Defendants (criminal proceedings)

If you are suspected or accused of a criminal offence, these factsheets take you through the criminal process and the various steps involved. They explain your rights and obligations at each stage, from the time of pre-trial investigations, right through to after the trial. The factsheets also provide information on how minor offences, such as road traffic offences, are dealt with.

If you are suspected or accused of a crime, you have certain legally guaranteed rights that must be upheld. You need to know what these are and you will also want to be fully informed of what happens when during the various stages of the criminal process. The factsheets cover key areas including which authority carries out investigations, how to get legal advice, the roles and rights of the various entities and officials and information on any deadlines that may apply during the process and the assistance available to you. You will also find information on your obligations during the process.

As the situation varies from one country to another, it is important that you understand the process and are fully aware of your rights and obligations. Take note of the roles and any deadlines that apply as you read through these factsheets.

The following factsheets will guide you through the most important steps of criminal proceedings in each Member State, explaining the rights you have and the basic rules you need to follow to exercise them.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only. If you need assistance, always check with a lawyer or other expert to establish what applies in your particular situation.

Any reference in these fact sheets to a person of the male sex shall be deemed also to constitute a reference to a person of the female sex, and vice versa, unless the context clearly indicates otherwise.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzštinanizozemština

Práva obviněných v trestním řízení - Belgie

Tyto informační přehledy vysvětlují postup, pokud je někdo podezřelý nebo obviněný z trestného činu, který je předmětem soudního řízení. Pro získání informací o méně závažných trestných činech, jako jsou například dopravní přestupky, které se běžně trestají pevně stanoveným trestem, jako je například pokuta, viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled 5.

Pokud jste obětí trestného činu, veškeré informace o svých právech naleznete zde.

Shrnutí trestního řízení

Níže naleznete shrnutí obvyklých stadií trestního řízení.

Vyšetřující soudy

Vyšetřujícími soudy jsou poradní a obžalovací senát (odvolací). Ověřují dodržování pravidel zatýkacího rozkazu, vyslovují se k uvalení vazby, zajišťují dozor nad vyšetřování a rozhodují o případném předání věci příslušnému soudu.

Řízení před poradním senátem:

 • předvolání doporučeným dopisem;
 • nahlédnutí do spisu v soudní kanceláři;
 • žádost o splnění dodatečných povinností před líčením;
 • předběžné projednání obžaloby;
 • převzetí věci k poradě soudu a stanovení dne vynesení usnesení;
 • vynesení předkládacího rozhodnutí. Kromě zákonem stanovené výjimky nemá obviněný právo proti tomuto usnesení podat odvolání.

Trestní senáty

Pokud jste obviněn z přečinu (trestného činu, za který lze uložit pokutu od 26 EUR a/nebo odnětí svobody od osmi dnů do 5 let) budete postaven před trestní soud projednávající přečiny, který rozhodne o vaší vině v projednávané věci, rozhodne o osvobození nebo odsouzení a případně přizná poškozeným náhradu škody a úroky. Trestní soud může uložit trest odnětí svobody až na 20 let za trestný čin překvalifikovaný jako přečin.

Řízení před soudy projednávajícími přečiny:

 • předvolání soudním vykonavatelem;
 • nahlédnutí do spisu v soudní kanceláři;
 • jednání před soudem;
 • porada soudu po dobu jednoho měsíce;
 • vynesení rozsudku;
 • právo na odvolání.

Porotní soud

Pokud jste obviněn ze zločinu (trestného činu, za který lze uložit až trest odnětí svobody na doživotí), budete postaven před porotní soud. Porota složená z 12 porotců vybraných z řad obyvatel rozhodne, zda jste vinný ze spáchání skutků, které jsou vám přičítány. Společně se soudem, který tvoří tři soudci, tito porotci rozhodnou, jste-li prohlášen vinným, o uložení trestu. O výši náhrady škody poškozeným, kteří to požadují, je však oprávněn rozhodnout výhradně soud.

Řízení před porotním soudem:

 • předkládací usnesení obžalovacího senátu a obsílka soudního vykonavatele;
 • nahlédnutí do spisu v soudní kanceláři (bezplatná kopie na požádání);
 • předběžné řízení: sepsání seznamu svědků k vyslechnutí a poroty losováním;
 • ústní pokyn řízení;
 • rozprava o vině, dále případně o trestu a občanskoprávních nárocích;
 • bez odvolání (možnost podání kasačního opravného prostředku).

Podrobnosti o všech těchto stadiích řízení a svých právech naleznete v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise nehraje v trestních řízeních v členských státech žádnou úlohu a nemůže vám pomoci, pokud si chcete stěžovat. Tyto informační přehledy popisují, jakým způsobem a u koho můžete stížnost podat.

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete požadované informace

Odkaz se otevře v novém okně.1 – Konzultace u advokáta

Odkaz se otevře v novém okně.2 – Moje práva během vyšetřování

 • Policejní zadržení a výslech
 • Spis u vyšetřování
 • Spis u soudního vyšetřování
 • Zvláštní případ: vyšetřovací vazba
 • Ukončení vyšetřování

Odkaz se otevře v novém okně.3 – Moje práva během soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 – Moje práva po soudním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.5 – Dopravní přestupky a další méně závažné trestné činy

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština

1 – Konzultace u advokáta

Jestliže se jakýmkoliv způsobem účastníte trestního řízení, je velmi důležité získat nezávislé poradenství od advokáta. V informačních přehledech zjistíte, kdy a za jakých podmínek máte nárok na zastoupení advokátem. Rovněž je tam vysvětleno, jakým způsobem vám advokát může pomoci. Tento obecný informační přehled popisuje, jak advokáta vyhledat a jak pokrýt jeho honorář, pokud si jeho služby nemůžete dovolit.

Jak vyhledat advokáta?

Každý belgický advokát spadá pod advokátní komoru soudního obvodu, kde se nachází jeho kancelář. V Bruselu ji tvoří dvě asociace. Jedna seskupuje frankofonní advokáty a druhá nizozemsky hovořící advokáty.

Asociaci frankofonních a germanofonních advokátních komor (O.B.F.G) tvoří advokátní komora ve valonské oblasti a francouzská bruselská asociace.

Asociace nizozemsky hovořících advokátů hlavního města a vlámské advokátní komory jsou sdruženy v „Orde van de Vlaamse Balies“ (O.V.B.)

Seznam advokátů lze nalézt telefonních seznamech nebo na internetu (Odkaz se otevře v novém okně.https://avocats.be nebo Odkaz se otevře v novém okně.http://www.advocaat.be/). Můžete vyhledávat podle preferenční oblasti „matière préférentielle“ (v nizozemštině „voorkeurmaterië“), v oddílu trestní právo „droit pénal“ (v nizozemštině („strafrecht“) a najít advokáta, který se zpravidla specializuje na obhajobu osob stíhaných trestními soudy.

Vyhledáním podle obce nebo soudního obvodu rovněž můžete nalézt advokáta v blízkosti svého bydliště.

Seznam těchto advokátů dále můžete získat na sekretariátu každé advokátní komory.

Můžete také elektronicky, poštou nebo telefonicky přímo kontaktovat advokáta, který vám byl doporučen.

Jak zaplatit odměnu advokáta?

Podle pravidel odměnu advokáta platíte vy sami. Před zahájením jakýchkoliv úkonů může právník požadovat zálohu. Zákon neupravuje výši honorářů. Advokát vás však musí informovat, jakým způsobem provede vyúčtování: hodinovou sazbou podle času vynaloženého na vaši obhajobu nebo paušálně za úkon (konzultace, studování spisu, zastupování…).

K tomu se připočítají náklady na jeho kancelář a výlohy hrazené soudní správě.

Pokud na zaplacení odměny advokáta nemáte dostatek prostředků, můžete požádat o bezplatnou právní pomoc v Kanceláři pro právní pomoc, pod kterou váš advokát spadá. Seznam kanceláří v každém okrese je k dispozici na internetu:

Jestliže pobíráte sociální podporu od C.P.A.S. (Veřejné centrum sociální pomoci), zaručený příjem pro starší osoby, sociální příspěvek jako náhradu příjmu zdravotně postižených osob, máte v péči dítě pobírající zaručené rodinné příspěvky, jste nájemce v sociálním bydlení, nezletilá osoba, předlužená osoba (kolektivní nucená správa), uvězněná osoba, písemně předvolaná obviněná osoba nebo duševně nemocná osoba, pak dostanete bezplatnou právní pomoc od advokáta.

Totéž platí, jestliže žijete sám a vaše měsíční příjmy nepřesahují 860 EUR, nebo žijete ve společné domácnosti a celkový příjem s vámi žijících plnoletých osob nepřesahuje 1 104 EUR (plus 145,16 EUR na vyživovanou osobu).

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština

2 – Moje práva během vyšetřování a před podáním věci k soudu / soudnímu dvoru

K čemu slouží trestní vyšetřování a soudní vyšetřování (l’enquête a l’instruction pénale)?

Slouží ke shromáždění důkazů o trestném činu a ověření náležitostí, které by mohly obviněnou osobu zprostit viny nebo prokázat, že se nejedná o protiprávní jednání.

Jaké jsou etapy vyšetřování a soudního vyšetřování? Kdo jednotlivé etapy vykonává?

Policie pátrá po trestné činnosti, pachatelích trestné činnosti a shromažďuje důkazy.

Má-li policie podezření ze spáchání trestného činu, upozorní královského prokurátora, který:

 • buď rozhodne o odložení věci;
 • nebo sám pokračuje ve vyšetřování (information);
 • nebo požádá vyšetřujícího soudce, aby vedl vyšetřování konkrétní věci, a nikoliv o soukromé osobě (instruction).

Královský prokurátor má užší pravomoci než vyšetřující soudce. Vyšetřující soudce nebo královský prokurátor řídí vyšetřování a uděluje pokyny policistům, kteří vykonávají předepsané vyšetřovací úkony (výslechy, prohlídky, odběry vzorků DNA…).

Když je vyšetřování ukončeno

Buď je spis součástí vyšetřování a královský prokurátor může:

 • rozhodnout o odložení věci;
 • navrhnout trestněprávní narovnání: zastavení veřejné žaloby (bez trestního stíhání) oproti úhradě peněžní částky (standardní postup v případě dopravního přestupku);
 • u méně závažných trestných činů navrhnout trestní mediaci: bez stíhání, ale pachatel musí odškodnit poškozeného a případně absolvovat terapii nebo školení;
 • podezřelou osobu přímo předvolat před soud;
 • písemným zápisem předvolat před příslušný soud: předvolání se obviněné osobě předá při zadržení (do 24 hodin) nebo se v zájmu urychlení řízení dostaví před královského prokurátora.

Nebo je spis součástí soudního vyšetřování a je předán státnímu zástupci, který učiní závěrečné návrhy. Poté si obžalovaný svůj spis může přečíst. Je předvolán před poradní senát, který, po vyslyšení vyšetřovací zprávy vyšetřujícího soudce, soukromoprávního žalobce nebo žalobců (poškozených stran), obžalovací řeči státního zástupce a obhajovací řeči obhajoby, může:

 • buď vrátit spis vyšetřujícímu soudci k doplnění vyšetřování;
 • případně, je-li vyšetřování kompletní:
 • přiznat odkladný účinek vynesení rozsudku, pokud by veřejné projednání mohlo obviněnému způsobit újmu;
 • rozhodnout o umístění osoby do sociálního ochranného zařízení, pokud tato osoba spáchala trestný čin v nepříčetnosti, při jeho páchání proto nemohla ovládat vlastní chování a v tomto stavu setrvala až dosud;
 • předat spis k rozhodnutí příslušnému soudu (policejní soud nebo trestní soud projednávající přečiny (tribunal de police correctionnel)); pokud tento soud dojde k závěru, že činy spadají pod porotní soud (la cour d’assises), vydá usnesení o předání podkladů nejvyššímu státnímu zástupci (procureur général), protože porotnímu soudu může věc předat pouze obžalovací senát.

Obviněný má právo na odvolání, které je omezeno na určité procesní otázky, a toto právo se uplatňuje před obžalovacím senátem.

Vyšetřující soudce může během vyšetřování za určitých okolností vydat zatýkací rozkaz:

 • existence závažných indicií o vině;
 • za spáchané skutky hrozí nejméně jeden rok odnětí svobody;
 • nejvyšší nutnost z hlediska veřejné bezpečnosti.

Pokud možný trest nepřekračuje patnáct let odnětí svobody, rozkaz může být vydán pouze v případě, že existuje vážné nebezpečí útěku, recidivy, podvodného jednání, ztráty důkazů nebo bude nezákonně ovlivňovat třetí osoby.

Obviněný se dostaví před poradní senát do pěti dnů od doručení předvolání, dále každý měsíc až do ukončení soudního vyšetřování (tři měsíce u trestného činu, který nelze překvalifikovat na přečin).

Moje práva během vyšetřování a soudního vyšetřování

Policejní zadržení a výslech (1)

V jakém případě a na jak dlouho mne policie může zbavit svobody?

Svobody můžete být zbaven v případě přistižení při přečinu nebo trestném činu (flagrant délit/crime) nebo na žádost královského prokurátora nebo vyšetřujícího soudce, když existují závažné indicie o vině. Policejní zadržení nemůže být delší než na 24 hodin.

Mohu být prohledán?

Ano, při zadržení nebo existuje-li důvodné podezření, že máte u sebe zbraň nebo nebezpečný předmět nebo je-li ohrožen veřejný pořádek.

Může policie vstoupit ke mně domů?

Ano, v případě přistižení při činu nebo s vaším souhlasem.

Mohou mi prohledat kancelář, auto?

Ano, stejně jako vaše bydliště. Některá místa jsou však nedotknutelná a jiná jsou zvláštním způsobem chráněná: jejich prohlídka vyžaduje zvláštní postup (diplomatická, poslanecká kancelář, místa, která patří osobám zachovávajícím profesní tajemství…).

Váš vůz může být prohledán, pokud existuje podezření, že sloužil ke spáchání trestného činu či přečinu, dopravě hledaných osob, předmětů doličných nebo důkazních materiálů nebo předmětů nebezpečných pro veřejný pořádek.

Mohu kontaktovat rodinného příslušníka, přítele, lékaře, někoho z mého velvyslanectví?

Pokud to policisté uznají za vhodné nebo pokud o to požádáte, vyšetří vás lékař. O tom, jestli si můžete nebo nemůžete zatelefonovat, v této fázi rozhodují policisté. Pokud jste nezletilý, policista je povinen co nejdříve písemně nebo ústně informovat rodiče, opatrovníka nebo jakoukoliv osobu, která se o vás stará.

Jaká jsou moje práva během policejního výslechu?

Máte právo mlčet a nevypovídat proti sobě, to znamená, že máte právo nespolupracovat při zjišťování důkazů proti sobě.

Na začátku každého výslechu vám bude sděleno, že:

 • můžete požádat, aby všechny vám kladené otázky a vaše odpovědi byly zaprotokolovány, jak zazněly;
 • můžete požádat o provedení konkrétního opatření nebo výslechu;
 • vaše prohlášení mohou být použita jako důkazy u soudu.

Můžete použít dokumenty, které máte k dispozici, pod podmínkou, že to nezpůsobí odložení výslechu. Během výslechu nebo později můžete požadovat, aby tyto materiály byly přiloženy k zápisu nebo uloženy do soudního spisu.

Na konci výslechu dostanete k přečtení zápis, pokud nepožádáte, aby vám byl přečten. Jste dotázán, zda vaše prohlášení nemají být opravena nebo doplněna.

Pokud se chcete vyjádřit v jiném jazyce, než v jakém je vedeno řízení, je přivolán soudní tlumočník, prohlášení ve vašem jazyce je zaznamenáno, případně jste požádán, abyste své prohlášení sám sepsal. Jestliže je výslech veden v přítomnosti tlumočníka, uvede se jeho totožnost a postavení.

Budete informován, že vám může být bezplatně poskytnuta kopie výslechu.

Budou požadovány informace o mém trestním rejstříku?

Policejní orgány mají přístup do centrálního rejstříku.

Může být přítomen můj advokát?

Váš advokát se nemůže účastnit žádného výslechu a nemůže se s vámi setkat v době, kdy jste na 24 hodin zbaven svobody.

Spis u vyšetřování (dossier à l’information) (2)

Vyšetřování vede královský prokurátor. Předběžné vyšetřování má vyšetřovací charakter: je tajné, písemné a nekontradiktorní.

Co může královský prokurátor během této etapy vyšetřování dělat?

Kromě zákonem stanovených výjimek nemohou vyšetřovací úkony zahrnovat žádné donucovací opatření, ani zasahovat do práv a svobod osob. Zabavení majetku je možné za určitých podmínek.

Královský prokurátor mimo jiné může:

 • ohledat místo činu,
 • vyslechnout nebo nechat policejně vyslechnout podezřelé, svědky,
 • nechat nějakou osobu zatknout (mimo přistižení při činu) na 24 hodin,
 • se souhlasem podezřelého nechat provést analýzu DNA,
 • zadržet a zabavit poštu (avšak bez otevření),
 • za určitých podmínek získat bankovní informace,
 • provést prohlídky v případě přistižení při činu nebo se souhlasem osoby, která místo fakticky využívá,
 • použít zvláštní vyhledávací postupy, které mohou být velmi intrusivní.

Co mohu dělat, když vyšetřovací úkon porušuje má práva?

Můžete v odůvodněné žádosti požádat o jeho zrušení (le référé pénal), například pokud je zabaven váš majetek, jakožto předmět doličný. Královský prokurátor musí rozhodnout ve lhůtě 15 dnů. Pokud se nevyjádří nebo žádost zamítne, můžete se odvolat k obžalovacímu senátu.

V tomto případě rovněž můžete požádat královského prokurátora, aby pověřil Ústřední orgán pro zabavování a konfiskace prodejem majetku nebo jeho vrácením na kauci.

Mohu mít přístup ke spisu?

V této etapě, na rozdíl od režimu soudního vyšetřování, žádný zvláštní mechanismus neupravuje úplný nebo částečný přístup stran ke spisu. O přístup ke spisu můžete požádat královského prokurátora, který to podle vlastního uvážení povolí nebo zamítne.

Mohu ovlivnit, co bude spis obsahovat?

Ne. Královský prokurátor sám rozhodne o odložení věci, pověření vyšetřujícího soudce, vašem předvolání nebo pozvání písemnou formou před příslušný soud, případně vám navrhne alternativní způsob zastavení trestního stíhání (smírné řešení nebo mediace: v tom případě nedojde k soudnímu řízení, pokud zaplatíte pokutu nebo dodržíte podmínky uložené při mediaci).

Spis u soudního vyšetřování (dossier à l’instruction)(3)

Soudní vyšetřování pravomocně řídí vyšetřující soudce, kterého pověřil královský prokurátor nebo předpokládaná oběť trestného činu prostřednictvím žaloby s uplatněním nároku poškozeného.

Jaké úkony může vyšetřující soudce činit?

Může využít veškeré úkony, které používá královský prokurátor a výrazné donucovací prostředky: vydat zatýkací rozkaz, nařídit telefonické odposlechy, prohlídky bez souhlasu, zvláštní a ještě širší postupy pátrání…

Musím být vyšetřujícím soudcem vyslechnut?

Výslech u vyšetřujícího soudce je povinný pouze v případě vydání zatýkacího rozkazu.

Musí mne soudce informovat o obviněních?

Soudce vás v zásadě musí obvinit, pokud proti vám existují závažné důkazy o vině. Obvinění vznese po provedení výslechu nebo písemně, což přináší právo požádat o přístup k trestnímu spisu a právu požadovat doplňující vyšetřovací opatření.

Může mi soudce nechat odposlouchávat telefonické hovory?

Ano, musí přitom dodržovat velmi přesně vymezené zákonem stanovené podmínky.

Mohu odmítnout prohlídku?

Ve vašem bydlišti může být vykonána prohlídka, pokud soudce podepsal příkaz k domovní prohlídce a pokud k jejímu provedení dojde, až na výjimky, mezi 5 a 21 hodinou.

Může mne soudce fyzicky přinutit k odběru vzorků DNA?

Ano, za určitých podmínek.

Co mohu udělat proti vyšetřovacímu úkonu, který porušuje má práva?

Můžete podat žádost référé pénal (viz vyšetřování).

Mohu mít během vyšetřování přístup do spisu?

Pokud jste obviněn bez uvalení vazby, můžete požádat o přístup do spisu žádostí adresovanou vyšetřujícímu soudci, který tento přístup může zamítnout, ale musí své zamítnutí odůvodnit. Pokud se soudce nevyjádří nebo žádost zamítne, můžete se odvolat k obžalovacímu senátu.

Mohu požadovat provedení určitých vyšetřovacích úkonů?

Ano, bez ohledu na to, zda jste nebo nejste ve vazbě. Můžete podat příslušný návrh. Vyšetřovací soudce to může zamítnout, pokud to považuje za nepotřebné pro prokázání pravdy nebo za negativní vzhledem k vyšetřování. Existuje možnost odvolání.

Zvláštní případ: vyšetřovací vazba (4)

Jak musí probíhat výslech u soudce?

Výslech před vydáním zatýkacího rozkazu musí proběhnout během 24 hodin od zbavení svobody pod sankcí neplatnosti zatýkacího rozkazu. Výslech se musí zaměřit zejména na možnost vydání rozkazu a na vytýkané skutečnosti.

Váš advokát nemůže být přítomen.

Mohu být následně soudcem vyslechnut?

Můžete požádat o rekapitulační výslech. Je to jediný výslech, u něhož může být přítomen váš advokát.

Kdy se mohu setkat se svým advokátem?

Po prvním výslechu vedeném vyšetřujícím soudcem.

Mohu zpochybnit legalitu nebo důvodnost vazby?

Proti rozhodnutí o uvalení vazby nemůžete podat odvolání.

Do pěti dnů od doručení rozhodnutí předstoupíte před poradní senát. Den předtím budete mít přístup ke svému spisu. Váš advokát i vy budete moci požádat o propuštění na svobodu.

Váš advokát bude moci protestovat proti neoprávněnosti vazby pouze během tohoto prvního stání před poradním (a odvolacím) senátem. Pokud je rozhodnutí o uvalení vazby potvrzeno, máte právo se odvolat. Do 15 dnů se dostavíte před obžalovací senát. Při nedodržení těchto lhůt budete neprodleně propuštěn na svobodu.

Potvrzení vazby platí na jeden (nebo tři) měsíce. Při každém slyšení můžete zpochybňovat účelnost vazby a/nebo závažnost indicií viny. Spis dostanete k dispozici dva dny před každým předvoláním k soudu.

Mohu ve vězení komunikovat s dalšími osobami?

Vždy můžete komunikovat se svým advokátem.

Vyšetřující soudce vám však maximálně na tři dny může zakázat komunikaci s jakoukoliv jinou osobou.

Kdy budu moci být propuštěn na svobodu?

Kdykoliv na základě rozhodnutí vyšetřujícího soudce nebo na základě rozhodnutí vyšetřující jurisdikce při předvolání k soudu. Propuštění může být podmínečné nebo na kauci.

Jsem státním příslušníkem jiné země. Musím se osobně účastnit soudního vyšetřování?

Zatýkací rozkaz může být vydán, pokud existuje nebezpečí vyhýbání se spravedlnosti. Vyšetřující soudce nebo vyšetřující jurisdikce vás mohou propustit na kauci. Uhrazený peněžní obnos dostanete zpět, pokud se ve všech fázích řízení dostavíte k soudu.

Pokud budete propuštěn na svobodu, budete požádán, abyste se dostavil na slyšení a principiálně před soud rozhodující ve věci samé. Vyšetřující soudce vám může příkazem nařídit propuštění na svobodu pod podmínkou, že neopustíte zemi. Tyto podmínky lze prodloužit na období tří měsíců. Můžete je napadnout před poradním senátem.

Ukončení soudního vyšetřování (5)

Co mohu dělat, jestliže se vyšetřování protahuje?

Po jednom roce můžete podat odůvodněnou žádost obžalovacímu senátu, který průběh vyšetřování přezkoumá.

Mohou být před soudním řízením změněny body obžaloby/obvinění?

Královský prokurátor si přečte spis, který mu předá soudce, a vznese obvinění, k nimž se obžalovaný bude muset před soudem vyjádřit. Může rovněž podat návrh na zastavení trestního stíhání nebo požádat soudce o provedení některých doplňujících vyšetřovacích opatření. Trestní kvalifikaci při této příležitosti ještě může změnit královský prokurátor nebo poradní senát, který rozhoduje o průběhu řízení.

Mohu před soudním řízením ve všech nebo v některých bodech obžaloby/obvinění přiznat vinu?

Ne, až do definitivního odsouzení soudu rozhodujícího ve věci samé jste považován za nevinného.

Jak probíhá ukončení řízení?

Poradní senát rozhodne po vyslechnutí zprávy vyšetřujícího soudce, případné poškozené strany, prokurátora a obhajoby:

 • předat obviněného příslušnému soudu;
 • rozhodnout o zastavení řízení;
 • rozhodnout o odkladném účinku výnosu rozsudku: skutečnosti jsou prokázány, ale žádný trest není vynesen. Soudce stanoví zkušební lhůtu a případně závazné podmínky;
 • použít zákon o společenské ochraně (internování).

Jaká jsou v této etapě moje práva?

Můžete si přečíst svůj spis a pořídit kopii dokumentů před slyšením u poradního senátu. Můžete rovněž požádat o doplňující vyšetřovací úkony. Pokud je vyšetřující soudce zamítne provést, máte možnost odvolat se u obžalovacího senátu.

Mohu podat odvolání?

Nemůžete podat odvolání proti předkládacímu usnesení, s výjimkou pochybení, opomenutí nebo důvodné neplatnosti vyšetřovacího úkonu, získání důkazu nebo pochybení týkajícího se předkládacího usnesení, pokud je důvodem nepřípustnosti nebo zastavení trestního stíhání.

Mohou být souzen za trestný čin, za který jsem již byl stíhán v jiném členském státě Evropské unie?

V zásadě ne.

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: nizozemština

3 – Moje práva před soudem / soudním dvorem

Kde se soudní řízení bude konat?

 • Policejní soud (Le tribunal de police) řeší méně závažné skutky (přestupky trestané pokutou 1 až 25 EUR (porušení zemědělského zákoníku…) a všechny dopravní přestupky (smrtelné nehody…);
 • Trestní soud pro přečiny (Le tribunal correctionnel) nebo trestné činy překvalifikované na přečiny (u kterých bylo možno přihlédnout k polehčujícím okolnostem);
 • Porotní soud (La cour d’assises) řeší nejzávažnější trestné činy (u kterých nebylo možno přihlédnout k polehčujícím okolnostem).

Bude soudní řízení veřejné?

Soudní řízení je v zásadě veřejné a koná se v soudní síni, která je přístupná všem (zájemci, novináři), pokud to není v rozporu s bezpečností.

Pokud se vás týká řízení z důvodu mravního deliktu (znásilnění…), můžete požádat soud, aby slyšení probíhalo s vyloučením veřejnosti, tedy aby do soudní síně měly přístup pouze osoby, kterých se soudní řízení týká.

Pokud se projednává internování pachatele, který není odpovědný za činy spáchané ve vážném stavu duševní nerovnováhy, tj. nepříčetnosti, může tato osoba požádat o vyloučení veřejnosti, což státní zastupitelství může napadnout.

Kdo bude případ soudit?

Soudci z povolání u policejního soudu nebo trestního soudu pro přečiny. U porotního soudu však rozhoduje o vině obžalovaného pouze 12 porotců. Následně rozhodují o trestu společně se třemi soudci.

Mohou být během soudního řízení změněny body obžaloby nebo obvinění?

Státní zástupce a soudce mohou vytýkané činy posuzovat různým způsobem. Pokud jste například rozbil okno ve vozidle, státní zástupce vás může stíhat za pokus o krádež, přestože ve skutečnosti jste měl v úmyslu pouze rozbití. Soud může věc kvalifikovat jinak a dospět k závěru, že šlo o poškozování cizí věci. Musí vás však o tom informovat, abyste se v této nové situaci mohl hájit.

Co se stane, když během soudního řízení ve všech nebo některých bodech obžaloby/obvinění uznám svou vinu?

Trest tím nebude automaticky z úřední moci zmírněn.

Jaká mám během soudního řízení práva?

Musím se soudního řízení zúčastnit? Musím být přítomen po celou dobu trvání soudního řízení?

Vždy vás může zastupovat advokát. Výjimečně budete muset předstoupit osobně, pokud o tom soud rozhodne příkazem, který vám doručí před slyšením.

Může se konat beze mne?

Pokud jste nepřítomen nebo zastoupen advokátem, který vás hájí, koná se soudní řízení bez vás a budete souzen v nepřítomnosti.

Žiji v jiném členském státě, mohu se soudního řízení účastnit prostřednictvím videopřenosu?

Ne.

Jestliže nerozumím jazyku soudního řízení, budu mít k dispozici tlumočníka?

Ano.

Musím mít advokáta?

Ne, s výjimkou porotního soudu.

Bude mi advokát přidělen?

Za určitých podmínek ano (viz Odkaz se otevře v novém okně.přehled 1).

Mohu advokáta vyměnit?

Ano, i bez udání důvodů.

Mohu se během soudního řízení vyjádřit?

Ano.

Musím během soudního řízení promluvit?

Není to povinné.

Jaké budou důsledky, jestliže během soudního řízení nebudu pravdivě vypovídat?

Máte právo neobviňovat vlastní osobu a hájit se podle vlastního úsudku. Zahrnuje to také právo nevypovídat.

Jaká jsou moje práva k důkazům vzneseným proti mně?

Mohu zpochybňovat důkazy vznesené proti své osobě?

Ano.

Jak?

Během slyšení můžete soudce požádat o provedení dalších zkoumání.

Proč?

Pro prokázání nepodloženosti obvinění.

Jaký druh důkazů mohu ve svůj prospěch předložit?

Můžete podat jakýkoliv doklad, požadavek revizního znaleckého posudku, vyslechnutí nového svědka …

Mohu v zájmu získání důkazů ve svůj prospěch využít soukromého detektiva?

Ano.

Jsou takové důkazy přípustné?

Ano.

Mohu vyzvat svědky, aby promluvili v můj prospěch?

Ano.

Mohu já nebo můj advokát klást otázky dalším svědkům v řízení?

Ano, prostřednictvím policie nebo soudce.

Mohu já nebo můj advokát zpochybňovat jejich výpověď?

Ano.

Vezmou se v úvahu informace obsažené v mém trestním rejstříku?

Ano.

 • Jaký druh informací?

předchozí odsouzení.

 • Za jakých okolností? V jaké fázi?

Umožňují zdvojnásobit výši maximálního trestu a mohou zabránit použití příznivějších opatření.

 • Vezmou se v úvahu dřívější odsouzení v jiném členském státě?

Ano, mohou být předána soudci.

Co se stane na konci soudního řízení?

K jakým závěrům může soudní řízení dospět?

 • Nepřípustnost stíhání, pokud nebylo dodrženo některé důležité pravidlo. Je však možné uskutečnit další soudní řízení;
 • osvobození, pokud neexistuje dostatek podkladů, které nade všechnu rozumnou pochybnost prokazují vaši vinu;
 • odsouzení.

V případě odsouzení má soudce k dispozici 5 možností, z nichž vybere podle povahy skutku a vašich dřívějších trestních záznamů:

 • trest odnětí svobody;
 • trest veřejně prospěšných prací: uložení práce v trvání jednoho roku pro sdružení a bez nároku na odměnu pod trestem vězení nebo udělení peněžitého trestu;
 • peněžitý trest;
 • odklad odsouzení nebo podmíněný trest se zkušebními podmínkami nebo bez zkušebních podmínek (nespáchat další trestný čin, podrobit se školení, přestat navštěvovat stanovená místa…) po dobu 1 až 5 let;
 • pouhé prohlášení o vině.

Jakou úlohu má během soudního řízení oběť?

Oběť (poškozený) má právo vyjadřovat se ke skutečnostem, které se jí týkají, a požadovat finanční odškodnění.

Jak?

Ústně nebo písemným podáním.

V jaké fázi?

Během slyšení, bezprostředně po vašem výslechu soudcem.

Více informací naleznete v přehledech práva obětí trestných činů.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Adresy soudů

Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky ministerstva spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Adresy věznic

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština

4 – Moje práva poté, co soud / soudní dvůr vynese rozhodnutí

Mohu podat opravný prostředek?

Mohu podat opravný prostředek proti rozsudku vynesenému v soudním řízení proti trestu?

Rozsudek vynesený ve vaší nepřítomnosti, případně když vás nezastupoval advokát, je vydán v nepřítomnosti. Existuje zvláštní opravný prostředek, a to odpor, který lze vždy použít. Také existuje možnost odvolání.

Pokud byl rozsudek vynesen ve vaší přítomnosti, rozhodnutí je kontradiktorní. Opravným prostředkem je odvolání a použije se pouze tehdy, když rozhodnutí bylo vyneseno soudem (tribunal). Odvolat se tedy nelze proti rozsudkům odvolacího soudu a porotního soudu (la cour d'appel a la cour d'assises).

Jak? U koho?

Pokud jste ve vazbě, odpor a odvolání lze podat v podatelně věznice. Pokud jste na svobodě, odpor se podává prostřednictvím soudního úředníka, zatímco odvolání je třeba podat v podatelně soudu, který vydal rozhodnutí.

V jaké lhůtě?

Opravný prostředek musí být podán do 15 dnů.

 • Lhůta pro odpor začíná běžet den po soudním doručení písemného rozhodnutí.
 • Lhůta pro odvolání začíná běžet ode dne následujícího po slyšení, na němž byl rozsudek vynesen.

Jaká jsou odvolací důvody?

Nesouhlas se zjištěnými skutečnostmi nebo právním posouzením.

Co se stane, když podám opravný prostředek?

Co se stane, když jsem při podání opravného prostředku ve vězení?

Pokud se opravný prostředek týká věci, kvůli níž jste ve vazbě a byl vám uložen trest odnětí svobody, pak až do vynesení nového rozsudku zůstanete ve vězení. V průběhu nového soudního řízení může být podána žádost o dočasné propuštění na svobodu.

Pokud jste zadržen kvůli jinému skutku, opravný prostředek nebude mít na vaše uvěznění vliv.

Za jak dlouho bude opravný prostředek projednán?

Protistrana je předvolána ke slyšení do 15 dnů od podání opravného prostředku, pokud jste na svobodě, nebo do 3 dnů, pokud jste ve vazbě. Rozhodnutí bude vyneseno nejpozději do 60 dnů od podání opravného prostředku.

Budu moci při podání opravného prostředku předložit nové důkazy?

Ano.

Jaká platí pravidla?

Stejná jako před prvním soudem (viz Odkaz se otevře v novém okně.přehled 3).

Jak bude probíhat projednávání opravného prostředku?

Soudce nejdříve přezkoumá, zda byl opravný prostředek podán včas, pak znovu posoudí předkládané skutečnosti a případný výrok o trestu.

Jak bude moci soud / soudní dvůr rozhodnout?

Co se stane, pokud bude opravnému prostředku vyhověno, nebo je zamítnut?

Pokud dojde k vyhovění odporu nebo odvolání, pak existují dvě možnosti:

 • nepřípustnost stíhání nebo osvobození, což má v případě vazby za následek vaše neprodlené propuštění na svobodu;
 • bude uložen nižší trest.

Pokud je opravný prostředek zamítnut:

 • v důsledku odporu: odsouzení bude potvrzeno, nikdy však nebude uložen přísnější trest;
 • v důsledku odvolání: odsouzení bude možno potvrdit nebo uložit přísnější trest.

Lze podat opravný prostředek proti vyšší instanci / jiné instanci?

Opravný prostředek proti rozhodnutí soudu o odporu je možné u odvolacího soudu. Do 15 dnů lze u Kasačního soudu podat dovolání (kasační stížnost) proti rozhodnutí o odvolání, a to prostřednictvím soudní podatelny odvolacího soudu. Neodkládá se tím výkon rozsudku.

Za jakých okolností?

Kasační stížnost je oprávněná pouze v případě porušení práva nebo pravidel řízení.

Budu odškodněn, jestliže první rozhodnutí bylo chybné?

Ano, pokud jste v této věci byl ve vazbě.

V jaké výši?

Částkou odškodňující škod vzniklé v důsledku uvěznění.

Jak?

Na základě písemné žádosti Federální veřejné službě Soudnictví (Service public fédéral Justice).

V případě vyhovění opravnému prostředku zůstane moje odsouzení zaznamenáno v mém trestním rejstříku?

Ne.

Kdy je odsouzení pravomocné?

Když do 15 dnů od úředního oznámení o odsouzení v nepřítomnosti není podána žádná námitka.

Když do 25 dnů od vynesení rozsudku nebyl podán žádný opravný prostředek, a to ani z vašeho podnětu ani z podnětu státního zastupitelství.

Jsem-li státním příslušníkem jiného členského státu, mohu být po soudním řízení konaném v Belgii předán zpět?

Ano.

Dochází k předání automaticky?

Ne, podmínkou je vždy příslušná smlouva mezi Belgií a dalším členským státem.

Za jakých okolností?

