Obvinění (trestní řízení)

Malta

Podnětem pro vyšetřování trestné činu může být zpráva veřejného úředníka, informace od široké veřejnosti nebo trestní oznámení podané poškozeným. Vyšetřování se rovněž může uskutečnit, je-li osoba přistižena při páchání trestného činu.

Obsah zajišťuje
Malta

Jaké jsou různé fáze před soudním procesem?

Vyšetřování

Policie může požádat osobu, aby se dostavila na policejní stanici a odpověděla na otázky. Účelem této fáze je zjistit, zda existuje dostatek důkazů potvrzujících, že se osoba, nikoliv nezbytně ta, která je dotazována, spáchala trestný čin.

Zatčení

Jestliže je policie přesvědčena, že existuje dostatek důkazů potvrzujících, že se osoba zapojila do trestného činu, lze tuto osobu na určitou dobu zadržet, aby ji policie mohla formálně vyslýchat. Účelem této fáze je rozhodnout, zda může být tato osoba obviněna z trestného činu, či nikoliv.

První řízení před soudem

Osoba podezřelá ze spáchání trestného činu bude předvedena před soud a bude jí sděleno obvinění. Pokud je dotyčná osoba ve vyšetřovací vazbě, soud nejprve rozhodne, zda je její setrvání ve vazbě právně podložené, a poté ji bude informovat, že může požádat o propuštění na kauci.

Před soudním procesem

Dříve než se případ začne projednávat v soudním procesu, musí orgány činné v trestním řízení shromáždit a opatřit veškeré důkazy ve prospěch obviněnému (obžalovanému) i proti němu. V závažnějších případech musí obžaloba předložit dostatek důkazů, aby soudu doložila, že v neprospěch obžalovaného svědčí přesvědčivé skutečnosti.

Policie, která v této fázi vede stíhání, nemá žádnou povinnost sdělovat jakékoli informace o tom, jak bude skutkové okolnosti. Nemá žádnou povinnost informovat obviněného ani jeho obhájce o tom, jaká má fakta a důkazy. Obhájce obviněné osoby může s obviněným spolupracovat na shromažďování důkazů svědčících v jeho prospěch.

Před uskutečněním soudního procesu se obyčejně koná několik předběžných řízení.

Moje práva během vyšetřování

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete podrobné informace o jednotlivých fázích vyšetřování, které přechází soudnímu procesu.

Vyšetřování

Proč mě může chtít policie vyslýchat?

Jestliže se policie domnívá, že jste se nějakým způsobem zapojili do spáchání trestného činu, nebo že byste jí mohl pomoci s vyšetřováním, může vás vyzvat, abyste jí asistoval při jejím šetření a odpověděl na řadu otázek.

Co mi bude sděleno ohledně mých práv?

Policie by vás neměla vyslýchat s cílem získat důkazy, jestliže vás neupozorní na vaše práva.

Jestliže se v průběhu vyšetřování dostavíte na policejní stanici nebo úřad dobrovolně, budete moci kdykoli svobodně odejít, ledaže by vám bylo oznámeno, že jste zadržen.

Co se stane, když nemluvím místním jazykem?

Pokud nerozumíte místnímu jazyku, policie vám zajistí tlumočníka. Tlumočník bude zdarma. Tlumočník by měl přeložit poučení o právech, otázky policie a vaše odpovědi.

Mohu mít obhájce?

Během výslechu nemáte na obhájce právo. Nicméně máte právo hovořit se svým obhájcem po dobu jedné hodiny před výslechem. Pokud potřebujete tlumočníka, bude vám překládat rovněž rozhovor s vaším obhájcem.

Pokud znáte jméno obhájce, můžete požádat policii, aby jej za vás kontaktovala. Jestliže žádného obhájce neznáte, policie vám poskytne seznam obhájců v advokátní komoře a vy si z něho můžete obhájce vybrat. Jestliže si obhájce nemůžete dovolit, bude policie kontaktovat přiděleného advokáta (duty advocate). Přidělený advokát je k dispozici 24 hodin denně. Více informací naleznete v přehledu Jak získat právní pomoc.

Musím odpovídat na otázky policie?

Máte právo nevypovídat. Cokoli, co řeknete, může být zaznamenáno a použito během soudního procesu. Pokud však chcete na otázky odpovídat, může být ve vašem zájmu tak učinit. Pokud se rozhodnete, že se poradíte s obhájcem, a poté využijete svého práva nevypovídat, může být takové mlčení považováno za potvrzení jakýchkoli důkazů viny.

