Obvinění (trestní řízení)

Malta

Dopravní přestupky, řádně označované jako porušení předpisů nebo přestupky s taxativním vymezením, se řeší ve správním řízení před komisařem pro spravedlnost.

Obsah zajišťuje
Malta

Jak se dopravní přestupky projednávají?

Přestupky, např. překročení rychlosti a nedovolené parkování, se projednávají stejným způsobem, jako se projednávají méně závažné přestupky před smírčím soudem -Court of Magistrates.

Tyto přestupky projednává komisař pro spravedlnost.

Budete předvolán ke komisaři. V předvolání budou stručně uvedené skutky, ze kterých jste obviněn, a upozornění, že pokud se nedostavíte, bude se mít za to, že obvinění uznáváte. V předvolání bude rovněž uvedena pokuta, která vám může být uložena, jestliže se dospěje k závěru, že jste se přestupku dopustil.

Věc můžete vyřešit zaplacením pokuty nejpozději tři dny před jejím projednáváním. V takovém případě se nemusíte dostavit ke komisaři. Jestliže se rozhodnete obvinění zpochybnit, bude řízení pokračovat. Přestupkový orgán předloží své důkazy a vy předložíte své. Komisař poté rozhodne, zda jste se taxativně vymezeného přestupku uvedeného v předvolání dopustil, či nikoliv.

Jestliže komisař rozhodne, že jste se taxativně vymezeného přestupku dopustil, prohlásí, že jste shledán vinným z přestupku a nařídí vám zaplatit pokutu v maximální výši jeden tisíc šedesát čtyři eur a šedesát devět centů (1 164,69 EUR). Minimální výše pokuty by byla dvacet tři eur a dvacet devět centů (23,29 EUR). Pokud je tak stanoveno právním předpisem, může komisař kromě pokuty rovněž nařídit zabavení jakéhokoli předmětu použitého při spáchání předstupku a/nebo odebrání či zabavení řidičského oprávnění.

Za taxativně vymezené přestupky mohou být stíháni občané jiných členských států, pokud jsou předvoláni. Jste-li předvolán a nedostavíte se, bude se mít za to, že obvinění uznáváte. Jinak můžete písemně pověřit blízkého příbuzného nebo obhájce, aby se ke komisaři dostavil za vás.

Jestliže se rozhodnutím komisaře cítíte poškozen, můžete do třiceti dnů od rozhodnutí požádat smírčí soud - Court of Magistrates, aby takové rozhodnutí odvolal nebo změnil.

Objeví se tyto přestupky v mém rejstříku trestů?

Tyto přestupky se ve vašem trestního rejstříku či výpisu z něho neobjeví.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.