 • 1. případ: pro výkon rozsudku vyneseného v Belgii, který nepodléhá opravným prostředkům, ve vaší zemi původu, s trestem odnětí svobody v trvání od 6 měsíců (viz rovněž: Odkaz se otevře v novém okně.Soudnictví od A do Z)

a) s vaším souhlasem, pouze pokud máte povolení k pobytu v Belgii. Viz Odkaz se otevře v novém okně.evropská úmluva;

b) bez vašeho souhlasu, pokud nemáte nebo už nemáte povolení k pobytu v Belgii (viz Odkaz se otevře v novém okně.evropská úmluva), nebo pokud na vás byl v Belgii vydán evropský zatýkací rozkaz s garancí návratu do země původu.

 • 2. případ: bez vašeho souhlasu, abyste byl souzen ve své zemi původu na základě evropského zatýkacího rozkazu, který vydala země, jejímž jste státním příslušníkem. Pokud ještě musíte vykonat svůj trest zde, Belgie může počkat na ukončení vašeho trestu a předat vás do vaší země původu, případně vás může dočasně předat, abyste byl souzen s garancí návratu a následně si vykonal svůj belgický trest v Belgii. Máte-li své obvyklé bydliště zde, můžete požádat Belgii, aby vás předala s podmínkou návratu, abyste mohl vykonat svůj zahraniční trest v Belgii.
 • 3. případ: bez vašeho souhlasu, abyste vykonal ve své zemi původu trest vydaný na základě evropského zatýkacího rozkazu, který vydala země, jejímž jste státním příslušníkem. Pokud ještě musíte vykonat svůj trest zde, Belgie počká na ukončení vašeho trestu a pak vás předá do vaší země původu. Máte-li své obvyklé bydliště zde, můžete požádat Belgii, aby odmítla provedení rozkazu, umožnila vám tím vykonat trest v Belgii, a nikoliv ve vaší zemi původu.

Mohu proti rozhodnutí o svém vydání podat opravný prostředek?

Ano, pokud se nejedná o dobrovolné předání, které vám bylo poskytnuto.

V případě návratu za účelem vykonání trestu vyneseného v Belgii ve vaší zemi původu (1. případ) mohou být žádosti o zrušení a odklad vykonatelnosti podány do 60 dnů u Státní rady, stejně jako žádosti o soudní přezkoumání u soudce majícího právo vyslovit naléhavá prozatímní rozhodnutí (juge des référés).

V případě vykonání evropského zatýkacího rozkazu vydaného ve vaší zemi původu (2. a 3. případ), provede vyšetřující soudce první ověření a v 15 dnech od zatčení je kontrolován poradním senátem. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 24 hodin od vynesení usnesení poradního senátu u obžalovacího senátu (viz Odkaz se otevře v novém okně.přehled 3). Do 24 hodin od vynesení usnesení obžalovacího senátu lze dále podat kasační opravný prostředek u Kasačního soudu.

Jsem-li odsouzen v Belgii, mohu být znovu souzen za stejný trestný čin?

Ne.

Informace o bodech obžaloby/odsouzení

Budou do mého trestního rejstříku zaneseny informace o odsouzení a souvisejících bodech obžaloby?

Ano.

Jak a kde budou tyto informace uchovány?

Jsou uchovány v databance s názvem „Centrální trestní rejstřík“, kterou spravuje Federální veřejná služba soudnictví.

Jak dlouho budou uchovány?

Odsouzení za policejní tresty (1 až 7 dnů vězení, 1 až 25 EUR pokuty, 20 až 45 hodin trestu obecně prospěšných prací) se ve výpisu z trestního rejstříku zahladí po 3 letech.

Další odsouzení zůstávají zaznamenána trvale. Je však možné dosáhnout jejich zahlazení v rehabilitačním řízení.

Mohou tyto informace být uchovány bez mého souhlasu?

Ano.

Mohu se proti uchování těchto informací ohradit?

Ne.

Kdo má do mého rejstříku přístup?

Neomezený přístup tam mají soudní a policejní orgány.

Trestní rejstřík nesmí být zaměňován s výpisem z trestního rejstříku, který požadují některé orgány veřejné správy nebo některé soukromé osoby (zaměstnavatelé…) a který neuvádí veškeré informace v rejstříku vedené. Například prostá prohlášení o vině, uvěznění do šesti měsíců a peněžité tresty do 500 EUR nebo rozhodnutí v rámci zákona o silničním provozu bez odebrání oprávnění k řízení motorových vozidel na více než 3 roky tam již po 3 letech a 25 dnech od jejich vynesení nebudou uváděny. Odklad odsouzení, podmínečný trest, prostý nebo se zvláštními podmínkami, se ve výpisu neuvádí již nikdy.

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština

5 – Dopravní přestupky

Jak se řeší dopravní přestupky?

Pokud místní policie zjistí dopravní přestupek, může poslat majiteli daného vozu formulář za účelem zjištění totožnosti řidiče v rozhodné době. Královský prokurátor vám následně může navrhnout smírné řešení se zastavením trestního stíhání formou bankovního převodu finanční částky ve prospěch daňové správy pro DPH, registrace a majetek.

Zaplacením této částky se vyhnete předvolání k policejnímu soudu, tedy uložení vyššího peněžitého trestu a povinnosti uhradit dodatečné soudní výlohy.

Toto smírné řešení zaplacením však obsahuje uznání provinění a vaší odpovědnosti k případným poškozeným, pokud jste porušením právních předpisů způsobil škodu další osobě.

Kdo řeší tyto činy?

Navrhováním těchto smírných řešení je pověřen člen státního zastupitelství u příslušného policejního soudu. Oddělení pokut na daňové správě spravuje účetnictví provedených plateb a informuje státní zastupitelství.

Postup

Návrh smírného řešení je pachateli předán doporučeným dopisem nebo policejně předanou zprávou. Platební lhůta se pohybuje mezi 15 dny a 3 měsíci, výjimečně 6 měsíci.

Postihy

Při nezaplacení nebo odmítnutí smírného řešení státní zástupce předvolá pachatele k policejnímu soudu, aby ho odsoudil k trestu (peněžitý trest, odnětí svobody, odebrání řidičského oprávnění) podle zákona.

Jsou za tyto trestné činy stíháni státní občané jiných členských států?

Ano.

Jak?

Policista, který zjistí porušení zákona, navrhne smírné řešení.

Při odmítnutí může požadovat okamžité zaplacení minimální pokuty podle zákona pod trestem okamžitého zabavení vozidla.

Při nepřijetí smírného řešení bude možno složenou částku získat zpět nebo odečíst po vynesení rozsudku policejního soudu.

Jak se řeší jiné přestupky?

Nerespektování společenských pravidel (placené parkování, dodržování pořádku) řeší místní správa. Při nezaplacení můžete být stíhán místním smírčím soudcem (juge de paix).

V oblasti sociální, daňové, bezpečnosti na fotbalových zápasech, v železniční a jiné hromadné dopravě jsou výběrem správních pokut pověřeny specializované úřady. Různé prostředky právní ochrany zaručují civilní soudy.

Budou tyto přestupky zaznamenány v mém trestním rejstříku?

V trestním rejstříku jsou zaznamenány dopravní přestupky. Správní pokuty a pokuty v souvislosti se zákony o výtržnictví při fotbalových utkáních v trestním rejstříku zaznamenány nejsou.

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Práva obviněných v trestním řízení - Bulharsko

V těchto přehledech je vysvětleno, co se stane, je-li určitá osoba podezřelá ze spáchání trestného činu nebo je-li obviněna, pokud jde o trestné činy, které projednává soud. Informace týkající se dopravních přestupků, za které je obvykle ukládána pevně stanovená sankce, například pokuta, jsou obsaženy v Odkaz se otevře v novém okně.Přehledu 5.

Pokud jste se stali obětí trestného činu, najdete veškeré informace o vašich právech zde.

Shrnutí trestního řízení

Trestní řízení v Bulharsku má dvě fáze – přípravné řízení a řízení před soudem.

 • Účelem přípravného řízení je shromáždit prostřednictvím vyšetřování důkazy, které potvrzují nebo naopak vyvracejí domněnku, že určitá osoba spáchala určitý trestný čin. Vyšetřování provádějí vyšetřující soudci, popřípadě vyšetřující policejní orgány, pod vedením státního zástupce. Cílem je připravit pro státního zástupce podklady a poskytnout mu součinnost při rozhodování o tom, zda podat a odůvodnit obžalobu proti obviněnému u soudu, nebo zda řízení zastavit.
 • Řízení před soudem začíná podáním obžaloby státním zástupcem u soudu proti určité osobě pro trestný čin spáchaný touto osobou. Účastníky soudního řízení jsou protistrany, přičemž státní zástupce, obžalovaný a obhájce mají rovná procesní práva. Soud provádí důkazy předložené státním zástupcem, ale na návrh stran nebo z vlastní iniciativy může soud při hledání pravdy shromažďovat a provádět i nové důkazy.

Soudní řízení končí vynesením rozsudku, kterým je obžalovaný buď shledán vinným a je mu uložen trest, nebo kterým je obžalovaný obžaloby zproštěn.

Podrobnosti ohledně všech těchto fází trestního řízení, jakož i podrobné informace o vašich právech, naleznete v těchto přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise se žádným způsobem neúčastní trestních řízení vedených v členských státech a nemůže vám proto s žádnou případnou stížností pomoci. V těchto přehledech naleznete informace o tom, jak a komu případné stížnosti podávat.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

Odkaz se otevře v novém okně.1 – Jak získat právní pomoc

Odkaz se otevře v novém okně.2 – Má práva v průběhu vyšetřování trestného činu

 • Vyšetřování (včetně sdělení obvinění a výslechů)
 • Zatčení (včetně evropského zatýkacího rozkazu)
 • První jednání u soudu
 • Zadržení nebo propuštění
 • Příprava obžaloby na hlavní líčení
 • Příprava obhajoby na hlavní líčení
 • Opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání
 • Zákaz vycestování z Bulharska

Odkaz se otevře v novém okně.3 – Má práva v průběhu hlavního líčení

 • Výslech chráněného svědka

Odkaz se otevře v novém okně.4 - Má práva po skončení hlavního líčení

Odkaz se otevře v novém okně.5 – Dopravní přestupky

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád

Poslední aktualizace: 20/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

1 – Jak získat právní pomoc

Je velmi důležité zajistit si nezávislé právní poradenství v okamžiku, kdy se nějakým způsobem stanete účastníkem trestního řízení. V těchto přehledech se dozvíte, kdy a za jakých okolností máte nárok na zastupování advokátem. Rovněž se dozvíte, co pro vás může advokát udělat. V těchto obecných přehledech se dozvíte, jak advokáta najít a jakým způsobem budou hrazeny náklady na advokáta, pokud si je nemůžete dovolit zaplatit.

Vyhledání advokáta

Pokud se domníváte, že potřebujete advokáta, ale žádného neznáte, můžete si vybrat z advokátů působících u okresního soudu v oblasti, kde bydlíte. Na webové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší advokátní komory naleznete rovněž kontaktní údaje 27 advokátních komor, které v Bulharsku působí. Jste-li zatčeni, máte právo na advokáta od okamžiku zatčení. Jelikož po zatčení máte rovněž právo kontaktovat příbuzného nebo přítele, můžete o zajištění advokáta požádat je.

Zaplacení advokáta

Pokud si zvolíte advokáta, zaplatíte za jeho služby v souladu s písemnou smlouvou podepsanou mezi vámi a tímto advokátem.

Nemůžete-li si advokáta dovolit, ale přejete-li si jej, přičemž je v zájmu spravedlnosti, abyste advokáta měli, máte právo na bezplatnou právní pomoc. Advokát vám může být přidělen buď na vaši žádost, nebo ze zákona, jsou-li dány podmínky nutné obhajoby. V závislosti na dané fázi řízení (viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled 1) je toto rozhodnutí učiněno buď státním zástupcem (přípravné řízení), nebo soudem (v průběhu řízení u soudu), a to po posouzení vaší majetkové situace.

Pokud je nutné, aby vám byla zajištěna právní pomoc, zašle státní zástupce, resp. soud své rozhodnutí bezodkladně Radě příslušné Advokátní komory, aby vám advokáta přidělila. Je potřeba mít na paměti, že pokud budete za spáchání trestného činu odsouzeni, budete povinni nahradit částku, která byla vašemu přidělenému advokátovi zaplacena.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o advokacii

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o právní pomoci

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád

Odkaz se otevře v novém okně.Národní úřad pro právní služby

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší advokátní komora

Poslední aktualizace: 20/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Má práva v průběhu vyšetřování trestného činu (před podáním obžaloby k soudu)

Co je účelem vyšetřování trestného činu?

Vyšetřováním se získávají důkazy buď k prokázání, nebo k vyvrácení domněnky, že určitá osoba spáchala trestný čin. Vyšetřování může být zahájeno na základě trestního oznámení, nebo na základě informací, které mají vyšetřující orgány k dispozici a které nasvědčují tomu, že ke spáchání trestného činu došlo. Pokud policie někoho přistihne v okamžiku páchání trestné činnosti, může to být rovněž důvodem pro zahájení vyšetřování.

Vyšetřování ve všech jeho fázích obvykle provádí policie. Některé věci řeší vyšetřující soudci nebo státní zástupci. Pouze státní zástupce však může vyšetřování vést a dozorovat.

Jaké fáze má přípravné řízení?

Vyšetřování (včetně sdělení obvinění a výslechu)

Vyšetřující orgány usilují o shromáždění důkazů, které buď potvrdí, nebo vyvrátí domněnku, že došlo ke spáchání trestného činu. Shromáždí-li dostatek důkazů podporujících domněnku, že určitá osoba spáchala trestný čin, je vyšetřovatel povinen tuto osobu o této skutečnosti písemně vyrozumět. Tato osoba musí toto vyrozumění podepsat. Ihned poté je obviněný vyslýchán.

Zatčení

V případě, že policie najde důkazy nasvědčující tomu, že určitá osoba spáchala trestný čin, může policie tuto osobu zatknout a zadržet, avšak pouze na dobu nepřesahující 24 hodin. Pouze státní zástupce je oprávněn rozhodnout o tom, zda bude doba zadržení osoby prodloužena, nikoli však na déle než 72 hodin. Jinak by měla být zadržená osoba propuštěna. Účelem zadržení policejním orgánem je zjistit, zda by měla být dotčená osoba obviněna. Účelem zadržení státním zástupcem je zajistit, aby se obviněný dostavil k prvnímu jednání u soudu.

První jednání u soudu

V zásadě platí, že státní zástupce určuje, jaká Odkaz se otevře v novém okně.opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání mají být proti obviněnému použita. Pokud však státní zástupce rozhodne, že takovým Odkaz se otevře v novém okně.opatřením proti vyhýbání se trestnímu stíhání by měla být vazba nebo domácí vězení, podá státní zástupce tomu odpovídající žádost soudu a zajistí, aby se obviněný k soudu dostavil.

Vazba nebo propuštění

V případě, že je obviněný postaven před soud, může rozhodnutí o tom, zda bude přijato Odkaz se otevře v novém okně.opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání v podobě vazby nebo domácího vězení, nebo zda bude naopak zadržený propuštěn, učinit pouze soud.

Příprava věci státním zastupitelstvím

Jakmile je vyšetřování skončeno, předloží vyšetřovatel shromážděné důkazy státnímu zástupci. Státní zástupce důkazy přezkoumá a rozhodne, zda byla na základě shromážděných důkazů domněnka, že došlo ke spáchání trestného činu, prokázána nad rámec přiměřených pochybností. Teprve poté je státní zástupce oprávněn podat obžalobu k soudu. V opačném případě státní zástupce věc odloží.

Příprava věci obhajobou

Jakmile jsou obviněný a obhájce vyrozuměni o sdělení obvinění, mohou předložit důkazy svědčící ve prospěch obviněného. Po skončení vyšetřování musí vyšetřovatel zpřístupnit obviněnému a obhájci na jejich žádost veškeré shromážděné důkazy a poskytnout jim dostatečnou lhůtu pro prostudování důkazů.

Má práva v průběhu vyšetřování

Upozorňujeme, že fáze „zatčení“, „první jednání u soudu“ a „vazba“ jsou možné, ale nemusí nutně nastat. Využijte níže uvedených odkazů pro získání více informací o vašich právech v každé fázi řízení.

Vyšetřování (včetně sdělení obvinění a výslechu) (1)

Jak budu informován o tom, co se děje?

Bude-li proti vám shromážděn dostatek důkazů, tak si vás vyšetřovatel předvolá a písemně vás vyrozumí o trestném činu, z jehož spáchání vás obviňuje. Bezprostředně poté je vyšetřovatel povinen vás poučit o vašich právech v průběhu vyšetřování. Podepíšete dokument, v němž bude uvedeno, že jste byl o svých právech poučen.

Bude mi poskytnut tlumočník, pokud nehovořím úředním jazykem?

Ano. Předmětný dokument, kterým je vám sděleno obvinění, můžete odmítnout podepsat, pokud vám tlumočník poskytnut nebyl. Tlumočník vám bude nápomocen po celou dobu vyšetřování. Nejste povinen tlumočníka platit.

V které fázi řízení budu moci mluvit s advokátem?

Jakmile vás vyšetřovatel předvolá, aby vás vyrozuměl o obvinění proti vám, je povinen vám sdělit, že se můžete dostavit s advokátem. Vyšetřovatel je povinen poskytnout vám dostatečnou lhůtu pro kontaktování advokáta. Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád stanoví případy nutné obhajoby. Více informací týkajících se výběru advokáta a práva na bezplatnou právní pomoc naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde. Máte právo se se svým advokátem setkat a hovořit s ním bez přítomnosti třetích osob. Pokud nehovoříte úředním jazykem, můžete mít tlumočníka.

Budu vyslýchán? Mám vypovídat?

Jakmile vám bude sděleno obvinění, tak vás vyšetřovatel vyslechne. K obvinění se můžete vyjádřit nebo můžete odmítnout vypovídat. Rovněž můžete podat vysvětlení později, kdykoli v průběhu vyšetřování.

Co se stane, když řeknu něco, co mi přitěžuje?

Doznání může vést k mírnějšímu trestu. Odmítnutí vypovídat vám nemůže přitížit. Soud vás nemůže odsoudit pouze na základě vašeho doznání.

Jsem z jiné země. Musím být v průběhu vyšetřování přítomen?

Jste-li v pozici obviněného, měl byste být vyšetřujícím orgánům k dispozici. Pro tyto účely proti vám může být použito opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání. Vyšetřování může být vedeno, aniž byste byl v zemi přítomen, pokud:

 • je vaše bydliště neznámé;
 • jsou dány jiné důvody, proč nemůžete být předvolán;
 • jste byl předvolán, nedostavil jste se a / nebo neuvedl jste vážné důvody, proč jste se nedostavil.

V těchto případech vám bude přidělen obhájce ex offo postupem popsaným Odkaz se otevře v novém okně.zde

Můžete být vyslýchán prostřednictvím videokonference, pokud jste v zahraničí a vyšetřování tím nebude narušeno. Při takovém výslechu budete mít stejná práva, jaká jsou popsána výše v tomto přehledu.

Mohu být předán zpět do své domovské země?

Ano, ale za podmínek stanovených Odkaz se otevře v novém okně.trestním řádem. Budete potřebovat právní pomoc advokáta.

Budu držen ve vazbě nebo budu propuštěn?

Můžete být držen ve vazbě. Více podrobností viz První jednání před soudem (3) a Odkaz se otevře v novém okně.Vazba nebo propuštění (4).

Mohu ze země v průběhu vyšetřování vycestovat?

Můžete, pokud nejste držen ve vazbě, ale měl byste o tom informovat vyšetřující orgán. Pokud budou mít za to, že existuje nebezpečí, že se budete vyhýbat vyšetřování, může vám být zakázáno ze země vycestovat.

Bude po mně žádáno poskytnutí otisků prstů, vzorků DNA (např. vlasů, slin) nebo jiných tělesných tekutin?

Můžete být požádán o poskytnutí těchto vzorků, nemohou-li být získány jiným způsobem. Jste povinen je poskytnout. Pokud odmítnete, budou se svolením soudu odebrány násilím. Pokud odebrání vzorku vyžaduje invazivní zákrok na vašem těle, bude provedeno lékařem. Máte právo být o tomto postupu informován vyšetřovatelem.

Může dojít k prohlídce těla?

Vyšetřovatel může prohlídku těla nařídit za účelem získání důkazů nebo odebrání věcí, které by mohly ztěžovat vyšetřování nebo které by vám mohly pomoci k útěku. Prohlídka by měla být provedena na základě soudního příkazu, popřípadě s následným souhlasem soudu. Máte právo vidět jak protokol o provedení prohlídky, tak předmětné soudní rozhodnutí.

Může být u mne provedena domovní prohlídka, prohlídka prostor používaných k podnikání, prohlídka vozu apod.?

Odpověď je stejná jako shora.

Mohu se doznat ke všem nebo jen k některým bodům obvinění před hlavním líčením?

Můžete se doznat v průběhu prvního výslechu, jakmile si vyslechnete, z čeho jste obviněn. Pokud jde o další informace týkající se doznání a vašich práv v této souvislosti, viz informace uvedené výše v tomto přehledu.

Může dojít ke změně obvinění před hlavním líčením?

Pokud se objeví nové důkazy, může ke změně obvinění dojít. O jakémkoli novém obvinění byste měl být bezodkladně vyrozuměn a v této souvislosti i vyslechnut.

Mohu být obviněn ze spáchání trestného činu, ze kterého jsem již byl obviněn v jiném členském státě?

Ano, nestanoví-li platná a účinná mezinárodní smlouva, kterou je Bulharsko vázáno, jinak.

Budou vyžádány informace z mého trestního rejstříku?

Ano, bez ohledu na to, zda chcete nebo ne.

Zatčení (včetně evropského zatýkacího rozkazu) (2)

Jak budu informován o tom, co se děje?

Zatčení (policejní zadržení) nařizuje policejní orgán. Nesmíte být zadržován po dobu delší než 24 hodin. Důvody pro zadržení jsou uvedeny v zatýkacím rozkazu. Máte právo být o těchto důvodech vyrozuměn, zatykač vidět a podepsat jej. Policejní orgán by vás měl propustit, jakmile pomine důvod pro další zadržování.

Bude mi poskytnut tlumočník, pokud nehovořím úředním jazykem?

Pokud nehovoříte úředním jazykem, máte právo znát důvody zatčení ihned. Tlumočník vám bude poskytnut bezplatně.

V které fázi řízení budu moci mluvit s advokátem?

Advokáta můžete kontaktovat již v okamžiku zatčení. Více podrobností viz Odkaz se otevře v novém okně.zde

Budu vyslýchán? Mám vypovídat?

V souvislosti se zadržením můžete být podroben výslechu. Vypovídat můžete, ale nemusíte.

Co se stane, když řeknu něco, co mi přitěžuje?

V této fázi nejsou žádné informace, které poskytnete, přípustné jako důkaz. Nemohou být proto proti vám použity. Pouze informace, které sdělíte v průběhu výslechu vedeného poté, co je vám sděleno obvinění, mohou sloužit jako důkaz. Více podrobností viz Vyšetřování (včetně sdělení obvinění a výslechu) (1).

Mohu kontaktovat některého člena rodiny nebo přítele?

Můžete. Policejní orgán je povinen o vašem zatčení bezodkladně vyrozumět osobu, kterou uvedete.

Mohu požádat o lékaře, budu-li jej potřebovat?

Máte právo na lékařskou péči, pokud ji potřebujete. Policie vám lékaře zajistí.

Mohu kontaktovat velvyslanectví své země, pokud jsem cizinec?

Můžete kontaktovat konzulární úřad vaší země. Orgán, který vás zadrží, by vám měl toto právo sdělit okamžitě.

Může dojít k prohlídce těla?

Pokud budete zatčeni, bude provedena prohlídka těla. Soud by měl později udělit souhlas s tím, aby byly vaše osobní věci, kterou u vás budou nalezeny, použity jako důkaz. Máte právo vidět protokol o prohlídce.

Mohu se odvolat?

Můžete napadnout zákonnost policejního zadržení odvoláním k soudu. Soud o vašem odvolání bezodkladně rozhodne.

Co se stane, pokud budu zatčen na základě evropského zatýkacího rozkazu?

Pokud proti vám některý z členských států vydá evropský zatýkací rozkaz, můžete být zadrženi v jiném členském státě a vydáni žádajícímu státu po slyšení u soudce. U tohoto slyšení máte právo na advokáta a na tlumočníka, pokud jej potřebujete.

První jednání u soudu (3)

Proč se koná první jednání před soudem?

V případě, že je vám sděleno obvinění jako „obviněnému“, může státní zástupce požádat, abyste byl vzat do vazby nebo umístěn do domácího vězení v rámci opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání. První i druhé z těchto opatření ukládá soud na návrh státního zástupce. Jelikož takové opatření nemůže být nařízeno ve vaší nepřítomnosti, měli byste být předvedeni k soudu, který o tomto opatření rozhodne.

 

Kdo hraje jakou roli?

Úlohou státního zástupce je zajistit, abyste se dostavil k soudu. Po dobu, kdy vás zadržuje policejní orgán, je státní zástupce oprávněn vaše zadržení prodloužit, nikoli však na dobu delší 72 hodin. Jediným účelem zadržení je zajistit vaši účast u soudu ve lhůtě těchto 72 hodin. Soud vás vyslechne, provede shromážděné důkazy a v souladu se zákonem rozhodne, zda nařídí vazbu nebo zda vás propustí.

Jak budu informován o tom, co se děje?

Máte právo na to, aby vám státní zástupce sdělil, z jakého důvodu jste zadržen a kdy budete předveden před soudce.

Bude mi poskytnut tlumočník, pokud nehovořím úředním jazykem?

Pokud nehovoříte úředním jazykem, můžete mít u jednání u soudu tlumočníka, a to bezplatně.

V které fázi řízení budu moci mluvit s advokátem?

Advokáta můžete kontaktovat před prvním jednáním u soudu. Pokud jde o volbu advokáta a vaše právo na bezplatnou právní pomoc, viz Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Budu vyslýchán? Mám vypovídat?

Soud vás požádá o potvrzení vašich osobních údajů. Máte právo na to, aby vás soud vyslechl ohledně uvalení vazby, resp. propuštění. Advokát vám poradí s tím, jak vypovídat.

Co se stane, když řeknu něco, co mi přitěžuje?

V této fázi nejsou žádné informace, které poskytnete, přípustné jako důkaz. Nic z toho, co řeknete, proto nemůže být použito proti vám.

Budu informován o důkazech proti mně?

Vy i váš advokát máte právo vidět důkazy, na základě kterých státní zástupce navrhl vaší vazbu. Před jednáním u soudu budete mít dostatek času na prostudování důkazů.

Budou vyžádány informace z mého trestního rejstříku?

Soud požádá o váš trestní rejstřík, ať chcete nebo ne.

Vazba nebo propuštění (4)

Jak budu informován o tom, co se děje?

Poté, co soud přezkoumá shromážděné materiály a vyslechne státního zástupce, vašeho advokáta a vás, vám bude oznámeno rozhodnutí soudu, a to při tomtéž soudním jednání.

Při prvním jednání je soud oprávněn:

Při tomto jednání nebude soud rozhodovat o tom, jak je obvinění proti vám důvodné a podložené.

Mohu kontaktovat některého člena rodiny nebo přítele?

V případě, že soud rozhodne o uvalení vazby, bude vaše rodina vyrozuměna neprodleně.

Mohu požádat o lékařské ošetření, budu-li jej potřebovat?

Jste-li ve vazbě, máte právo na lékařskou péči, budete-li ji potřebovat.

Mohu kontaktovat velvyslanectví své země, pokud jsem cizinec?

Je-li na vás uvalena vazba, soud nařídí, aby bylo bezodkladně vyrozuměno Ministerstvo zahraničních věcí Bulharska, které následně kontaktuje konzulární úřad vaší země.

Mohu se odvolat?

Proti rozhodnutí soudu o uvalení vazby nebo propuštění se můžete odvolat ve lhůtě 3 dnů ode dne vydání tohoto rozhodnutí. Odvolací soud vaši žádost posoudí ve lhůtě 7 dnů ode dne vyhlášení rozhodnutí soudu prvního stupně. Jeho rozhodnutí bude konečné.

Příprava věci stranou obžaloby (5)

Co je účelem této fáze řízení?

Tato fáze nastupuje poté, co je vyšetřování skončeno (více informací o vyšetřování viz zde). Účelem je, aby státní zástupce přezkoumal shromážděné důkazy a rozhodl, zda byla na základě shromážděných důkazů domněnka, že došlo ke spáchání trestného činu, prokázána nade vši pochybnost. Teprve poté může být podána obžalobu k soudu a zahájen trestní proces.

Kdo má vedoucí úlohu?

Státní zástupce. V této fázi státní zástupce rozhoduje, zda podá obžalobu k soudu. Státní zástupce může rovněž řízení ve fázi přípravného řízení zastavit, a to ze zákonem stanovených důvodů. Věc pak nepokračuje podáním obžaloby k soudu. Státní zástupce může také přerušit přípravné řízení, je-li to dle zákona přípustné, a to až do doby, kdy pominou důvody pro přerušení řízení; poté bude řízení pokračovat. V případě, že státní zástupce shledá jakékoli vady ve vyšetřovacím materiálu, může státní zástupce vrátit věc zpět vyšetřovateli k provedení nápravy nebo může nápravu zjednat sám.

Jak se dozvím, co se právě děje?

Bude-li proti vám podána obžaloba u soudu, zašle vám soud opis obžaloby. V případě, že státní zástupce řízení zastaví nebo přeruší, zašle vám státní zástupce opis svého rozhodnutí.

Mohu se odvolat?

Proti rozhodnutí státního zástupce o zastavení se můžete odvolat k soudu ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení opisu rozhodnutí. Soud prvního stupně odvolání přezkoumá ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho podání. Proti rozhodnutí soudu je možno se odvolat k Odvolacímu soudu, který vydá konečné rozhodnutí. I proti rozhodnutí státního zástupce o přerušení řízení se můžete odvolat k soudu. Rozhodnutí soudu pak bude konečné.

Budou mi sděleny i další informace?

V případě, že státní zástupce shledá vady po vašem prostudování vyšetřovacího spisu, a vrátí věc zpět vyšetřovateli k nápravě pochybení nebo tato pochybení napraví sám, máte právo být o těchto dalších úkonech vyrozuměn.

Příprava věci stranou obhajoby (6)

Co je účelem této fáze řízení?

Účelem je, abyste si po skončení vyšetřování vy a váš advokát prostudovali veškeré důkazy shromážděné v průběhu vyšetřování, včetně materiálů ve váš prospěch. Tak budete vědět, na jakých důkazech založí státní zástupce obžalobu podanou proti vám u soudu. Vám i vašemu advokátovi to pomůže zvolit si vhodnou metodu obhajoby u hlavního líčení.

Jak zjistím, co se právě děje?

Jakmile skončí vyšetřování a vy či váš advokát o to požádáte, vyrozumí vás i vašeho advokáta vyšetřovatel před odesláním celého spisu státnímu zástupci o místě, datu a čase, kdy si můžete přijít spis prostudovat. Vy i váš advokát máte nárok na to, aby vám k tomu byl poskytnut dostatečný časový prostor.

Bude mi poskytnut tlumočník, pokud nehovořím úředním jazykem?

Pokud nehovoříte úředním jazykem, měli byste si spis (důkazy) prostudovat za přítomnosti tlumočníka. Za překlad nemusíte platit.

Budu vyslýchán? Mám vypovídat?

V této fázi řízení nebudete vyslýchán a nemusíte ve věci vypovídat.

Jaké informace mi budou sděleny?

Máte právo vidět veškeré shromážděné důkazy a přečíst si všechny svědecké výpovědi. Váš advokát vám vysvětlí význam shromážděných důkazů.

Jaká mám práva po prostudování spisu?

Za pomoci svého advokáta může požádat o provedení nových důkazů a vyjádřit se k jakýmkoli úkonům souvisejícím s vyšetřováním nebo podat ohledně těchto úkonů stížnost. Vyšetřovatel zaznamená vaše žádosti, vyjádření a stížnosti, zatímco státní zástupce rozhodne, zda jsou oprávněné či nikoli.

Co se stane, pokud jsou mé žádosti, vyjádření a stížnosti oprávněné?

Státní zástupce dá vyšetřovateli pokyn k provedení dalších úkonů ve vyšetřování. Máte právo být o těchto úkonech a případných nových důkazech vyrozuměn postupem popsaným shora.

Opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání (7)

Pokud je na základě shromážděných důkazů důvodné předpokládat, že jste spáchal trestný čin, ze kterého jste obviněn, mohou být proti vám použita donucovací opatření. Smyslem těchto opatření je zabránit vám ve skrývání se, resp. uprchnutí, ve spáchání nového trestného činu nebo v maření výkonu trestu, který vám bude případně uložen.

Opatřeními proti vyhýbání se trestnímu stíhání jsou:

 • Podpis (písemný slib) – přebíráte závazek nevzdalovat se z místa svého bydliště bez povolení příslušného orgánu.
 • Kauce – zaplatíte určitou částku v hotovosti nebo v cenných papírech. Pokud se budete skrývat nebo uprchnete, tato částka propadne a bude proti vám použito přísnější opatření.
 • Domácí vězení – nesmíte opustit svůj domov bez povolení.
 • Vazba – jste donucením umístěn do izolace.

Vazba se vykonává v prostorách policejní služebny nebo ve vězení.

Máte právo být, oproti podpisu, vyrozuměn o opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání, které proti vám bude použito. Podpis a kauci ukládá státní zástupce. Domácí vězení a vazbu nařizuje soud na žádost státního zástupce. Opatření závisí na závažnosti obvinění, důkazech a vaší osobní situaci. Na základě těchto faktorů je možno rozhodnout i tak, že proti vám nebude použito žádné z těchto preventivních opatření.

Žádné opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání nemůže být uloženo ve vaší nepřítomnosti. Soud je povinen posoudit vaši žádost o změnu opatření spočívajícího ve „vazbě“ a „domácím vězení“ na opatření mírnější povahy.

Policejní zatčení a zadržení nařízené státním zástupcem až na dobu 72 hodin jsou předběžnými opatřeními a nejsou dle zákona opatřeními proti vyhýbání se trestnímu stíhání.

Zákaz vycestovat z Bulharska (8)

Jste-li obviněn z trestného činu, za který vám může být uložen trest odnětí svobody na více než 5 let, je státní zástupce oprávněn uložit vám zákaz vycestovat z Bulharska bez jeho svolení. O tomto zákazu budou bezodkladně vyrozuměny hraniční přechody. Účelem tohoto opatření je zabránit vám v tom, abyste se vyhýbal vyšetřování.

Vy nebo váš advokát můžete státního zástupce požádat, aby vám dovolil ze země jednou vycestovat, a to na pevně stanovenou dobu. Státní zástupce odpoví ve lhůtě tří dnů ode dne přijetí vaší žádosti. Bude-li žádost zamítnuta, můžete se odvolat k soudu. Soud vaši žádost okamžitě posoudí, bez nařízení jednání. Soud může zamítnutí žádosti státním zástupcem potvrdit nebo vám naopak dovolit ze země na určitou dobu vycestovat. Toto rozhodnutí bude konečné.

Stejným způsobem můžete vy a váš advokát požádat soud o úplné zrušení zákazu vycestovat z Bulharska. Soud tak učiní, pokud dospěje k závěru, že nehrozí nebezpečí, že se budete skrývat v cizině.

Ve shora uvedeném soudním řízení nebudou projednávány důvody obvinění, které vám bylo sděleno.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o Ministerstvu vnitra

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o vydávání a evropském zatýkacím rozkazu

Odkaz se otevře v novém okně.Prováděcí předpisy k zákonu o Ministerstvu vnitra

Poslední aktualizace: 20/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva u soudu

Kde a kdy se bude konat hlavní líčení?

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád stanoví, zda soudem prvního stupně, který bude váš případ projednávat, bude okresní nebo krajský soud. Více informací o soudech naleznete na webové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soudní rady.

Hlavní líčení je zásadně veřejné. Je však možné, aby se celé hlavní líčení nebo jednotlivá jednání konaly „za zavřenými dveřmi“. Účelem je ochrana státního tajemství, mravnosti nebo utajované totožnosti chráněného svědka.

V závislosti na závažnosti obvinění bude věc rozhodována buď samosoudcem, nebo senátem složeným z jednoho soudce a dvou přísedících. Nejzávažnější trestné činy projednává senát složený ze 2 soudců a 3 přísedících. Hlasy soudce a přísedících jsou si v řízení rovny.

Může dojít ke změně obžaloby v průběhu hlavního líčení?

Je to možné v případě, že budou v průběhu hlavního líčení prokázány nové skutečnosti, které do té doby nebyly vyšetřujícím orgánům známy. Nová obvinění v žalobním návrhu však mohou být vznesena pouze v případě, že:

 • je potřeba učinit zásadní změny ve skutkových okolnostech popsaných v původním obvinění;
 • i bez takovýchto změn se nová obvinění týkají závažnějších trestných činů.

Jsou-li v žalobním návrhu doplněny nová obvinění, máte právo požádat o poskytnutí času na přípravu na toto obvinění, než bude hlavní líčení dále pokračovat.

Pokud se doznáte ke spáchání kteréhokoli ze skutků, jejichž spáchání je vám připisováno, můžete dostat nižší trest. Soud však nemůže vydat rozsudek pouze na základě vašeho doznání.

Jaká mám práva v průběhu hlavního líčení?

