Obvinění (trestní řízení)

Španělsko

V těchto přehledech je vysvětleno, co se stane, je-li určitá osoba podezřelá nebo obviněná z trestného činu, který je projednáván před soudem v rámci soudního řízení.

Obsah zajišťuje
Španělsko

Španělská ústava uznává důstojnost člověka, jeho nedotknutelná práva, svobodný rozvoj osobnosti, úctu k právním předpisům a právům druhých.

V ústavě jsou uvedena základní lidská práva a svobody v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv a mezinárodními smlouvami a dohodami o lidských právech, které Španělsko ratifikovalo.

Všeobecná základní práva uvedená ve španělské ústavě jsou dále rozvinuta ve vnitrostátních právních předpisech.

Práva vyšetřovaného/obviněného v trestním řízení jsou výslovně stanovena ve španělském trestním řádu (Ley de Enjuiciamiento Criminal), ve kterém se:

 1. používá pojem „podezřelý“ (investigado) k označení osoby vyšetřované pro její spojitost s trestným činem,
 2. používá pojem „obviněný“(encausado) k obecnému označení osoby, která je po ukončení vyšetřování věci formálně obviněna soudním orgánem z účasti na spáchání určitého trestného činu,
 3. nadále používají španělské výrazy „acusado“ (obvykle osoba, proti níž bylo vzneseno obvinění v ústním řízení) a „procesado“ (obvykle osoba, proti níž bylo vzneseno obvinění v konkrétním druhu trestního řízení), které lze oba přeložit jako „obviněný“ a které lze v příslušných fázích řízení použít zaměnitelně se španělským výrazem „encausado“.

Pokud jste se stali obětí trestného činu, najdete veškeré informace o Vašich právech zde.

Shrnutí trestního řízení

Zahájení

Řízení může být zahájeno:

 • podáním trestního oznámení příslušnému orgánu (policii, státnímu zastupitelství nebo příslušnému soudu),
 • prostřednictvím trestního oznámení podaného kteroukoli osobou bez ohledu na to, zda se stala obětí trestného činu, či nikoli,
 • prostřednictvím policejního protokolu,
 • vyšetřujícím soudcem z jeho vlastního podnětu.

Fáze vyšetřování

Po zahájení trestního řízení je zahájena fáze „předběžného“ vyšetřování, v níž jsou prováděny přípravné kroky k soudnímu řízení, vyšetřovány a dokazovány veškeré trestné činy, které mohly být spáchány a všechny okolnosti, které mohou ovlivnit jejich kvalifikaci, jakož i vina pachatelů, zajištění osob a jejich peněžitých závazků.

Ukončení vyšetřování

Dokončení „předběžného“ vyšetřování může vést k:

 • odložení a ukončení řízení, pokud neexistují důkazy o trestném činu nebo pokud není znám pachatel,
 • pokračování v řízení zahájením tzv. „dílčí fáze“, jejímž účelem je určit, zda je vyšetřování úplné a zda je vhodné vznést obvinění.
 • Po případném předložení příslušné obžaloby a prohlášení obhajoby jsou strany předvolány k soudnímu řízení.

Soudní řízení

Řízení, které je veřejné (s určitými výjimkami), se koná před jiným soudcem nebo soudem, než který vedl vyšetřování, a končí rozsudkem, který může být:

 • odsuzující,
 • zprošťující.

V obou případech může kterákoli ze stran podat odvolání k soudu vyššího stupně.

Informativní přehledy

Podrobnosti o všech těchto fázích řízení a o Vašich právech najdete v přehledech. Tyto materiály nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro informační účely.

Role Evropské komise

Evropská komise se trestního řízení v členských státech nijak neúčastní a nemůže Vám s oznámením pomoci. V těchto přehledech naleznete informace o tom, jak a komu případná oznámení podávat.

Potřebné informace naleznete na následujících odkazech:

1 - Moje práva v průběhu vyšetřování

2 - Moje práva během soudního řízení

3 - Moje práva po skončení soudního řízení

Poslední aktualizace: 17/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.