Obvinění (trestní řízení)

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Mohu se odvolat?

Odvolat se můžete proti rozhodnutí soudu a rovněž proti výroku o trestu. Učinit tak můžete podáním k odvolacímu trestního soudu - Court of Criminal Appeal. Učinit tak musíte do osmi pracovních dní v případě rozsudku Court of Magistrates. V případě výroku poroty a následného rozsudku vyneseného Criminal Court musíte odvolání podat do patnácti pracovních dní od data rozsudku.

V obou případech se můžete odvolat proti rozhodnutí ve věci samé nebo/a proti výroku o trestu.

Co se stane, když se odvolám?

Jestliže jste odsouzen k odnětí svobody rozsudkem Court of Magistrates, vaše odvolání pozastaví výkon rozhodnutí, dokud nebude ve věci odvolání učiněn konečný závěr.

Naproti tomu jste-li odsouzen k odnětí svobody rozsudkem Criminal Court na základě výroku o vině, budete okamžitě poslán do vězení a podání odvolání výkon trestu nepozastaví. V tomto druhém případě můžete požádat o propuštění na kauci až do vyřízení odvolání, tato kauce se však zpravidla neuděluje.

Žádné závazné pravidlo nestanovuje, kdy se bude vaše odvolání projednávat, obvykle se však k němu přistupuje po uplynutí několika měsíců.

Během odvolání zpravidla nemůže předkládat nové důkazy, existuje však několik výjimek, např. jestliže vám nebyl důkaz známý, nebo jestliže byl důkaz v době soudního procesu nepřípustný.

Co se děje při projednávání odvolání?

V případě odvolání proti rozsudku Court of Magistrates, jestliže nebyly pořízeny přepisy výpovědí svědků, budou tito svědci vyslechnuti a poté váš obhájce a žalobce učiní ústní vyjádření pro a proti odvolání.

V případech, kdy byly pořízeny přepisy výpovědí svědků, se podají ústní vyjádření. V případě odvolání proti rozsudku Criminal Court podají vaši obhájci ústní vyjádření na podporu vašeho odvolání a poté žalobce bude na tato vyjádření reagovat.

Na konci soudního procesu budete zproštěn viny, nebo shledán vinným ze spáchání skutků, ze kterých jste byl obžalován. Rovněž můžete být zproštěn viny/shledán vinným jen částečně.

Co se stane, jestliže je odvolání úspěšné/neúspěšné?

Jestliže bude odvolání úspěšné, rozsudek se změní nebo zruší v závislosti na tom, co jste v odvolání požadovali.

Jestliže bude odvolání neúspěšné, rozhodnutí soudu bude potvrzeno. V tomto druhém případě, jestliže Court of Magistrates vynesl rozsudek odsuzující vás k trestu odnětí svobody, budete vzat okamžitě do vazby.

Proti rozhodnutí Court of Criminal Appeal nemáte právo na další opravný prostředek. Jestliže bylo první rozhodnutí chybné, nemáte automatické právo na náhradu.

Jestliže je vaše odvolání úspěšné a rozhodnutí je zrušeno, nebude se uchovávat žádný záznam o vašem odsouzení.

Rozsudek je pravomocný buď na základě rozhodnutí Court of Magistrates nebo Criminal Court, není-li v lhůtě podáno odvolání, nebo na základě rozhodnutí odvolacího trestního soudu - Court of Criminal Appeal.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu být do něho po procesu vrácen?

Jestliže jste z jiného členského státu, soud nenařídí, abyste byl do své země vrácen. Můžete však požádat vládu o možnost strávit svůj čas ve vězení ve svém členském státě.

Tento požadavek může rovněž vznést z vlastního podnětu nebo na podporu vašeho předchozího požadavku vaše vláda. S rozhodnutím musí souhlasit obě vlády.

Přesun není automatický a jeho způsob musí být navržen ve vašem požadavku nebo/a požadavku vlády.

Rozhodnutí poslat vás zpět do vaší země není soudním rozhodnutím, ale rozhodnutím, se kterým musí souhlasit vaše vláda a vláda členského státu, který vás shledal vinným z trestného činu. Proti takovému rozhodnutí se nelze odvolat.

Informace o obvinění/odsouzení

Skutky, ze kterých jste byl shledán vinným, se objeví ve vašem rejstříku trestů. Nicméně v některých případech, jestliže vám např. v době trestného činu bylo méně než osmnáct let, rozsudek do vašeho rejstříku trestů zaznamenán nebude.

Tyto informace jsou v držení policejního ředitele na policejním ředitelství.

Váš trestní rejstřík je v držení policejního ředitele bez jakéhokoli časového omezení. Nicméně po uplynutí určitého doby pohybující se od šesti měsíců až do deseti let v závislosti na délce vašeho trestu se rozsudky neobjeví na vašem výpisu z trestního rejstříku. Existují ale určité rozsudky, např. rozsudky za trestné činy spojené s omamnými látkami, které se vždy na vašem výpise z trestního rejstříku objeví, a to bez ohledu na uplynulý čas.

Vedení vašeho trestního rejstříku policejním ředitelem nevyžaduje váš souhlas. Proti evidenci těchto informací nemůžete namítat, jelikož to umožňuje zákon.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.