Mohu být prohledán, nebo žádán, abych poskytl své vzorky či otisky prstů?

Jestliže jste nebyl zadržen, mohou vám být odeprány vzorky pouze na základě vašeho předchozího písemného souhlasu. Jestliže jste byl zadržen, mohou být vaše intimní a neintimní vzorky odebrány pouze, pokud k tomu dáte patřičný souhlas. Jestliže odmítnete poskytnout neintimní vzorky (např. otisky prstů), můžete být k jejich odebrání donucen na základě nařízení Court of Magistrates (smírčí soud).

Zatčení

Proč by mohlo dojít k zatčení?

Kterýkoli policejní úředník může bez zatýkacího rozkazu zatknout kohokoli při páchání trestného činu nebo těsně po spáchání trestného činu postižitelného odnětím svobody, případně toho, koho důvodně podezírá, že se chystá spáchat takový trestný čin, nebo že jej právě spáchal.

Policie může rovněž provést zatčení osoby, jestliže:

  • není známa její totožnost;
  • existuje pochybnost, zda jsou údaje poskytnuté dotyčnou osobou pravdivé;
  • dotyčná osoby neposkytla přijatelnou doručovací adresu;
  • je to nezbytné k tomu, aby se tím dotyčné osobě zabránilo způsobit fyzickou újmu sobě samé nebo jakékoli další osobě, nebo způsobení ztráty nebo škody na majetku;
  • je to nezbytné pro zabránění v páchání přestupku proti dobrým mravům.
  • existují oprávněné důvody se domnívat, že zadržení je nezbytné pro ochranu dítěte nebo jakékoli jiné zranitelné osoby.

Co mi bude sděleno ohledně mého zadržení?

Jestliže jste zatčen, musíte být o skutečnosti informován, třebaže může být zatčení zjevné. Vysvětleny musí být rovněž důvody vašeho zatčení. Osoba, která vás zatýká, nemůže použít žádné násilí, pouta nebo jiné omezující prostředky, pokud nejsou nezbytně nutné k vašemu zajištění, nebo pokud nejsou potřebné kvůli vašemu kladení odporu při zatýkání.

Nemluvím místním jazykem. Mohu mít tlumočníka?

Jestliže nerozumíte místnímu jazyku, musí vám policie poskytnout tlumočníka, a nesmí vás vyslýchat, dokud se tlumočník nedostaví.

Mohu vidět obhájce?

Každá zatčená osoba má právo na poskytnutí právního poradenství od přiděleného advokáta. Právní poradenství je nicméně omezené na dobu jedné hodiny před výslechem. Policie bude obhájce kontaktovat za vás. Více informací naleznete v přehledu vyšetřování (3). Poradit se můžete rovněž po telefonu.

S obhájcem máte právo se setkat v soukromí. Jestliže potřebujete tlumočníka, měl by být přítomen jak vašemu rozhovoru s obhájcem, tak i v době, kdy budete hovořit s policií.

Musím odpovídat na otázky policie?

Máte právo nevypovídat. Cokoli, co řeknete, může být zaznamenáno a použito proti vám během soudního procesu. Pokud se ale rozhodnete, že se poradíte s obhájcem, a poté využijete svého práva nevypovídat, může být takové mlčení považováno za potvrzení jakýchkoli důkazů viny.

Co se stane, když řeknu něco v můj neprospěch?

Máte základní právo nevypovídat ve svůj neprospěch a budete upozorněn, že máte právo nevypovídat. Rovněž budete upozorněn na důsledky nevyužití práva nevypovídat. To znamená, že nejste povinen policii sdělovat informace, které by potvrdily vaši vinu.

Z vašeho nedostatečného vysvětlení určitých podrobností, jako např. proč jste byl v určitou dobu na určitém místě, nebo proč jste měl u sebe určité předměty, nelze vyvodit žádný důsledek. Nedostatečná vysvětlení však mohou negativně ovlivnit vaši důvěryhodnost.

Mohu kontaktovat přítele nebo rodinného příslušníka?

Policie má povinnost vás bez zbytečného prodlení informovat o vašem právu žádat, aby o vašem zatčení a místě zadržení byl informován váš příbuzný nebo přítel, ledaže by takový příbuzný nebo přítel byl důvodně podezřelý z účasti na vyšetřovaném trestném činu.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu kontaktovat své velvyslanectví?

Je běžné, že vám policie navrhne nebo doporučí kontaktovat vaše velvyslanectví, aby bylo o vašem zatčení a jeho důvodech informováno a doporučilo vám obhájce, budete-li jej potřebovat.