Jste-li obviněn z trestného činu, za který vám může být uložen trest odnětí svobody na více než 5 let, jste povinen se hlavního líčení zúčastnit. Pokud pocházíte z jiné země a vaše účast je povinná, může být hlavní líčení vedeno ve vaší nepřítomnosti pouze za podmínek specifikovaných Odkaz se otevře v novém okně.zde. V těchto případech vám bude přidělen obhájce ex offo postupem specifikovaným Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Účast na hlavním líčení prostřednictvím videokonference v zásadě není přípustná. Pokud soud dospěje k závěru, že to nebude bránit zjištění pravdy, může vás soud vyslechnout pouze prostřednictvím videokonference – a pouze pokud se nacházíte v zahraničí. Povinná účast znamená, že jste fyzicky přítomen po celou dobu hlavního líčení. Není-li vaše účast povinná, máte právo být přítomen. Pokud nehovoříte úředním jazykem, může vám být ustanoven tlumočník, a to bezplatně.

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád stanoví případy nutné obhajoby. Pokud jde o výběr advokáta a právo na bezplatnou právní pomoc, viz Odkaz se otevře v novém okně.zde. Advokáta můžete změnit. Jste-li zadržován, máte právo se se svým advokátem setkat a hovořit s ním bez přítomnosti třetích osob. Pokud nehovoříte úředním jazykem, máte právo na pomoc tlumočníka.

V průběhu hlavního líčení máte právo, nikoli ale povinnost, vypovídat. I v případě, že budete lhát, nebude to pro vás mít žádné negativní důsledky. Měl byste však potvrdit vaše osobní údaje.

Jaká mám práva v souvislosti s důkazy proti mně?

Máte právo zpochybňovat důkazy předkládané proti vám. Můžete uvést, že tyto důkazy nejsou přípustné, neboť nebyly získány v souladu se zákonem nebo, přestože přípustné jsou, nenasvědčují obviněním, která proti vám byla vznesena. Ke zpochybnění důkazů obvykle dochází na konci hlavního líčení, kdy advokát předkládá tvrzení obhajoby. Přípustnost důkazů může být zpochybněna též v průběhu hlavního líčení.

Máte právo požádat o provedení jakýchkoli důkazů, přípustných dle zákona, které svědčí ve váš prospěch. Máte právo požádat, aby byli vyslechnuti svědci obhajoby. Máte právo požádat o předložení důkazů kdykoli v průběhu hlavního líčení. Důkazy získané prostřednictvím soukromého detektiva jsou přípustné, pokud byly získány v souladu se zákonem. Váš advokát může jejich hodnotu odhadnout.

Vy a váš advokát můžete klást svědkům obžaloby v jejich přítomnosti jakékoli dotazy. Pro výslech Odkaz se otevře v novém okně.chráněných svědků platí specifická pravidla. Máte právo zpochybňovat to, co svědkové vypověděli proti vám. K tomu obvykle dochází na konci hlavního líčení, kdy advokát předkládá tvrzení obhajoby.

Bude přihlíženo k informacím v mém trestním rejstříku?

Soud si obstará informace o vašich předchozích odsouzeních v trestních řízeních bez ohledu na to, zda s tím souhlasíte nebo ne. Pokud budete shledán vinným a byl jste již v minulosti za spáchání trestného činu odsouzen, může mít tato skutečnost za následek přísnější trest. Předmětné informace by měly být aktuální ke konci hlavního líčení. Bude přihlíženo k veškerým předchozím odsouzením v jiných členských státech, pokud byla předtím uznána bulharským soudem.

Co se stane na konci hlavního líčení?

Pokud soud dospěje k závěru, že obvinění byla prokázána nad přiměřenou pochybnost, budete soudem shledán vinným a budete potrestán v souladu se zákonem. V ostatních případech vás soud obžaloby zprostí.

Možné druhy trestů:

 • Odnětí svobody na doživotí – s právem proměny trestu nebo bez takového práva: ukládá se za nejzávažnější trestné činy. Odnětí svobody na doživotí bez práva na proměnu trestu nemůže být nahrazeno odnětím svobody na dobu určitou. Odnětí svobody na dobu určitou – nejvýše na dobu 20 let nebo, výjimečně, 30 let. Tento trest se vykonává ve vězení.
 • Podmíněné odnětí svobody na dobu určitou – zahrnuje kontrolní opatření a opatření dohledu, aniž by došlo k odnětí svobody. Například obecně prospěšné práce mohou být takovým opatřením.
 • Propadnutí majetku nebo věci – váš majetek nebo jeho část vám budou donucením odebrány.
 • Peněžitý trest (pokuta) – budete povinen zaplatit určitou peněžitou částku.
 • Dočasný zákaz výkonu určité funkce nebo povolání, ztráta čestných titulů, vyznamenání nebo vojenských hodností.
 • Veřejné pokárání – trest, který vám byl uložen, bude vhodným způsobem zveřejněn.

Jaká je úloha poškozeného (oběti) v hlavním líčení?

V postavení soukromého žalobce bude poškozený podporovat obžalobu podanou státním zástupcem a bude požadovat vaše odsouzení. V postavení civilního žalobce bude poškozený požadovat, aby vám byla uložena povinnost zaplatit náhradu škody způsobené mu trestným činem. Poškozený podá svůj návrh při zahájení hlavního líčení a bude v tomto postavení vystupovat, pokud tak soud rozhodne.

Výslech chráněného svědka

Podání jeho svědecké výpovědi by mohlo ohrozit život nebo zdraví svědka nebo jeho rodiny a přátel. V takovém případě soud, je-li přesvědčen, že toto nebezpečí je reálné, přijme opatření – na žádost nebo se souhlasem tohoto svědka – za účelem naléhavé ochrany jeho bezpečí. Takovým opatřením může být například utajení totožnosti ohroženého svědka.

V případě potřeby svědecké výpovědi chráněného svědka, jehož totožnost je utajována, jej soud vyslechne v nepřítomnosti stran řízení. Zákon stanoví, že soud je povinen přijmout veškerá možná preventivní opatření za účelem utajení totožnosti tohoto svědka. Po provedení výslechu soud bezodkladně poskytne vám i vašemu advokátovi opisy nepodepsané svědecké výpovědi. Vy a váš advokát můžete klást tomuto svědkovi otázky písemnou formou.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákon

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o soudech

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmOdkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soudní rada

Poslední aktualizace: 20/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Má práva poté, co soud vydá rozhodnutí

Mohu se odvolat?

Soud vás v rozsudku, který vyhlásí na konci hlavního líčení, shledá výrokem „vinným“ nebo vás obžaloby zprostí. Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád stanoví, kdy může soud trestní věc odložit, aniž by vydával rozsudek. Pak vydá soud usnesení. Odvolat se můžete do rozsudku i do usnesení.

Odvolání musí být učiněno písemně a musí být vámi podepsáno. Podává se k odvolacímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně. Je-li prvoinstančním soudem okresní soud, bude odvolacím soudem soud krajský. Proti rozsudkům a usnesením vydaným krajským soudem se podává odvolání k odvolacímu soudu. Více informací o soudech naleznete na webové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soudní rady. Odvolání proti rozsudkům se podávají ve lhůtě 15 dnů ode dne vyhlášení, proti usnesením – ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy byla oznámena.

V odvolání můžete napadnout závěry soudu týkající se skutečností, které soud považoval za prokázané, aplikaci příslušných právních předpisů i nespravedlivou výši trestu. Bez ohledu na to, kolik námitek a jaké námitky budou podány, odvolací soud rozhodne o tom, zda celý rozsudek je správný nebo nikoli.

Co se stane, pokud se odvolám?

Po obdržení vašeho odvolání zašle soud prvního stupně stejnopisy tohoto odvolání státnímu zástupci a ostatním stranám řízení. Se svým odůvodněním rozsudku tentýž soud předloží věc společně s odvoláním odvolacímu soudu. Pokud soud nařídil, abyste byl držen ve vazbě v rámci Odkaz se otevře v novém okně.opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání, nebude mít odvolání za následek vaše automatické propuštění. Můžete však odvolací soud požádat o změnu tohoto opatření na opatření mírnější. Soud o vašem odvolání rozhodne v samostatném jednání.

Odvolací soud není vázán žádnou lhůtou, pokud jde o termín nařízení jednání. Záleží to na tom, kdy bude vyhotoveno odůvodnění rozsudku a také na pracovním vytížení odvolacího soudu.

Odvolacímu soudu můžete předkládat nové důkazy, neboť tento soud může zjišťovat nové skutkové okolnosti. Pravidla dokazování, která platí pro řízení u soudu prvního stupně, platí i zde.

Co se bude dít při odvolacím jednání?

Jednání se zúčastnit můžete, ale nemusíte. Vy a váš advokát se můžete ústně vyjádřit k námitkám vzneseným v odvolání. I ostatní přítomné strany a účastníci řízení mohou říci, co si o podaném odvolání myslí.

Odvolací soud může:

 • rozhodnout o zrušení rozsudku a vrácení věci k přezkoumání státním zástupcem nebo soudem prvního stupně.
 • zrušit rozsudek vydaný soudem prvního stupně a vydat nový rozsudek.
 • rozhodnout o změně rozsudku, uložit mírnější trest.
 • rozhodnout o zrušení rozsudku a zastavit trestní stíhání.
 • přerušit trestní řízení v případech stanovených v Odkaz se otevře v novém okně.trestním řádu
 • rozhodnout o potvrzení rozsudku soudu prvního stupně.

Co se stane, bude-li odvolání úspěšné/neúspěšné?

Nejste-li s rozsudkem nebo s rozhodnutím odvolacího soudu spokojen, můžete podat dovolání k Nejvyššímu kasačnímu soudu. Je-li odvolacím soudem krajský soud, můžete dovolání k Nejvyššímu kasačnímu soudu podat pouze v případě, že krajský soud vydal nový rozsudek.

Nejvyšší kasační soud nezjišťuje nové skutečnosti, nové důkazy proto nejsou přípustné. Tento soud může pouze konstatovat, zda byly právní předpisy správně aplikovány a zda je uložený trest spravedlivý. Nejvyšší kasační soud posoudí pouze námitky uvedené v dovolání proti příslušnému rozhodnutí.

Nárok na odškodnění máte pouze v případě, že dojde ke změně výroku o odsouzení a odvolací soud vydá nový rozsudek, kterým vás zprostí obžaloby. Více informací viz zvláštní zákon o odškodnění Odkaz se otevře v novém okně.zde. V případě, že navzdory odvolání bude odsouzení potvrzeno, byť by byl uložen mírnější trest, bude proveden záznam ve vašem trestním rejstříku. Rozsudek, kterým budete zproštěn obžaloby, se do trestního rejstříku nezapisuje.

Jakmile využijete všech možností odvolání u odvolacího soudu a dovolání u Nejvyššího kasačního soudu, není již další opravný prostředek přípustný. Rozsudek nabude právní moci – pokud proti němu nebude podáno odvolání, nebo pokud bude odvolání podáno, ale po lhůtě, nebo poté, co Nejvyšší kasační soud vyhlásí své rozhodnutí.

Jsem z jiného členského státu. Mohu být po skončení hlavního líčení předán zpět do své země?

Můžete být vyhoštěn. V některých případech se tak může stát i v případě, kdy s tím nebudete souhlasit. K předání nedojde automaticky v okamžiku, kdy se rozhodnutí o trestu, který vám byl uložen, stane vykonatelným. Musí proběhnout řízení podrobně popsané v Odkaz se otevře v novém okně.trestním řádu. Budete potřebovat právní pomoc.

Budu-li odsouzen, mohu být souzen znovu pro stejný trestný čin?

Zákon nedovoluje, abyste byl souzen pro trestný čin, pro který jste již jednou odsouzen byl. Tento zákaz platí i v případě, kdy jste byl odsouzen v jiném členském státě.

Informace o obvinění/odsouzení

Informace o obviněních proti vám budou vedena v policejních záznamech. Budete-li zproštěn obžaloby, můžete policii požádat, aby tyto informace vymazala.

Informace o odsouzení budou přidány do vašeho trestního rejstříku. Tyto informace budou vedeny příslušným okresním soudem. Pokud jste se narodil mimo území Bulharska, bude váš trestní rejstřík veden ministerstvem spravedlnosti.

Žádný záznam v trestním rejstříku nebude vymazán, dokud nedosáhnete věku 100 let, a poté bude převeden na mikrofilm a zničen. K vedení vašeho trestního rejstříku není potřeba vašeho souhlasu. Proti uchovávání těchto informací také nemáte právo vznášet námitky.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o odpovědnosti státu a obcí za škodu (způsobenou občanům)

Odkaz se otevře v novém okně.Vyhláška č. 8 ze dne 26. února 2008, o funkcích a organizaci práce úřadů rejstříku trestů

Poslední aktualizace: 20/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 – Dopravní přestupky

Jakým způsobem se vyřizují dopravní přestupky?

Dopravní přestupky spočívající v nedodržení nejvyšší povolené rychlosti, špatném parkování apod. se vyřizují jako správní delikty. Jsou projednávány ve správním řízení. Je možno uložit za ně buď peněžitý trest (pokutu), nebo zákaz řídit motorové vozidlo na určitou dobu. U závažnějších přestupků je možno uložit obě sankce.

Přestupky vyšetřuje a trestá dopravní policie. Proti uložení správní sankce se můžete odvolat k příslušnému okresnímu soudu ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy je vám rozhodnutí o uložení sankce oznámeno. Máte právo hájit se s pomocí advokáta. Proti pokutám do výše BGN 50,– není odvolání přípustné.

Okresní soud může sankci potvrdit nebo její uložení zrušit. Proti rozhodnutí okresního soudu se můžete odvolat k příslušnému správnímu soudu. Jeho rozhodnutí je konečné. Více informací o soudech viz webová stránka Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soudní rady.

Stejný postup platí i pro přestupky spáchané občany jiných členských států.

Budou tyto přestupky zaneseny do mého trestního rejstříku?

Tyto přestupky nebudou uváděny ve vašem trestním rejstříku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o správních deliktech a sankcích

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Odkaz se otevře v novém okně.Prováděcí vyhlášky k zákonu o provozu na pozemních komunikacích

Poslední aktualizace: 20/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Práva obviněných v trestním řízení - Česká republika

Dle Ústavy České republiky platí, že trest vám může být uložen pouze v souladu se zákonem a způsobem, který stanoví příslušné právní předpisy. Těmito předpisy jsou Odkaz se otevře v novém okně.trestní zákon, Odkaz se otevře v novém okně.zákon o soudnictví ve věcech mládeže a Odkaz se otevře v novém okně.trestní řád, které zakotvují pravidla vedení trestního řízení, včetně zvláštních podmínek výkonu a vymáhání vašich práv.

V těchto přehledech je vysvětleno, co se stane, je-li určitá osoba podezřelá ze spáchání trestného činu nebo je-li tato osoba ze spáchání takového trestného obviněna. Informace týkající se přestupků, například dopravních přestupků, za které je obvykle ukládána pevně stanovená sankce, jsou obsaženy v Odkaz se otevře v novém okně.Přehledu 5.

Pokud jste se stali obětí trestného činu, najdete veškeré informace o vašich právech zde.

Shrnutí trestního řízení

Následuje shrnutí obvyklých fází trestního řízení.

1. Přípravné řízení

Přípravné řízení je první fází trestního řízení. Má dvě části:

 • Postupy orgánů pověřených vedením trestního řízení před zahájením trestního stíhání, známé jako fáze prověřování; a
 • Vyšetřování, tj. část trestního stíhání od jeho zahájení do podání obžaloby nebo jiného skončení vyšetřování (viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled 2).

2. Předběžné projednání obžaloby

V průběhu předběžného projednání obžaloby soud posoudí, zda byla věc v průběhu přípravného řízení řádně objasněna a zda podaná obžaloba poskytuje dostatečný základ pro další řízení. Soud rovněž rozhodne o tom, zda má pravomoc (příslušnost) ve věci rozhodovat.

3. Hlavní líčení

To je ta nejdůležitější část trestního řízení. Jsou prováděny důkazy a vydáno rozhodnutí ve věci. V průběhu této fáze trestního procesu jsou obžalovaný (resp. obžalovaní), svědci a poškozený (resp. poškození) soudem vyslechnuti. Hlavní líčení je veřejné, ústní a je vedeno v češtině. Pokud nehovoříte česky, máte právo na tlumočníka.

4. Odvolací řízení

Obžalovaný, jeho rodina, advokát, státní zástupce nebo poškozený mají právo podat odvolání, a to ve lhůtě 8 dnů. Je-li podáno odvolání, odvolací soud přezkoumá rozhodnutí soudu prvního stupně.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise se žádným způsobem neúčastní trestních řízení vedených v členských státech a nemůže vám s žádnou případnou stížností pomoci. V těchto přehledech naleznete informace o tom, jak a komu případné stížnosti podávat.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

Odkaz se otevře v novém okně.Práva v průběhu vyšetřování

Odkaz se otevře v novém okně.Moje práva během soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Moje práva po skončení soudního řízení

Poslední aktualizace: 06/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

1 – Jak získat právní pomoc

V tomto přehledu se dozvíte, za jakých podmínek máte nárok na zastoupení advokátem, jak advokáta vyhledat a jakým způsobem budou náklady na advokáta hrazeny, pokud si jej nemůžete dovolit zaplatit. Také se dozvíte, co pro vás advokát může udělat.

Vyhledání advokáta

Pouze advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Odkaz se otevře v novém okně.Českou advokátní komorou (ČAK) je oprávněn působit jako obhájce v trestním řízení.

Pokud potřebujete obhájce, obraťte se na Odkaz se otevře v novém okně.Českou advokátní komoru (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.cak.cz/nebo se obraťte přímo na některého z advokátů ze seznamu).

Co se stane, pokud si advokáta nezvolím?

Pokud si advokáta nezvolíte, musíte se obhajovat sám.

V některých případech obhájce mít musíte (tzv. nutná obhajoba); v takovém případě vám soud obhájce přidělí, pokud si nějakého ve stanovené lhůtě nezvolíte sami. Povinné zastoupení obhájcem platí v následujících případech:

 • jste-li ve vazbě nebo na pozorování ve zdravotnickém ústavu,
 • je-li vaše způsobilost k právním úkonům omezena,
 • jste-li uprchlým,
 • je-li vám méně než 18 let,
 • trpíte-li tělesnými nebo duševními vadami a existuje pochybnost o vaší způsobilosti náležitě se hájit,
 • pokud byste mohl být odsouzen k trestu odnětí svobody na více než 5 let,
 • pokud proti vám jako zadrženému má být zahájeno zjednodušené řízení,
 • v řízení, v němž vám může být uložena povinnost podrobit se ochrannému léčení (s výjimkou ochranného léčení protialkoholního),
 • v některých řízeních s cizím prvkem.

Kdo advokáta platí?

Za služby advokáta platí obviněný. V případě, že vám soud advokáta ustanoví, platí obhajobu stát. Stát obhájce platí též v případě, že máte nárok na bezplatnou obhajobu.

Kolik činí odměna advokáta?

Odměna za služby obhájce je specifikována ve smlouvě uzavřené mezi vámi a vaším obhájcem nebo ve Odkaz se otevře v novém okně.vyhlášce o odměně advokáta (advokátní tarif) (pokud nemáte uzavřenou smlouvu).

Kdy máte nárok na bezplatnou obhajobu?

Pokud nemáte dostatek peněz na zaplacení nákladů vaší obhajoby, máte nárok na přiznání snížené odměny za obhajobu nebo na obhajobu bezplatnou (obě možnosti dále jen „bezplatná obhajoba“). O vaší žádosti rozhodne soudce nebo předseda senátu, a to na základě informací o vaší finanční situaci. Tuto žádost musíte podat v průběhu přípravného řízení (prostřednictvím státního zástupce) nebo v průběhu řízení u soudu.

Bezplatná obhajoba vám může být přiznána i bez návrhu, pokud důkazy nasvědčují tomu, že je to v daném případě vhodné.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o odměně advokáta

Poslední aktualizace: 06/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 – Má práva v průběhu vyšetřování trestného činu a před podáním obžaloby k soudu

Jaké fáze má vyšetřování trestného činu?

Účelem přípravného řízení je prošetřit, zda došlo ke spáchání trestného činu a kdo je pravděpodobným pachatelem (fáze prověřování), a následně zajistit důkazy a připravit podání obžaloby k soudu (fáze vyšetřování).

Přípravné řízení vede policejní orgán, nad jehož prací vykonává dozor státní zástupce, který rozhoduje o tom, zda bylo řízení provedeno řádně.

Některé úkony může provádět pouze státní zástupce nebo podléhají jeho rozhodnutí (například zastavení přípravného řízení), zatímco soudce je oprávněn rozhodovat o některých jiných úkonech (například o vzetí podezřelého do vazby, o jeho zatčení, o domovní prohlídce a odposlechu).

Pro podrobnější informace týkající se jednotlivých fází vyšetřovacího přípravného řízení klikněte na odkazy uvedené níže.

Postup před zahájením trestního stíhání – prověřování (1)

Co je účelem prověřování?

Za účelem zjištění povahy trestného činu a jeho pachatele je policejní orgán oprávněn:

 • vyžadovat vysvětlení
 • vyžadovat odborná vyjádření
 • posuzovat listinné materiály
 • provádět ohledání věci a místa činu
 • pořizovat policejní protokoly, snímat daktyloskopické otisky, provádět měření těla, provádět prohlídky podezřelých
 • provádět úkony, které nesnesou odkladu
 • zadržet podezřelé osoby
 • využívat v případě potřeby jiných vyšetřovacích postupů.

Prověřování končí přijetím rozhodnutí o zahájení trestního stíhání určité osoby nebo různými jinými způsoby (odložení, dočasné odložení, odevzdání věci k projednání mimo trestní řízení).

Jaké lhůty platí pro tuto fázi řízení?

Lhůta činí dva, tři nebo šest měsíců v závislosti na závažnosti věci. Pokud není možné prověřování skončit, může státní zástupce změnit nebo prodloužit stanovenou lhůtu na základě odůvodněného písemného návrhu.

Jak budu informován o tom, co se děje?

V této fázi nebudete informován o tom, co se děje, dokud nebude potřeba vaší přímé účasti v řízení.

Bude mi poskytnut tlumočník, pokud nehovořím úředním jazykem?

V případě, že budete vyzván k podání vysvětlení některých událostí, bude policejním orgánem zajištěn tlumočník, který bude překládat jednotlivé otázky, vaše odpovědi a následně vám předtím, než budete požádán o podepsání písemného protokolu, tento protokol zpětně přetlumočí.

V které fázi řízení budu moci mluvit s advokátem?

K podání vysvětlení si můžete přizvat advokáta. Účast advokáta v této fázi není povinná, ani vám v případě, že se sám na žádného neobrátíte, nebude advokát ustanoven. S advokátem se můžete radit, nikoli však o tom, jak odpovědět na otázku, která již byla položena. V této fázi si pro sebe a svého advokáta musíte obstarat svého vlastního tlumočníka.

Budu vyslýchán? Mám vypovídat?

V této fázi vás policejní orgán může požádat o podání vysvětlení ke skutečnostem, které jsou policejním orgánem vyšetřovány. Vaší povinností je podat pravdivé vysvětlení. Podání vysvětlení můžete odmítnout, pokud byste sebe (či osobu blízkou) na základě vaší výpovědi vystavil riziku trestního stíhání. Rovněž můžete odmítnout podat vysvětlení v případě, že byste porušil zákonnou povinnost mlčenlivosti.

Co se stane, když řeknu něco, co mi přitěžuje?

Vaše výpověď bude použita pouze k rozhodnutí o tom, zda bude zahájeno trestní stíhání proti určité osobě pro určitý trestný čin. V případě, že bude zahájeno trestní stíhání, bude vaše výpověď považována za svědeckou výpověď pouze za podmínky, že byla poskytnuta brzy a nebylo možno ji později opakovat. Další podmínkou je, že tato výpověď byla podána za účasti soudce. V ostatních případech musí být vaše výpověď podána znovu, a to v pozdější fázi trestního řízení (zpravidla před soudem).

Mohu kontaktovat některého člena rodiny nebo přítele?

Na vaši žádost policejní orgán vyrozumí vašeho příbuzného nebo přítele o tom, že jste byl zadržen, za podmínky, že tím nebude mařeno policejní vyšetřování a podání tohoto vyrozumění nebude nepřiměřeně obtížné.

Mohu požádat o lékaře, budu-li jej potřebovat?

Policejní orgán zajistí lékařské vyšetření a vyžádá si lékařský posudek ohledně vašeho zdravotního stavu v okamžiku, kdy budete předveden k výslechu nebo zadržen. V případě, že to lékař nařídí, musíte být okamžitě propuštěn a policejní orgán vás v případě potřeby převeze do zařízení lékařské péče.

Mohu kontaktovat velvyslanectví své země, pokud jsem občanem jiné země?

V kterékoli fázi trestního řízení máte právo požadovat, aby bylo kontaktováno velvyslanectví vaší země, a máte právo hovořit se zástupcem tohoto velvyslanectví bez přítomnosti třetí osoby.

Žiji v jiné zemi. Musím být přítomen v průběhu vyšetřování?

Soudce může nařídit, abyste byl vyslechnut předtím, než opustíte zemi, je-li to pro případ nezbytné a zamezí-li se tím ztrátě důkazu. Můžete být vyslechnut i poté, co opustíte zemi, pokud je příslušným orgánům země, kde žijete, zasláno dožádání.

Mohu být vrácen zpět do své domovské země?

Ne v této fázi.

Budu držen ve vazbě nebo budu propuštěn?

Je-li vaše přítomnost nezbytná, budete předveden před soud nebo zadržen. Nebudete-li následně obviněn nebo nebudete-li předveden před soudce ve lhůtě 48 hodin od okamžiku zadržení pro účely rozhodnutí o vazbě, musíte být propuštěn.

Mohu v průběhu vyšetřování ze země vycestovat?

Ano.

Bude po mně žádáno poskytnutí otisků prstů, vzorků DNA (např. vlasů, slin) nebo jiných tělesných tekutin?

Bude-li to potřebné pro zjištění vaší totožnosti nebo ověření, zda se na vašem těle nacházejí stopy po trestném činu, popřípadě je-li to třeba pro účely zajištění důkazů, mohou vám být odebrány otisky prstů, vzorek DNA, krve, biologického materiálu nebo provedeno zevní měření vašeho těla, popřípadě může být provedena prohlídka těla či jiný obdobný úkon.

Jakýkoli fyzický odpor z vaší strany může být se souhlasem státního zástupce překonán. Pokud odmítnete, vystavujete se riziku uložení pokuty až do výše 50.000,– Kč.

Pokud informace, které budou tímto způsobem získány, již nebudou pro další řízení či pro účely prevence, vyhledávání a zjišťování trestné činnosti potřeba, budou zničeny.

Mohu se doznat ke všem nebo jen k některým bodům obvinění před hlavním líčením?

Bude-li vaše doznání věrohodné, může být základem pro zahájení trestního stíhání nebo pro rozhodnutí ve zkráceném řízení.

Budu informován o svědcích, kteří vypovídali proti mně, a o dalších důkazech?

V této fázi řízení vám žádné z těchto informací nebudou poskytnuty.

Budou vyžádány informace z mého trestního rejstříku?

Ano, policejní orgán si vyžádá opis vašeho trestního rejstříku.

Zahájení trestního stíhání – vyšetřování (2)

Co je účelem této fáze řízení?

V průběhu vyšetřování policejní orgán vyhledává a zjišťuje pro věc důležité důkazy. Policejní orgán vyhledává jak důkazy ve prospěch obviněného, tak důkazy v jeho neprospěch.

Jaká lhůta platí pro vyšetřování?

Lhůta činí dva, tři nebo šest měsíců v závislosti na závažnosti věci. Lhůta může být státním zástupcem prodloužena na základě písemného odůvodnění policejního orgánu. Státní zástupce je však povinen v každém případě provést prověrku nejméně jednou za měsíc.

Policejní orgán musí postupovat s největším urychlením. Pokud pro vás mají průtahy v řízení negativní následky, můžete státního zástupce požádat o vyřešení tohoto problému. Pokud jsou průtahy způsobeny státním zástupcem, můžete o vyřešení tohoto problému požádat jeho nadřízeného.

Obviněný může rovněž požadovat náhradu za nepeněžní újmu způsobenou průtahy v řízení nebo též náhradu škody. Při ukládání trestu bude soud k průtahům v této fázi řízení přihlížet.

Jak budu informován o tom, co se děje?

Obdržíte usnesení o zahájení trestního stíhání. V tomto usnesení bude uveden popis skutku, z něhož jste obviněn, jeho právní kvalifikace a odůvodnění. Proti tomuto usnesení můžete podat stížnost ve lhůtě tří dnů a státní zástupce následně o vaší stížnosti rozhodne.

Vy nebo váš obhájce budete vyrozuměni o vyšetřovacích úkonech; budete mít právo se těchto úkonů prostřednictvím vašeho obhájce účastnit, klást svědkům otázky a navrhovat důkazy. Pokud existují legitimní důvody odůvodňující takový postup, může být Vám i vašemu obhájci znemožněno nahlížet do spisu v průběhu vyšetřování

Bude mi poskytnut tlumočník, pokud nehovořím úředním jazykem?

Pokud nehovoříte česky, bude vám v průběhu vašeho výslechu zajištěn tlumočník jazyka, kterým hovoříte, nebo vašeho rodného jazyka.

Tlumočník vám bude rovněž zajištěn v průběhu provádění vyšetřovacích úkonů. V této fázi vám policie umožní se úkonů účastnit a klást otázky, pokud budete chtít.

Na žádost vám bude poskytnut písemný překlad usnesení o zahájení trestního stíhání, rozhodnutí o vazbě nebo rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání.

V které fázi řízení budu moci mluvit s advokátem?

To můžete kdykoli a musí být zajištěna důvěrnost vašeho rozhovoru. Tlumočník bude zajištěn na žádost advokáta. Advokáta si můžete zvolit sám (viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled 1).

Budu vyslýchán? Mám vypovídat?

Máte právo se k věci vyjádřit, ale máte též právo ve věci nevypovídat.

Mohu si stěžovat na postup vyšetřujícího policejního orgánu, státního zástupce nebo soudce?

Můžete podat námitku proti policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci, jakož i proti zapisovateli, probačnímu úředníkovi, vyššímu soudnímu úředníkovi, soudnímu znalci a tlumočníkovi, a proti soudci, pokud se domníváte, že jsou ve věci podjatí – to jest, pokud se domníváte, že mají na věci osobní zájem nebo že mají poměr k věci nebo ke kterékoli ze stran či jejich zástupcům a nemohou z toho důvodu činit nestranná rozhodnutí.

Obecně je osoba rovněž považována za podjatou, pokud se již nějakým způsobem řízení v jiném procesním postavení účastnila. Například soudce nemůže vydávat rozhodnutí o vině a rozhodovat o potrestání, pokud tento soudce v přípravném řízení rozhodoval o vazbě, o nařízení odposlechu atd.

Osoba, která bude o vaší námitce rozhodovat jako první, je osoba, ohledně jejíž podjatosti námitku vznášíte.

Nebudete-li s tímto rozhodnutím spokojen, můžete podat stížnost proti rozhodnutí této osoby ve lhůtě tří dnů a rozhodnutí pak vydá nadřízený orgán. Procesní rozhodnutí vydaná podjatou osobou nemohou být v trestním řízení použita.

Co se stane, když řeknu něco, co mi přitěžuje?

Vše, co řeknete, může být použito ve váš prospěch nebo proti vám. Vaše výpověď v této fázi řízení může být použita jako důkaz.

Mohu kontaktovat některého člena rodiny nebo přítele?

Policie rozhodne o tom, zda můžete v průběhu výslechu, zadržení a zatčení kontaktovat svou rodinu nebo přátele. Jste-li ve vazbě, máte právo psát dopisy (přičemž pokud jste ve vazbě z důvodu existence nebezpečí, že byste mohl působit na svědky, bude tyto dopisy číst Vězeňská služba Česká republiky; a rovněž státní zástupce, který je oprávněn vaše dopisy cenzurovat).

Po dobu pobytu ve vězení máte právo na návštěvu jednou za dva týdny, ale pokud jste ve vazbě z důvodu, že byste mohl působit na svědky, bude v průběhu vašich návštěv přítomna třetí osoba.

Mohu požádat o lékaře, budu-li jej potřebovat?

Jste-li ve vazbě, prohlédne vás vězeňský lékař, který je povinen poskytnout vám řádnou lékařskou péči. Jste-li předveden k výslechu nebo zadržen, viz Odkaz se otevře v novém okně.#Podstránka_1Odkaz se otevře v novém okně.zde

Mohu kontaktovat velvyslanectví své země, pokud jsem občanem jiné země?

Ano, v kterékoli fázi řízení. Všechna setkání s konzulárním úředníkem jsou důvěrná. Soud s vaším souhlasem vyrozumí konzulát vaší země o tom, že jste byl vzat do vazby.

Jsem z jiné země. Musím být v průběhu vyšetřování přítomen?

Vaše přítomnost není nezbytná, pokud již byl proveden váš výslech a si vy sám nepřejete být při vyšetřování přítomen. Existuje-li riziko, že uprchnete, budete umístěn do vazby nebo budete propuštěn po složení písemného slibu, že se na předvolání vrátíte.

Mohu být vrácen zpět do své domovské země?

Ano, budou-li splněny podmínky pro vaše vydání nebo předání k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu v cizí zemi a není-li tento postup dle právních předpisů vyloučen.

Mohu v průběhu vyšetřování ze země vycestovat?

Ano, jste ale povinen mít platnou poštovní adresu nebo jinak udržovat kontakt s orgány činnými v trestním řízení. Jinak byste mohl být zatčen a vzat do vazby.

Bude po mně požadováno poskytnutí otisků prstů, vzorků DNA (například vlasů nebo slin) či jiných tělesných tekutin? Mohu být nucen podstoupit prohlídku těla?

Bude-li to požadováno, ano. Takovéto výzvě jste povinen vyhovět.

Může být u mne provedena domovní prohlídka, prohlídka prostor používaných k podnikání, prohlídka vozu či jiného majetku?

Ano, na základě příkazu vydaného soudcem může být provedena domovní prohlídka. Pokud jde o jiné prostory, může být prohlídka provedena na základě příkazu vydaného státním zástupcem nebo policejním orgánem.

Mohu se doznat ke všem nebo jen k některým bodům obvinění před hlavním líčením?

Ano, v průběhu policejního výslechu.

Může dojít ke změně obvinění před zahájením soudního řízení?

Ne, může dojít pouze ke změně právního hodnocení skutku, z něhož jste obviněn. Sdělení obvinění ze spáchání jiného skutku musí být provedeno vydáním nového usnesení o zahájení trestního stíhání.

Mohu být obviněn ze spáchání trestného činu, ze kterého jsem již byl obviněn v jiném členském státě?

Ano. To však neplatí, pokud trestní stíhání v jiném členském státě skončilo ve vašem případě pravomocným rozsudkem, nebo bylo zastaveno, skončilo schválením nebo narovnáním nebo bylo postoupeno k projednání jako přestupek, nikoli trestný čin.

Budu informován o svědcích, kteří vypovídají proti mně?

Informace o jejich totožnosti a obsahu jejich výpovědi se můžete dozvědět při prostudování spisu nebo pokud se vy nebo váš obhájce budete účastnit jejich výslechu. Totožnost utajených svědků vám však sdělena nebude.

Budu informován o jiných důkazech svědčících proti mně?

Ano, jakmile vám a vašemu obhájci bude dovoleno prostudovat spis.

Budou vyžádány informace z mého trestního rejstříku?

Ano.

Vazba (3)

Budu držen ve vazbě nebo budu propuštěn?

Do vazby může být vzat pouze obviněný.

Budete-li předán soudu s návrhem na vzetí do vazby ve lhůtě 48 hodin po vašem zadržení nebo 24 hodin po zatčení, soud rozhodne, zda budete vzat do vazby nebo nikoli.

Důvody vazby jsou následující:

 • možnost, že byste se mohl vyhýbat trestnímu stíhání nebo trestu (útěková vazba),
 • možnost, že budete mařit vyšetřování, například působit na svědky (koluzní vazba),
 • nebo možnost, že dokonáte trestný čin, s jehož pácháním jste započal, nebo spácháte jiný trestný čin (předstižná vazba).

Pokud důvody vazby nejsou dány nebo pominuly, budete propuštěn na základě rozhodnutí státního zástupce.

Rovněž tak musíte být propuštěn po uplynutí zákonem stanovené lhůty. V případě koluzní vazby činí tato lhůta 3 měsíce. V případě útěkové a předstižné vazby činí tato lhůta jeden rok v případech možného odsouzení na dobu nejvýše 5 let, dva roky v případech možného odsouzení k vyššímu trestu, tři roky v případě zvlášť závažných zločinů a čtyři roky, lze-li za předmětný trestný čin uložit výjimečný trest.

Z těchto lhůt však pouze jedna třetina připadá na přípravné řízení a dvě třetiny jsou vyhrazeny na řízení před soudem.

Důvody pro držení obviněného ve vazbě musí být přezkoumávány průběžně. Platí však, že poté, co strávíte ve vazbě tři měsíce, jakož i do 30 dnů po podání obžaloby musí být státním zástupcem vydáno nové rozhodnutí; to platí též vždy každé tři měsíce po nabytí právní moci předchozího rozhodnutí.

