Obvinění (trestní řízení)

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

A. Kde se bude soudní řízení konat?

Hlavní líčení se obecně koná před okresním soudem. V určitých případech může jednání probíhat před specializovaným trestním soudem [Špecializovaný trestný súd] nebo okresním soudem v sídle kraje.

Jednání probíhá před soudem, v jehož obvodě byl trestný čin spáchán.

Jednání může rovněž probíhat před soudem, v jehož obvodě obviněný bydlí, pracuje nebo se obvykle zdržuje, případně před soudem, v jehož obvodě státní zástupce podal obžalobu.

B. Může být obvinění v obžalobě změněno? Pokud ano, mám v této souvislosti právo na informace?

V případě, že chce státní zástupce posoudit skutek jako jiný trestný čin, než jak ho posoudila policie, musí vás upozornit ještě před podáním obžaloby a musí zjistit, zda chcete vyšetřování doplnit.

Pokud po zahájení hlavního líčení vyjde najevo, že jste spáchali další trestný čin, soud věc vrátí státnímu zástupci do přípravného řízení za účelem doplnění vyšetřování, pokud o to státní zástupce požádá.

Pokud vás chce soud uznat vinným z trestného činu podle přísnějšího ustanovení zákona, než podle kterého skutek posuzovala obžaloba, může tak učinit. Na tuto možnost vás však musí upozornit dříve, než prohlásí, že je dokazování ukončené.

Soud vám znovu poskytne lhůtu na přípravu obhajoby a hlavní líčení za tímto účelem odročí nejméně o pět pracovních dní, pokud o to požádáte.

C. Jaká mám práva v průběhu jednání u soudu?

i. Je moje přítomnost u soudu povinná? Za jakých podmínek je možné se soudního procesu osobně neúčastnit?

Být přítomen u hlavního líčení je vaše právo (nikoli povinnost). Soud může jednání vést i bez vás, pokud s tím budete souhlasit nebo se odmítnete jednání účastnit, případně z jiných důvodů uvedených v zákoně. To samé platí i v případě odvolacího řízení.

ii. Mám právo na tlumočníka a překlady?

Právo na tlumočníka máte tehdy, pokud prohlásíte, že neovládáte jazyk, v kterém se trestní řízení vede. Pokud je nutné přeložit některé důležité dokumenty, zápisy či rozhodnutí, přibere se do řízení i překladatel.

iii. Mám právo na obhájce?

Máte právo být v průběhu celého trestního řízení zastoupeni zvoleným nebo ustanoveným obhájcem.

Obhájce musíte mít už od chvíle vznesení obvinění, nebo pokud jste ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo na pozorování ve zdravotnickém zařízení, pokud jste byli zbaveni způsobilosti k právům a právním úkonům nebo je tato vaše způsobilost omezena, pokud jde o řízení týkající se zvlášť závažného trestného činu, pokud jste mladistvý obviněný nebo pokud je proti vám vedeno řízení jako proti uprchlé osobě.

Pokud nemáte obhájce v případech, kdy ho mít musíte, bude vám určena lhůta, během které si obhájce musíte vybrat. Pokud si v této lhůtě obhájce nezvolíte, bude vám obhájce bez zbytečného odkladu ustanoven.

V případě, že nemáte dostatečné prostředky na úhradu poplatků za obhajobu a požádáte o ustanovení obhájce, soud vám musí z řad advokátů obhájce ustanovit, a to i v případě, kdy mít obhájce není povinné. Skutečnost, že nemáte dostatečné prostředky, musíte prokázat.

iv. O jakých dalších procesních právech bych měl(a) vědět? (např. předstoupení podezřelých osob před soud)

Po zahájení jednání máte právo učinit prohlášení, kterým přiznáváte, nebo nepřiznáváte vinu. Pokud vinu přiznáte, soud přezkoumá důkazy, které jsou potřebné pro rozhodnutí o trestu a/nebo o náhradě škody.

Během jednání jsou obviněný, svědci a znalci vyslýcháni státním zástupcem. Vy nebo váš obhájce jim můžete klást otázky. Svědky, které jste navrhli, vyslýchá váš obhájce, nebo jim kladete otázky vy. Máte právo vznést námitku proti způsobu výslechu.

Po skončení dokazování vám soud umožní přednést závěrečnou řeč. Po závěrečné řeči státního zástupce může soud poškozenému, vašemu obhájci a dalším osobám poskytnout příležitost, aby promluvili. Vy přednášíte závěrečnou řeč vždy jako poslední. Máte právo vyjadřovat se např. k obžalobě, provedeným důkazům, ke skutku, který je vám kladen za vinu, k polehčujícím okolnostem a zpochybňovat výrok soudu. Vaši závěrečnou řeč může soud přerušit jen tehdy, pokud činíte prohlášení, která nesouvisí s vaším případem. Po skončení závěrečných řečí máte ještě právo na poslední slovo, během kterého vás nesmí nikdo přerušovat.

D. Možné tresty

Trest odnětí svobody podle závažnosti trestného činu až na doživotí. Trest smrti je vyloučen. Pokud vám soud uloží trest nepřevyšující dva, resp. tři roky, může vám uložit podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem probačního úředníka nebo bez něj, přičemž určí dobu od jednoho roku do pěti let, během které musíte vést řádný život. Pokud nesplníte soudem uložené povinnosti nebo omezení, musíte nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody.

Trest domácího vězení za přečin až na jeden rok. Musíte se zdržovat ve svém bydlišti a vést řádný život. Pokud porušíte tyto podmínky, musíte nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody.

Obecně prospěšné práce od 40 do 300 hodin za přečin, avšak pouze s vaším předchozím souhlasem. Práci vykonáváte ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Pokud práci v určeném čase a rozsahu nevykonáte, soud převede každé dvě hodiny nevykonané práce na jeden den trestu odnětí svobody.

Peněžitý trest; trest propadnutí majetku; trest propadnutí věci ukládá soud za úmyslné trestné činy, kterými jste získali majetkový prospěch nebo případně způsobili škodu. Peněžitý trest je možné uložit ve výši od 160 EUR do 331 930 EUR. Propadnutí majetku postihuje celý váš protiprávně získaný majetek. Propadnutí věci je možné uložit, např. pokud jste věc použili ke spáchání trestného činu.

Trest zákazu činnosti od jednoho roku do deseti let, kterým se vám zakazuje vykonávat určité povolání, zaměstnání, funkci nebo jinou činnost (např. řídit motorové vozidlo), při které jste spáchali trestný čin.

Trest zákazu pobytu vám zakazuje zdržovat se na určitém místě od jednoho roku do pěti let.

Trest zákazu účasti na veřejných akcích od jednoho roku do deseti let, kterým se vám zakazuje účast na sportovních, kulturních nebo jiných veřejných akcích, při kterých jste spáchali trestný čin.

Trest ztráty čestných titulů a vyznamenání, kterým ztrácíte vyznamenání a jiné čestné tituly udělené podle zvláštních právních předpisů.

Trest snížení nebo ztráty vojenské a jiné hodnosti, pokud jste jejím držitelem.

Trest vyhoštění z území Slovenské republiky. Trest vyhoštění je možné uložit na dobu od jednoho roku do patnácti let, pouze pokud nejste občanem Slovenska, jiného členského státu EU, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo pokud vám nebyl udělen azyl. To neplatí, pokud představujete hrozbu pro bezpečnost státu nebo veřejný pořádek. Vyhostit vás nelze do státu, kde je ohrožena vaše osobní svoboda nebo život z důvodu rasy, národnosti, náboženství, politickému přesvědčení či obdobných důvodů.

Poslední aktualizace: 02/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.