Obvinění (trestní řízení)

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Mohu podat opravný prostředek proti rozsudku okresního soudu?

Státní zástupce i odsouzený mohou proti rozsudku okresního soudu podat odvolání. Výjimkou jsou však případy, kdy je trestem pouze pokuta, nebo pokud jste byli z pohledu státního zástupce zproštěni obžaloby z méně závažného trestného činu. V těchto případech je požadován zvláštní souhlas, aby mohl odvolací soud vaše odvolání přezkoumat.

Jaké změny mohu požadovat v rozsudku okresního soudu?

Můžete se odvolat a buď požadovat zproštění viny, nebo mírnější trest. Své odvolání nemusíte podrobně odůvodnit, ale v některých případech může být výhodou, pokud tak učiníte.

Co se stane, pokud jde o důkazy provedené okresním soudem?

V okamžiku podání odvolání musíte uvést, jaké důkazy má odvolací soud přezkoumat. Máte také právo odvolacímu soudu předložit nové důkazy. Bude přehrán audiovizuální záznam výslechu osob vyslýchaných před okresním soudem. Tyto osoby tedy obvykle nebudou před odvolacím soudem znovu vyslýchány. Týká se to i vašeho vlastního výslechu. Pouze ve výjimečných případech může odvolací soud položit doplňující otázky.

Jaká je lhůta pro podání opravného prostředku?

Odvolání je nutné podat do tří týdnů ode dne rozsudku okresního soudu. Pokud jste se v této lhůtě odvolali, státní zástupce má týden na to, aby se rozhodl, zda se hodlá také odvolat.

Kdy bude odvolání projednáváno?

Jste-li v době podání odvolání ve vazbě, musí odvolací soud jednání zahájit do osmi týdnů ode dne rozsudku okresního soudu. Jinak můžete předpokládat, že bude trvat tři až dvanáct měsíců, než odvolací soud odvolání projedná.

Jak probíhá odvolací řízení?

Postup hlavního jednání před odvolacím soudem je zhruba stejný jako před okresním soudem. Největším rozdílem je to, že vy a ostatní osoby, které byly vyslechnuty, nebudete znovu vyslýcháni a místo toho bude přehrán audiovizuální záznam z okresního soudu.

Může mi odvolací soud uložit přísnější trest?

Pokud se odvoláváte pouze vy, nemůže vám odvolací soud uložit vyšší trest než okresní soud. Pokud se odvolal i státní zástupce, může být trest uložený odvolacím soudem nižší nebo vyšší.

Co se stane, pokud nebudu u odvolacího soudu úspěšný?

Pokud nebudete u odvolacího soudu úspěšní, je možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Aby však mohl Nejvyšší soud vaši věc přezkoumat, musí být dovolání připuštěno, což znamená, že je požadována existence zvláštních důvodů k přezkoumání vaší věci.

Mám nárok na odškodnění, pokud budu zproštěn viny?

Budete-li zproštěni viny a proti rozsudku nebude podáno odvolání, máte právo na odškodnění za dobu, kdy jste byli zatčeni a ve vazbě. Odškodnění zahrnuje ztrátu příjmu a skutečnou ztrátu svobody. Váš nárok na odškodnění přezkoumá kancelář veřejného ochránce práv. Pokud jste nebyli zbaveni svobody, získáte pouze náhradu nákladů na vaše vlastní důkazy atd.

Budou o rozsudku uchovávány nějaké záznamy?

Odsouzení bude zaznamenáno mimo jiné do rejstříku trestů. Doba zápisu bude záviset na trestu, který vám byl uložen. Pokud jste byli obžaloby zproštěni, bude záznam vymazán. Sami nemůžete záznam ovlivnit. Záznam je přístupný vám a některým orgánům v rámci systému justice ve Švédsku a v jiných členských státech.

Kdy se odsouzení stává pravomocným?

Odsouzení se stává pravomocným poté, co uplyne lhůta pro podání opravného prostředku nebo Nejvyšší soud věc rozhodne buď o nepřipuštění dovolání, nebo vynesením rozsudku. Existují také určité možnosti přijmout rozsudek před uplynutím lhůty pro podání opravného prostředku, a tedy zahájit výkon trestu.

Mohu být znovu souzen poté, co se rozsudek stane pravomocným?

Pokud vás soud soudil za určitý trestný čin, může vás znovu soudit pouze za zcela mimořádných okolností. Stává se to pouze asi jedenkrát ročně. Obecně to také platí pro trestné činy, za které jste byli stíháni v jiném členském státě.

Může mi být umožněno vykonat trest v mé domovské zemi?

Můžete mít možnost trest vykonat ve své domovské zemi, pokud si to přejete. Žádost byste měli podat Švédské vězeňské a probační službě. Jinak bude trest vykonán ve Švédsku.

Související odkazy

Kancelář veřejného ochránce práv

Švédská vězeňská a probační služba

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.