Jak mohu být z vazby propuštěn?

Vždy můžete žádat o propuštění z vazby po uplynutí čtrnácti dnů po nabytí právní moci posledního rozhodnutí o vazbě. Pokud však můžete ve své žádosti uvést jiné důvody, můžete o propuštění požádat kdykoli.

Máte právo navrhovat, aby byla útěková nebo předstižná vazba nahrazena:

 • vaším písemným slibem, že povedete řádný život a že se na vyzvání dostavíte k soudu.
 • poskytnutím peněžité záruky (kauce), jejíž výši určí soud,
 • dohledem probačního úředníka
 • zárukou danou zájmovým sdružením občanů nebo jinou důvěryhodnou osobou.

Pokud jde o předstižnou vazbu, nemůže být v případě některých trestných činů stanovených zákonem peněžitá záruka přijata. Peněžitá záruka může být poskytnuta i jinou osobou.

Rozhodnutí v přípravném řízení – obžaloba (4)

Co je účelem této fáze řízení?

Touto fází řízení končí vyšetřování trestného činu a státní zástupce rozhoduje o dalším postupu:

 • zda postoupit věc jinému orgánu;
 • zastavit trestní stíhání;
 • podmíněně zastavit trestní stíhání;
 • schválit narovnání; nebo
 • podat proti vám obžalobu k soudu.

Jak budu informován o tom, co se děje?

Rozhodnutí státního zástupce nebo obžaloba vám budou doručeny. Máte právo podat stížnost proti:

 • postoupení věci, která je proti vám vedena
 • zastavení trestního stíhání,
 • podmíněnému zastavení trestního stíhání a
 • narovnání.

O vaší stížnosti rozhodne nadřízený státní zástupce.

Bude mi poskytnut tlumočník, pokud nehovořím česky?

Viz Odkaz se otevře v novém okně.Zahájení trestního stíhání - vyšetřování (2).

V které fázi řízení budu moci mluvit s advokátem?

Viz Odkaz se otevře v novém okně.#Podstránka_2Odkaz se otevře v novém okně.Zahájení trestního stíhání - vyšetřování (2).

Budu držen ve vazbě nebo budu propuštěn?

Pokud důvody vazby trvají a dosud neuplynuly zákonné lhůty pro trvání vazby, nemá podání obžaloby na trvání vazby vliv.

Může dojít ke změně obžaloby před hlavním líčením?

Obžaloba, jakož i rozhodnutí státního zástupce v této fázi řízení musí být založeny na skutkovém stavu, který byl podkladem pro podání obžaloby. Může však dojít ke změně právní kvalifikace skutku, pokud to státní zástupce bude považovat za potřebné.

Mohu být odsouzen a může mi být uložen trest bez řízení u soudu (hlavního líčení)?

V případě méně závažných trestných činů může soud vydat a doručit vám trestní příkaz, v němž bude rozhodnuto o vaší vině a trestu, aniž by došlo k projednání věci.

Trestním příkazem lze uložit:

 • podmíněný trest odnětí svobody nebo domácí vězení do jednoho roku,
 • obecně prospěšné práce,
 • zákaz činnosti na do pěti let,
 • peněžitý trest,
 • zákaz pobytu do 5 let,
 • vyhoštění do 5 let,
 • nebo obdobný trest.

Pokud ve lhůtě 8 dnů ode dne doručení nepodáte proti trestnímu příkazu odpor, stane se trestní příkaz pravomocným a vykonatelným. Pokud odpor ve lhůtě podáte nebo pokud trestní příkaz nelze doručit, bude se konat hlavní líčení. Viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled 3.

Budu informován o důkazech svědčících proti mně?

Obžaloba obsahuje seznam důkazů, které státní zástupce u hlavního líčení navrhne. Další důkazy mohou být založeny ve spise nebo se mohou objevit v průběhu projednávání věci u soudu.

Budou vyžádány informace z mého trestního rejstříku?

Tyto informace budou již součástí spisu.

Zkrácené přípravné řízení (5)

Účel této fáze řízení

V případě, že podezřelý je přistižen při páchání trestného činu, pro který může být odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu kratší než 3 roky, nebo pokud lze očekávat, že podezřelého bude možné postavit před soud ve lhůtě 2 týdnů, lze konat zkrácené řízení.

V tomto řízení policejní orgán podezřelého vyrozumí o trestném činu, z jehož spáchání je podezřelý, aniž by došlo k zahájení trestního stíhání. Pokud zkrácené přípravné řízení skončí ve lhůtě dvou týdnů, může státní zástupce podat k soudu návrh na potrestání pachatele.

Jak budu informován o tom, co se děje?

O podrobnostech trestného činu, z něhož jste podezřelý, budete informován nejpozději na začátku vašeho výslechu. Budete informován o vašich právech.

Bude mi poskytnut tlumočník, pokud nehovořím úředním jazykem?

Ano, bude přítomen tlumočník, který hovoří jazykem, kterým hovoříte vy, nebo vaším rodným jazykem. Písemný návrh na potrestání bude přeložen.

V které fázi řízení budu moci mluvit s advokátem?

Kdykoli, pokud si advokáta zvolíte. Nebudete-li po výslechu ze zadržení propuštěn, bude vám v případě, že žádného advokáta nemáte, advokát určen soudem.

Budu vyslýchán? Mám vypovídat?

Viz Odkaz se otevře v novém okně.Zahájení trestního stíhání - vyšetřování (2).

Co se stane, když řeknu něco, co mi přitěžuje?

Můžete svou situaci zhoršit, což může mít za následek to, že budete uznán vinným.

Mohu kontaktovat některého člena rodiny nebo přítele? Mohu požádat o lékaře, budu-li jej potřebovat?

Viz Odkaz se otevře v novém okně.Zahájení trestního stíhání - vyšetřování (2).

Mohu kontaktovat velvyslanectví své země, pokud jsem občanem jiné země?

Viz Odkaz se otevře v novém okně.Zahájení trestního stíhání - vyšetřování (2).

Jsem z jiné země. Musím být přítomen v průběhu vyšetřování?

Budete-li propuštěn, nemusíte být přítomen. Je však doporučeníhodné zůstat v kontaktu s orgány činnými v trestním řízení a poskytnout jim platnou poštovní adresu, tak aby vaše nepřítomnost nebyla považována za útěk, za který byste mohl být potrestán.

Mohu být vrácen zpět do své domovské země?

Ano, pokud soud rozhodne o tom, že vám bude uložen trest vyhoštění.

Budu držen ve vazbě nebo budu propuštěn?

Jsou-li dány důvody vazby, budete vzat do vazby. Viz Odkaz se otevře v novém okně.Vazba (3).

Bude po mně požadováno poskytnutí otisků prstů, vzorků DNA (například vlasů nebo slin) či jiných tělesných tekutin? Může dojít k prohlídce těla? Může být u mne provedena domovní prohlídka, prohlídka prostor používaných k podnikání, prohlídka vozu či jiného majetku?

Viz Odkaz se otevře v novém okně.#Podstránka_2Odkaz se otevře v novém okně.Zahájení trestního stíhání - vyšetřování (2).

Mohu se doznat ke všem nebo jen k některým bodům obvinění před hlavním líčením?

Ano, v průběhu prvního výslechu nebo jakmile soud projedná váš případ ve zkráceném řízení.

Může dojít ke změně obžaloby před hlavním líčením?

Do obžaloby nemohou být doplňovány nové skutkové okolnosti. Může však dojít ke změně právní kvalifikace.

Mohu být obviněn ze spáchání trestného činu, ze kterého jsem již byl obviněn v jiném členském státě?

Viz Odkaz se otevře v novém okně.Zahájení trestního stíhání - vyšetřování (2).Odkaz se otevře v novém okně.#Podstránka_2

Budu informován o svědcích, kteří vypovídají proti mně? Budu informován o jiných důkazech svědčících proti mně?

Ano, jakmile vám bude umožněno nahlédnout do spisu (obvykle při zahájení zkráceného řízení) nebo v průběhu výslechu, jste- li přítomen.

Budou vyžádány informace z mého trestního rejstříku?

Ano.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Právní informace pro všechny

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákon

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon č. 273/2008 o Policii České republiky

Odkaz se otevře v novém okně.Vídeňská úmluva o konzulárních stycích ze dne 24.4.1963

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Poslední aktualizace: 06/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva v průběhu hlavního líčení

V tomto Přehledu naleznete popis vašich práv v průběhu hlavního líčení.

Základní práva

V průběhu trestního řízení máte právo:

 • očekávat, že orgány činné v trestním řízení budou postupovat s největším urychlením a budou plně respektovat vaše práva a základní svobody;
 • požadovat, aby orgány činné v trestním řízení postupovaly ve věci tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro vydání řádného rozhodnutí. Při posuzování důkazů ve váš prospěch a důkazů ve váš neprospěch musí tyto orgány postupovat se stejnou pečlivostí.
 • být orgány činnými v trestním řízení poučen o vašich právech a mít možnost tato práva v plném rozsahu uplatňovat;
 • vyjádřit se ke všem obviněním proti vám a k důkazům na podporu těchto obvinění;
 • odmítnout vypovídat;
 • prostudovat spis, pořizovat si z něj výpisy a poznámky, jakož i kopie, a to na vaše vlastní náklady;
 • účastnit se projednávání věci v průběhu hlavního líčení a v průběhu veřejných zasedání o odvolání;
 • pronést závěrečnou řeč v průběhu hlavního líčení a v průběhu veřejného zasedání o odvolání, jakož i právo přednést závěrečný návrh;
 • předkládat skutečnosti a důkazy na svou obhajobu;
 • podávat žádosti (ohledně provedení důkazů a způsobu rozhodnutí) a zakládat návrhy do spisu;
 • podávat opravné prostředky (řádné, to jest stížnost; odvolání, odpor, a mimořádný návrh na obnovu řízení; iniciovat podání stížnosti pro porušení zákona; a odvolání
 • zvolit si obhájce (pokud si jej nezvolíte sami, může vám obhájce zvolit rodinný příslušník nebo jiná zúčastněná osoba) a žádat jej o radu i v průběhu úkonů, které provádí sám orgán činný v trestním řízení;
 • hovořit se svým obhájcem bez přítomnosti třetí osoby, pokud jste ve vazbě nebo ve výkonu trestu;
 • požadovat, abyste byl vyslýchán za přítomnosti vašeho obhájce a aby se váš obhájce účastnil i dalších částí přípravného řízení;
 • používat svůj rodný jazyk nebo jiný jazyk, kterým hovoříte, před orgány činnými v trestním řízení, pokud prohlásíte, že nehovoříte česky.

Hlavní líčení u soudu

Předběžné projednání obžaloby

Je-li podána obžaloba, bude tato přezkoumána předsedou senátu, který posoudí, zda je zapotřebí předběžného projednání obžaloby, nebo zda je možno nařídit hlavní líčení.

Výsledkem předběžného projednání obžaloby může být rozhodnutí soudu o:

 • předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti;
 • postoupení věci jinému orgánu (není-li daný skutek trestným činem, ale mohl by být přestupkem apod.);
 • zastavení trestního stíhání;
 • přerušení trestního stíhání;
 • vrácení věci státnímu zástupci k došetření;
 • podmíněném zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání

Kde se bude hlavní líčení konat?

V závislosti na závažnosti trestného činu se bude hlavní líčení v prvním stupni konat buď u okresního, nebo u krajského soudu, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán, v jehož obvodu má obviněný bydliště, nebo v jehož obvodu vyšel trestný čin najevo.

Bude hlavní líčení veřejné?

Ano, hlavní líčení je veřejné. V některých případech však může být veřejnost vyloučena.

Kdo bude o věci rozhodovat?

O věci rozhoduje senát složený z několika soudců nebo samosoudce.

Mohu vznášet námitky proti soudci?

Ano, viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled 2.

Může dojít ke změně obžaloby v průběhu hlavního líčení?

Hlavní líčení se koná pouze pro rozhodnutí o skutku, který je popsán v obžalobě. Pokud by však vyšlo najevo, že jste spáchal další skutky, může být v průběhu předběžného projednání obžaloby nebo na konci hlavního líčení věc vrácena státnímu zástupci k dalšímu šetření.

Revidovaná obžaloba bude obsahovat tato nová obvinění. Soud může rozhodnout, že skutek, pro který se proti vám vede hlavní líčení, by měl být klasifikován mírněji nebo naopak přísněji, než jak jej posoudil státní zástupce.

Co se stane, pokud se doznám ke všem nebo k některým obviněním (bodům obžaloby) v průběhu hlavního líčení?

I v případě, že se doznáte, bude soud pokračovat v provádění a posuzování výpovědí osob, které hovoří ve váš prospěch.

Jaká mám práva v průběhu hlavního líčení?

Viz Odkaz se otevře v novém okně.Základní práva v úvodní části tohoto přehledu. Existují rovněž další zvláštní práva, která platí pro specifické procesní situace.

Musím být přítomen u hlavního líčení? Může se konat beze mne?

Hlavní líčení se může konat bez vaší přítomnosti, nikoli však v případě, že:

 • jste ve vazbě;
 • jste ve výkonu trestu odnětí svobody;
 • se věc týká trestného činu, za který by vám mohl být uložen trest odnětí svobody na více než 5 let Ani v takovém případě však nemusíte být u hlavního líčení přítomen, pokud soud požádáte, aby hlavní líčení provedl ve vaší nepřítomnosti.

V případech nutné obhajoby (vizOdkaz se otevře v novém okně. Přehled 1) se hlavní líčení nemůže konat bez přítomnosti obhájce.

Pokud žiji v jiném členském státě, mohu se účastnit prostřednictvím videokonference?

Není možné účastnit se hlavního líčení tímto způsobem.

Budu přítomen po celou dobu hlavního líčení?

Budete přítomen po celou dobu hlavního líčení. Nemusíte se účastnit úkonů, které se konají mimo hlavní líčení; vy nebo váš obhájce však máte právo se těchto úkonů účastnit, pokud chcete.

Bude mi poskytnut tlumočník, pokud nerozumím tomu, co se děje?

Ano, viz Odkaz se otevře v novém okně.Základní práva v úvodní části tohoto přehledu.

Musím mít advokáta? Bude mi advokát zajištěn? Mohu advokáta změnit?

Trestní řád stanoví případy nutné obhajoby. Viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled 1.

Mohu nebo musím u hlavního líčení vypovídat?

V průběhu hlavního líčení máte právo se hájit, to jest obhajovat se sám nebo prostřednictvím svého obhájce. V průběhu celého hlavního líčení vám či vašemu obhájci soud umožní vyjádřit se ke všem procesním krokům, které budou učiněny. Nemusíte využít svého práva na obhajobu a můžete odmítnout vypovídat.

Jaké následky pro mne bude mít, pokud u hlavního líčení nebudu vypovídat pravdu?

Jako obviněný nejste povinen vypovídat u soudu pravdu. Pokud však úmyslně uvedete nepravdivé skutečnosti, abyste způsobil trestní stíhání jiné osobě, můžete být později obviněn z pomluvy.

Jaká mám práva v souvislosti s důkazy proti mně?

Máte právo vyjádřit se k důkazům a navrhnout další důkazy nebo navrhnout důkazy ve prospěch vaší obhajoby.

V průběhu závěrečného vyjádření dostanete příležitost vyjádřit se k důkazům, a to poté, co byl každý jednotlivý důkaz proveden.

Jaké důkazy mohu sám předložit? Za jakých podmínek?

Kromě vaší výpovědi můžete navrhovat důkazy, které vyvracejí nebo zmírňují vaši vinu, včetně například výslechu svědků, námitek proti důkazům, totožnosti svědků, rekonstrukce místa činu, výslechu znalců, listinných důkazů, prohlídek apod.

 

Máte právo soudu navrhnout, aby byly tyto důkazy provedeny. Soud rozhodne o tom, zda tak učiní nebo nikoli. Jakmile předseda senátu prohlásí dokazování za skončené, nemohou již být v hlavním líčení žádné další důkazy předkládány.

Mohu pro účely získání důkazů využít služeb soukromého detektiva?

Je možné využít služeb soukromého detektiva. Detektiv však musí jednat v souladu se zákonem, aby důkazy, které získá, byly použitelné v hlavním líčení. Soukromý detektiv nesmí působit na svědky.

Mohu požádat svědky, aby hovořili v můj prospěch?

Můžete navrhnout, aby určitá osoba byla vyslechnuta, pokud se domníváte, že svědectví této osoby vaší věci pomůže. Nesmíte však na svědky působit.

Bude přihlíženo k informacím v mém trestním rejstříku?

K záznamům ve vašem trestním rejstříku může být přihlíženo v rámci rozhodování o trestu, pokud odsouzení nebylo zahlazeno.

Co se stane na konci hlavního líčení?

Hlavní líčení může skončit některým z následujících způsobů:

 • věc může být vrácena státnímu zástupci k došetření;
 • pokud daný skutek není trestným činem, ale mohl by být přestupkem, může být věc postoupena. Trestní stíhání může být zastaveno;
 • trestní stíhání může být zastaveno podmíněně nebo může být schváleno narovnání;
 • soud vás může uznat vinným nebo vás obžaloby zprostit.

Tresty, práva poškozeného

Jaký trest mi může být uložen?

Dle trestního řádu platí, že pokud se dopustíte spáchání trestného činu, můžete být odsouzen k následujícím trestům:

 • trest odnětí svobody, který, nestanoví-li zákon výslovně jinak, může být nepodmíněný, podmíněný nebo podmíněný s dohledem. Výjimečný trest je taktéž možný. Výjimečným trestem je buď trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let, nebo trest odnětí svobody na doživotí;
 • domácí vězení,
 • obecně prospěšné práce,
 • propadnutí majetku,
 • peněžitý trest,
 • propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,
 • zákaz činnosti,
 • zákaz pobytu,
 • zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
 • ztráta čestných titulů nebo vyznamenání,
 • ztráta vojenské hodnosti,
 • vyhoštění.

Jaká je úloha oběti (poškozeného) v průběhu hlavního líčení?

Poškozený, to jest osoba, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, které byla způsobena majetková, morální nebo jiná škoda, má právo:

 • nechat se zastoupit zmocněncem; v případě, že poškozený prokáže, že nemá dostatek prostředků, může mu být poskytnuta bezplatná právní pomoc advokátem;
 • podávat návrhy na provedení dalších důkazů;
 • studovat spis;
 • účastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání o odvolání;
 • vyjádřit se k věci před skončením hlavního líčení;
 • v případě, že poškozený má dle zákona nárok na náhradu škody a soud rozhodne odsuzujícím rozsudkem, je poškozený oprávněn navrhnout, aby soud uložil obviněnému povinnost náhrady škody. Tento návrh musí být podán nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování;
 • v případě, že poškozenému hrozí potenciální nebezpečí v souvislosti s pobytem obviněného nebo odsouzeného na svobodě, je poškozený oprávněn žádat včasné informace o tom, že obviněný byl propuštěn, uprchl, resp. informace o obdobných skutečnostech.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní právo pro širokou veřejnost

Odkaz se otevře v novém okně.Pomoc obětem trestné činnosti

Poslední aktualizace: 06/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 – Má práva poté, co soud vydá rozhodnutí

Mohu se odvolat?

Ano, proti rozsudku ve vaší věci se můžete odvolat pro nesprávnost výroku, který se vás přímo týká. Můžete se odvolat do výroku o vině, o trestu a/nebo o přiznané náhradě škody, nebo se můžete odvolat do všech výroků soudu prvního stupně. Odvolání musíte podat:

 • písemně;
 • u soudu, který rozsudek vydal;
 • ve lhůtě osmi dnů ode dne doručení opisu rozsudku (pokud je opis rozsudku doručován vám i vašemu obhájci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno později).

Ve svém odvolání musíte uvést, do kterých výroků rozsudku se odvoláváte; dále musíte označit konkrétní vady rozsudku a/nebo předcházejícího řízení. Rovněž se můžete odvolat bez uvedení konkrétních důvodů, a to podáním návrhu předsedovi senátu soudu prvního stupně, v němž jej požádáte o prodloužení lhůty pro specifikaci konkrétních důvodů.

Jaké jsou odvolací důvody?

Odvolání můžete podat pro nesprávnost vad výroku, který se vás přímo týká, nebo proto, že určitý výrok v rozsudku chybí. Své odvolání rovněž můžete založit na nových skutečnostech a důkazech.

Co se stane, pokud se odvolám?

Do okamžiku vydání rozhodnutí odvolacím soudem rozsudek nenabude právní moci a/nebo se nestane vykonatelným. Jste-li ve vazbě, nebudete propuštěn automaticky pouze z toho důvodu, že jste podal odvolání.

Co se bude dít při odvolacím jednání?

Soud prvního stupně zjistí, zda vaše odvolání obsahuje všechny potřebné informace. Pokud tomu tak není, soud vás a vašeho obhájce vyzve k opravě těchto vad ve lhůtě pěti dnů (osmi dnů, pokud nemáte obhájce, a předseda senátu poskytne poučení přímo vám).

Stejnopis odvolání a jeho odůvodnění budou doručeny ostatním stranám zúčastněným na případu a celý spis bude předložen odvolacímu soudu.

O odvolání proti rozsudku okresního soudu rozhoduje nadřízený krajský soud a o odvolání proti rozsudku krajského soudu rozhoduje Nejvyšší soud.

Po zahájení řízení u odvolacího soudu bude přednesen napadený rozsudek a bude předložena zpráva o případu.

Následně přednesete vy své odvolání společně s odůvodněním. Pokud nebudete přítomen vy ani váš obhájce, učiní tento přednes předseda senátu.

Následně státní zástupce a kdokoli, kdo může být přímo dotčen rozhodnutím odvolacího soudu, přednesou svou argumentaci.

Jakmile budou předneseny návrhy, odvolací soud provede důkazy nezbytné pro vydání rozhodnutí o odvolání, ledaže by důkazní přezkum byl natolik rozsáhlý, že by to znamenalo opětovné provádění předchozí práce soudu prvního stupně.

Odvolací soud může:

 • odvolání zamítnout (pokud odvolání není důvodné, pokud bylo podáno opožděně, pokud bylo podáno neoprávněnou osobou nebo z obdobných důvodů), nicméně to činí odvolací soud vždy ve veřejném zasedání;
 • odvolání odmítnout (pokud odvolání nesplňuje náležitosti obsahu odvolání);
 • přerušit trestní stíhání;
 • zrušit napadený rozsudek nebo jeho část a;
 • rozhodnout o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu;
 • postoupit věc jinému orgánu;
 • zastavit trestní stíhání (pokud tak měl učinit již soud prvního stupně);
 • přerušit trestní stíhání (pokud tak měl učinit již soud prvního stupně);

Odvolací soud může rovněž zrušit napadený rozsudek pro podstatné vady řízení;

 • pro vady rozsudku (nejasnost, neúplnost skutkových zjištění);
 • pro pochybnosti o správnosti skutkových zjištění ve věci nebo pokud je potřeba opakovat důkazy;
 • pro porušení ustanovení trestního řádu;
 • pro nepřiměřenost uloženého trestu;
 • pro nesprávnost rozhodnutí o nároku poškozeného.

Po zrušení rozsudku odvolací soud buď:

 • vrátí věc soudu prvního stupně;
 • vydá svůj rozsudek ve věci vždy ve veřejném zasedání.
 • zastaví trestní stíhání

Co se stane, pokud bude odvolání neúspěšné?

Pokud se proti rozsudku neodvolal státní zástupce, odvolací soud nemůže vydat rozhodnutí, které by vaši situaci zhoršilo.

Kdy se odsouzení stane pravomocným?

Pokud odvolací soud nevrátí věc soudu prvního stupně, jeho rozhodnutím případ končí a toto rozhodnutí nabývá právní moci v okamžiku vyhlášení. Rozsudek soudu prvního stupně se rovněž stane pravomocným, ledaže je proti němu včas podáno odvolání.

Jakmile rozsudek nabude právní moci, můžete podat:

 • dovolání;
 • podnět ministru spravedlnosti pro podání stížnosti pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu;
 • návrh na povolení obnovy řízení;

Pokud dojde ke zrušení rozsudku soudu prvního stupně, mám nárok na odškodnění?

Můžete podat žádost o odškodnění u Ministerstva spravedlnosti dle Odkaz se otevře v novém okně.Zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou orgánem veřejné moci.

Pokud je mé odvolání úspěšné, bude uchováván záznam o mém odsouzení?

Záznamy o odsouzení se pořizují pouze poté, co se rozsudek stane pravomocným. Jakmile odsuzující rozsudek nabude právní moci, bude proveden záznam do rejstříku trestů. Bude-li mimořádný opravný prostředek úspěšný, bude tento záznam následně smazán.

Jsem z jiného členského státu. Mohu být po provedení soudního řízení předán zpět do své domovské země?

Ano, můžete být předán k výkonu trestu, pokud doba zbývající do konce činí alespoň 4 měsíce.

Příslušný orgán dotčené země musí požádat o vydání a vydání musí být v souladu s ústavními pravidly a závazky a s mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách.

Soud může rovněž nařídit vaše vyhoštění v rámci odsuzujícího rozsudku.

Mohu se odvolat proti rozhodnutí o předání do mé domovské země?

Můžete se proti tomuto rozhodnutí odvolat, jakmile vám bude doručena výzva k výkonu trestu. Můžete se odvolat proti rozsudku o vyhoštění.

Jsem-li odsouzen, mohu být souzen opět pro stejný trestný čin?

Ne, dokonce ani v jiném členském státě, nebude-li dáno povolení k novému otevření případu.

Budou informace o obžalobě a/nebo o odsouzení přidány do mého trestního rejstříku?

Ano, trestní rejstřík vede záznamy o odsouzeních. Soudy mu tyto informace poskytují. Tyto informace se uchovávají po dobu sta let ode dne vašeho narození.

Bude-li odsouzení zahlazeno, informace se v trestním rejstříku neobjeví. Výpis z rejstříku trestů získáte tak, že o něj požádáte. Odsouzení může být zahlazeno ve lhůtách stanovených zákonem v závislosti na závažnosti odsouzení. Tyto lhůty se pohybují v rozmezí jednoho roku až patnácti let ode dne vykonání trestu.

Tyto informace budou uchovávány bez ohledu na to, zda s tím souhlasíte nebo nikoli.

Mohu proti uchovávání těchto informací protestovat?

Můžete podat správní žalobu u Městského soudu v Praze.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní právo pro širokou veřejnost

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 06/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 – Dopravní a jiné přestupky

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o přestupcích definuje „přestupek“ jako jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo v jiném zákoně.

Definice uvedené shora jsou všechny uvedeny v zákoně o přestupcích a ve Odkaz se otevře v novém okně.správním řádu a tyto předpisy se v řízení o přestupcích používají.

Jakým způsobem se vyřizují přestupky spočívající v nedodržení nejvyšší povolené rychlosti a ve špatném parkování či jiné obdobné přestupky?

Dopravní přestupky projednávají obecní (městské) úřady.

Mezi přestupky a sankce, které mohou být uloženy obecním úřadem, patří:

 • přestupky spočívající v nedodržení nejvyšší povolené rychlosti se obvykle vyřizují uložením pokuty v rozmezí 1.000,– Kč až 10.000,– Kč, v závislosti na závažnosti přestupku. Rovněž může být uložen trest zákazu řízení od jednoho měsíce do jednoho roku.
 • za jiné dopravní přestupky je možno uložit pokuty dle závažnosti těchto přestupků v rozmezí od 1.500,– Kč do 10.000,– Kč, případně zákaz řízení až na dobu jednoho roku;
 • za porušení Odkaz se otevře v novém okně.zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích způsobením dopravní nehody, která má za následek smrt nebo ublížení na zdraví, může být uložena pokuta ve výši 25.000,– Kč až 50.000,– Kč a zákaz řízení po dobu od jednoho do dvou let.

Jakým způsobem se přestupky projednávají?

Blokové řízení

Jedná se o méně závažný přestupek, který byl spolehlivě zjištěn, a nestačí domluva. Jste-li ochoten zaplatit uloženou nižší pokutu, je možno tento přestupek vyřídit u orgánu, v jehož působnosti je dozor nad provozem na pozemních komunikacích (nebo též policejního orgánu), a to uložením blokové pokuty na místě.

Standardní řízení o přestupcích

Přestupky se projednávají z úřední povinnosti. Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie, orgánu obce nebo právnické osoby či občana o přestupku.

Obecní úřad může věc před zahájením řízení postoupit jinému orgánu. Pokud skutkové okolnosti nasvědčují tomu, že se jedná o trestný čin, je věc postoupena státnímu zástupci.

Vy budete stranou tohoto řízení v postavení obviněného. Poškozený bude rovněž stranou tohoto řízení, bude-li potřeba projednat náhradu škody způsobené přestupkem. Konečně může být stranou řízení též vlastník věci, která byla nebo může být zabrána (například vlastník vozidla).

Obviněným z přestupku se stáváte v okamžiku, kdy je proti vám učiněn první procesní úkon.

Máte právo:

 • vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou vám kladeny za vinu, a k důkazům o nich;
  • odmítnout vypovídat;
  • zpochybňovat skutečnosti a navrhovat důkazy na svou obhajobu;
  • podávat návrhy;
  • podávat opravné prostředky.

Konají se ústní jednání a obecní úřad vyhotoví protokol o jednání. V průběhu jednání budete vyslýchán a můžete uplatňovat svá práva (viz shora). Tento protokol se stane součástí spisu. Obecní úřad vás před vydáním rozhodnutí vyzve k prostudování listin založených ve spise. Máte právo se k těmto listinám vyjádřit.

Skončení řízení o přestupku:

 • jakmile je řízení zastaveno z důvodů uvedených v Odkaz se otevře v novém okně.zákoně o přestupcích (například proto, že skutek není přestupkem, přestupek jste nespáchal vy, uložená sankce by byla bezvýznamná ve srovnání s trestem, který vám bude uložen za jiný skutek v trestním řízení, a z obdobných důvodů); nebo
 • jakmile je vydáno rozhodnutí, kterým jste shledán vinným z přestupku a kterým je vám za tento přestupek uložena sankce.

Mohou být za tyto přestupky stíháni i občané jiných členských států?

Občané jiných členských států mohou být stíháni stejným způsobem jako čeští občané.

Mohu se odvolat?

Máte právo úplného odvolání. Odvolání však nelze podat proti pokutě uložené v blokovém řízení.

Rozhodnutí napadené odvoláním nelze vykonat, dokud o odvolání nerozhodne nadřízený orgán.

Vaše odvolání musí být podáno u správního orgánu (obvykle obecní úřad) ve lhůtě patnácti dnů ode dne vyrozumění o rozhodnutí.

Budou informace o těchto přestupcích uvedeny v mém trestním rejstříku?

Ne.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Dopravní přestupky

Poslední aktualizace: 06/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

1 - Práva v průběhu vyšetřování

A. Má vliv na vyšetřování to, že jsem cizí státní příslušník?

Z pravomoci orgánů činných v trestním řízení jsou vyňaty pouze osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva. Skutečnost, že jste cizí státní příslušník, tudíž sama o sobě nemá vliv na vyšetřování.

Vaše přítomnost v průběhu vyšetřování přitom není nezbytná, pokud Vás orgán činný v trestním řízení k určitému úkonu nepředvolá, protože je potřebná Vaše přítomnost (zejména výslech) a nepřejete si být při vyšetřování přítomen. Jste však povinen udržovat kontakt s orgány činnými v trestním řízení a sdělit jim adresu, na které si budete přebírat písemnosti.

Je-li však vedeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje dvě léta, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje tři léta, může Vám soud a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce uložit omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí, je-li to nezbytné pro dosažení účelu trestního řízení. Toto omezení předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce zruší i bez návrhu, pominuly-li důvody pro jeho uložení. Pokud Vám bylo toto omezení uloženo, máte právo kdykoliv žádat o jeho zrušení. Takové omezení Vám může být uloženo rovněž jako náhrada za vazbu.

Pokud dostatečně neovládáte český jazyk, máte právo na překlad určitých významných písemností (např. usnesení o zahájení trestního stíhání, obžalobu, rozsudek) a řízení před orgány činnými v trestním řízení bude tlumočeno do jazyka Vaší národnosti, případně do jiného jazyka, který ovládáte. Na Vaši žádost Vám bude přetlumočena i porada s Vaším obhájcem během trestního řízení nebo v přímé souvislosti s ním.

B. Jaké jsou fáze vyšetřování?

Spíše než o fázích lze mluvit o druzích vyšetřování, neboť trestní řád rozlišuje zkrácené přípravné řízení, standardní vyšetřování a rozšířené vyšetřování.

Fázi vyšetřování nicméně předchází fáze prověřování, jejímž cílem je prověření a odhalení skutečností, zda byl spáchán trestný čin a kdo je jeho pachatelem. V této fázi ještě není formálně označena osoba, proti které se trestní řízení vede, vyslýchané osoby mají nicméně právo na právní pomoc advokáta. Pokud jste v této fázi vyslýchán jako podezřelý, tj. pro podezření ze spáchání trestného činu, máte právo nevypovídat, o čemž musíte být předem poučen.

rámci vyšetřování je pak již formalizována osoba, proti které se trestní řízení vede, a má právo na pomoc obhájce. Smyslem této fáze je opatřit a zadokumentovat důkazy pro účely podání obžaloby a řízení před soudem. Jedná se např. o výslechy svědků, ohledání věci, opatření znaleckých posudků a další úkony.

Policejní orgán přitom vyhledává jak důkazy ve Váš neprospěch, tak i důkazy ve Váš prospěch.

Zkrácené přípravné řízení

Koná se o méně závažných trestných činech (o trestných činech, o nichž přísluší konat řízení
v prvním stupni okresnímu soudu, a na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let), je rychlé a méně formální. Lze je konat, pokud tomu nebrání jiná překážka (např. jsou dány vazební důvody), za podmínky, že

 • jste byl přistižen při činu nebo bezprostředně poté, nebo
 • v průběhu prověřování trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání byly zjištěny skutečnosti jinak odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze očekávat, že Vás bude možné postavit před soud do dvou týdnů ode dne, kdy Vám policejní orgán sdělil, ze spáchání jakého skutku jste podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován.

Zkrácené přípravné řízení je vůči Vám zahájeno sdělením podezření při prvním výslechu.
Ve zkráceném přípravném řízení máte stejná práva jako obviněný, včetně práva na obhájce. Hlavním rozdílem proti standardnímu vyšetřování, pokud jde o Vaše práva, je, že se nezahajuje formálním vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání, proti kterému byste mohl podat stížnost, a že na konci zkráceného přípravného řízení nemáte právo prostudovat trestní spis a navrhnout doplnění dokazování; to nic nemění na Vašem právu nahlížet do trestního spisu, pokud Vám policejní orgán toto právo ze závažných důvodů neodepře, a na Vašem právu navrhnout doplnění dokazování v řízení před soudem.

Pokud není zkrácené přípravné řízení skončeno jinak, končí podáním návrhu na potrestání
(v zásadě zjednodušená obžaloba bez odůvodnění). Návrh podává k soudu státní zástupce.

Standardní vyšetřování

Toto vyšetřování vůči Vám začíná doručením usnesení o zahájení trestního stíhání, proti kterému máte právo podat stížnost. V rámci vyšetřování máte právo na obhájce. Vyšetřování se koná ohledně závažnějších trestných činů než zkrácené přípravné řízení (koná se ale i v případě, že konání zkráceného přípravného řízení brání nějaká překážka nebo není skončeno ve stanovené lhůtě), je delší a formálnější než zkrácené přípravné řízení. Jak již bylo uvedeno, po skončení vyšetřování máte Vy a Váš obhájce právo na prostudování trestního spisu a na podání návrhů na doplnění dokazování. Není-li vyšetřování skončeno jinak, končí podáním obžaloby, kterou soudu podává státní zástupce. Na rozdíl od návrhu na potrestání obsahuje obžaloba odůvodnění.

Rozšířené vyšetřování

Koná se ohledně nejzávažnějších trestných činů, u kterých je k řízení v prvním stupni příslušný krajský soud (trestné činy, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět let, pokud za ně lze uložit výjimečný trest, nebo určité vyjmenované trestné činy). U tohoto vyšetřování se předpokládá, že bude trvat nejdéle, proto se v něm v širším rozsahu než ve standardním vyšetřování opatřují a i provádějí důkazy. Jinak se od standardního vyšetřování neliší. Zahajuje se vydáním usnesení o trestním stíhání a končí podáním obžaloby, není-li skončeno jinak.

i. Fáze shromažďování důkazů / Pravomoci vyšetřovatelů

Tuto fázi trestního řízení vede policejní orgán pod dozorem státního zástupce, který může policejnímu orgánu dávat závazné pokyny, účastnit se prováděných úkonů, vracet policejnímu orgánu věc s pokyny k doplnění, rušit jeho nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí
a opatření apod. Vy máte právo žádat státního zástupce o přezkoumání postupu policejního orgánu (pokud nejde o rozhodnutí, proti kterému máte právo podat stížnost).

