Obvinění (trestní řízení)

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

A. Kde se bude soudní řízení konat?

Řízení se koná u soudů ve Vallettě. Podle závažnosti obvinění, která jsou proti vám vznesena, jsou řízení vedena u smírčího soudu jednajícího jako trestní soud, pokud je pro daný trestný čin příslušný, a v opačném případě u smírčího soudu jednajícího jako vyšetřovací soud.

Jakmile je ukončeno vyšetřování u smírčího soudu jednajícího jako vyšetřovacího soud, je rozhodnuto, zda má být trestný čin posouzen smírčím soudem jednajícím jako trestní soud, nebo trestním soudem, tj. porotou. V každém případě bude vydán rozsudek, kterým bude osoba, která byla shledána vinnou, odsouzena k příslušnému trestu, nebo bude zproštěna viny.

B. Může být obvinění v obžalobě změněno? Pokud ano, mám v této souvislosti právo na informace?

Ano, obvinění lze změnit. Pokud k tomu dojde a změny jsou významné, obecně budou vůči dané osobě vznesena nová obvinění a bude provedeno nové vyšetření u soudu. Důkazy se předkládají znovu, pokud se daná osoba této možnosti nevzdá.

C. Jaká mám práva během mého předvolání u soudu?

Vaše práva během účasti u soudu spočívají v tom, že vám bude pomáhat advokát podle vašeho výběru, a pokud nemáte prostředky, bude vám přidělen advokát v rámci právní pomoci. Můžete se také rozhodnout, že se budete hájit sami. Dalším právem je, že jste považován za nevinného, dokud soud nerozhodne o vaší vině či nevině. Máte právo na pomoc tlumočníka a právo na křížový výslech svědků obžaloby a výslech vlastních svědků. Máte rovněž právo nevypovídat v řízení, které proti vám bylo zahájeno.

i. Musím být u soudu přítomen/přítomna? Za jakých podmínek je možné se soudního procesu osobně neúčastnit?

Ano, musíte být vždy přítomni na zasedáních soudu, protože náš systém nepřipouští soudní řízení v nepřítomnosti (in absentia). Pokud se nemůžete dostavit z důvodu nemoci, cesty nebo z jakéhokoli jiného důvodu, měli byste u soudu podat žádost prostřednictvím svého advokáta.

ii. Mám právo na tlumočníka a překlady dokumentů? V jakém rozsahu?

Ovládá-li soudce jazyk, kterým svědek hovoří, může jeho svědectví přeložit do jazyka, v němž je vedeno písemné řízení; v ostatních případech nebo na vaši žádost bude přidělen soudní tlumočník.

Mám nárok na pomoc advokáta?

Během soudního jednání je jedním z vašich práv právo na pomoc advokáta dle vašeho výběru na vaše náklady, nebo advokáta přiděleného soudem v rámci právní pomoci.

Pokud nemáte k dispozici finanční prostředky na zaplacení advokáta podle svého výběru, měli byste předložit žádost buď rozhodci, který ji zaznamená do spisu, nebo agentuře pro právní pomoc (Legal Aid Malta), která podá vaším jménem žádost o přidělení advokáta poskytujícího právní pomoc.

Ve zkrácených řízeních rozhodce po vyslechnutí vaší žádosti nařídí, aby vám byl nápomocen advokát poskytující právní pomoc, který v daný den pracuje.

Při shromažďování důkazů nebo v trestních řízeních mohou být žádosti o advokáta poskytujícího právní pomoc podány rozhodci, který žádost postoupí agentuře pro právní pomoc, která poté podá zprávu uvádějící advokáta, který vám bude nápomocen. V jiných případech můžete požádat agenturu pro právní pomoc, aby podala žádost vaším jménem.  Advokáta poskytujícího právní pomoc nelze změnt, kromě okolností, kdy existuje legitimní překážka.

O jakých dalších procesních právech bych měl(a) vědět? (např. předvolání podezřelých před soud)

Osoba má právo předvolat své svědky, aby vypovídali. Jako svědek může být předvolána každá příčetná osoba, není-li vznesena námitka proti její způsobilosti.

Pokud jde o práva podezřelých nebo obviněných osob, více informací je k dispozici v článcích 534A-534AG trestního zákoníku kapitole 9 sbírky zákonů Malty. Kromě všeho, co bylo uvedeno v souvislosti se zatčením nebo zadržením osoby v jakékoli fázi trestního řízení, by měl být zatčené osobě nebo jejímu advokátovi zpřístupněn jakýkoli dokument, který má policie v držení a který se týká konkrétního případu a který je nezbytný pro účinné zpochybnění zákonnosti zatčení nebo zadržení.

D. Možné tresty

Tresty, které mohou být uloženy v případě, že jste shledáni vinnými, jsou:

  1. odnětí svobody;
  2. samovazba;
  3. zákaz;
  4. peněžitý trest.

Pokud jste shledáni vinnými z přestupku, mohou být uloženy tyto tresty:

  1. zadržení;
  2. pokuta;
  3. udělení důtky nebo napomenutí.

Mohou být rovněž uloženy alternativní tresty, jako jsou: probace, podmíněný trest a veřejně prospěšné práce.

Poslední aktualizace: 23/03/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.