Budou mi sejmuty otisky prstů? Může být zjištěna moje DNA?

Vaše otisky prstů mohou být sejmuty a vaše DNA může být zjištěna, dáte-li k tomu patřičný souhlas. Jestliže však sejmutí otisků prstů odmítnete, můžete k tomu být donucen na základě nařízení soudce. Nemůžete však být donucen, aby byla zjištěna vaše DNA.

Může být provedena tělesná prohlídka?

Policista vás smí prohledat, jestliže má oprávněné důvody se domnívat, že můžete pro sebe nebo ostatní představovat nebezpečí, kvůli čemukoli, co byste mohl použít k útěku z vazby, a kvůli čemukoli, co by mohlo být důkazem ve vztahu k trestnému činu.

Jestliže má zatýkající policista oprávněného podezření, že ukrýváte předmět vztahující se k trestnému činu, může požádat soudce o příkaz k intimní prohlídce vaší osoby. Soud určí odborníka stejného pohlaví, aby provedl prohlídku, případně pro takovou prohlídku určí s vaším předchozím souhlasem jakéhokoli praktického lékaře.

Jak dlouho mě může policie zadržovat?

Po zatčení můžete být zadržován až čtyřicet osm (48) hodin. Jestliže do šesti hodin od zatčení nejste propuštěn, musí o tom zatýkající policista informovat soudce a sdělit mu veškeré podrobnosti, jako je čas a místo, na kterém jste zadržován. Po čtyřiceti osmi hodinách vás policista musí obvinit z trestného činu, propustit na policejní kauci nebo bezpodmínečně propustit.

Co se stane, když budu zatčen na základě evropského zatýkacího rozkazu?

Jestliže evropský zatýkací rozkaz vydá jiný členský stát, můžete být zatčen v jiném členském státě a po řízení před soudcem poslán zpátky do dotyčné země. Máte právo na obhájce a tlumočníka, pokud jej potřebujete.

První řízení před soudem

Proč se koná první řízení?

Existují dvě různé situace:

  • Jestliže jste byl zatčen a jste v policejní vazbě, je účelem prvního řízení před soudem sdělení obvinění. Následně soud rozhodne, zda je vaše setrvání ve vazbě právně podložené, a poté vás bude informovat, že můžete požadovat propuštění na kauci;
  • Jestliže jste byl obviněn, ale nejste v policejní vazbě, je účelem prvního řízení před soudem předběžné projednání obžaloby a projednání důkazů předložených obžalobou.

Jestliže jste v policejní vazbě, musíte co nejdříve po vašem obvinění stanout před soudem, aby se projednaly důkazy předložené obžalobou a rozhodlo se, zda byste měl být propuštěn na kauci, či nikoliv.

Jestliže nejste ve vazbě, bude vám obvinění oznámeno spolu se dnem, kdy se musíte dostavit na první řízení před soudem.

Mám právo na obhájce?

Jestliže stanete před soudem, máte právo na obhájce podle vlastní volby. Jestliže si obhájce nemůžete dovolit, stát vám poskytne právní pomoc. Více informací naleznete v přehledu Jak získat právní pomoc.

Bude přítomen tlumočník, pokud neovládám daný jazyk?

Pokud nerozumíte maltsky, ale hovoříte anglicky, bude soudní proces veden v anglickém jazyce. Pokud nerozumíte anglicky, bude soudní proces veden v maltštině a bude vám přidělen tlumočník, aby vám asistoval. Služby tlumočníka jsou zdarma.

Musím u soudu vypovídat?

Máte právo nevypovídat. Budete však dotázán, zda se ke skutkům přiznáváte či jejich vinu popíráte. Váš obhájce vám poradí, jak postupovat.

Musím sdělit nějaké další informace?

Dříve, než se vyjádříte k obecné otázce viny či neviny, vám bude bez přísahy položeno několik otázek týkajících se zejména vaší totožnosti a vašeho bydliště.

Budu po skončení řízení propuštěn, nebo zůstanu ve vazbě?

Soud na jednání rozhodne, zda můžete být propuštěn na kauci, či nikoliv.

Jestliže máte čistý trestní rejstřík a nepředstavujete riziko pro společnost, budete obvykle propuštěn za určitých podmínek na kauci. Jestliže soud rozhodne neudělit kauci, budete vzat do vazby do dalšího řízení, na kterém můžete znovu požadovat propuštění na kauci. Soud nemůže rozhodnout o zamítnutí kauce až do soudního procesu. Propuštění na kauci můžete požadovat v kterékoli fázi řízení.