Některé úkony může v přípravném řízení provádět pouze státní zástupce (např. zastavení přípravného řízení), nebo podléhají jeho předchozímu schválení (např. zajištění majetku, není-li třeba jednat neodkladně). O nejzávažnějších zásazích do základních práv a svobod pak rozhoduje soudce (např. o vzetí do vazby, o vydání příkazu k zatčení, o domovní prohlídce a odposlechu).

ii. Zadržení policií

Jestliže jste již byl obviněn a je dán některý z důvodů vazby, může Vás policejní orgán zadržet. Je však povinen provedené zadržení státnímu zástupci bezodkladně ohlásit a předat mu písemné materiály, který státní zástupce potřebuje, aby popřípadě mohl podat návrh na vzetí do vazby. Návrh musí být podán tak, abyste byl nejpozději do 48 hodin od zadržení odevzdán soudu, jinak musíte být propuštěn na svobodu.

Jestliže jste dosud nebyl obviněn, ale jste osobou podezřelou ze spáchání trestného činu a je-li dán některý z důvodů vazby, může Vás policejní orgán v naléhavých případech zadržet, i když dosud proti Vám nebylo zahájeno trestní stíhání (např. pokud se Vám nedaří doručit usnesení o zahájení trestního stíhání). K zadržení je v tomto případě třeba předchozí souhlas státního zástupce. Bez takového souhlasu lze zadržení provést, jen jestliže věc nesnese odkladu a souhlasu předem nelze dosáhnout. Policejní orgán, který Vás zadržel, Vás vyslechne. Máte přitom právo požadovat, aby byl při Vašem výslechu přítomen obhájce, kterého si zvolíte (je-li dosažitelný), a máte právo se s ním radit bez přítomnosti třetí osoby. Máte právo, aby o Vašem zadržení byl vyrozuměn konzulární úřad státu, jehož jste občanem.

Policejní orgán Vás propustí bezodkladně na svobodu v případě, že bude podezření, že jste spáchal trestný čin, rozptýleno. Nepropustí-li Vás na svobodu, předá státnímu zástupci protokol o Vašem výslechu s vyhotovením usnesení o zahájení trestního stíhání a další důkazní materiál tak, aby státní zástupce popřípadě mohl podat návrh na vzetí do vazby. Návrh musí policejní orgán podat tak, abyste mohl být odevzdán soudu nejpozději do 48 hodin od zadržení, jinak musíte být propuštěn na svobodu.

Pokud je dán důvod vazby a vyhýbáte se trestnímu řízení, soudce může vydat příkaz k Vašemu zatčení. Pokud Vás policejní orgán zatkne, máte obdobná práva jako při zadržení. Policejní orgán je povinen Vás dovézt do 24 hodin od zatčení soudu. Soudce Vás vyslechne
a rozhodne o vazbě; toto rozhodnutí Vám musí oznámit do 24 hodin poté, co jste byl dovezen
k soudu. Máte právo, aby byl Váš obhájce přítomný při výslechu, je-li dosažitelný ve lhůtě pro rozhodnutí soudu.

iii. Výslech

Před Vaším prvním výslechem jako obviněného musí orgány činné v trestním řízení zjistit Vaši totožnost, objasnit Vám podstatu obvinění a poučit Vás o Vašich právech a o trestních následcích křivého obvinění a pomluvy. Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a trestu, musíte být v rámci poučení upozorněn také na skutečnost, že v přípravném řízení můžete se státním zástupcem sjednat dohodu o vině a trestu, kterou schvaluje soud, a o důsledcích jejího sjednání.

Při výslechu nesmíte být žádným způsobem donucován k výpovědi nebo k doznání. V rámci výslechu Vám musí být dána možnost se k obvinění podrobně vyjádřit, zejména souvisle vylíčit skutečnosti, které jsou předmětem obvinění, uvést okolnosti, které obvinění zeslabují nebo vyvracejí, a nabídnout o nich důkazy. Mohou Vám být přitom kladeny otázky k doplnění výpovědi nebo k odstranění neúplnosti, nejasnosti a rozporů. Otázky musí být kladeny jasně a srozumitelně bez předstírání klamavých a nepravdivých okolností, přičemž v nich nesmí být naznačeno, jak na ně odpovědět.

Protokol o výslechu Vám musí být předložen k přečtení nebo požádáte-li o to, musí Vám být přečten (je-li výslech prováděn videokonferenčně, přečte se Vám). Máte právo žádat, aby byl protokol doplněn nebo aby v něm byly provedeny opravy v souladu s Vaší výpovědí.

iv. Vazba

Do vazby můžete být vzat pouze, pokud jste byl obviněn ze spáchání trestného činu. O tom, zda budete vzat do vazby nebo nikoli, rozhoduje soudce.

Důvody vazby jsou následující:

 • důvodná obava, že uprchnete nebo že se budete skrývat, abyste se vyhýbal trestnímu stíhání nebo trestu,
 • důvodná obava, že budete mařit vyšetřování, například působit na svědky, aby křivě vypovídali, nebo
 • důvodná obava, že budete opakovat trestnou činnost, pro kterou jste stíhán, že dokonáte trestný čin, s jehož pácháním jste započal, nebo spácháte trestný čin, který jste připravoval nebo kterým jste hrozil.

Pokud důvody vazby nejsou dány, do vazby Vás soud nevezme, pokud pominuly, budete propuštěn z vazby na svobodu. Rovněž tak musíte být propuštěn po uplynutí zákonem stanovené nejvyšší lhůty pro trvání vazby. V případě vazby z důvodu možného ovlivňování svědků činí tato lhůta 3 měsíce (to nicméně neplatí v případě, že bylo zjištěno, že jste již mařil objasňování skutečností závažných pro trestní řízení). V návaznosti na závažnost stíhaného trestného činu může celková doba trvání vazby trvat maximálně v rozmezí od 1 roku do 4 let. Z těchto lhůt však pouze jedna třetina připadá na přípravné řízení a dvě třetiny jsou vyhrazeny na řízení před soudem.

Důvody pro Vaše držení ve vazbě musí soud přezkoumávat průběžně a trvání vazby musí být po určité době vždy prodlužováno. Máte také právo žádat o propuštění z vazby. Vazba může být nahrazena některým opatřením nespojeným se zbavením osobní svobody (pobytem ve věznici), např. složením určité částky peněz, stanovením dohledu probačního úředníka, uložením povinnosti pobývat ve stanoveném čase v určitém obydlí apod. Máte právo žádat, aby soud vazbu některým takovým opatřením nahradil.

C. Jaká mám práva v průběhu vyšetřování?

V rámci uplatnění práva na obhajobu máte právo:

 • být orgány činnými v trestním řízení poučen o svých právech a mít možnost tato práva v plném rozsahu uplatňovat;
 • vyjádřit se k obvinění proti Vám a k opatřeným důkazům;
 • odmítnout vypovídat;
 • nahlížet do spisů, činit si z nich výpisky a poznámky a pořizovat si na svoje náklady kopie spisů a jejich částí (toto právo může být ve vyšetřování ze závažných důvodů omezeno);
 • předkládat důkazy na svoji obhajobu;
 • podávat návrhy a žádosti;
 • podávat opravné prostředky;
 • používat před orgány činnými v trestním řízení svůj mateřský jazyk nebo jiný jazyk, který ovládáte, pokud prohlásíte, že neovládáte český jazyk;
 • zvolit si obhájce (pokud si jej nezvolíte sám, může Vám obhájce zvolit např. rodinný příslušník);
 • žádat o to, aby Vám byl přiznán obhájce bezplatně nebo za sníženou odměnu, pokud nemáte dostatek peněžních prostředků na úhradu obhajoby;
 • hovořit se svým obhájcem bez přítomnosti třetí osoby;
 • požadovat, abyste byl vyslýchán za přítomnosti Vašeho obhájce a aby se Váš obhájce účastnil úkonů přípravného řízení.

i. Mám právo na tlumočníka a překlady? V jakém rozsahu?

Pokud prohlásíte, že neovládáte český jazyk, jste oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvedete, že ho ovládáte.

Je-li v řízení třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného procesního úkonu nebo prohlásíte-li, že neovládáte český jazyk, přibere se tlumočník, který tlumočí s Vámi prováděné úkony v trestním řízení. Přibraný tlumočník může na Vaši žádost přetlumočit i Vaši poradu s obhájcem, která je v přímé souvislosti s procesními úkony, a poradu v průběhu procesních úkonů.

Orgány činné v trestním řízení jsou Vám v takovém případě povinny písemně přeložit zákonem vymezené písemnosti (např. usnesení o zahájení trestního stíhání, usnesení o vazbě, usnesení o nařízení Vašeho pozorování ve zdravotnickém ústavu, obžalobu, dohodu o vině a trestu a návrh na její schválení, návrh na potrestání a rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, aj.), pokud se tohoto práva nevzdáte. Pokud jste zatčen nebo zadržen, dostanete též písemný překlad poučení o Vašich právech. Máte právo žádat, aby Vám orgán činný v trestním řízení přeložil nebo přetlumočil i jinou písemnost, která je významná z hlediska uplatnění zejména Vašeho práva na obhajobu.

ii. Jaká mám práva ohledně informací a přístupu ke spisu?

Ve fázi prověřování máte právo nahlédnout do trestního spisu jen se souhlasem policejního orgánu, pokud by to bylo třeba k uplatnění Vašich práv.

Jste-li obviněný ze spáchání trestného činu, máte právo nahlížet do trestního spisu, činit z něj výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisu a jeho částí.

V přípravném řízení však může státní zástupce nebo policejní orgán Vaše právo nahlédnout do spisů a spolu s tím ostatní výše uvedená práva ze závažných důvodů odepřít. Tato práva Vám nelze odepřít, jakmile jste byl upozorněn na možnost prostudovat spisy, a při sjednávání dohody o vině a trestu. Nemůže Vám být odepřeno nahlédnutí do usnesení o zahájení trestního stíhání a máte právo se seznámit s částmi spisu podstatnými pro rozhodnutí o vazbě.

iii. Mám právo na přístup k obhájci a na to, aby byla třetí osoba informována o mé situaci?

Pokud jste obviněn ze spáchání trestného činu, máte právo na obhájce. Pokud si obhájce nezvolíte sám, může Vám obhájce zvolit např. rodinný příslušník, nebo se můžete obhajovat sám. V některých případech však obhájce mít musíte (tzv. nutná obhajoba); v takovém případě Vám soudce obhájce přidělí, pokud si nějakého ve stanovené lhůtě nezvolíte sám. Obhájce musíte mít již v přípravném řízení v těchto případech:

 • jste-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody nebo na pozorování ve zdravotnickém ústavu,
 • je-li Vaše svéprávnost omezena (např. pro duševní poruchu),
 • v řízení proti uprchlému (pokud jste uprchl a řízení je vedeno ve Vaší nepřítomnosti),
 • koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje 5 let;
 • považuje-li to státní zástupce za nutné, protože má s ohledem na Váš aktuální stav pochybnost o Vaší způsobilosti se náležitě hájit;
 • jste-li mladistvý (15-18 let).

Pokud se jedná o řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje 5 let, můžete se obhájce vzdát, nejde-li o trestný čin, za který lze uložit výjimečný trest (doživotí nebo trest nad 20 let do 30 let).

Pokud jste byl zadržen nebo vzat do vazby, máte právo nechat vyrozumět konzulární úřad státu, jehož jste občanem, a vyrozumět rodinného příslušníka nebo jinou fyzickou osobu, kterou určíte. Máte právo komunikovat s Vaším konzulárním úřadem, pokud na to nemáte dostatek peněz, bude Vám to umožněno bezplatně. O tom musíte být poučen.

iv. Mám nárok na právní pomoc?

V rámci prověřování, tj. před zahájením trestního stíhání (vyšetřování), máte právo na právní pomoc advokáta při Vašem výslechu (podání vysvětlení).

Pokud jste byl obviněn ze spáchání trestného činu, máte právo na obhájce, který je Vám povinen poskytovat potřebnou právní pomoc. Máte právo si obhájce zvolit, v případě nutné obhajoby Vám bude ustanoven, pokud si jej nezvolíte. Nemáte-li dostatek peněžních prostředků na úhradu odměny obhájce, můžete žádat, aby soudce rozhodl, že máte nárok na bezplatného obhájce nebo za sníženou odměnu.

v. Co je třeba vědět o:

a. presumpci neviny

Zásada presumpce neviny se v trestním řízení uplatňuje ve čtyřech základních rovinách:

 • musí Vám být prokázána vina; dokud Vám není prokázána, je třeba na Vás pohlížet jako na nevinného
 • v případě pochybností o Vaší vině je třeba rozhodnout ve Váš prospěch,
 • nelze Vás označovat za vinného dříve, než bude Vaše vina vyslovena pravomocným odsuzujícím rozsudkem,
 • v průběhu trestního řízení lze Vaše práva omezovat jen v míře nezbytně nutné.

b. právu nevypovídat a neobviňovat sama sebe

V rámci trestního řízení nejste povinen vypovídat, přičemž nesmíte být žádným způsobem donucován k výpovědi nebo k doznání. Nejste ani povinen vydat důkazy svědčící proti Vám. Orgány činné v trestním řízení Vám nemohou uložit pokutu, pokud jim odmítnete vydat listinu nebo jiný důkaz, který svědčí proti Vám.

c. důkazním břemeni

Orgány činné v trestním řízení jsou povinny objasnit stejně pečlivě okolnosti svědčící ve Váš prospěch i neprospěch. Vaši vinu je povinen před soudem dokazovat státní zástupce. Vy nejste povinen prokazovat svou nevinu. To však nebrání uplatnit Vám právo uvádět skutečnosti a předkládat důkazy na Vaši obhajobu.

vi. Existují nějaké zvláštní záruky pro děti?

Pokud jste se dopustil protiprávního činu, které vykazuje znaky trestného činu, jako dítě mladší 15 let, nejste za něj trestně odpovědný a opatření k Vaší nápravě Vám lze ukládat pouze v civilním řízení specializovaným soudem pro mládež. V tomto řízení máte povinně advokáta, kterého hradí stát, pokud ze zvláštních důvodů nerozhodne o tom, že se na úhradě jeho nákladů budete podílet Vy, resp. Vaše rodina.

Pokud jste trestný čin spáchal jako mladistvý (ve věku 15-18 let), postupuje se zásadně podle zvláštního zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Při vyšetřování a projednávání protiprávních činů, kterých jste se dopustil, musí orgány činné v trestním řízení přihlížet k Vašemu věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti, aby Váš další vývoj byl co nejméně ohrožen. Zákon chrání Vaše osobní údaje a Vaše soukromí, v řízení před soudem je vyloučena veřejnost, pokud si nepřejete její přítomnost, a rozsudek se zveřejňuje bez uvedení Vašeho jména a jiných údajů vedoucích k Vaší identifikaci, např. bydliště. Máte právo na obhájce od prvního úkonu učiněnému vůči Vám v trestním řízení (tedy již v prověřování). O zahájení Vašeho trestního stíhání, o Vašem zadržení, zatčení nebo vazbě je bezodkladně informován Váš zákonný zástupce (typicky rodiče) nebo opatrovník, příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí a Probační a mediační službu. Orgány činné v trestním řízení spolupracují s orgánem sociálně právní ochrany dětí, Probační a mediační službou a spolky a institucemi věnujícími se dětem.

vii. Existují nějaké zvláštní záruky pro zranitelné podezřelé?

Považuje-li to soud a v přípravném řízení státní zástupce za nutné, zejména proto, že vzhledem k Vašemu aktuálnímu tělesnému nebo duševnímu stavu mají pochybnosti o Vaší způsobilosti náležitě se hájit, přidělí Vám soud obhájce od zahájení trestního stíhání.

Pokud jste neslyšící nebo hluchoslepý, způsob komunikace upravuje zákon č. 155/1998 Sb.,
o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. V trestním řízení máte právo na tlumočnické služby zajišťující tlumočení ve Vámi zvoleném komunikačním systému.

Pokud jste omezen ve svéprávnosti, zastupuje Vás v trestním řízení opatrovník, kterým je zpravidla někdo z rodiny, pokud jeho zájmy nejsou v rozporu s Vašimi.

D. Jaké jsou zákonné lhůty v průběhu vyšetřování?

Trestní věci musí orgány činné v trestním řízení projednávat urychleně bez zbytečných průtahů, přičemž s největším urychlením projednávají zejména vazební věci a věci, ve kterých byl zajištěn majetek, je-li to zapotřebí vzhledem k hodnotě a povaze zajištěného majetku.

Pokud jde o fázi prověřování (před zahájením trestního stíhání), policejní orgán je povinen tuto fázi skončit

 • do dvou měsíců, jde-li o věc patřící do příslušnosti samosoudce, v níž se nekoná zkrácené přípravné řízení,
 • do tří měsíců, jde-li o jinou věc patřící do příslušnosti okresního soudu,
 • do šesti měsíců, jde-li o věc patřící v prvním stupni do příslušnosti krajského soudu.

Tuto lhůtu může státní zástupce na odůvodněnou žádost i opakovaně prodloužit.

Zkrácené přípravné řízení musí být skončeno nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy Vám policejní orgán sdělil, ze spáchání jakého skutku jste podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován. Není-li zkrácené přípravné řízení skončeno ve lhůtě, státní zástupce může prodloužit tuto lhůtu nejvýše o deset dnů, v případě sjednávání dohody o vině a trestu nejvýše o třicet dnů.

Standardní vyšetřování je policejní orgán povinen skončit nejpozději

 • do dvou měsíců od zahájení trestního stíhání, jde-li o věc patřící do příslušnosti samosoudce,
 • do tří měsíců od zahájení trestního stíhání, jde-li o jinou věc patřící do příslušnosti okresního soudu.

Tuto lhůtu může státní zástupce na odůvodněnou žádost i opakovaně prodloužit. Státní zástupce je pak povinen v rámci dozoru nejméně jednou za měsíc provést prověrku věci.

Rozšířené vyšetřování musí být skončeno nejpozději do 6 měsíců od zahájení trestního stíhání. Tuto lhůtu může státní zástupce na odůvodněnou žádost i opakovaně prodloužit. Státní zástupce je pak povinen v rámci dozoru nejméně jednou za měsíc provést prověrku věci.

Ve vztahu k některým úkonům pak trestní řád stanoví další konkrétní zákonné lhůty (rozhodnutí soudu o vzetí do vazby ve lhůtě 48 hodin po Vašem zadržení nebo 24 hodin po zatčení, maximální doba trvání vazby, lhůta pro obligatorní přezkum důvodnosti vazby aj.).

E. Co je přípravné řízení (včetně alternativy vazby a možností předání do domovského státu (evropský příkaz k výkonu dohledu))?

Přípravné řízení je prvním stadiem trestního řízení. Úkolem tohoto stadia je zjistit, zda je podezření z trestného činu proti Vám natolik odůvodněné, že je možno podat obžalobu k soudu. V tomto stadiu je třeba zjistit a obstarat důkazy svědčící o Vaší vině, stejně jako další důkazy, které Vaši vinu vyvracejí.

Úkolem přípravného řízení je především:

 • opatřit podklad pro rozhodnutí, zda má být podána obžaloba a věcí se má zabývat soud nebo zda má být upuštěno od dalšího trestního stíhání,
 • zjistit všechny okolnosti významné pro rozhodnutí o trestném činu, jeho pachateli, trestu či ochranném opatřením, jakož i pro rozhodnutí o nároku poškozeného na náhradu škody a zajistit potřebné důkazy,
 • odhalit příčiny trestné činnosti a okolnosti, které umožnily nebo usnadnily její spáchání.

Je-li dán některý z důvodů vazby, může Vás soudce rozhodující o vazbě ponechat na svobodě nebo propustit na svobodu, pokud přijme některé z náhradních opatření, konkrétně:

 • pokud zájmové sdružení občanů, anebo důvěryhodná osoba nabídnou převzetí záruky za Vaše další chování a za to, že se na vyzvání dostavíte k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu a že vždy předem oznámíte vzdálení se z místa pobytu, a orgán rozhodující o vazbě považuje záruku vzhledem k osobě obviněného a k povaze projednávaného případu za dostatečnou a přijme ji,
 • pokud dáte písemný slib, že povedete řádný život, zejména že se nedopustíte trestné činnosti, na vyzvání se dostavíte k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, vždy předem oznámíte vzdálení se z místa pobytu a že splníte povinnosti a dodržíte omezení, která se Vám uloží, a orgán rozhodující o vazbě považuje slib za dostatečný a přijme jej,
 • pokud je Vám uložen dohled probačního úředníka,
 • pokud je Vám uloženo některé z předběžných opatření,
 • pokud soudce přijme kauci (peněžní prostředky ve stanovené výši); kauci však nelze přijmout v případě obvinění ze spáchání některých závažných trestných činů.

V souvislosti s nahrazením vazby některým z těchto opatření může orgán rozhodující o vazbě rozhodnout o výkonu elektronické kontroly plnění povinností uložených v souvislosti s tímto opatřením prostřednictvím elektronického náramku, pokud slíbíte, že poskytnete potřebnou součinnost. Orgán rozhodující o vazbě Vám může uložit také omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí.

Jste-li občanem nebo máte-li jiný vztah k některému z členských států EU, máte, v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2009/829/SVV ze dne 23. října 2009 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie, které bylo provedeno do zákona
č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, právo žádat, abyste mohl vykonat opatření nahrazující vazbu ve státě Vašeho obvyklého bydliště, nebo v jiném členském státu, který uvedete, pokud s tím tento jiný stát bude souhlasit. Podmínkou je, že v daném členském státě musí být možné vykonávat dohled nad plněním těchto náhradních opatření, nebo je možné jinak zajistit jejich kontrolu. Pokud uložené náhradní opatření porušíte, budete předán zpět do České republiky.

Poslední aktualizace: 06/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Moje práva během soudního řízení

A. Kde proběhne soudní řízení?

V závislosti na závažnosti trestného činu bude soudní řízení probíhat buď u okresního, nebo u krajského soudu, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu bydlíte, pracujete nebo se zdržujete; jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo (byl zjištěn).

B. Může se obžaloba změnit? Pokud ano, mám v této souvislosti právo na informace?

Hlavní líčení se koná pouze pro rozhodnutí o skutku, který je předmětem obžaloby. Po podání obžaloby státní zástupce obžalobu měnit nemůže, může ji pouze vzít zpět.

Pokud výsledky hlavního líčení ukazují na podstatnou změnu okolností případu nebo je-li k objasnění věci třeba dalšího šetření anebo pokud vyjde najevo, že jste se dopustil ještě dalšího skutku, který je trestným činem a státní zástupce požádá o vrácení věci vzhledem k potřebě společného projednání, soud vrátí věc do přípravného řízení. Státní zástupce následně podá novou obžalobu, která bude již reagovat na nastalé změny. Nový opis obžaloby se vždy doručuje Vám a Vašemu obhájci, a to nejpozději s předvoláním k hlavnímu líčení nebo s vyrozuměním o něm. Předseda senátu Vás spolu s doručením opisu obžaloby upozorní, že máte právo se v jím stanovené lhůtě vyjádřit ke skutečnostem uvedeným v obžalobě, zejména

 • zda se cítíte být nevinen nebo vinen spácháním skutku anebo některého ze skutků uvedených v obžalobě a z jakých důvodů,
 • zda máte zájem uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu nebo zda chcete v hlavním líčení prohlásit svou vinu,
 • zda souhlasíte s popisem skutku a jeho právní kvalifikací a s navrženým trestem, případně ochranným opatřením, a
 • které skutečnosti považujete za nesporné.

Spolu s tím Vás předseda senátu poučí o následcích spojených s těmito vyjádřeními a zároveň i o tom, že vyjádření k obžalobě, nejde-li o doznání nebo o prohlášení viny, může za Vás učinit i Váš obhájce.

Předseda senátu Vás dále vyzve, abyste soudu včas sdělil návrhy na provedení dalších důkazů u hlavního líčení a uvedl okolnosti, které mají být těmito důkazy objasněny.

Soud však není vázán právní kvalifikací skutku uvedeného v obžalobě, může jej tedy posoudit jako jiný trestný čin (mírnější i přísnější) nebo může dojít k závěru, že nejde o trestný čin, ale jen o přestupek. Pokud považuje skutek za trestný čin přísněji postižitelný, než pro jaký byla podána obžaloba, je povinen Vás na tuto změnu upozornit a zajistit, abyste měl možnost na změnu zareagovat v rámci své obhajoby a mít dostatečný čas na přípravu změněné obhajoby.

C. Jaká mám práva v průběhu jednání u soudu?

Máte právo:

 • být orgány činnými v trestním řízení poučen o svých právech a mít možnost tato práva v plném rozsahu uplatňovat;
 • doznat se, prohlásit svou vinu nebo před zahájením dokazování podat návrh na uzavření dohody o vině a trestu;
 • vyjádřit se k obvinění proti Vám;
 • odmítnout vypovídat;
 • nahlížet do spisů, činit si z nich výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí;
 • účastnit se projednávání věci v průběhu hlavního líčení a v průběhu veřejných zasedání;
 • pronést závěrečnou řeč v průběhu hlavního líčení a v průběhu veřejného zasedání o odvolání;
 • pronést poslední slovo v hlavním líčení;
 • předkládat skutečnosti a navrhovat důkazy na svoji obhajobu;
 • právo vyjádřit se k jednotlivým provedeným důkazům a podávat námitky proti způsobu jejich provádění;
 • právo klást otázky vyslýchaným osobám;
 • podávat žádosti a návrhy (ohledně provedení důkazů a způsobu rozhodnutí);
 • podávat opravné prostředky (a to jak řádné, tj. stížnost, odvolání, odpor, tak mimořádné, tj. návrh na obnovu řízení a dovolání) či dát podnět ke stížnosti pro porušení zákona;
 • zvolit si obhájce (pokud si jej nezvolíte sám, může Vám obhájce zvolit např. rodinný příslušník) a žádat jej o radu i v průběhu úkonů, které provádí sám orgán činný v trestním řízení;
 • hovořit se svým obhájcem bez přítomnosti třetí osoby;
 • požadovat, abyste byl vyslýchán za přítomnosti Vašeho obhájce a aby se Váš obhájce účastnil jednotlivých úkonů trestního řízení;
 • používat svůj mateřský jazyk nebo jiný jazyk, který ovládáte, před orgány činnými v trestním řízení, pokud prohlásíte, že neovládáte český jazyk.

i. Je moje přítomnost u soudu povinná? Za jakých podmínek je možné se soudního procesu osobně neúčastnit?

Ve Vaší nepřítomnosti se může hlavní líčení provést, jen když soud má za to, že lze věc spolehlivě rozhodnout a účelu trestního řízení dosáhnout i bez Vaší přítomnosti, a přitom

 • Vám byla obžaloba řádně doručena a byl jste k hlavnímu líčení včas a řádně předvolán a
 • o skutku, který je předmětem obžaloby, jste byl už některým orgánem činným v trestním řízení vyslechnut a bylo dodrženo ustanovení o zahájení trestního stíhání a byl jste upozorněn na možnost prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování.

Na následky nedostavení se k hlavnímu líčení musíte být v předvolání upozorněn.

Hlavní líčení se tedy může konat bez Vaší přítomnosti, nikoli však v případě, že

 • jste ve vazbě;
 • jste ve výkonu trestu odnětí svobody;
 • se věc týká trestného činu, za který by vám mohl být uložen trest odnětí svobody na více než 5 let.

Ani v takových případech však nemusíte být u hlavního líčení přítomen, pokud soud výslovně požádáte, aby se hlavní líčení konalo ve Vaší nepřítomnosti, pokud soud nebude Vaši osobní přítomnost považovat za nezbytnou.

V případech nutné obhajoby se hlavní líčení nemůže konat bez přítomnosti Vašeho obhájce.

ii. Mám právo na tlumočníka a překlady dokumentů? V jakém rozsahu?

Pokud prohlásíte, že neovládáte český jazyk, jste oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvedete, že ho ovládáte.

Je-li pak třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného procesního úkonu nebo prohlásíte-li, že neovládáte český jazyk, přibere se tlumočník, který tlumočí při úkonech trestního řízení. Přibraný tlumočník může na Vaši žádost přetlumočit i Vaši poradu s obhájcem, která je v přímé souvislosti s procesními úkony, a poradu v průběhu procesních úkonů.

Orgány činné v trestním řízení jsou Vám v takovém případě povinny písemně přeložit zákonem vymezené písemnosti (např. usnesení o vazbě, rozsudek, trestní příkaz, rozhodnutí o odvolání aj.); tohoto práva na překlad se můžete vzdát.

Máte právo žádat, aby Vám soud přeložil nebo přetlumočil i jinou písemnost, která je významná z hlediska uplatnění zejména Vašeho práva na obhajobu.

iii. Mám právo na obhájce?

 • Pokud jste obviněn ze spáchání trestného činu, máte právo na obhájce. Pokud si obhájce nezvolíte sám, může Vám obhájce zvolit např. rodinný příslušník, nebo se můžete obhajovat sám. V některých případech však obhájce mít musíte (tzv. nutná obhajoba); v takovém případě Vám soudce obhájce přidělí, pokud si nějakého ve stanovené lhůtě nezvolíte sám. Obhájce musíte mít v řízení před soudem do právní moci rozhodnutí, kterým se řízení končí:
  • jste-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody nebo na pozorování ve zdravotnickém ústavu,
  • je-li Vaše svéprávnost omezena (např. pro duševní poruchu),
  • v řízení proti uprchlému (pokud jste uprchl a řízení je vedeno ve Vaší nepřítomnosti),
  • koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje 5 let;
  • považuje-li to soud za nutné, protože má s ohledem na Váš aktuální stav pochybnost o Vaší způsobilosti se náležitě hájit;
  • jste-li mladistvý (15-18 let),
  • v hlavním líčení, jste-li zadržen;
  • v řízení, v němž se rozhoduje o uložení nebo změně zabezpečovací detence nebo o uložení nebo změně ochranného léčení, s výjimkou ochranného léčení protialkoholního;
 • Ve vykonávacím řízení musíte mít obhájce, pokud soud rozhoduje ve veřejném zasedání, v případě, že
  • Vaše svéprávnost je omezena,
  • jste ve vazbě,
  • jsou pochybnosti o Vaší způsobilosti náležitě se hájit.
 • V řízení o mimořádných opravných prostředcích (stížnost pro porušení zákona, dovolání a obnova řízení) musíte mít obhájce:
  • jste-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody nebo na pozorování ve zdravotnickém ústavu,
  • je-li vaše svéprávnost omezena,
  • jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let,
  • jsou-li pochybnosti o Vaší způsobilosti náležitě se hájit.
 • Pokud se jedná o řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje 5 let, můžete se obhájce vzdát, nejde-li o trestný čin, za který lze uložit výjimečný trest (doživotí nebo trest nad 20 let do 30 let). Obhájce se můžete vzdát také tehdy, pokud jste zadržen a má se konat hlavní líčení.

iv. O jakých dalších procesních právech by měl(a) vědět (např. představování podezřelých před soudem)?

V průběhu celého soudního řízení přítomní sedí na svých místech. Klást otázky a vyjadřovat se je možno pouze se souhlasem předsedy senátu (samosoudce), k němuž se hovoří jen ve stoje, a to i při sebekratším projevu (předseda senátu však může dovolit osobám, jejichž věk nebo zdravotní stav to odůvodňuje, aby při přednesech i výpovědi seděly). Výrok rozsudku vyslechnou všichni přítomní po výzvě předsedy senátu (samosoudce) ve stoje. Soudní osoby i ostatní přítomné osoby se vzájemně oslovují ‚pane – paní – slečno‘ s připojením funkce či procesního postavení, ve kterém oslovený při jednání vystupuje (např. pane předsedo, pane přísedící, pane obhájce, pane doktore, paní státní zástupkyně, pane znalče, pane svědku apod.). V jednací síni není dovoleno mluvit bez souhlasu předsedy senátu (samosoudce), jíst, pít nebo kouřit, a to ani o přestávce. Osoby přítomné v jednací síni jsou povinny zdržet se všeho, co by mohlo narušit průběh či důstojnost soudního jednání, včetně projevování souhlasu nebo nesouhlasu s průběhem jednání, výpovědí osob, s vyhlášenými rozhodnutími aj. Rovněž je třeba vypnout všechny přístroje, které by mohly rušit průběh a důstojnost jednání, zejména mobilní telefony.

Uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy a pořizovat obrazové záznamy v průběhu soudního jednání lze jen s předchozím souhlasem předsedy senátu nebo samosoudce. S vědomím předsedy senátu nebo samosoudce lze pořizovat zvukové záznamy; kdyby způsob jejich provádění mohl narušit průběh nebo důstojnost jednání, může předseda senátu nebo samosoudce jejich pořizování zakázat.

Do jednací síně není dovoleno vstupovat se zbraní.

D. Možné tresty

 • domácí vězení,
 • obecně prospěšné práce,
 • propadnutí majetku,
 • peněžitý trest,
 • propadnutí věci,
 • zákaz činnosti,
 • zákaz držení a chovu zvířat,
 • zákaz pobytu,
 • zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
 • ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání,
 • ztrátu vojenské hodnosti,
 • vyhoštění.

Ochranná opatření jsou opatření preventivní povahy, která lze na rozdíl od trestů uložit např. i za činy jinak trestné osobám, které nejsou trestně odpovědné pro nepříčetnost nebo pro nedostatek věku. Ochranná opatření lze ukládat za splnění zákonných podmínek samostatně i vedle trestu. Ochrannými opatřeními jsou:

 • ochranné léčení,
 • zabezpečovací detence,
 • zabrání věci,
 • zabrání části majetku,
 • ochranná výchova.
Poslední aktualizace: 06/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Moje práva po skončení soudního řízení

A. Mám právo se proti rozhodnutí soudu odvolat?

Ano, proti rozsudku soudu prvního stupně můžete podat odvolání, které má odkladný účinek. Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, pak lze podat odvolání pouze v případě, že takový rozsudek není v souladu s dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl.

Odvoláním můžete napadnout rozsudek pro nesprávnost výroku, který se Vás přímo dotýká, nejde-li o výrok o vině v rozsahu, v jakém soud přijal Vaše prohlášení viny. Odvolání se podává u soudu, proti jehož rozsudku směřuje, a to do osmi dnů od doručení opisu rozsudku.

B. Jaká další opravné prostředky mám k dispozici?

V rámci trestního řízení máte k dispozici řádné opravné prostředky (odvolání, stížnost a odpor) a mimořádné opravné prostředky (dovolání, návrh na obnovu řízení) a můžete podat i podnět k podání stížnosti pro porušení zákona.

Opravným prostředkem proti usnesení je stížnost, která se podává u orgánu, proti jehož usnesení stížnost směřuje, a to do tří dnů od oznámení usnesení. Usnesení soudu (i státního zástupce) lze napadnout stížností pouze v případě stanovených zákonem. Usnesení lze napadnout pro nesprávnost některého jeho výroku, nebo pro porušení ustanovení o řízení, které usnesení předcházelo, jestliže toto porušení mohlo způsobit nesprávnost některého výroku usnesení. Stížnost má odkladný účinek, jen kde to zákon výslovně stanoví.

Proti trestnímu příkazu můžete podat odpor, a to u soudu, který trestní příkaz vydal, do 8 dnů od jeho doručení. Byl-li podán proti trestnímu příkazu oprávněnou osobou ve lhůtě odpor, trestní příkaz se tím ruší a samosoudce nařídí ve věci hlavní líčení.

Dovoláním lze napadat jen pravomocná rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže tento soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Můžete podat dovolání pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se Vás bezprostředně dotýká, jen je-li tu některý ze zákonem stanovených dovolacích důvodů. Dovolání musíte podat vždy prostřednictvím obhájce, svého advokáta. Dovolání je nutno podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje, a to u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni. Dovolání nemá odkladný účinek, nerozhodne-li Nejvyšší soud jinak.

Jste rovněž oprávněn podat návrh na povolení obnovy řízení. Obecně platí, že obnova řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem nebo trestním příkazem, se povolí, vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými už dříve odůvodnit jiné rozhodnutí o vině anebo vzhledem k nimž by původně uložený trest byl ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti trestného činu nebo k Vašim osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům nebo uložený druh trestu by byl ve zřejmém rozporu s účelem trestu. O návrhu na povolení obnovy řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem nebo trestním příkazem, rozhoduje soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni. Zákon pro podání návrhu na povolení obnovy řízení ve Váš prospěch nestanovuje žádnou lhůtu.

Dále můžete podat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona, nicméně tento mimořádný opravný prostředek je oprávněn podat pouze ministr spravedlnosti a záleží na jeho uvážení, zda jej podá. Stížnost pro porušení zákona lze podat proti jakémukoli pravomocnému rozhodnutí soudu, kromě Nejvyššího soudu, nebo státního zástupce, jímž byl porušen zákon nebo které bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení. Zákon nestanoví lhůtu pro její podání.

C. Jaké jsou důsledky v případě odsouzení?

V případě pravomocného odsouzení za trestný čin nastává fáze vykonávacího řízení, zejména tedy výkon trestu nebo ochranného opatření a s tím související úkony.

Pokud jste byl pravomocně odsouzen za trestný čin, nemůžete být pro stejný trestný čin opět souzen, a to dokonce ani v jiném členském státě, nebude-li povolena obnova řízení.

Odsouzení se zaznamenává do Rejstříku trestů a objeví se ve výpisu z Rejstříku trestů až do doby, než je odsouzení zahlazeno. To může mít vliv z hlediska možnosti vykonávat určité povolání, získat určité povolení nebo licenci nebo pro oprávnění držet zbraň apod.

