudku odvolá sám obviněný. V tom případě může soud trest obviněnému pouze zachovat nebo snížit. Trest lze zpřísnit pouze v případě, kdy se proti rozsudku odvolá také státní zástupce, což se zpravidla stává, jestliže se v trestní věci odvolává obviněný.

Co se stane, pokud bude opravnému prostředku vyhověno nebo bude zamítnut?

Máte právo podat dovolání (kasační stížnost). Kasační soud pouze ověřuje právní otázky, ale nezabývá se již samotnými skutečnostmi.

Budu odškodněn, jestliže první rozhodnutí bylo chybné? Zač? Jak?

Na odškodnění máte nárok pouze v případě nespravedlivého držení ve vězení. Toto právo se vztahuje na každého, kdo byl více než tři dny držen ve vyšetřovací vazbě pod podmínkou, že tuto sám vazbu nezavinil.

Zůstane mi v případě vyhovění opravnému prostředku moje odsouzení zaznamenáno v trestním rejstříku?

Pokud bude vašemu opravnému prostředku vyhověno a budete osvobozen, pak odsouzení ve vašem trestním rejstříku zaznamenáno nebude.

Lze v případě nevyhovění prvnímu opravnému prostředku podat další opravný prostředek? Ke komu? Za jakých okolností?

Každá osoba konečným pravomocným rozhodnutím uznaná pachatelem trestného činu nebo přečinu může ještě požádat o revizi za následujících okolností:

  • Pokud po odsouzení za trestný čin nebo přečin dojde k novému soudnímu odsouzení jiné osoby za stejný skutek a obě odsouzení nemohou být v souladu, pak je jejich rozpor důkazem neviny jednoho nebo druhého.
  • Pokud byli vyslechnutí svědkové později odsouzeni za křivé svědectví.
  • Pokud se po odsouzení objeví neznámé skutečnosti nebo věci, které svědčí o vaší úplné nebo částečné nevině.
  • Pokud jsou po odsouzení za vraždu předloženy skutečnosti, které představují dostatečné indicie o tom, že údajná oběť vraždy žije.
  • Pokud Evropský soud pro lidská práva rozhodne, že odsouzení za trestný čin odporuje této úmluvě.

Žádosti o revize rozhoduje Nejvyšší soudní dvůr, který zasedá jakožto Kasační soud.

Kdy je odsouzení pravomocné?

Odsouzení je pravomocné po vyčerpání všech opravných prostředků, mimo jiné v případě vypršení lhůty pro podání odvolání nebo kasační stížnosti.

Jsem-li státním příslušníkem jiného členského státu, mohu být po soudním řízení předán zpět?

Jako státní příslušník jiného členského státu můžete být předán zpět pro závažná a stávající porušení veřejného pořádku. Státní příslušník třetí země může požádat o propuštění na svobodu v polovině trestu odnětí svobody, pokud se písemně zaváže, že se již do země nevrátí.

Proti rozhodnutí Ministerstva přistěhovalectví o předání můžete podat opravný prostředek u správního soudu.

Jak je nakládáno s informacemi o bodech obžaloby/odsouzení?

Informace o vašem odsouzení budou zaznamenány do trestního rejstříku, v evidenci zápisů o odsouzení vynesených lucemburskými trestními soudy.

Jak a kde budou tyto informace uchovány?

Trestní rejstřík vede Nejvyšší státní zastupitelství řízené státním zástupcem v podobě počítačového souboru. V souboru je uvedeno vaše jméno a příjmení, jméno vašeho otce a matky, případně jméno vašeho manžela nebo manželky, datum a místo narození, bydliště a povolání nebo identifikační číslo.

Jak dlouho budou uchovány?

Odsouzení vynesená lucemburskými soudy jsou z trestního rejstříku vymazána po té, co dojde k zahlazení nebo soudní rehabilitaci.

Mohou tyto informace být uchovány bez mého souhlasu?

Uchování informací v trestním rejstříku je povinné a může být zajištěno bez vašeho souhlasu.

Mohu proti uchování těchto informací vznášet námitky? Jak? U koho?

Proti záznamům do trestního rejstříku můžete vznášet námitky; opravné prostředky lze vznášet u poradního senátu obvodního soudu.

Související odkazy

Trestní rejstřík

Trestní zákoník

Trestní řád

Poslední aktualizace: 05/04/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.