Jestliže jste cizinec, soud vám obyčejně propuštění na kauci zamítne, pokud nemáte stálou adresu na Maltě.

Mohu před soudním procesem opustit zemi?

Pokud poskytnete dostatečné záruky, že se na soudní proces vrátíte, můžete zemi opustit, musíte se však vrátit na všechna soudní řízení. Jestliže se na některé jednání nedostavíte, bude vydán zatýkací rozkaz k vašemu opětovnému zadržení. Můžete být rovněž obviněn z trestného činu porušení podmínek kauce. Ve většině případů by jednou z podmínek kauce bylo, že nemůžete opustit zemi, taková podmínka by se však mohla v některých následných fázích řízení změnit.

Přípravná fáze před soudním procesem

Co se děje před soudním procesem?

V období před soudním procesem státní zástupce shromažďuje veškeré důkazy v dané věci s cílem zajistit, že má dotačně přesvědčivé důkazní prostředky opravňující soudní proces. Důkazy se opatřují během fáze shromažďování důkazů. Této fázi řízení budete přítomen a váš obhájce vám může asistovat. Můžete provádět křížový výslech svědků obžaloby a rovněž můžete předkládat své vlastní důkazy.

Bude případ vždy projednáván v soudním procesu?

Court of Magistrates provádějící sestavování důkazů během předběžného projednání obžaloby může rozhodnout, že žádné důkazy neexistují, a proto budete propuštěni. Jestliže budete propuštěn a státní zástupce nebude se závěrem soudu souhlasit, může do jednoho měsíce požádat trestní soud o vaše opětovné zatčení. Jestliže vás Court of Magistrates předá k soudnímu procesu, státní zástupce může stále stáhnout veškerá obvinění. Právo nestanovuje alternativu pro soudní proces.

Mohu před soudním procesem přiznat svoji vinu?

Svoji vinu můžete přiznat při sdělení obvinění u soudu, a pokud trest za skutky, které jsou vám vytýkány, nepřesahuje deset let odnětí svobody, přikročí Court of Magistrates k vynesení rozsudku. Takový trest se až na několik výjimek objeví ve vašem rejstříku trestů.

Jestliže přiznáte vinu za skutky v obžalobě před Criminal Court (trestní soud), nebude se porota sestavovat a soud vynese rozsudek.

Může se moje obvinění před soudním procesem změnit?

Obžaloba se může změnit před konáním soudního procesu v závislosti na důkazech opatřených při shromažďování důkazů. Státní zástupce může do obžaloby zahrnout jakékoli body vyplývající ze shromážděných důkazů. Rovněž je možné, aby obžaloba nebo některé její body byly před soudním procesem staženy.

Jaké druhy důkazů budou orgány činné v trestním řízení shromažďovat?

Orgány činné v trestním řízení budou vyslýchat svědky případu a rovněž opatřovat hmotné a forenzní důkazy. Orgány mohou například zajistit dokumenty z vašeho domova nebo pracoviště. Court of Magistrates může nařídit jakékoli pátrání, prohlídku, zkoušku nebo jakýkoli další postup nezbytný k úplnému vyšetření případu. Soud může rovněž nařídit, aby byla odborníky provedena prohlídka jakékoli části vašeho těla nebo těla osoby, na které nebo se kterou byl trestný čin spáchán, jestliže se domnívá, že je taková prohlídka pro případ důležitá.

Mohu orgánům činným v trestním řízení zabránit v opatřování určitých důkazů?

Shromaždování důkazů není vhodnou fází řízení pro diskuzi o přípustnosti důkazů. Pro zpochybnění přípustnosti důkazů, jež orgány v trestním řízení zamýšlejí předložit, máte lhůtu, která začíná běžet dnem, ke kterému obdržíte obžalobu. Nicméně jestliže budou důkazy vysoce nepřípustné, bude je Court of Magistrates považovat za nedovolené.

Kdy se dozvím důkazy v můj neprospěch?

Se svým obhájcem budete přítomen sestavování důkazů a budete mít možnost podrobit svědky obžaloby křížovému výslechu a shlédnout hmotné důkazy.

Co se stane, jestliže žiji v jiném členském státě?

Jestliže vám bylo dovoleno vrátit se do své domovské země, musíte se dostavit na každé soudní jednání předcházející soudnímu procesu.

Jestliže jsem usvědčen, mohu být znovu souzen za stejný trestný čin?