Po zahlazení odsouzení se na Vás bude hledět, jako byste odsouzen nebyl. Orgánům činným v trestním řízení a některým dalším orgánům je nicméně k dispozici tzv. opis z Rejstříku trestů, kde je zaznamenáno Vaše odsouzení i po jeho zahlazení.

i. Záznam v rejstříku trestů

Jakmile odsuzující rozsudek nabude právní moci, bude proveden záznam do Rejstříku trestů, který vede evidenci o odsouzeních a jiných významných skutečnostech pro trestní řízení. Tyto informace se uchovávají po dobu sta let ode dne Vašeho narození bez ohledu na to, zda s tím souhlasíte nebo nikoli. Bude-li odsouzení zahlazeno, informace se již neobjeví ve Vašem výpisu z trestního rejstříku, bude však nadále součástí opisu, jak je uvedeno výše. Odsouzení může být zahlazeno ve lhůtách stanovených trestním zákoníkem v závislosti na závažnosti odsouzení. Tyto lhůty se pohybují v rozmezí jednoho roku až patnácti let ode dne vykonání trestu, u některých trestů se na Vás hledí, jako byste odsouzen nebyl, ihned po jejich výkonu.

V případě, že jste státním občanem jiného členského státu EU, bude informace o Vašem odsouzení poskytnuta příslušnému orgánu členského státu EU, jehož jste státním příslušníkem.

v. Výkon trestu, předávání vězňů, probace a alternativní sankce

Jakmile odsuzující rozsudek nabude právní moci, nařídí předseda senátu jeho výkon.

Pokud Vám byl pravomocně uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, zašle předseda senátu příslušné věznici nařízení výkonu trestu a jste-li na svobodě, vyzve Vás, abyste trest ve stanovené lhůtě nastoupil. Pokud se výkonu trestu vyhýbáte, může Vás do něj dovézt Policie ČR.

Soud pak může v případě splnění zákonných podmínek rozhodnout o odkladu výkonu trestu, změně způsobu výkonu trestu, přerušení výkonu trestu, podmíněném propuštění aj. Soud může rovněž upustit od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku, jestliže máte být vydán do cizího státu nebo vyhoštěn.

Obdobný postup pak nastává v případě, bylo-li Vám uloženo ochranné léčení nebo zabezpečovací detence, tj. jakmile se rozhodnutí, podle něhož se má vykonat ochranné léčení nebo zabezpečovací detence, stalo vykonatelným, předseda senátu zašle příslušnému zdravotnickému zařízení nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence, v němž má být ochranné opatření vykonáno, nařízení jeho výkonu a vyzve Vás k nástupu do výkonu ochranného opatření. Pokud se výkonu ochranného opatření vyhýbáte, může Vás do něj dovézt Policie ČR.

Jsou-li splněny zákonné podmínky nebo podmínky stanovené mezinárodní smlouvou, můžete být k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody předán do Vaší domovské země, nebo i do jiného státu, pokud o to požádáte a tento stát s tím souhlasí. V rámci odsuzujícího rozsudku Vám může být uložen i některý z alternativních trestů. Za alternativní tresty lze považovat všechny tresty nespojené s bezprostředním odnětím svobody. Může Vám být uložen i dohled probačního úředníka, jehož účelem je zajistit kontrolu plnění Vám uložených povinností a poskytnout Vám pomoc a podporu při znovu začlenění do společnosti a při vedení řádného života. Pokud Vám byl uložen dohled, jste povinen:

 • spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník stanoví,
  a plnit probační plán dohledu,
 • dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které Vám probační úředník stanoví,
 • informovat probačního úředníka o Vašem pobytu, zaměstnání a zdrojích obživy, dodržování soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností a jiných důležitých okolnostech pro výkon dohledu určených probačním úředníkem,
 • umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí, ve kterém se zdržujete.

Pokud Vám na základě rozhodnutí soudu byla uložena přiměřená povinnost podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy nebo povinnost podrobit se vhodným programům psychologického poradenství, můžete být zařazen do probačního a resocializačního programu. Do probačního a resocializačního programu můžete být zařazen také tehdy, splňujete-li vstupní podmínky poskytovatele programu, aniž by Vám povinnost absolvovat program byla uložena soudem – v tomto případě lze účast v programu dojednat s probačním úředníkem v rámci podmínek výkonu dohledu a absolvování programu zařadit do probačního plánu dohledu. V případě realizace programu ve výkonu trestu odnětí svobody lze Vaši účast v programu dohodnout s odborným pracovníkem Vězeňské služby ČR.

Ve svém domovském státě, případně jiném státě, k němuž máte vazby, můžete při splnění zákonných podmínek a podmínek stanovených mezinárodní smlouvou vykonat také některé z těchto alternativních trestů, pokud lze nad jejich výkonem vykonávat dohled nebo lze jinak zajistit jejich kontrolu. Rozsah této možnosti se liší ve vztahu k členským státům EU a ve vztahu k nečlenským státům EU (zde je užší).

Poslední aktualizace: 06/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Práva obviněných v trestním řízení - Dánsko

V těchto přehledech je vysvětleno, co se stane, je-li určitá osoba podezřelá ze spáchání trestného činu nebo je-li obviněna, pokud jde o trestné činy, které projednává soud. Informace týkající se dopravních přestupků, za které je obvykle ukládána pevně stanovená sankce, například pokuta, jsou obsaženy v Odkaz se otevře v novém okně.Přehledu 5.

Pokud jste se stali obětí trestného činu, najdete veškeré informace o vašich právech zde.

Shrnutí trestního řízení

Následuje shrnutí obvyklých fází trestního řízení.

 • Policie vyšetřuje všechny trestněprávní skutky. Mezi procesní úkony v trestním řízení patří výslechy podezřelých, poškozených a svědků.
 • Pokud má policie podezření, že jste spáchal trestný čin, obviní vás. Jakmile je vám sděleno obvinění, máte určitá základní práva, například právo na právní pomoc v závažných věcech.
 • Policie rozhodne o tom, zda budete zatčen nebo ne.
 • Pokud jste spáchal závažný trestný čin, můžete být po dobu vyšetřování případu – po předložení věci soudci – vzat do vazby.
 • Jakmile je vyšetřování skončeno, je věc odeslána na státní zastupitelství, které rozhodne, zda bude stíhání zastaveno nebo zda bude podána obžaloba k soudu.
 • Pokud se státní zastupitelství rozhodne ve věci dále pokračovat, může tak učinit vydáním výzvy k zaplacení pevně stanovené pokuty (návrh na potrestání), podáním obžaloby nebo vydáním předvolání k určení dalšího procesního postupu.
 • Trestní věci projednávají v prvním stupni okresní soudy. Počet soudců v senátu závisí na závažnosti trestného činu a na tom, zda se doznáte nebo nikoli.
 • Proti rozsudku soudu lze obvykle podat odvolání k soudu vrchnímu. Můžete se buď odvolat a požadovat opětovné projednání vaší věci, nebo se můžete odvolat proti trestu.
 • Pokud bude obžaloba proti vám vzata zpět nebo pokud budete obžaloby zproštěn, máte nárok na odškodnění za nezákonné zbavení osobní svobody.
 • Na otázky týkající se výkonu trestů odpovídá dánská Vězeňská a probační služba.

Podrobnosti ohledně všech fází trestního řízení a ohledně vašich práv naleznete v přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Pravidla týkající se trestního řízení, včetně policejních vyšetřování, přípravy obžaloby na hlavní líčení, jakož i samotného hlavního líčení jsou upravena v dánském zákoně o výkonu soudní moci.

Upozorňujeme na to, že v Grónsku a na Faerských ostrovech platí zvláštní pravidla.

Na základě Lisabonské smlouvy se Dánsko vyvázalo ze spolupráce v oblasti vnitřních věcí a justice, proto není do této spolupráce zapojeno stejným způsobem jako ostatní členské státy. V každém jednotlivém případě si proto musíte zjistit, zda zvláštní právní předpisy EU platí i v Dánsku.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise se žádným způsobem neúčastní trestních řízení vedených v členských státech a nemůže vám s žádnou případnou stížností pomoci. V těchto přehledech se dozvíte, kde a jakým způsobem můžete stížnosti podávat.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

Odkaz se otevře v novém okně.1 - Jak získat právní pomoc

Odkaz se otevře v novém okně.2 - Má práva v průběhu vyšetřování trestného činu

 • Předběžné obvinění, včetně výslechu
 • Zatčení (včetně evropského zatýkacího rozkazu)
 • Předběžné slyšení a vzetí do vazby
 • Zajišťovací opatření
 • Rozhodnutí o tom, zda proti vám bude podána obžaloba nebo ne
 • Příprava obhajoby na hlavní líčení

Odkaz se otevře v novém okně.3 - Má práva v průběhu hlavního líčení

Odkaz se otevře v novém okně.4 - Má práva po skončení hlavního líčení

Odkaz se otevře v novém okně.5 - Dopravní a jiné přestupky

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Dánský právní systém

Odkaz se otevře v novém okně.Databáze právních předpisů v úplném znění

Odkaz se otevře v novém okně.Jak vyhledat advokáta v Dánsku

Odkaz se otevře v novém okně.Informace o výkonu trestu:

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

1 – Jak získat právní pomoc

Pokud se nějakým způsobem účastníte trestního řízení, je velmi důležité, abyste si zajistili právní pomoc. V přehledech se dozvíte, kdy a za jakých okolností máte nárok na zastoupení advokátem. Rovněž se dozvíte, co pro vás advokát může udělat. V tomto obecném přehledu se dozvíte, jak advokáta vyhledat a jakým způsobem bude placena odměna advokáta, pokud si jeho služby nemůžete dovolit platit sami.

Vyhledání advokáta

Máte právo nechat se zastupovat advokátem dle svého vlastního výběru. Advokát musí mít oprávnění vystupovat u dánských soudů. Seznam všech dánských advokátů najdete Odkaz se otevře v novém okně.zde. Na této webové stránce se rovněž dozvíte, zda se daný advokát specializuje na trestní právo, daňové právo nebo jiné odvětví práva, které je pro váš případ relevantní.

Pro každý soud v Dánsku jmenovalo Ministerstvo spravedlnosti Dánska skupinu místních advokátů se speciálními zkušenostmi v trestních věcech. Tito advokáti jsou nezávislými právníky, kteří vedou své vlastní soukromé advokátní kanceláře. Soud vám může poskytnout seznam těchto advokátů. Pokud nepožádáte o konkrétního advokáta, bude vám přidělen jeden z advokátů na tomto seznamu, je-li ustanovení právního zástupce povinné (nutná obhajoba), například pokud vás policie vzala do vazby.

Zaplacení advokáta

Pokud vám soud ustanovil advokáta, bude jeho odměna obvykle placena z veřejných prostředků. V souvislosti s rozhodnutím, které soud vydá, soud rovněž určí výši odměny advokáta. Odměna bude určena na základě sazeb používaných soudy ve všech trestních věcech, v nichž byl ustanoven právní zástupce, bez ohledu na to, zda se jedná o vámi zvoleného advokáta nebo nikoli.

Soud rovněž rozhodne o tom, kdo bude v konečném důsledku povinen odměnu advokáta zaplatit. Budete-li shledán vinným, bude vám zpravidla uložena povinnost zaplatit částku této odměny orgánům veřejné moci (Dánska). Stát bude usilovat o vymožení maxima z takto určené částky, které si můžete dovolit zaplatit.

Budete-li obžaloby zproštěn nebo pokud bude rozhodnutí soudu výrazně mírnější, než předpokládal státní zástupce, soud obvykle uloží povinnost zaplatit odměnu a výdaje advokáta státním orgánům. Soud může rovněž rozhodnout tak, že státní orgány zaplatí část odměny a výdajů advokáta. To se může stát v případě, že soudní jednání se konala zbytečně z důvodů, které jste nemohl ovlivnit.

Proti rozhodnutí o určení částky odměny advokáta a povinnosti tuto odměnu v konečném důsledku zaplatit se můžete odvolat k vrchnímu soudu ve lhůtě dvou týdnů od rozhodnutí.

V trestním řízení není možné žádat o poskytnutí bezplatné právní pomoci a tato právní pomoc obvykle nebude kryta pojistnými smlouvami na hrazení právních výdajů (pojištění právní ochrany).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Oddíl 66 dánského zákona o výkonu soudní moci

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam advokátů v Dánsku

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 – Má práva v průběhu vyšetřování trestného činu a před podáním obžaloby k soudu

Jaké fáze má vyšetřování trestného činu?

Trestní věci vyšetřuje policie. Policie obvykle zahájí vyšetřování skutku na základě oznámení, že určitá osoba se stala obětí násilí nebo krádeže nebo protože policie, případně občan, určitou osobu při páchání trestného činu zadrželi.

Předběžné obvinění

Policie se bude nejprve snažit zjistit, zda došlo ke spáchání trestného činu a zda lze určitou osobu nebo osoby označit za osoby podezřelé ze spáchání tohoto trestného činu. V této souvislosti bude policie obvykle chtít podezřelého vyslechnout.

Zatčení

Policie může podezřelého zadržet.

Předběžné slyšení a zadržení v přípravném řízení (včetně evropského zatýkacího rozkazu)

Pokud má policie v úmyslu podezřelého zadržet, aby nedošlo k maření policejního vyšetřování nebo z nějakého jiného důvodu, musí být podezřelý předveden před soud ve lhůtě 24 hodin od okamžiku jeho zatčení, tak aby mohla být předmětná záležitost předložena soudci.

Zajišťovací opatření

Kromě výslechu podezřelého a potenciálních svědků může policie v průběhu vyšetřování získávat informace též prostřednictvím zajišťovacích opatření, jakými jsou prohlídky, sledování telekomunikačního provozu, odposlouchávání telefonu apod. Většina zajišťovacích opatření musí být před realizací schválena soudem.

Rozhodnutí o tom, zda bude proti podezřelému vzneseno obvinění nebo nikoli

Účelem policejního vyšetřování je získat informace, na základě kterých bude státní zástupce moci rozhodnout o tom, zda proti podezřelému vznese obvinění nebo nikoli. Pokud důkazy nasvědčující tomu, že podezřelý spáchal trestný čin, nejsou dostatečné, státní zastupitelství věc odloží.

Na místní úrovni podléhají policie a státní zastupitelství stejnému řízení, takže státní zastupitelství se bude v řadě případů věci účastnit již od samého počátku, včetně plánování vyšetřování.

Příprava obhajoby na hlavní líčení

Více informací o vašem právu být informován o vyšetřování a o možnosti do něj zasahovat naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Má práva v průběhu vyšetřování

Pro více informací o vašich právech v každé fázi řízení klikněte na některý z následujících odkazů.

Předběžné obvinění, včetně výslechu (1)

Proč jsem byl obviněn?

Byl jste obviněn, protože policie má vážné podezření, že jste spáchal trestný čin; policejní vyšetřování se od tohoto okamžiku zaměří na vás, nikoli na jinou osobu.

Co to znamená, že jsem byl obviněn?

To znamená, že vám bude sděleno, jaký trestný čin jste dle přesvědčení policie spáchal. Policie vám musí sdělit, jaké ustanovení zákona jste podle nich porušil. Máte právo sledovat průběh vyšetřování prostřednictvím svého advokáta a v případě závažných trestných činů máte právo na to, aby vám advokáta ustanovil soud.

Proč mne chce policie vyslýchat?

Policie vás chce vyslýchat, aby zjistila, zda je její podezření, že jste spáchal určitý trestný čin, správné nebo nikoli. Policie vaši výpověď použije v dalším vyšetřování. Později vaší výpovědi využije státní zástupce, aby rozhodl, zda by měl být případ projednán jako věc s doznáním viny.

Kde a kdy mne může policie vyslýchat?

Neplatí žádná zvláštní pravidla ohledně toho, kde a kdy vás může policie vyslýchat. Výslech musí být veden tak, aby nebylo protiprávně zasahováno do vašich práv. V zásadě platí, že policie není oprávněna kontaktovat vás na vašem pracovišti. Policie vám obvykle začne klást otázky na místě, kde ke spáchání činu došlo. V řadě případů vás policie požádá, abyste se dostavil na policejní stanici pro účely podrobnějšího výslechu.

Co když nehovořím úředním jazykem?

Pokud nehovoříte místním jazykem, máte právo na tlumočníka, který pro vás bude do vašeho vlastního jazyka tlumočit. Policie vám tlumočníka poskytne a vy nemusíte říkat nic, dokud tlumočník nedorazí.

Jsme povinen na policii vypovídat?

Musíte policii sdělit své jméno, adresu a datum narození. Nic dalšího říkat nemusíte. Nemusíte mluvit pravdu. Policie je povinna vás o těchto právech poučit před zahájením výslechu. Záleží na daném případu a na závažnosti obvinění, zda bude pro vás výhodnější na policii vypovídat. Pokud si nejste jist, zda byste měl na otázky odpovídat, měl byste se poradit se svým advokátem.

Budu moci mluvit s advokátem?

Máte právo hovořit s vámi zvoleným advokátem předtím, než se rozhodnete, zda budete souhlasit s policejním výslechem. Pokud žádného advokáta neznáte, policie vám nějakého zajistí.

Váš advokát má právo být v průběhu výslechu přítomen, ale nesmí vám radit, jak odpovídat na konkrétní otázky.

Mohu si zkontrolovat, zda policie mé výpovědi správně rozuměla?

Policie musí vaši výpověď zapsat. Máte právo si protokol přečíst nebo si jej nechat přečíst a následně se k němu vyjádřit. Rozhodnutí, zda protokol podepíšete nebo ne, je na vás. Řada advokátů vám poradí, abyste protokol nepodepisovali, pokud jazyku, v němž je sepsán, nerozumíte.

 

Co se stane, když řeknu něco, co mi přitěžuje?

Pokud jste řekl něco, co by vám mohlo přitížit, může policie tyto informace použít ve svém vyšetřování. Obecně platí, že policejní protokol není důkazem a nemůže být bez dalšího proti vám použit u hlavního líčení. Státní zástupce může klást otázky týkající se podrobností uvedených v protokolu. Změna vaší výpovědi může oslabit vaši věrohodnost.

Zatčení (2)

Proč jsem byl zatčen?

Zatčen můžete být v případě, že má policie důvod podezřívat vás ze spáchání trestného činu, je-li zatčení nezbytné pro to, aby vám bylo zabráněno ve spáchání jiných trestných činů, popřípadě je to nutné k zajištění vaší přítomnosti nebo k zajištění toho, abyste se nedomlouval s dalšími osobami. Rovněž můžete být zatčen na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného jiným členským státem EU.

Může mne policie zatknout v jakémkoli druhu případu?

Nebudete zatčen, pokud by zatčení bylo nepřiměřené vzhledem k závažnosti trestného činu, z jehož spáchání jste obviněn. Například je velmi nepravděpodobné, že budete zatčen v případě, že jste podezřelý ze spáchání trestného činu, za který lze jako maximální trest uložit pouze menší peněžitý trest.

Kde bude zatčení provedeno?

Zatčení bude obvykle provedeno na místní policejní stanici. Zpravidla budete umístěn do cely předběžného zadržení, dokud vás policie nevyslechne (viz Předběžné obvinění, včetně výslechu (1)).

Mohu požádat o lékaře, budu-li jej potřebovat?

Jste-li nemocen, zraněn nebo pod velkým vlivem alkoholu nebo drog, máte právo na lékaře. O tom, že potřebujete lékaře, byste měl policii informovat též v případě, že potřebujete speciální léky.

Mohu kontaktovat advokáta?

Pokud jste byl zatčen, máte právo kontaktovat advokáta dle svého vlastního výběru předtím, než se rozhodnete, zda budete souhlasit s policejním výslechem. V některých případech vám může policie právo na konkrétního advokáta upřít. Proti tomu můžete podat stížnost k soudu.

Policie i váš advokát vám musí vysvětlit, že můžete mít soudem ustanoveného advokáta a kdo bude povinen jej zaplatit.

Mohu kontaktovat velvyslanectví své země, pokud jsem cizinec?

Jste-li cizím státním občanem, máte právo obrátit se na velvyslanectví své země. Policie vám může s kontaktováním velvyslanectví pomoci.

Mohu kontaktovat svou rodinu?

Máte právo vyrozumět svou rodinu nebo zaměstnavatele o tom, že jste byl zatčen. Policie může vaši žádost o kontaktování těchto osob odmítnout, pokud má za to, že by takový kontakt negativně zasahoval do případu. Policie může alternativně informovat vaši rodinu za vás.

 

Jak dlouho mohu být zadržován?

Musíte být propuštěn ihned, jakmile pominou důvody pro vaše zatčení. Pokud jste nebyl propuštěn do 24 hodin, musíte být předveden před soud (předběžné slyšení), aby mohl soudce rozhodnout o tom, zda budete propuštěn, zda bude vaše zadržení prodlouženo (což je možné nejvýše na dobu třikrát 24 hodin) nebo zda budete vzat do vazby (Předběžné slyšení a vazba (3)).

Kdy může být zatčení prodlouženo nad rámec 24 hodin?

Pokud soudce, který věc projednává v předběžném slyšení, zjistí, že předložené důkazy nestačí pro rozhodnutí o tom, zda byste měl být vzat do vazby, může být vaše zatčení prodlouženo na dobu třikrát 24 hodin od okamžiku, kdy první slyšení skončilo.

Předběžné slyšení a vazba (3)

Proč jsem ve vazbě?

Ve vazbě jste z toho důvodu, že se policie domnívá, že je potřeba vás dočasně nebo po dobu trvání vyšetřování zadržovat. Do vazby můžete být umístěn též z toho důvodu, že je potřeba zajistit, abyste byl k dispozici pro vydání do jiného členského státu na základě evropského zatýkacího rozkazu.

Kdo rozhodne o tom, zda musím být vzat do vazby?

O tom, zda jsou splněny podmínky pro uvalení vazby, rozhoduje soudce. Předtím, než soudce rozhodne o tom, zda je nutné, abyste byl vzat do vazby na žádost policie, se koná slyšení (předběžné slyšení). V průběhu tohoto slyšení státní zástupce přednese náhled na věc, který zastává policie; i vy dostanete příležitost přednést svůj názor. Soudce rozhodne o tom, zda vás vezme do vazby, nikoli však o tom, zda jste vinen z trestných činů uvedených v obvinění.

Mohu být vzat do vazby v jakémkoli druhu případu?

Do vazby můžete být umístěn při splnění následujících podmínek:

 • Policie musí být schopna vysvětlit, proč vás podezřívá ze spáchání trestného činu, za který můžete být odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu 18 měsíců či déle.
 • Potenciální trest musí činit nejméně 30 dní trestu odnětí svobody.
 • Policie musí být schopna soudce přesvědčit o tom, že je důležité, abyste nebyl propuštěn na svobodu po dobu trvání policejního vyšetřování, a to z některého z následujících důvodů:
 • Policie se domnívá, že se budete vyhýbat trestu.
 • Je důvodné se domnívat, že budete pokračovat v páchání stejného druhu trestné činnosti.
 • Je důvodné se domnívat, že budete v případě propuštění mařit průběh vyšetřování.
 • Trestný čin je natolik závažný, že by vůči druhým bylo nepřijatelné, abyste byl před konáním hlavního líčení propuštěn na svobodu.

Ve výjimečných případech se můžete vazbě vyhnout, přestože jsou podmínky pro držení ve vazbě splněny; je tomu tak v případě, že by bylo vzhledem k vaší osobní situaci odnětí svobody extrémně tíživé. Je důležité, abyste o takových okolnostech informoval svého advokáta.

Kde se bude předběžné slyšení konat?

Předběžné slyšení se bude konat u místního soudu. Zpravidla budete umístěn do cely předběžného zadržení, dokud nebudete uveden do soudní síně.

Musím v průběhu předběžného slyšení vypovídat?

Nemusíte vypovídat, ani nemusíte mluvit pravdu. Záleží na povaze vašeho případu a na závažnosti obvinění, zda bude pro vás výhodnější u soudu vypovídat. Rozhodnutí o tom, zda pro vás bude lepší vypovídat nebo nevypovídat, byste měl učinit po poradě se svým advokátem.

Budu moci mluvit s advokátem?

Soud vám ustanoví advokáta, který vás bude u soudu zastupovat. Pokud nepožádáte o konkrétního advokáta, soud vám ustanoví advokáta, který má ten den službu. Více informací viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled 1.

Máte právo věc se svým advokátem před slyšením projednat. Pokud vy a váš advokát nehovoříte stejným jazykem, máte právo na pomoc tlumočníka. Váš advokát bude chránit vaše zájmy v průběhu slyšení a rovněž vám může klást otázky.

Mohu si ověřit, že soud správně porozuměl mé výpovědi?

Soudce zapíše podstatné body vaší výpovědi do soudního protokolu. Vaše výpověď bude přečtena nahlas, aby bylo zajištěno, že jí bylo správně porozuměno.

 

Co se stane, když řeknu něco, co mi přitěžuje?

Vaše výpověď u soudu může být ve věci použita jako důkaz.

Jak dlouho mohu být držen ve vazbě?

Soudce v průběhu slyšení rozhodne, zda budete propuštěn nebo zda budete držen ve vazbě. V některých případech soudce rozhodne, že doba zadržení musí být prodloužena třikrát o 24 hodiny (viz Zatčení (2)).

 

Pokud je na vás uvalena vazba, stanoví soudce maximální lhůtu čtyř týdnů. To znamená, že musíte být propuštěn buď před uplynutím této doby, nebo musí být váš případ znovu předložen soudci, aby bylo zajištěno, že jsou splněny podmínky dalšího setrvání ve vazbě. Není stanovena žádná maximální časová hranice toho, jak dlouho můžete být držen ve vazbě. To záleží na povaze vašeho případu.

Musíte být propuštěn ihned, jakmile důvod pro vaše zatčení pomine.

Co je to samovazba?

V některých případech bude policie požadovat, abyste byl umístěn do samovazby, tak aby bylo zabráněno vašemu kontaktu s ostatními vězni. Spojení s ostatními můžete udržovat pouze písemnou cestou nebo prostřednictvím telefonu, a to pod dohledem policie. O tom, zda budete umístěn do samovazby, rozhoduje soudce.

Mohu se odvolat proti rozhodnutí o vazbě a samovazbě?

Proti rozhodnutí o vazbě nebo samovazbě se můžete odvolat k vrchnímu soudu. Obvykle se tak činí tím způsobem, že řeknete, že se chcete odvolat, již při slyšení, kde je vaše věc projednávána.

Mohu se vyhnout vazbě, pokud odevzdám svůj cestovní pas nebo složím kauci?

Trestní zákon umožňuje, abyste se zadržení vyhnul odevzdáním svého cestovního pasu nebo složením kauce. To se však v praxi děje jen zřídka.

Zajišťovací opatření (4)

V průběhu vyšetřování může policie získávat informace prostřednictvím různých zajišťovacích opatření, z nichž některé jsou popsány níže.

Je policie oprávněna vzít mi otisky prstů a vyfotografovat mě?

Policie vám může vzít otisky prstů a vyfotografovat vás při splnění následujících podmínek:

 • Jste podezřelý ze spáchání trestného činu a toto opatření je nezbytné pro policejní vyšetřování.
 • Policie má důvodné podezření, že jste se dopustil spáchání trestného činu, za který můžete být odsouzen k trestu odnětí svobody na 18 měsíců či déle.

Je policie oprávněna odebrat mi vzorek DNA nebo vzorek krve?

Policie vám může odebrat vzorek DNA nebo vzorek krve při splnění následujících podmínek:

 • Existuje důvodné podezření, že jste se dopustil spáchání trestného činu, za který můžete být odsouzen k trestu odnětí svobody na 18 měsíců či déle, a toto opatření je považováno za velmi důležité pro vyšetřování případu.
 • Vzorek krve může být odebrán v případě, že aspektem trestného činu, z jehož spáchání jste podezřelý, je požití alkoholu nebo drog.

Je policie oprávněna prohledat mě a mé oblečení?

Policie je oprávněna prohledat vaše vnější oblečení za stejných podmínek, jaké platí pro vyfotografování.

Je policie oprávněna zkontrolovat můj mobilní telefon a prohledat můj vůz?

Policie je oprávněna zkontrolovat váš mobilní telefon za účelem zjištění vašeho telefonního čísla a výrobního čísla vašeho telefonu (IMEI) a prohledat váš vůz při splnění následujících podmínek:

 • Policie má důvodné podezření, že jste se dopustil spáchání trestného činu, za který můžete být stíhán.
 • Prohlídka je považována za velmi důležitou pro vyšetřování případu.

 

Je policie oprávněna provést u mne domovní prohlídku?

Policie je oprávněna provést u vás domovní prohlídku při splnění následujících podmínek:

 • Policie má důvodné podezření, že jste se dopustil spáchání trestného činu, za který můžete být stíhán.
 • Prohlídka je považována za velmi důležitou pro vyšetřování případu.
 • Za spáchání daného trestného činu může být uložen trest odnětí svobody.
 • Policie je schopna odůvodnit domněnku, že pravděpodobně nalezne důkazy týkající se daného trestného činu nebo předměty, které by policie měla zabavit z jiných důvodů.

Kdo rozhodne o tom, že má být přijato zajišťovací opatření?

O tom, zda může být u vás provedena domovní prohlídka, rozhodne soud. Je-li důvod k obavě, že důkazy mohou být v případě, že prohlídka nebude provedena bezodkladně, ztraceny, je policie oprávněna prohlídku provést bez předchozího zajištění příkazu k prohlídce. Provedení prohlídky musí být oznámeno u soudu ve lhůtě 24 hodin od okamžiku, kdy byla provedena. Dáte-li svůj písemný souhlas s domovní prohlídkou, je rozhodnutí o domovní prohlídce oprávněna učinit policie.

Policie rozhodne o tom, zda odebrat vaše otisky prstů, vzorky DNA a krve a zda vás vyfotografovat. Policie má rovněž právo zkontrolovat váš mobilní telefon, prohledat váš vůz apod.

Mohu si stěžovat?

Chcete-li si stěžovat na vyšetřování prováděné policií, můžete takovouto stížnost podat u soudu.

Soudní rozhodnutí týkající se prohlídek a plánování vyšetřování jsou napadnutelná odvoláním k vrchnímu soudu ve lhůtě dvou týdnů ode dne soudního rozhodnutí.

Mohu požadovat, aby policie zničila odebrané otisky prstů, fotografie, stopy DNA a výsledky vzorků krve?

Pokud státní zastupitelství věc odloží nebo budete-li obžaloby zproštěn, je policie povinna zničit vaši fotografii, kterou pořídila. Policie je oprávněna ponechat si vaše otisky prstů a vzorky DNA, po určité době je ale povinna je zničit.

Mohu nárokovat odškodnění?

Pokud jste byl zadržován, ve vazbě nebo podroben zajišťovacím opatřením a následně se ukáže, že toto zadržení, uvěznění nebo zajišťovací opatření bylo nedůvodné, budete mít v zásadě nárok na odškodnění. Ředitel Úřadu Nejvyššího státního zastupitelství vydává každoročně vyhlášku upravující sazby, které mají být při výpočtu tohoto odškodnění používány.

Rozhodnutí o tom, zda proti vám bude podána obžaloba nebo nikoli (5)

Jakmile policie vyšetřování uzavře, bude váš případ odeslán státnímu zastupitelství, které rozhodne o tom, jak bude věc dále pokračovat.

Mohu se doznat ke všem nebo jen k některým obviněním před hlavním líčením?

Pokud jste v rámci policejního vyšetřování doznal, že jste vinen ze spáchání nejzávažnějších trestných činů, z jejichž spáchání jste obviněn, státní zastupitelství se obvykle pokusí projednat váš případ jako věc s doznáním viny.

 

Co je to obžaloba?

Obžaloba je základem pro projednání případu u soudu. V obžalobě musí být specifikována zákonná ustanovení, z jejichž porušení jste obviněn, a musí obsahovat popis jednání, jakým jste se daného trestného činu či trestných činů dopustil. Tento popis musí být natolik přesný, abyste si mohl na jeho základě připravit svou obhajobu.

 

Mohu být obžalován z jiných trestných činů, než z kterých mne obvinila policie?

Obžalobu připravuje státní zastupitelství. Pokud se náhled státního zastupitelství na věc bude lišit od náhledu policie, může obžaloba obsahovat nové nebo jiné body.

Mohou být do obžaloby přidávány nové body?

Státní zastupitelství se musí pokusit shromáždit veškerá obvinění, která proti vám byla vznesena, tak aby bylo možno vydat rozsudek s úhrnným trestem. Obžaloba proto může obsahovat nové body, pokud jste byl obviněn ze spáchání trestných činů při několika příležitostech.

Zvláštní pravidla platí, pokud jste byl do Dánska vydán na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo na základě extradiční smlouvy. Pokud jsou v obžalobě uvedeny nové body, měl byste se o nich poradit se svým advokátem.

Může dojít ke změně obžaloby?

Obžaloba může být změněna nebo rozšířena, pokud je vyhotovena a doručena nová obžaloba, přičemž to může být učiněno nejpozději do dne, kdy bude zahájeno soudní řízení.

Pokud se státní zástupce ve věci domnívá, že by trest za některý bod obžaloby měl být přísnější, než je uvedeno v obžalobě, je taková změna možná pouze v případě, že státní zastupitelství bude se změnou obžaloby souhlasit. Pokud ke změně obžaloby dojde, musíte být vyrozuměn ve lhůtě dvou měsíců.

Jakmile je zahájeno řízení u soudu, mohou být v obžalobě prováděny změny pouze ve velmi omezeném rozsahu. Soud rozhoduje o tom, zda bude změna připuštěna.

Mohu být obviněn ze spáchání trestného činu, ze kterého jsem již byl obviněn v jiném členském státě?

Nelze vyloučit, že budete obžalován ze spáchání trestného činu, ze kterého jste již byl obviněn v jiné zemi. Nemůžete však být shledán vinným ze spáchání trestného činu, za který jste již byl v jiné zemi odsouzen nebo pro který jste již byl v jiné zemi zproštěn obžaloby.

Budu informován o svědcích, kteří vypovídají proti mně?

Státní zástupce je povinen podat obžalobu k soudu společně se seznamem důkazů, včetně uvedení jmen svědků. Váš advokát obdrží opis tohoto seznamu. Zpravidla máte právo totožnost svědků znát.

Příprava obhajoby (6)

Na jakém základě si můžeme já a můj advokát připravit obhajobu?

Váš advokát zpravidla obdrží stejnopisy všech protokolů vyhotovených policií v průběhu vyšetřování. Máte obecné právo tyto dokumenty vidět. Váš advokát vám může poskytnout kopii těchto materiálů pouze v případě, že to policie dovolí.

 

Mám právo vidět veškeré materiály předložené policií?

Policie může vašemu advokátovi nařídit, aby vám určité informace o materiálech týkajících se případu neposkytl, je-li to považováno za nezbytné pro účely ochrany zájmů cizích mocností nebo za účelem poskytnutí důkazů. Takový příkaz může být vydán pouze v závažných věcech a pouze do okamžiku vaší výpovědi u soudu.

Kdo rozhoduje o tom, zda mohu vidět veškeré materiály?

Policie tyto materiály předloží a rozhodne o tom, zda je potřeba vydat ve vztahu k případu nebo části případu takovýto zákaz. Proti rozhodnutí policie se můžete odvolat k soudu, který následně o věci rozhodne.

Mohu se účastnit všech jednání ve věci?

Obecně máte právo být přítomen u všech soudních jednání, při kterých soud rozhoduje o tom, zda je potřeba vzít vás do vazby, nebo v rámci kterých jsou před hlavním líčením vyslýcháni spolupachatelé nebo svědci.

Na žádost policie je soud oprávněn rozhodnout tak, že vám přítomnost u těchto jednání umožněna nebude. V takovém případě máte právo na to, aby vám bylo sděleno, co se u jednání dělo. Soud může rozhodnout tak, že vám tyto informace poskytnuty nebudou. Máte právo na to, aby vám bylo sděleno, co se dělo při jednání, kterého jste se nemohl zúčastnit. Tyto informace vám musí být poskytnuty nejpozději poté, co jste soudu poskytl svou výpověď.

Mohu se můj advokát účastnit všech jednání ve věci?

Váš advokát je oprávněn účastnit se všech jednání ve věci. To platí rovněž pro jednání, na kterých soud rozhoduje o tom, zda bude povolen odposlech místnosti nebo telefonu, prohlídka nebo jiné zajišťovací opatření vyžadující předchozí souhlas soudu.

Může se můj advokát účastnit policejního vyšetřování?

Váš advokát musí být o vyšetřování informován a má právo účastnit se těch vyšetřovacích úkonů, které mohou v řízení sloužit jako důkaz proti vám. Jedná se kupříkladu o rekognici, rekonstrukci apod.

Může můj advokát provádět vlastní vyšetřování?

V případě, že se domníváte, že policie nezískala všechny informace, které by vaší věci mohly napomoci, váš advokát obvykle policii požádá o provedení dalších vyšetřovacích úkonů. Pokud policie provedení těchto dalších vyšetřovacích úkonů odmítne, bude záležitost předána soudu, který může policii provedení příslušných vyšetřovacích úkonů nařídit.

Váš advokát se také může rozhodnout pro vedení vlastního vyšetřování. To se však v praxi děje jen zřídka. Pokud váš advokát vede své vlastní vyšetřování případu, nesmí mařit vyšetřování policejní a musí postupovat v souladu s advokátním etickým kodexem.

Může můj advokát předvolávat svědky k výslechu u soudu?

Váš advokát může požádat o to, aby byly určité osoby předvolány k podání výpovědi u soudu. Pokud státní zastupitelství vznese proti výslechu těchto svědků námitky, soud rozhodne o tom, zda je výslech dotčených svědků relevantní.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Dánský zákon o výkonu soudní moci

Odkaz se otevře v novém okně.Dánský zákon o vytvoření centrálního registru DNA

Odkaz se otevře v novém okně.Generální státní zástupce

Odkaz se otevře v novém okně.Dánský zákon o vyhoštění

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 – Má práva u soudu

Kde se bude hlavní líčení konat?

Hlavní líčení se bude konat u místního městského soudu a bude veřejné. Pokud jste se ke spáchání trestného činu či trestných činů, z nichž jste obviněn, doznal, státní zastupitelství podá návrh na provedení řízení s doznáním viny. V takovém případě bude ve věci rozhodovat pouze jediný soudce z povolání. Totéž platí v případě, že jediným požadovaným trestem je peněžitý trest.

Pokud jste se nedoznal, bude vaše věc projednána též přísedícími a senát se v takovém případě bude skládat z jednoho soudce z povolání a dvou přísedících.

V případě, že státní zástupce požaduje trest odnětí svobody na dobu nejméně čtyř let, bude věc projednána před porotou. Senát se v takovém případě bude skládat ze tří soudců z povolání a šesti porotců. Výjimku tvoří případy týkající se drogových trestných činů a hospodářských trestných činů, které projednávají soudci z povolání a přísedící bez ohledu na požadovaný trest.

Může dojít ke změně obžaloby v průběhu hlavního líčení?

V případě, že věc má být projednána jako věc s doznáním viny, lze se dohodnout na tom, že obvinění v obžalobě bude upraveno tak, aby odpovídalo trestnému činu, k jehož spáchání se můžete doznat.

Jakmile je hlavní líčení ve vaší věci zahájeno, je možno měnit pouze nepodstatné části obžaloby. Obvinění v obžalobě nesmí být bez vašeho souhlasu rozšiřována.

Jaká mám práva v průběhu hlavního líčení?

V průběhu celého hlavního líčení musíte být přítomen. Soud vám může umožnit jednání opustit poté, co jste ve věci vypovídal.

Pokud jste byl o jednání vyrozuměn, ale nedostavíte se k soudu bez důvodné omluvy, může soud rozhodnout, že svědci budou vyslechnuti ve vaší nepřítomnosti. Soud může vydat rozhodnutí ve vaší nepřítomnosti, pokud státní zastupitelství podalo návrh na uložení trestu odnětí svobody na dobu nepřesahující šest měsíců a vy jste s tím, aby bylo hlavní líčení uzavřeno, souhlasil. Pokud je vám uložen nepodmíněný trest odnětí svobody na dobu nepřesahující tři měsíce, může být věc uzavřena i bez vašeho souhlasu.

Od 1. listopadu 2009 je možné účastnit se soudního řízení prostřednictvím videokonference, pokud maximálním požadovaným trestem je peněžitý trest nebo trest odnětí svobody na dobu nepřesahující jeden rok. Ne všechny soudy však mají nainstalováno vybavení potřebné k tomu, abyste tuto možnost mohli využít.

Pokud nehovoříte jazykem, v jakém je řízení u soudu vedeno, a tomuto jazyku nerozumíte, máte právo na pomoc tlumočníka po celou dobu trvání hlavního líčení. Tlumočník vám bude rovněž nápomocen, pokud potřebujete v průběhu jednání hovořit se svým advokátem.

V případě, že ještě advokáta nemáte, soud vám advokáta ustanoví, pokud uvedete, že se ve vztahu k obviněním, která jsou proti vám vznášena, cítíte nevinen a pokud požadovaný trest je přísnější než peněžitý trest. Doznáte-li vinu ve věci, v níž státní zástupce požaduje trest odnětí svobody, soud vám advokáta ustanoví, pokud o to požádáte. Pokud se svým advokátem nesouhlasíte nebo si z jiného důvodu přejete jiného advokáta, bude vašemu přání zpravidla vyhověno.

V průběhu hlavního líčení nemusíte odpovídat na žádné otázky, ani nemusíte mluvit pravdu. Nemůžete být postižen za poskytnutí nepravdivé výpovědi u hlavního líčení. Váš advokát vám poradí s tím, zda je ve vašem zájmu výpověď ve věci učinit.

Jaká mám práva v souvislosti s důkazy proti mně?

Použití písemných důkazů u hlavního líčení je podrobně upraveno zákonem. Jinak neplatí téměř žádná pravidla, takže můžete předkládat jakékoli důkazy. Vy a váš advokát můžete napadnout výpovědi svědků nebo jiné důkazy pro nepřípustnost, především pokud nejsou ve věci relevantní nebo pokud byly tyto důkazy získány nezákonně. Soud rozhodne o tom, zda svědky a důkazy, proti jejichž použití jste vznesl námitky, připustí. Ve většině případů budou nezákonně získané důkazy prohlášeny za nepřípustné v řízení u soudu. Soud posoudí váhu předmětných důkazů poté, co provede ostatní důkazy.

Můžete požadovat, aby byli předvoláni určití svědci k podání výpovědi při jednání nebo aby byly provedeny určité důkazy na podporu vaší argumentace. Takovým důkazem může být například seznam cestujících, který prokazuje, že jste nebyl na místě činu v okamžiku, kdy došlo k jeho spáchání. Pokud státní zastupitelství nesouhlasí s relevancí určitého důkazu, rozhodne v dané věci soud.

Strana, která svědka předvolala, jej vyslechne jako první. Poté bude mít druhá strana možnost podrobit svědka křížovému výslechu. Při vynášení rozsudku soud zhodnotí určitost a spolehlivost svědeckých výpovědí podaných u hlavního líčení.

Bude přihlédnuto k záznamům v mém trestním rejstříku?

Informace o předchozích odsouzeních budou vzaty v úvahu, pokud z popisu trestného činu vyplývá, že se jedná o recidivu. Ve výjimečných případech mohou být informace o způsobu provedení činu v dřívějším případu použity pro odůvodnění viny nebo neviny v právě probíhajícím řízení. Pokud jste byl v minulosti odsouzen za spáchání podobného trestného činu nebo pokud jste se spáchání trestného činu dopustil v době trvání podmínky uložené v rámci podmíněného trestu nebo v rámci podmíněného propuštění z výkonu trestu, bude to mít zpravidla vliv na délku trestu, který vám bude uložen.

Obvykle se nebude zjišťovat, jaká jsou vaše případná předchozí odsouzení v jiném členském státě.

Co se stane na konci hlavního líčení?

Případ skončí vynesením rozhodnutí soudu. Výsledkem může být některá z následujících variant:

 • Zproštění obžaloby
 • Peněžitý trest
 • Podmíněný trest, kterým může být rovněž příkaz k podrobení se léčení nebo příkaz k výkonu obecně prospěšných prací
 • Nepodmíněný trest odnětí svobody

V případě podmíněného trestu soud obvykle stanoví trest odnětí svobody, který nebudete nucen vykonat, pokud v průběhu zkušební doby, obvykle jednoho až dvou let, nespácháte jiný trestný čin. V rámci podmínek uložených v souvislosti s podmíněným trestem může soud požadovat, abyste zůstal pod dohledem probačního úředníka, abyste se léčil ze závislosti na alkoholu nebo z jiné závislosti, abyste podstoupil psychiatrické léčení a/nebo odpracoval určitý soudem stanovený počet hodin neplacených obecně prospěšných služeb.

Pro mladistvé pachatele (pachatele, kteří nedosáhli věku 18 let) jsou stanoveny zvláštní trestní sankce.

Jaká je úloha poškozeného (oběti) v průběhu hlavního líčení?

Poškozený je považován za svědka, stejně jako všichni ostatní svědci. V některých případech však má poškozený právo na advokáta, který je zvlášť ustanoven soudem, a/nebo má právo na přiznání náhrady škody v průběhu hlavního líčení, pokud je nárok na náhradu škody jednoduchý a dobře zdokumentovaný a uložení povinnosti náhrady škody soudem nepředstavuje podstatnější překážku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Dánský zákon o výkonu soudní moci

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 – Má práva poté, co soud vydá rozhodnutí

Mohu se odvolat?

Soud vydá rozhodnutí při jednání. Můžete se odvolat proti rozsudku, do výroku o vině či trestu, a to k vrchnímu soudu. Můžete požadovat buď zproštění viny, nebo zmírnění trestu, který vám byl uložen. Pokud se domníváte, že v průběhu projednávání vašeho případu u hlavního líčení u okresního soudu došlo k závažným pochybením, můžete požadovat, aby byla věc vrácena zpět okresnímu soudu pro nové projednání a aby byla přidělena novému senátu.

Odvolat se proti odsouzení, výroku o vině či trestu, můžete ústně při jednání, na kterém bylo rozhodnutí vyhlášeno. Můžete se rovněž odvolat písemně, s tím, že odvolání se podává u okresního soudu nebo u státního zastupitelství. Vaše odvolání musí být podáno ve lhůtě dvou týdnů. Máte-li advokáta, je to zpravidla on, kdo se postará o praktické záležitosti související s vaším odvoláním. Pokud vám byl uložen peněžitý trest do výše 3.000,– DKK (včetně), můžete podat odvolání proti takovému rozhodnutí pouze s povolením dánské Rady pro přípustnost odvolání. Žádost Radě pro přípustnost odvolání musí být podána ve lhůtě dvou týdnů od rozhodnutí.

Co se stane, pokud se odvolám?

Pokud se proti rozhodnutí soudu odvoláte, bude případ projednán vrchním soudem. I toto jednání je veřejné. Pro projednání věci vrchním soudem není stanovena žádná lhůta.

Pokud jste byl vzat do vazby, je vrchní soud povinen váš případ projednat přednostně před ostatními věcmi. Vrchní soud musí rovněž rozhodnout, zda budete ve vazbě ponechán do odvolacího řízení a po dobu trvání odvolacího řízení.

Pokud budete v odvolání požadovat zproštění viny, bude váš případ vrchním soudem nově projednán. V takovém případě máte právo předkládat nové důkazy. Se svým advokátem byste měl co nejrychleji prodiskutovat, jaké nové důkazy by měly být v odvolacím řízení navrženy. Jakmile státní zástupce oznámí, na jakých důkazech bude založena jeho argumentace v řízení u vrchního soudu, bude mít váš advokát zpravidla 14 dní na oznámení důkazů navrhovaných vámi. Za určitých podmínek vám může být udělena výjimka z této čtrnáctidenní lhůty.

Pokud budete v odvolání požadovat pouze snížení trestu, vrchní soud posoudí pouze uložený trest. V takových případech strany nepředkládají vrchnímu soudu žádné důkazy, váš advokát je ale oprávněn soud požádat o zajištění dalších informací o vašich osobních poměrech, které jsou relevantní pro určení výše trestu nebo otázku vyhoštění.

Co se bude dít na jednání o odvolání?

Pokud jste v odvolání požadovali zproštění viny, bude váš případ vrchním soudem nově projednán. V praxi vrchní soud často zahajuje řízení přečtením výpovědí, které jste vy a svědci učinili v řízení u okresního soudu. Pokud však vy a váš advokát s takovým postupem nesouhlasíte, musí být výpovědi podány znovu.

Pokud jste v odvolání požadovali snížení trestu, který vám byl uložen, vrchní soud přihlédne k důkazům, které byly předloženy u okresního soudu, a o trestu rozhodne na tomto základě.

Vrchní soud své rozhodnutí vyhlásí při jednání. Vrchní soud může rozhodnout tak, že rozsudek okresního soudu potvrdí, zvýší nebo sníží trest, který vám byl uložen, nebo vás viny zprostí. Pokud jste zproštěn viny nebo pokud je vám uložený trest snížen, budou náklady odvolání hrazeny z veřejných prostředků. Totéž platí, pokud se proti rozsudku odvolalo státní zastupitelství a vrchní soud rozsudek pouze potvrdil. Ve všech ostatních případech je pravděpodobné, že vám bude uložena povinnost zaplatit náklady odvolacího řízení.

Co se stane, pokud bude odvolání úspěšné/neúspěšné?

Rozsudek vrchního soudu nahradí rozsudek okresního soudu a stane se obecně konečným a pravomocným. V mimořádných případech může být podán opravný prostředek k Nejvyššímu soudu, a to s přivolením Rady pro přípustnost odvolání. Toto přivolení bude zpravidla uděleno pouze v případě, že se jedná o principiální věc, tedy modelový případ, nebo z jiných specifických důvodů. Rada uděluje přivolení k předložení věci Nejvyššímu soudu pouze několika málo trestním případům. Váš advokát vám poradí ohledně vašich šancí toto přivolení získat.

Budete-li zproštěn viny a byla-li v průběhu vyšetřování použita zajišťovací opatření jako zatčení, zadržení nebo prohlídka, máte právo žádat náhradu škody. Vaše žádost musí být podána písemně ke krajskému státnímu zástupci, a to nejpozději do dvou měsíců od rozhodnutí soudu. Váš advokát se zpravidla postará o praktické záležitosti související s uplatněním vašeho nároku. Nezapomeňte svému advokátovi sdělit, kde vás může ve vaší zemi zastihnout.

Jsem z jiného členského státu. Mohu být po provedení hlavního líčení předán zpět do své domovské země?

Zpravidla můžete být odeslán do jiného členského státu za účelem výkonu trestu, který vám byl uložen. To se obvykle provádí pouze v případě, že požádáte o předání zpět do vaší vlastní země za účelem výkonu trestu. Žádost o možnost výkonu trestu, který vám byl uložen, ve vaší vlastní zemi musíte zaslat dánskému ministerstvu spravedlnosti.

Jsem-li odsouzen, mohu být souzen opět pro stejný trestný čin?

V Dánsku nemůžete být odsouzen za stejný trestný čin dvakrát. Tentýž princip platí i v dalších evropských zemích. S ohledem na skutečnost, že trestněprávní ustanovení se mohou mezi jednotlivými zeměmi lišit, musíte se na tuto záležitost zeptat v zemi, která by vás pro daný trestný čin mohla rovněž stíhat.

Informace o obvinění/odsouzení

Jakmile bude ve vaší věci rozhodnuto, bude rozhodnutí nahlášeno Ústřednímu rejstříku trestů. Rozhodnutí, která se týkají porušení dánského trestního zákona, budou zapsána do rozsudkové části rejstříku. Rozhodnutí týkající se porušení jiných právních předpisů budou zapsána, pokud vám byl uložen trest odnětí svobody nebo trest spočívající v zákazu určité činnosti (trest, kterým je vám odebráno určité oprávnění). Rozhodnutí bude zapsáno společně s uvedením názvu soudu, který rozsudek vydal, data rozsudku, zákonného ustanovení, které bylo porušeno, a trestu, který byl uložen.

Platí určitá omezení ohledně toho, která rozhodnutí se objeví ve výpisu z trestního rejstříku, jenž může být vydán pro vaši osobní potřebu. Předmětné údaje se uchovávají elektronicky a výmaz těchto údajů záleží na závažnosti trestu, který vám byl uložen. Můžete podat stížnost ohledně chyb v zápisu nebo výmazu, ale ne ohledně samotného zápisu určitého rozhodnutí. Stížnosti týkající se zápisu musí být podány Úřadu Národního komisaře dánské policie, který je orgánem pro zpracování údajů ve vztahu k zápisům v trestním rejstříku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Dánský zákon o výkonu soudní moci

Odkaz se otevře v novém okně.Nařízení vlády o zpracování osobních údajů v Ústředním rejstříku trestů

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Přestupky

Jakým způsobem se vyřizují dopravní přestupky?

Pokud jste zastaven dopravní policií, v jejíž pravomoci je zajišťovat dodržování dopravních předpisů, můžete svou vinu buď přiznat, nebo popřít. Policie je povinna obvinit vás ze spáchání přestupku, který jste podle ní spáchal. Máte práva obviněného a nemusíte vůči policii vypovídat.

Sankcí za dopravní přestupek je obvykle pokuta. Dopravní přestupky se projednávají stejným způsobem jako jiné přestupky, za které se ukládá pokuta. Policie vám zašle výzvu k úhradě uložené pokuty. Pokud pokutu na výzvu zaplatíte, znamená to, že s obviněním souhlasíte. Pokud pokutu na výzvu nezaplatíte, bude věc odeslána soudu. Budete předvolán k jednání, kde mohou být předloženy důkazy týkající se daného přestupku.

Ředitel úřadu nejvyššího státního zastupitelství vydal Odkaz se otevře v novém okně.katalog sankcí za dopravní přestupky, kde si můžete ověřit, že pokuta, která vám byla uložena, odpovídá pokutám, které jsou obvykle ukládány za vámi spácháný druh dopravního přestupku.

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o provozu na pozemních komunikacích policii umožňuje vaše vozidlo zabavit, a to v případě, že máte bydliště mimo území Dánska a vaše vozidlo je registrováno v jiné zemi než v Dánsku. Vozidlo může být zabaveno, dokud není zaplacena uložená pokuta nebo dokud není poskytnuta jistota za zaplacení pokuty. Proto pokud nesouhlasíte s obviněním z daného dopravního přestupku, budete v určitých případech muset poskytnout jistotu za zaplacení uložené pokuty a žádat, aby byla věc projednána u soudu. Policie práva vozidlo zabavit často využívá.

Pro vozidla a řidiče z jiných skandinávských zemí platí zvláštní pravidla.

Jakým způsobem se vyřizují přestupky spočívající ve špatném parkování?

Dodržování omezení týkajících se parkování obvykle vymáhají dopravní strážníci pracující pro místní úřad nebo soukromý podnik, nikoli policie. Pokud parkujete v rozporu s předpisy, dostanete pokutu za špatné parkování. Tato pokuta bude umístěna na váš vůz.

Pokud zastihnete dopravního strážníka předtím, než přestupek špatného parkování zaprotokoluje, můžete vznášet námitky přímo u tohoto strážníka. Dopravní strážník může rozhodnout tak, že přestupek nezaprotokoluje nebo učiní záznam o vašich námitkách. Pokud dostanete pokutu za špatné parkování, musíte společně s touto pokutou dostat poučení o tom, jakým způsobem můžete proti pokutě podat stížnost. Stížnosti neprojednává žádný ústřední orgán.

 

Pokuty za špatné parkování se vymáhají stejně jako jiné občanskoprávní nároky. To znamená, že pokud uloženou pokutu nezaplatíte, bude daný nárok zaslán společnosti pro vymáhání pohledávek v zemi, kde máte bydliště.

Bude tento druh přestupku uveden v mém rejstříku trestů?

Do vašeho trestního rejstříku se pokuty zpravidla nezapisují. Pokuty uložené za trestné činy, tj. peněžité tresty však do vašeho trestního rejstříku zapsány budou.

Pokuty za špatné parkování nejsou považovány za trestní sankce, a proto se do vašeho trestního rejstříku nezapisují.

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Práva obviněných v trestním řízení - Německo

Tyto stránky obsahují informace o tom, jaký je postup, pokud jste podezřelý z trestného činu.

Informace o dopravních deliktech, které jsou za určitých okolností trestány pouze peněžitou pokutou, naleznete v Odkaz se otevře v novém okně.informační stránce 6.

Pokud hledáte informace jakožto poškozený, naleznete podrobné informace o vašich právech zde.

Krátký popis trestního řízení

Níže je uvedený stručný popis fází trestního řízení

Trestní řízení se dělí do třech částí: vyšetřovací (přípravné) řízení, předběžné projednání obžaloby a hlavní řízení (včetně opravného a vykonávacího řízení).

 • Vyšetřovací řízení: Orgány činné v trestním řízení (státní zastupitelství nebo policie) proti vám zahájí přípravné řízení, pokud existuje podezření, že jste spáchal trestný čin. Přitom je třeba objasnit, zda je podezření vůči vám důvodné či nikoli. Za tímto účelem je možné uskutečnit různé vyšetřovací úkony, jako např. prohlídka vašeho bytu. Po ukončení vyšetřování státní zástupce rozhodne, zda bude řízení zastaveno pro nedostatek důkazů, nebo zda bude proti Vám podána obžaloba.
 • Odkaz se otevře v novém okně.Předběžné projednání obžaloby: Při předběžném projednání obžaloby soud přezkoumá obžalobu a rozhodne, zda řízení bude zastaveno nebo vedeno dále. Pokud soud považuje s ohledem na důkazy ve spise odsouzení za pravděpodobné, zahájí hlavní řízení.
 • Hlavní řízení: V hlavním řízení soud připraví hlavní líčení a toto dále vede. Skutek, který je předmětem obžaloby, je v ústním řízení přezkoumáván s ohledem na dostupné důkazy (svědci, listiny atd.). Také vy máte možnost popsat skutek, který je předmětem obžaloby, z vašeho pohledu, resp. se k němu vyjádřit. Pokud se podezření potvrdí, budete odsouzen k určitému trestu. Pokud se podezření nepotvrdí, budete zproštěn obžaloby. Během určitých lhůt můžete proti odsuzujícímu rozsudku podat opravný prostředek. V odvolacím řízení je vyšším soudem znovu provedeno hlavní líčení. V dovolacím řízení se rozsudek přezkoumává pouze s ohledem na právní vady.

Z tohoto postupu existují výjimky. Nejdůležitějšími jsou Odkaz se otevře v novém okně.řízení o trestním příkazu, Odkaz se otevře v novém okně.zastavení řízení a Odkaz se otevře v novém okně.zkrácené řízení.

Podrobnosti k jednotlivým úkonům v trestním řízení a k vašim právům naleznete na informačních stránkách. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a slouží pouze k orientaci.

Úloha Evropské komise

Prosím vezměte na vědomí, že Evropská komise nemá žádnou funkci v trestním řízení v členských státech a nemůže Vám pomoci, pokud byste si chtěli stěžovat.

Klikněte na níže uvedené odkazy. Naleznete tam informace, které hledáte.

Odkaz se otevře v novém okně.1 – Vysvětlení

Odkaz se otevře v novém okně.2 – Jak získáte radu advokáta

Odkaz se otevře v novém okně.3 – Moje práva během přípravného řízení

 • Výslech obviněného
 • Zjištění osobních a biometrických údajů
 • Prohlídka / odnětí věci / odposlech
 • Zadržení
 • Vyšetřovací vazba
 • Obžaloba

Odkaz se otevře v novém okně.4 – Moje práva v řízení před soudem

Odkaz se otevře v novém okně.5 – Moje práva po skončení hlavního líčení

Odkaz se otevře v novém okně.6 – Dopravní delikty a méně závažné přečiny

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád (německy) (Odkaz se otevře v novém okně.anglické znění)

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Zastavení řízení (1)

Řízení může být zastaveno ve všech jeho fázích. Může jej zastavit buď státní zastupitelství, nebo – po podání obžaloby – soud. Existuje celá řada možností, jak zastavit řízení. V praxi jsou nejdůležitější tyto:

Řízení může být předběžně zastaveno např. proto, že jste delší dobu nepřítomen. K zastavení řízení dojde také tehdy, pokud vyšetřování nedala dostatečný podnět k podání obžaloby. V takovém případě však státní zastupitelství může vyšetřování kdykoli obnovit (až do okamžiku promlčení), např. pokud se objeví nové důkazy.

Řízení lze však také zastavit definitivně. To je možné v případě přečinů, u kterých je zavinění považováno za malé a neexistuje veřejný zájem jej stíhat. Zastavení řízení může být také podmíněno splněním určité povinnosti, např. zaplacením určité peněžní částky či vykonáním určitého příkazu (jako je např. účast na školení o bezpečnosti v dopravě).

Zvláštní způsob řízení: trestní příkaz (2)

V případě přečinu může státní zastupitelství na konci přípravného řízení vydat trestní příkaz (Strafbefehl) namísto toho, aby u soudu písemně požádalo o obžalobu. Pokud soud považuje důkazy, které jsou obsaženy ve spise, za postačující, vydá trestní příkaz. V trestním příkazu stručně popíše trestný čin a stanoví určitý trest. Pokud se proti trestnímu příkazu neodvoláte, má platnost jako pravomocný rozsudek.

Právní důsledky, které lze prostřednictvím trestního příkazu přikázat, jsou omezené. Jako trest se nejčastěji ukládá peněžitý trest. Také může být vysloven zákaz řízení. Pokud máte obhájce, lze uložit trest odnětí svobody, ovšem pouze v délce trvání do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu.

V případě, že podáte odpor, máte dvě možnosti:

Pokud trestní příkaz stanoví peněžitý trest, můžete odpor omezit na výši denních sazeb. O této věci může soud rozhodnout s vaším souhlasem a se souhlasem státního zastupitelství, aniž by ji projednal v hlavním líčení.

Pokud odpor neomezíte, bude nařízeno hlavní líčení. Nemusíte se osobně dostavit, může vás zastupovat advokát. Ani svědkové se nemusí osobně dostavit. Protokoly z výslechu svědků mohou být s vaším souhlasem přečteny v případě, že se hlavního líčení účastníte osobně.

Na konci rozhodne soud vynesením rozsudku. Při projednávání věci není soud vázán trestem obsaženým v trestním příkazu. V mezích trestního rámce smí soud také uložit trest vyšší.

Zkrácené řízení (3)

Pokud jsou skutkové okolnosti jednoduché a důkazy jasné, může státní zastupitelství u soudu také požádat o zkrácené řízení. K takovým řízením se např. přistupuje tehdy, pokud nemáte v Německu bydliště a existuje obava, že byste se k soudnímu jednání, konanému k pozdějšímu datu, nedostavil.

Pokud státní zastupitelství takovou žádost podá, soud ve vaší věci ihned nebo v krátké lhůtě svolá hlavní líčení. V tomto případě – na rozdíl od obžaloby – není zapotřebí rozhodnutí o zahájení hlavního řízení. V rámci zrychleného řízení se obžaloba předběžně neprojednává.

V případě zkráceného řízení lze odmítnout návrhy na získání důkazů za zjednodušených podmínek.

Výše trestu, který lze v tomto řízení uložit, je kromě toho omezená. Soud může rozhodnout pouze o peněžitém trestu nebo o trestu odnětí svobody, ovšem pouze v délce trvání do jednoho roku. Mimo to vám soud může odebrat řidičské oprávnění.

Nutná obhajoba (4)

Pokud jste podezřelý ze spáchání trestného činu a můžete očekávat trest odnětí svobody v délce trvání více než jednoho roku, pokud jste ve vyšetřovací vazbě nebo se z jiných důvodů nemůžete sám obhajovat, má soud povinnost ustanovit vám obhájce, pokud ještě žádného nemáte. V případě Odkaz se otevře v novém okně.zrychleného řízení vám bude obhájce ustanoven z moci úřední, pokud lze očekávat trest odnětí svobody v délce trvání šesti měsíců. Soud má povinnost přidělit vám obhájce bez ohledu na Vaše finanční poměry.

O tom, který advokát Vám bude přidělen jako ustanovený obhájce, rozhoduje soud. Soud vám však má umožnit, abyste si pro ustanovení obhájce z moci úřední advokáta sám zvolil a uvedl jeho jméno soudu. Pokud soudu žádného advokáta neuvedete, vybere vám advokáta soud.

Změnit ustanoveného obhájce je možné pouze ve výjimečných případech. Můžete však pověřit jiného advokáta, kterého si sám vyberete; v takovém případě pak musíte pravidelně rušit přidělení ustanoveného obhájce. Pokud nebude vysloven zprošťující výrok a náklady řízení tedy nepřevezme stát, musíte vámi zvoleného obhájce sami zaplatit.

Údaje o vyšetřováních / obžalobách / odsouzeních (5)

Jaké údaje se uchovávají?

Údaje o vyšetřovacím řízení ukládá policie ve vlastních databázích.

Během probíhajícího vyšetřovacího řízení a po jeho ukončení uchovává údaje také státní zastupitelství. Mimo to se údaje o vyšetřovacím řízení uchovávají v příslušném centrálním rejstříku státního zastupitelství. Pro vymazání údajů existují určité lhůty, které upravuje zákon.

Pravomocná odsouzení se zapisují do Odkaz se otevře v novém okně.spolkového ústředního rejstříku trestů. Údaje budou zapsány bez ohledu na to, zda s tím souhlasíte. Po stanovené době budou údaje o odsouzení vymazány, pokud mezitím nedošlo k novým odsouzením. Tato doba se určuje podle délky vysloveného trestu.

Jaké údaje se zjišťují v trestním řízení a kdy?

Policie a státní zastupitelství mohou kdykoli využít svých databází. Vy sami nemáte ke Odkaz se otevře v novém okně.spolkovému ústřednímu rejstříku přístup. Pro přípravu hlavního líčení si soud vyžádá výpis z rejstříku.

Jsou tyto údaje důležité pro vyšetřovací řízení?

Pokud se zjistí vyšetřovací řízení v minulosti, musí státní zastupitelství tuto skutečnost zohlednit, např. při zkoumání možnosti zastavit řízení podle §§ 153, 153a německého trestního řádu.

Jsou tyto údaje důležité pro odsouzení?

Zákon stanoví, že dřívější odsouzení, která jsou obsažena ve spolkovém centrálním rejstříku, lze konstatovat v hlavním líčení. Pokud byla zjištěna předchozí odsouzení, může to mít negativní vliv na výměru trestu. Údaje, které uchovává pouze státní zastupitelství a policie, se v případě odsouzení nesmí při výměře trestu zohlednit.

Jak zjistím, jaké údaje se ohledně mé osoby uchovávají, a jak můžu takovému uchování údajů zabránit?

Jaké údaje se o vás uchovávají, zjistíte tak, že požádáte o informace příslušné orgány, která údaje zapisují.

Orgán, který uchovává vaše osobní údaje, můžete požádat o jejich výmaz. Pokud výmaz odmítne, můžete požádat o přezkoumání soud.

Další informace

Právní ustanovení o spolkovém centrálním rejstříku trestů naleznete na těchto internetových stránkách: Odkaz se otevře v novém okně.zákon o spolkovém ústředním rejstříku; uchovávání dat vyšetřujícím státním zastupitelstvím upravuje §§ 483 ff. německého trestního řádu (Strafprozessordnung); centrální rejstřík řízení státního zastupitelství (zentrale staatsanwaltschaftliche Verfahrensregister) upravuje § 492 odst. 1 německého trestního řádu (Odkaz se otevře v novém okně.trestní řád) a přesněji jej určuje toto Odkaz se otevře v novém okně.nařízení. Právní úpravu údajů z policejních spisů obsahuje zákon o Spolkovém kriminálním úřadu Odkaz se otevře v novém okně.zákon o Spolkovém kriminálním úřadu a řada zákonů o policii spolkových zemí.

Opravné prostředky ve vyšetřovacím řízení (6)

Opatření přijatá ve vyšetřovacím řízení máte právo napadnout. Můžete využít tyto opravné prostředky: podat stížnost na služební dohled ((Dienstaufsichts-)Beschwerde) nebo návrh na soudní rozhodnutí (Antrag auf gerichtliche Entscheidung).

Proti rozhodnutí soudu můžete podat stížnost (Beschwerde).

Pokud policie nebo státní zastupitelství přijaly určité opatření, aniž by to nařídil soudce, máte možnost nechat dané opatření dodatečně přezkoumat soudem. Pokud podáte odpor proti zabavení věci, bude věc předložena soudci, aniž byste o to musel požádat.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

2 – Jak získáte radu od advokáta

Pokud se vás nějakým způsobem týká trestní řízení, může být popř. výhodou vyžádat si nezávislou právní radu. Na těchto informačních stránkách se dozvíte, kdy a za jakých podmínek máte právo na obhajobu ze strany advokáta. Dále se dozvíte, jak najdete advokáta a jak můžete uhradit náklady s ním spojené, pokud si advokáta nemůžete dovolit.

Jak najdete advokáta?

Pokud se dozvíte, že je proti vám vedeno vyšetřování, protože jste podezřelý ze spáchání trestného činu, můžete např. přes internet nalézt advokáty, kteří se specializují na trestní právo, tj. advokáty se specializací na trestní právo. Každý advokát zapsaný v Německu je oprávněný vystupovat jako obhájce v trestních věcech. Pokud je věc naléhavá, protože vám hrozí, že budete zatčen nebo u vás bude provedena prohlídka, můžete ve většině regionů Německa nalézt obhájce v trestních věcech prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.linky tísňového volání, jež funguje 24 hodin denně. Pokud jsou pro vás důležitá kritéria, jako jsou znalosti cizích jazyků či blízkost bydliště, můžete využít Odkaz se otevře v novém okně.vyhledávací služby pracovního sdružení trestní právo (Arbeitsgemeinschaft Strafrecht) Svazu německých advokátů (Deutscher Anwaltverein) nebo vyhledávacích stránek regionálních advokátních komor. Od 1. ledna 2010 se sestavují regionální seznamy advokátů, kteří jsou ochotni převzít Odkaz se otevře v novém okně.nutnou obhajobu. Informace o tom, kde takové seznamy naleznete a jak jsou přístupné, získáte prostřednictvím místních advokátních komor (mj. také Odkaz se otevře v novém okně.zde).

Pokud jste byl zatčen nebo jste ve Odkaz se otevře v novém okně.vyšetřovací vazbě, nemáte k takovým zdrojům informací přístup. Policie má povinnost vydat vám na požádání seznam advokátů nebo telefonní seznam. Policie má k dispozici rovněž Odkaz se otevře v novém okně.telefonní čísla linek tísňového volání. Pokud vám policie neumožní kontakt s advokátem, měl byste tuto skutečnost bezpodmínečně sdělit soudu, až před něj budete předveden. Také soudy mají k dispozici seznamy advokátů, kteří jsou ochotni převzít Odkaz se otevře v novém okně.nutnou obhajobu.

Kdo musí uhradit náklady na advokáta?

Náklady na advokáta musí uhradit stát, pokud budete zproštěn obžaloby. Pokud bude řízení Odkaz se otevře v novém okně.zastaveno ve fázi přípravného řízení nebo pokud budete uznán vinným, musíte tyto náklady uhradit sám.

I v případě, že máte pouze malý nebo žádný příjem, nebude vám v trestním řízení zpravidla poskytnuta žádná státní finanční podpora. Pouze pokud jde o první poradenský rozhovor, můžete u okresního soudu, který je příslušný pro místo vašeho bydliště, zažádat o Odkaz se otevře v novém okně.poradenskou pomoc.

Úhrada nákladů na advokáta je zvláštně upravena v případě Odkaz se otevře v novém okně.nutné obhajoby. Pokud jde o nutnou obhajobu, advokáta platí nejprve stát. Advokát jako obhájce stanovený z úřední povinnosti ovšem obdrží honorář, který je určen zákonem a je nižší než honorář, jenž by advokát mohl požadovat v případě, že neobhajuje jako stanovený obhájce. Upozorňujeme vás, že pokud budete uznán vinným, budou vám náklady na nutnou obhajobu vyúčtovány po skončení řízení. Za předpokladu, že toho jste schopen, pak v takovém případě musíte státu splatit náklady na advokáta a kromě toho musíte advokátovi zaplatit náklady, které by mohl požadovat v případě, že by nešlo o nutnou obhajobu.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

3 – Vaše práva během přípravného řízení

Na těchto informačních stránkách naleznete informace o přípravném řízení. Přípravné řízení je zahájeno prvním vyšetřováním orgánů činných v trestním řízení a je ukončeno podáním obžaloby nebo zastavením řízení ze strany státního zástupce.

V jakých fázích probíhá vyšetřování v trestní věci?

Orgány činné v trestním řízení (státní zástupce nebo policie) proti vám zahájí přípravné řízení, pokud existuje konkrétní podezření, že jste spáchal trestný čin. Účelem přípravného řízení je objasnit, zda je podezření vůči vám důvodné či nikoli. Proto se musí vyšetřit i okolnosti, které jsou pro vás polehčující. Pokud státní zástupce považuje podezření za důvodné, podá obžalobu (nebo navrhne Odkaz se otevře v novém okně.trestní příkaz).

Policie a státní zástupce mohou v rámci vyšetřování přijmout různá opatření. Jaká opatření použijí a kdy, závisí na konkrétním případě. Můžete být například ihned po činu zatčen. Po zatčení může následovat vyšetřovací vazba.

Ohledně opatření přípravného řízení, která vás omezují, se můžete – i dodatečně – obrátit na soud.

Orgány činné v trestním řízení mohou popř. nahlédnout do údajů o dřívějších přípravných řízeních a odsuzujících rozsudcích. Podrobnější vysvětlení naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Vaše práva během vyšetřování

Během celého přípravného řízení máte právo využít právní pomoci advokáta. Informace o tom, kde najdete advokáta a jaké náklady jsou s ním spojené naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde. Pokud neovládáte německý jazyk, musí vám být na žádost přidělen tlumočník, abyste se se svým obhájcem domluvil .

Nemáte právo nahlédnout do spisu. Informace ze spisů vám však mohou být sděleny v případě, že tím nebude ohroženo vyšetřování nebo to nebude v rozporu s právem třetích stran. Po ukončení vyšetřování musí být Vašemu obhájci umožněno nahlédnout do spisu. Dříve je to možné pouze v případě, že tím nebude ohrožen účel vyšetřování.