Bez ohledu na to zda jste usvědčen, nebo zproštěn viny, nemůžete být za stejný trestný čin znovu souzen. Nicméně takové rozhodnutí přísluší soudu vedoucímu soudní proces, jelikož Court of Magistrates provádějící sestavování důkazů má výslovně zakázáno rozhodovat, zda budete znovu souzen za trestný čin, za který jste již jednou byl souzen.

Příprava strany obhajoby

Co se děje před soudním procesem?

Jestliže se soudní proces bude konat před Court of Magistrates, obžaloba nejprve sestaví úplný seznam důkazních prostředků a poté si vlastní důkazní prostředky připravíte vy. Svědky obžaloby můžete podrobit křížovému výslechu v době podávání jejich svědectví, nebo si můžete své právo na jejich křížový výslech ponechat na pozdější fázi.

Pokud se soudní proces koná před Criminal Court, u kterého je řízení formálnější, musíte připravit seznam svědků a jakékoli jiné námitky ve stanovené lhůtě, která se začíná počítat od dne, ke kterému obdržíte obžalobu.

Kdy musím připravit svoji obhajobu?

Pro přípravu své obhajoby v soudním procesu před Court of Magistrates nemáte stanovenou lhůtu. Až obžaloba uzavře své důkazy, bude vám sděleno datum zahájení vaší obhajoby. Svoji obhajobu nejste povinen dokončit během jednoho zasedání.

Jakmile obdržíte obžalobu k řízení před Criminal Court, můžete do 15 pracovních dnů oznámit jakékoli námitky a označit svědky a předložit dokumenty a jiné důkazy, které zamýšlíte při soudním procesu použít. Tato lhůta je pevně stanovená a doporučuje se, abyste si hned, jakmile obdržíte obžalobu, promluvil s obhájcem.

Obdržím informace o svědcích a dalších důkazech v můj neprospěch?

V případě soudního procesu před Court of Magistrates budou svědci obžaloby vyslýcháni a důkazy předkládány ve vaší přítomnosti. Před zahájením přípravy své obhajoby můžete rovněž požádat o kopie protokolů o úkonech řízení, jejichž obsahem budou rovněž přepisy důkazů a kopie ostatních předložených důkazů.

V případě soudního procesu před Criminal Court musí státní zástupce předložit úkony řízení spolu se seznamem svědků a dokumentů, které zamýšlí při soudním procesu předvést. Seznam svědků a dokumentů vám bude oznámen spolu s obžalobou. Kopii protokolů o úkonech řízení si rovněž můžete vyžádat v kanceláři Criminal Court.

Mohu orgánům činným v trestním řízení zabránit v opatřování určitých důkazů?

V případech před Court of Magistrates můžete obžalobě zabránit, aby předkládala důkazy, které jsou nepřípustné, tj. nejsou právně dovolené. To lze učinit bezprostředně nebo později v kterékoli fázi řízení.

V případě, že proti vám byla podána obžaloba a ohledně důkazů, které obžaloba zamýšlí předložit, byly ve lhůtě vzneseny námitky, Criminal Court stanoví den pro projednání těchto námitek. Soud odloží rozhodnutí případu na dobu po projednání návrhů stran řízení. Jestliže se chcete po vynesení rozhodnutí odvolat k Court of Criminal Appeal, musíte své odvolání oznámit bezprostředně po vynesení rozhodnutí soudem. Na podání odvolání poté máte tři pracovní dny.

Jsem-li odsouzen, mohu být znovu souzen za stejný trestný čin?

Bez ohledu na to zda jste odsouzen, nebo zproštěn viny, nemůžete být za stejný trestný čin znovu souzen. Námitku proti dvojímu stíhání pro tutéž věc lze před Court of Magistrates vznést v kterékoli fázi s výjimkou fáze sestavování důkazů.

Před Criminal Court lze námitku proti dvojímu stíhání pro tutéž věc vznést jako předběžnou námitku. Nicméně v kterékoli fázi může tuto námitku vznést sám soud, třebaže na tuto skutečnost nebylo konkrétně poukázáno.

Za tento trestný čin jsem již byl souzen v jiném členském státě. Co se bude dít?

Court of Magistrates nebo Criminal Court prověří obsah rozhodnutí jiného členského státu a propustí vás, jestliže dospěje k závěru, že se trestný čin shoduje s činem, za který jste již byl odsouzen nebo zproštěn viny.

Jak dlouho bude soudní proces trvat?

Soudní proces před Court of Magistrates bude probíhat po dobu několika zasedání, která se mohou konat v rozmezí několika týdnů nebo měsíců.

Většina soudních procesů před Criminal Court netrvá déle než týden. Závažnější soudní procesy však mohou trvat déle.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.