Informace o Vašich právech, jež máte v případě, že proti vám bude v rámci vyšetřování přijato některé z následujících opatření, naleznete v přílohách:

Jsem příslušník jiného státu, jaký to má vliv na přípravné řízení?

V zásadě platí, že v době, kdy přípravné řízení v trestní věci probíhá, smíte opustit Německo. Jiná je situace pouze tehdy, že jste byl zatčen nebo byl zrušen příkaz k vzetí do vazby a vám bylo např. uloženo, že bez souhlasu soudu nesmíte opustit místo bydliště.

Pokud víte, že proti vám probíhá přípravné řízení, měl byste zajistit, aby vás státní zástupce a soud mohli zastihnout poštou.

Během přípravného řízení se můžete kdykoli obrátit na konzulární úřad vaší země původu.

Výslech obviněného (1)

Pokud jste podezřelý ze spáchání trestného činu, policie nebo státní zástupce vás ohledně tohoto obvinění vyslechnou, aby vám poskytly právo na slyšení. V určitých případech můžete být na žádost státního zástupce vyslechnut také soudcem.

Co musím udělat, když budu předvolán k výslechu?

Pokud vás předvolají k výslechu státní zástupce nebo soud, musíte se dostavit. Pokud se k výslechu nedostavíte, můžete být předveden nedobrovolně. Pokud vás k výslechu předvolá policie, nemáte povinnost se dostavit.

Co mi bude vysvětleno před zahájením výslechu?

Před zahájením výslechu vám musí být vysvětleno, z jakého činu jste podezřelý a jaká trestní ustanovení jste údajně porušil. Musíte být rovněž poučen o tom, že máte právo nevypovídat, že ještě před výslechem můžete konzultovat svého obhájce a můžete požádat o dokazování ve svůj prospěch.

Bude mi přidělen tlumočník, pokud neovládám řeč?

Pokud dostatečně neovládáte německý jazyk, bude přizván tlumočník, který je pro vás zdarma. Tlumočník je přítomen během celého výslechu a tlumočí otázky, Vaše odpovědi a překládá písemný protokol Vašeho výslechu.

Mohu mluvit se svým advokátem?

Jako podezřelý smíte kdykoli (i před samotným výslechem) mluvit se svým Odkaz se otevře v novém okně.obhájcem, a to buď sám, nebo v přítomnosti tlumočníka. Pokud vás vyslýchá státní zástupce nebo soudce, smí být Váš advokát přítomen, nikoli však, pokud vás vyslýchá policie.

Budou mi kladeny otázky? Mám vypovídat?

Nejpozději před ukončením vyšetřování vás musí vyslechnout policie nebo státní zástupce. Výjimkou je případ, kdy bylo řízení zastaveno. V jednoduchých věcech vám otázky mohou být položeny písemně.

Při výslechu (i písemném) máte povinnost uvést údaje o své osobě. Jedná se o křestní jméno, příjmení, rodné příjmení, místo a den narození, rodinný stav, zaměstnání, adresa bydliště a státní příslušnost.

Nemusíte se ovšem vyjadřovat k obvinění a uvádět údaje týkající se věci. O tom, zda budete vypovídat a v jakém rozsahu, rozhodujete – popř. po poradě se svým obhájcem – sám.

Co se stane, když vypovím skutečnosti, které mi ve věci přitíží?

Vše, co uvedete při výslechu, bude zapsáno do protokolu. Pokud vypovíte skutečnosti, které vám přitíží, bude o tom informován také soud, který bude daný trestný čin posuzovat po vznesení obžaloby. I v případě, že později nebudete vypovídat nebo svou výpověď odvoláte, může příslušný soud při posouzení věci zohlednit údaje, které jste uvedl dříve.

Budu při výslechu informován o stavu vyšetřování?

Co vám orgán činný v trestním řízení o stavu vyšetřování sdělí, je na jeho posouzení. Není ovšem dovoleno vás klamat.

Jaké metody se nesmějí při výslechu použít?

Při výslechu nesmíte být mučen či jinak fyzicky ovlivňován. Nesmí vám být vyhrožováno a nesmí vám být slíbena jakákoli právně nepřípustná výhoda. Výpověď, ke které došlo v rozporu s těmito zákazy, se nesmí použít, i kdybyste s tím souhlasil.

Další informace

Ustanovení upravující výslech naleznete v §§ 136, 136 a, 163 a německého Odkaz se otevře v novém okně.trestního řádu.

Zjištění osobních a biometrických údajů / tělesná prohlídka / odběr krve atd. (2)

Odkazy na opravné prostředky proti těmto opatřením naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Co znamená zjištění osobních a biometrických údajů (erkennungsdienstliche Behandlung, ED-Behandlung)? Kdy se provede?

Zjištění osobních a biometrických údajů znamená nejprve identifikační opatření, s jejichž pomocí má být v zahájeném trestním řízení dokázána Vaše vina či nevina. Za tímto účelem smíte být vyfotografován, mohou vám být odebrány otisky prstů a dlaní nebo zaznamenány zvláštní tělesné znaky, např. tetování.

Zjištění osobních a biometrických údajů pro účely trestního řízení smí nařídit soud, státní zástupce a policie. Zpravidla je provádí policie.

Zjištění osobních a biometrických údajů může být provedeno i proti Vaší vůli. Policie vás např. může držet a natáhnout Vaše paže a prsty, aby mohla odebrat otisky prstů.

Může být zjištění osobních a biometrických údajů provedeno i tehdy, když to není aktuálně nutné (například proto, že už je jednoznačně jasné, že jsem pachatel)?

Zjištění osobních a biometrických údajů je přípustné i pro účely budoucích trestních řízení; v takovém případě neslouží k usvědčení v zahájeném trestním řízení, nýbrž k preventivnímu shromáždění identifikačních znaků pro objasnění v rámci jiných, budoucích trestních řízení. Musí proto existovat důvody k domněnce, že proti vám budou pravděpodobně vedena trestní řízení i v budoucnu.

Může být provedena tělesná prohlídka?

Aby bylo možné zjistit skutečnosti, které jsou pro trestní řízení důležité jako důkazní materiál, smí být nařízena tělesná prohlídka.

V případě jednoduché tělesné prohlídky, kterou provádí policie, se zjišťují tělesné vlastnosti nebo se zjišťuje, zda se ve Vašich přirozených tělesných otvorech nenachází cizí předměty. Pokud by se tato prohlídka měla dotknout Vašeho pocitu studu, bude provedena osobou stejného pohlaví či lékařem/lékařkou. Před prohlídkou máte být upozorněn na to, že na žádost má být povolena osoba, které důvěřujete, a že v případě oprávněného zájmu máte právo zvolit si, jaké pohlaví má mít osoba provádějící prohlídku. Prohlídku musíte strpět, je však zakázáno vás nutit k tomu, abyste se na ní aktivně podílel.

Smí mi být odebrána krev, jiné tělesné tekutiny či vzorky DNA (např. z vlasů či slin)?

Krev či jiné tělesné tekutiny vám smějí být odebrány například za účelem prokázání alkoholu v krvi nebo pro účely molekulárně genetického vyšetření, které porovnává Váš identifikační vzorek DNA se stopami nalezenými na místě činu. Tyto zákroky smí provádět pouze lékař, nikoli policie. Odebrané vzorky se musí zničit, pokud již nejsou pro trestní řízení potřebné. Identifikační vzorek DNA však smí být uchován v rejstříku v případě, že existuje důvod k domněnce, že proti vám budou vedena trestní řízení i v budoucnu z důvodu spáchání závažného trestného činu.

Pokud tělesnou prohlídku či analýzu DNA odmítnete, musí ji nařídit soud. Hrozí-li prodlení, tedy v neodkladném případě, může prohlídku nařídit také státní zástupce a policie. Nařízení o prohlídce může být provedeno i proti Vaší vůli.

Další informace

Zjištění osobních a biometrických údajů upravuje § 81b, tělesnou prohlídku a odběr krve §§ 81a a 81d, analýzu DNA §§ 81e, 81fa 81g německého Odkaz se otevře v novém okně.trestního řádu.

Prohlídka / odnětí věci / odposlech (3)

Odkazy na opravné prostředky proti těmto opatřením naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Smí být prohledán můj byt, kancelář či auto atd.?

Pokud jste podezřelý ze spáchání trestného činu, státní zástupce a policie smějí prohledat Váš byt, jiné prostory i Vaše auto, je-li podezření, že se zde nacházejí důkazy. Prohlídka se smí vykonat i v případě, že máte být zatčen.

Prohlídku musí zásadně nařídit soud. Hrozí-li prodlení, tedy v neodkladném případě, může prohlídku nařídit také státní zástupce a policie.

Prohlídce smíte být přítomen. Přítomnost u prohlídky smíte dovolit i svému obhájci. Pokud prohlídce není přítomen ani soudce ani státní zástupce, měli by k ní být přizváni, pokud možno, dva obecní úředníci. Můžete se však jejich přítomnosti vzdát. Pokud o to požádáte, musí vám být po ukončení prohlídky vydán spis, ve kterém je uveden důvod prohlídky a trestný čin, ze kterého jste obviněn.

Smějí mi být odňaty věci, které mi patří?

Orgány činné v trestním řízení mohou zajistit předměty v případě, že jsou důležité jako důkazy. Pokud tyto předměty nevydáte dobrovolně, mohou vám být odňaty. Odnětí věci musí zásadně nařídit soud. Hrozí-li prodlení, tedy v neodkladném případě, smí odnětí nařídit také státní zástupce nebo policie. Proti tomuto nařízení můžete kdykoli (tj. i po ukončení prohlídky) podat opravný prostředek k soudu.

Pokud budou při prohlídce zajištěny či odňaty věci, musí vám být na požádání předán seznam těchto předmětů.

Smí mi být odňat i řidičský průkaz?

Řidičské oprávnění vám smí být předběžně odebráno v případě, že existují vážné důvody k domněnce, že vám soud v pozdějším rozsudku ve věci trestného činu v dopravě toto řidičské oprávnění odebere. Tak je tomu zpravidla v případě, že jste trestný čin spáchal v souvislosti s řízením motorového vozidla a tím jste prokázal, že nejste způsobilý k řízení motorových vozidel. Předběžné odebrání řidičského oprávnění soudem platí jako potvrzení dřívějšího odnětí řidičského průkazu soudem. Hrozí-li prodlení, policie nebo státní zástupce vám smějí odejmout řidičský průkaz v případě, že existují závažné důvody pro to, aby vám bylo řidičské oprávnění odebráno.

Smím být odposloucháván?

Vaše telekomunikace (např. prostřednictvím telefonu) a rozhovory, které vedete ve svém bytě, smějí být při splnění přísných zákonných podmínek sledovány a zaznamenávány; předpokladem ovšem je, že jste podezřelý ze spáchání závažného, popř. zvlášť závažného trestného činu. Obě opatření musí nařídit soud. Hrozí-li prodlení, tedy v neodkladném případě, smí sledování telekomunikace nařídit také státní zástupce. O opatřeních sledování musíte být dodatečně informován.

Další informace

Prohlídku a odnětí věci upravují §§ 102 ff., 94 ff., předběžné odebrání řidičského oprávnění (odnětí řidičského průkazu) § 111a odposlech §§ 100a ff. německého Odkaz se otevře v novém okně.trestního řádu.

Zadržení (4)

Státní zástupce a policie vás mohou předběžně zadržet v případě, že budete po spáchání trestného činu zadržen ještě na místě činu nebo že zde budete pronásledován a bude existovat podezření, že chcete uprchnout. Hrozí-li prodlení, tedy v neodkladném případě, může vás státní zástupce a policie předběžně zadržet v případě, že existují podmínky pro zatýkací rozkaz. Tak je tomu v případě, že jste důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu a existuje konkrétní důvod vazby. V okamžiku zadržení již mohl být zatýkací rozkaz vydán nebo musí být ještě vydán soudcem na návrh státního zástupce.

Zadržení je možné také tehdy, pokud určité vyšetřovací úkony mají být provedeny proti vaší vůli, např. výslech obviněného nebo Odkaz se otevře v novém okně.tělesná prohlídka.

Když budu zatčen, bude mi sdělen důvod?

Ano, v každém případě. Pokud byl proti vám vydán zatýkací rozkaz, musí vám být při zatčení předán jeho opis.

Jak dlouho smím být zadržován?

Pokud je důvodem zadržení zatýkací rozkaz, který již byl vydán či se o něj má zažádat, platí tyto lhůty.

V případě, že jste byl zadržen, aby bylo možné provést proti vaší vůli vyšetřovací úkony, musí být tato opatření provedena bez většího prodlení a vy musíte být následně propuštěn. Přípustná délka zadržení závisí na konkrétním případě. Zadržení však nesmí trvat déle než do konce dne následujícího po dni zadržení.

Ukáže-li se, poté co jste byl zadržen, že jste ještě nevykonal trest odnětí svobody, který vám byl uložen v minulosti, můžete být po zadržení předán do výkonu trestu.

Smím někoho kontaktovat?

V případě, že budete zadržen, máte právo kdykoli kontaktovat obhájce vaší volby. Pokud to nemaří účel vyšetřování, můžete informovat příbuzného nebo osobu, které důvěřujete. Můžete rovněž požádat o to, aby byl informován konzulární úřad vaší země původu, a můžete mu zaslat zprávu.

Může přijít lékař, pokud ho budu potřebovat?

Máte právo požadovat vyšetření lékařem vaší volby.

Co je to evropský zatýkací rozkaz a jak ho mohu napadnout?

Účelem evropského zatýkacího rozkazu je zadržení osoby hledané v EU a její předání k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu odnětí svobody či jiného opatření omezujícího osobní svobodu. Jestliže byl evropský zatýkací rozkaz proti vám vydán, můžete být v některém z členských států zadržen a předán do členského státu, který rozkaz vydal.

Pokud budete na základě evropského zatýkacího rozkazu zadržen v Německu, nejprve vás ohledně ohledně osobních poměrů a možných námitek k vydání vyslechne nejbližší okresní soud (Amtsgericht). O vašich námitkách rozhodne vrchní soud (Oberlandesgericht).

V každé fázi řízení máte právo požádat o právní pomoc.

Souhlasíte-li se svým vydáním, bude vydání neprodleně provedeno (tzv. zkrácené vydávací řízení). Kromě toho budete poučen o tom, že se můžete zříci zásady speciality. Pokud tak učiníte, můžete být ve státě, který vydal zatýkací rozkaz, stíhán i za jiný trestný čin, který není předmětem evropského zatýkacího rozkazu. Souhlas se zkráceným vydávacím řízením a/nebo se zřeknutím se zásady speciality nelze vzít zpět.

Pokud souhlas nedáte, vrchní soud do 60 dnů rozhodne, zda je vydání přípustné a lze jej povolit. Opravný prostředek v tomto případě neexistuje.

Podrobnější informace naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde a Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Vyšetřovací vazba (5)

Kdy musím být informován o zatýkacím rozkazu?

Pokud jste byl zadržen na základě zatýkacího rozkazu, musí vám být daný zatýkací rozkaz předán při zatčení. Pokud jste byl předběžně zadržen, musíte být předveden před soud nejpozději den po zadržení. Jestliže soud proti vám zatýkací rozkaz vydá, informuje vás o tom. Pokud soud zatýkací rozkaz nevydá, musíte být propuštěn na svobodu.

Kdy budu vzat do vyšetřovací vazby?

Vyšetřovací vazbu lze nařídit, pokud jste vážně podezřelý ze spáchání trestného činu a existuje důvod pro vazbu. Důvodem pro vazbu může být spáchání zvlášť závažného trestného činu, útěk, riziko útěku, riziko opakování trestné činnosti a riziko maření vyšetřování, např. tím, že zničíte důkazy či se pokusíte působit na svědky. Riziko útěku lze předpokládat, pokud nemáte trvalé bydliště, nejste ve stálém pracovním poměru a nemáte úzké sociální vazby.

Jak se mohu bránit proti příkazu k předání do vyšetřovací vazby?

Proti příkazu k předání do vyšetřovací vazby můžete podat stížnost, o které rozhodne další nadřízený soud. Namísto podání stížnosti můžete požádat o přezkum důvodnosti vazby, který provede soud, jenž vydal zatýkací rozkaz. Pokud však požádáte o přezkum důvodnosti vazby, nemůžete zároveň podat stížnost.

Jak dlouho musím zůstat ve vyšetřovací vazbě?

Vyšetřovací vazba může trvat až do konce trestního řízení. Můžete být propuštěn dříve, pokud bude zatýkací rozkaz zrušen nebo bude od výkonu vyšetřovací vazby upuštěno. Od výkonu vazby může být upuštěno mj. pod podmínkou, že složíte peněžní záruku nebo se budete pravidelně hlásit na policii.

Doba výkonu vazby smí přesáhnout šest měsíců pouze za určitých podmínek, které musí přezkoumat z moci úřední státní zástupce a soud (vyšetřování je obzvláště obtížné nebo rozsáhlé nebo existuje jiný důležitý důvod).

Co mi bude řečeno při zatčení?

Pokud jste byl zadržen, musíte být v jazyce, kterému rozumíte, poučen o tom, že

 • musíte být bezodkladně, nejpozději den po zadržení, předveden před soud,
 • máte právo vyjádřit se k obvinění a ohledně věci nevypovídat,
 • máte právo požádat o zjišťování důkazu a právo ohledně věci nevypovídat,
 • můžete kdykoli, také již před výslechem, konzultovat obhájce vaší volby,
 • máte právo požadovat vyšetření lékařem vaší volby a
 • pokud to nemaří účel vyšetřování, můžete informovat příbuzného nebo osobu, které důvěřujete.

Musíte být upozorněn, že můžete požádat o bezplatné přizvání tlumočníka a o informování konzulárního úřadu vaší země původu, kterému můžete rovněž zaslat zprávu. Kromě toho musíte být při výslechu, který vede soud, upozorněn na přitěžující okolnosti. Musíte mít možnost vyvrátit důvody podezření a vazby a uplatnit skutečnosti, které mluví ve váš prospěch. Rovněž musíte být poučen o tom, že máte právo podat stížnost na vzetí do vazby a právo na přezkoumání důvodnosti vazby.

Mohu ve vazbě přijímat návštěvy, dostávat poštu, nosit vlastní oblečení atd.?

Možnost přijímat během vyšetřovací vazby návštěvy a poštu v zásadě existuje. Mohou vám však být uložena omezení. Může být například nařízeno, že příjímání návštěv a telekomunikace musí být schváleno. Může být nařízeno, že vaše návštěvy, telekomunikace, korespondence a balíky budou kontrolovány nebo že předávání předmětů během návštěv musí být schváleno. Proti tomu můžete podat stížnost. Písemný a ústní kontakt s vaším obhájcem je vám naopak zásadně bez omezení dovolen. Výkon vyšetřovací vazby upravují v jednotlivých spolkových zemích různé zákony.

Obžaloba (6)

Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu či u příslušného soudu navrhne Odkaz se otevře v novém okně.trestní příkaz. V opačném případě zastaví řízení. Státní zástupce ve spisu obžaloby shrne, z jakého činu jste obviněn, jaký trestní zákon jste údajně porušil a jaké existují důkazy v této věci.

Co to znamená, když mi soud zašle obžalobu?

Soud v rámci předběžného projednání obžaloby přezkoumá, zda proti vám zahájí hlavní řízení. Seznámí vás s obžalovacím spisem a zároveň vás vyzve, abyste během stanovené lhůty vysvětlil, zda mají být zjišťovány další polehčující důkazy či zda hodláte vznést proti zahájení hlavního řízení námitky.

V rámci zkráceného přípravného řízení je obžaloba upravena jinak. Příslušné informace naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Co mohu udělat, když nerozumím obžalobě, protože nemluvím německy?

Pokud obdržíte obžalobu, která je sepsána v jazyce, jemuž nerozumíte, můžete požádat o to, aby vám byla bezplatně přeložena a znovu předána.

Co mohu udělat, když považuji obžalobu za chybnou?

Během určité lhůty, kterou stanoví soud, můžete sdělit, proč obžalobu považujete za nesprávnou. Můžete také požádat o to, aby byly zjištěny důkazy, které jsou pro vás podle vašeho názoru polehčující.

Může soud obžalobu také odmítnout?

Pokud se soud domnívá, že na základě obžalovacího spisu zřejmě nebudete odsouzen, odmítne hlavní řízení zahájit (například proto, že důkazy považuje za nedostatečné). Proti tomu rozhodnutí může státní zástupce ihned podat stížnost.

Může být obžaloba před hlavním líčením změněna?

Dokud soud nepřipustí obžalobu pro hlavní líčení, může ji státní zástupce vzít zpět a změnit. Nové důkazy může v každém případě předkládat v průběhu celého trestního řízení.

Mohu být obžalován kvůli trestnému činu, kvůli kterému proti mně již byla podána obžaloba v jiném členském státě?

Obžaloba podaná v jiném členském státě nebrání podání obžaloby v Německu. Pouze v případě, že jste již byl ve stejné věci odsouzen, nebudete již opětovně trestně stíhán.

Budu informován o svědcích, kteří proti mně vypovídali, a o důkazech, které proti mně byly předloženy?

Státní zástupce v obžalobě uvede důkazy, které mají doložit obvinění. Váš obhájce může nahlédnout do spisů nejpozději po ukončení vyšetřování a před vznesením obžaloby. Vy můžete ze spisů obdržet informace a jednotlivé opisy.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 – Vaše práva v řízení před soudem

Státní zástupce zašle obžalobu soudu a soud v rámci předběžného projednání obžaloby rozhodne, zda zahájí hlavní řízení, tj. uskuteční líčení či nikoli.

Připustí-li soud obžalobu k líčení, je hlavní řízení zahájeno hlavním líčením. Hlavní líčení může trvat jeden či více dní. Obžalobu lze také projednat ve Odkaz se otevře v novém okně.zkráceném řízení, které je upraveno zvláštními ustanoveními.

Jak probíhá hlavní líčení?

Nejprve se zjistí, kdo se dostavil (státní zástupce, vy a popř. váš obhájce, svědkové, znalec). Svědkové poté musí čekat mimo soudní síň.

Budou vám položeny otázky týkající se osobních údajů. Musíte uvést jména, adresu, místo a datum narození, státní příslušnost, rodinný stav a zaměstnání. Nemusíte uvádět výši svého příjmu.

Poté bude přečtena obžaloba.

Dostanete příležitost vyjádřit se k obvinění. Nemusíte se vyjádřit, máte právo nevypovídat. Pokud nebudete vypovídat, soud z toho nesmí vyvodit závěry, které by byly ve váš neprospěch. Následně budou prováděny důkazy, tj. vyslechnou se svědkové, promluví znalec a/nebo se přečtou listiny.

Státní zástupce a – pokud ho máte – váš obhájce ke konci líčení postupně zhodnotí výsledek provádění důkazů a podají návrhy na odsouzení či zprošťující výrok.

Poslední slovo máte vy.

Soud vyhlásí rozsudek a odůvodní ho.

Kde se koná hlavní líčení?

Hlavní líčení se koná tam, kde státní zástupce vznese žalobu; tuto otázku upravují právní předpisy. Hlavní líčení často probíhá před soudem v místě, kde byl spáchán skutek.

Zda bude hlavní líčení probíhat před okresním (Amtsgericht), krajským (Landgericht) či vrchním soudem (Oberlandesgericht) závisí na tom, jaký trest lze za daný skutek očekávat. V případě, že se očekává pouze peněžitý trest nebo trest odnětí svobody v délce trvání do dvou let, rozhoduje soudce okresního soudu. V případě, že se očekává trest odnětí svobody v délce trvání od více než dvou do čtyř let, rozhodují tři soudci okresního soudu ve složení: soudce z povolání a dva přísedící. V případě, že se očekává trest odnětí svobody v délce trvání od více než čtyř let, rozhoduje krajský soud ve složení: dva nebo tři soudci z povolání a dva přísedící. Pokud jde o protistátní věci, je příslušný vrchní soud ve složení: tři soudci z povolání.

Je hlavní líčení veřejné?

Hlavní líčení je veřejné. Veřejnost je vyloučena pouze ve výjimečných případech, např. v zájmu ochrany svědků.

Je možné během hlavního líčení pozměnit obžalobu?

Obvinění obžaloby lze na pokyn soudu nepatrně pozměnit. Nová obvinění lze během hlavního líčení vznést pouze prostřednictvím další obžaloby. O takovém rozšíření obvinění obžaloby se však bude jednat pouze v případě, že s tím budete souhlasit vy a soud.

Co se stane, když během hlavního líčení přiznám vinu v některých či ve všech bodech obžaloby?

Doznáním řízení nekončí. Může se ovšem stát, že soud upustí od provádění určitých důkazů, protože bude vaše doznání považovat za věrohodné (např. v situaci, kdy již provedené důkazy vaše doznání dokládají). Na základě doznání smí soud zmírnit trest. Za určitých podmínek může být vaše doznání součástí tzv. Odkaz se otevře v novém okně.dohody. Tato dohoda se vztahuje na výměru trestu, nikoli na skutečnost, zda jste uznán vinným či nikoli.

Jaká práva mám během hlavního líčení?

Zásadně se musíte k hlavnímu líčení dostavit. Pokud vás soud nezprostí povinnosti být u líčení přítomen a vy se přesto nedostavíte, bude hlavní líčení přerušeno a proti vám může být vydán zatýkací rozkaz. Výjimkou je hlavní líčení v rámci Odkaz se otevře v novém okně.řízení o trestním příkazu.

Pokud dostatečně neovládáte německý jazyk, jmenuje soud tlumočníka, který vám bude během hlavního líčení tlumočit veškeré důležité dění a výroky.

Smí vás obhajovat advokát. V určitých případech vás advokát obhajovat musí. Pokud si v takových případech advokáta nezvolíte, bude vám soudem přidělen Odkaz se otevře v novém okně.ustanovený obhájce.

Jaká mám práva, pokud jde o důkazy, které byly proti mně předneseny?

Po provedení důkazu k němu můžete uvést vysvětlení. Proti provedení a použití důkazů, které považujete za nezákonné, můžete vznést námitku.

Můžete požádat o provedení dalších důkazů. Důkazy můžete také sám zjišťovat, přičemž však nemáte pravomoce policie. Nesmíte např. odposlouchávat telefony a jejich nahrávky předložit jako důkaz.

Můžete požádat svědky, aby vypovídali o tom, čeho byli svědky, a můžete je také přivést před soud. Uvědomte si však, že svědkové mají povinnost říci před soudem pravdu.

Svědkům pokládá otázky nejprve soud a státní zástupce. Poté smí svědkům klást otázky váš advokát a vy.

Zpravidla se předčítá výpis z vašeho Odkaz se otevře v novém okně.rejstříku trestů. Jestliže jste již byl v minulosti odsouzen kvůli trestnému činu, který se podobá trestnému činu právě projednávanému, může být přečten i dřívější rozsudek v dané věci. Odsuzující rozsudky vydané v minulosti v jiných členských státech nejsou v rejstříku obsaženy. Pokud se však soud o minulých rozsudcích dozví jinou cestou, může takové informace zohlednit i v hlavním líčení.

Co se děje na konci hlavního líčení?

Hlavní líčení může být ukončeno rozsudkem nebo zastavením řízení.

Hlavní líčení většinou končí vynesením rozsudku. Soud vás v závislosti na důkazech může uznat vinným trestným činem nebo vás může zprostit obžaloby. Může uložit peněžitý trest nebo trest odnětí svobody. Kromě toho může soud v určitých, zákonem upravených případech nařídit opatření, jako je umístění do psychiatrické léčebny, do léčebny drogově závislých nebo může nařídit zabezpečovací detence. Tím může být odebrání řidičského oprávnění. Jako tzv. vedlejší trest může soud uložit zákaz řízení motorových vozidel.

Odkaz se otevře v novém okně.Peněžitý trest se ukládá jako určitý počet denních sazeb (např. 50 denních sazeb ve výši 1 sazba/15 EUR). Jedna denní sazba činí vždy třicetinu měsíčního příjmu. Peněžitý trest lze splatit také prací. V případě, že peněžitý trest nezaplatíte či jej nesplatíte prací, budete za každou denní sazbu vzat na jeden den do vězení. V případě peněžitého trestu, který činí méně než 180 denních sazeb, může být za určitých podmínek uložen i podmíněný trest. Bude vám pak udělena důtka a daný trest musíte zaplatit pouze v případě, že se opět dopustíte trestného činu nebo porušíte příkazy, které vám byly uloženy.

Tresty odnětí svobody v délce trvání do dvou let mohou být podmíněně odloženy. Pokud se neosvědčíte, může být trest plně vykonán.

Opatření a vedlejší tresty lze nařídit dodatečně k příslušnému trestu.

Jakou roli hraje v hlavním líčení poškozený?

Poškozený je většinou důležitý svědek a jako takový bude vyslechnut.

V případě určitých trestných činů se může poškozený hlavního líčení aktivně účastnit, pokud je oprávněn k vedlejší žalobě. Jako vedlejší žalobce smí poškozený sám klást otázky a navrhovat důkazy nebo tak může činit prostřednictvím svého advokáta, pokud využije jeho právní pomoci. Na konci hlavního líčení smí poškozený a jeho advokát přednést závěrečnou řeč, ve které podají návrh na trest.

Další informace

Hlavní líčení upravuje německý Odkaz se otevře v novém okně.právní řád a Odkaz se otevře v novém okně.zákon o soudech.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 – Vaše práva po skončení hlavního líčení

Jestliže vás soud odsoudí, můžete proti rozsudku podat opravný prostředek. V případě, že budete zproštěn obžaloby, nemáte k dispozici žádný opravný prostředek, i kdybyste s odůvodněním rozsudku nesouhlasil. Soud vás musí poučit o opravných prostředcích, kterých můžete využít.

Proti rozsudku okresního soudu (Amtsgericht) můžete podat dva typy opravných prostředků: odvolání a dovolání. Proti rozsudkům krajského soudu (Landgericht) můžete využít pouze dovolání.

Mohu podat opravný prostředek?

Ihned po vyhlášení rozsudku můžete vy nebo váš advokát nechat zapsat do protokolu, že podáte opravný prostředek. Opravný prostředek můžete rovněž podat do jednoho týdne po vyhlášení rozsudku. Můžete jej podat písemně nebo ústně do protokolu v podatelně soudu. Opravný prostředek můžete podat i v případě, že rozsudku předcházela dohoda.

Opravným prostředkem se můžete bránit proti rozsudku samotnému nebo pouze proti výši trestu.

Pokud podáte odvolání, je na vašem rozhodnutí, zda jej odůvodníte.

Dovolání musí být odůvodněno, a to nejpozději měsíc poté, co jste obdržel písemné odůvodnění rozsudku. Dovolání nemůžete odůvodnit sám, nýbrž k tomu potřebujete advokáta.

Co se stane, když podám opravný prostředek?

Pokud proti rozsudku podáte opravný prostředek, rozsudek nejprve nenabude právní moci a nebude vykonán. To znamená, že uložený peněžitý trest nejprve nemusíte zaplatit či nemusíte nastoupit do výkonu vazby. Pokud se však nacházíte ve vyšetřovací vazbě, nebudete ani propuštěn. Abyste mohl být propuštěn z vyšetřovací vazby, musí soud zrušit příkaz k předání do vyšetřovací vazby nebo vás vyšetřovací vazby ušetřit.

Konkrétní lhůty, během kterých musí být ohledně vašeho opravného prostředku rozhodnuto, neexistují. Obecně však platí zásada urychlení, tj. zásada, že trestní řízení má být provedeno co nejrychleji.

V případě odvolání hlavní líčení provede krajský soud, který je nyní příslušný. Odvolací soud sám rozhodne, jaké důkazy považuje za důležité. Může se jednat o stejné důkazy jako u soudu, který rozhodl v prvním stupni. Může jít ovšem i o jiné důkazy. Nové návrhy na důkazy můžete podat rovněž vy sám.

V rámci dovolání se neprovádí žádné nové důkazy. Daný rozsudek a řízení se přezkoumají pouze, pokud jde o právní chyby.

Co se děje během řízení o opravném prostředku?

Řízení o opravném prostředku u krajského soudu probíhá podle stejně jako řízení před okresním soudem. Krajský soud vydá svůj vlastní rozsudek. Jinak je tomu pouze v případě, že se odvoláváte jen ohledně výše trestu. V takovém případě provádí soud pouze důkazy, které jsou důležité pro určení trestu, např. důkazy ohledně vašich pohnutek a osobních poměrů.

O dovolání může být rozhodnuto rovněž bez ústního líčení.

Co se stane, když opravný prostředek bude úspěšný / nebude úspěšný?

Pokud bylo vaše odvolání úspěšné, budete na konci líčení o odvolání zproštěn obžaloby nebo odsouzen k mírnějšímu trestu. Nebudete-li zproštěn obžaloby, můžete proti rozsudku odvolacího soudu podat dovolání.

Pokud bylo dovolání úspěšné, existují dvě možnosti: Dovolací soud může za určitých podmínek vydat ve věci své rozhodnutí ve věci samé, např. vás může zprostit obžaloby. V určitých případech však musí dovolací soud napadený rozsudek zrušit a věc vrátit zpět soudu nižšího stupně.

Zrušený odsuzující rozsudek nesmí být zanesen do rejstříku trestů.

Rozsudek nabude právní moci v případě, že nikdo ze zúčastněných – tj. vy, státní zástupce a případný vedlejší žalobce – nepodá během lhůty pro opravné prostředky žádný opravný prostředek.

Jsem z jiného členského státu. Mohu být po skončení hlavního líčení poslán zpět?

Jako občan EU můžete být z Německa vykázán a odsunut pouze za přísně vymezených podmínek. Podrobnosti jsou uvedeny v zákoně EU o volném pohybu. Pokud se obáváte, že budete vyhoštěn, můžete konzultovat advokáta.

Budu-li odsouzen, mohu být kvůli stejnému trestnému činu postaven před soud ještě jednou?

Kvůli stejnému trestnému činu v zásadě nesmíte být odsouzen dvakrát. Ovšem posoudit otázku, zda se odsuzující rozsudek týká skutečně stejného trestného činu, je z právního hlediska komplikované.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

6 – Dopravní delikty a méně závažné přečiny

Jak jsou projednávány dopravní delikty?

Méně závažné dopravní delikty, jako např. překročení povolené rychlosti, jsou stíhány správním úřadem. Toto nejsou trestné činy, nýbrž přestupky. Naproti tomu se u obzvláště závažných dopravních deliktů, zejména u těch, kterými jsou ohroženy nebo zraněny třetí osoby, jedná většinou o trestné činy.

Vyšetřovací řízení vedou u méně závažných dopravních deliktů správní úřady. Během řízení můžete písemně uvést váš pohled na věc. U méně závažných dopravních deliktů (např. nesprávné parkování) je vám sdělena výstraha a je vám nabídnuto, abyste zaplatil blokovou pokutu, která může činiti až 35 EUR. Pokud ji zaplatíte, řízení tím skončí; pokud ji nezaplatíte a správní úřad vás shledá vinným ze spáchání přestupku, může ve váš neprospěch vydat rozhodnutí o uložení pokuty, v němž se vám ukládá zaplatit pokutu. V řízení o pokutě může být vysloven také zákaz řízení. Výše pokuty a trvání zákazu řízení je pro dopravní přestupky stanoveno v Odkaz se otevře v novém okně.katalogu.

Proti rozhodnutí o uložení pokuty můžete podat odpor. Řízení bude následně státním zastupitelstvím předloženo soudu. Soudem bude v zásadě vedeno hlavní řízení, jak je popsáno na Odkaz se otevře v novém okně.informační stránce 4. Soud všam může rozhodnout také usnesením, pokud nepovažuje hlavní řízení za nutné a vy a státní zastupitelství proti tomuto druhu řízení nic nenamítáte. Proti rozsudku nebo usnesení v takovém řízení můžete podat stížnost, o níž rozhoduje vrchní soud (Oberlandesgericht).  Tento opravný prostředek je však přípustný pouze, pokud vám byla uložena pokuta vyšší než 250 EUR nebo věc slouží tvorbě práva.

Jsou takové delikty stíhány u státních příslušníků jiných členských států? Jak?

Takové delikty jsou stíhány také u státních příslušníků jiných členských států. Pokud budete přistižen při spáchání dopravního deliktu, mohou vám být přímo na místě uloženy pokuta nebo zaplacení peněžité záruky. Zaplacená peněžitá záruka je na konci řízení započtena na pokutu, která vám byla uložena. Pokud nejste při spáchání deliktu přistižen na místě, můžete být stíhán, pokud váš domovský stát předává Německu údaje o držiteli vozidla. Německo se pravděpodobně od podzimu 2010 zapojí do systému výkonu pokut. To znamená, že pokuty uložené v Německu mohou být vymáhány vaším domovským státem.Takové delikty jsou stíhány také u státních příslušníků jiných členských států. Pokud budete přistižen při spáchání dopravního deliktu, mohou vám být přímo na místě uloženy pokuta nebo zaplacení peněžité záruky. Pokud nejste při spáchání deliktu přistižen na místě, můžete být stíhán, pokud váš domovský stát předává Německu údaje o držiteli vozidla. Německo se pravděpodobně od podzimu 2010 zapojí do systému výkonu pokut. To znamená, že pokuty uložené v Německu mohou být vymáhány vaším domovským státem.

Evidují se tyto delikty v trestním rejstříku?

Méně závažné dopravní delikty nejsou evidovány ve Odkaz se otevře v novém okně.Spolkovém ústředním rejstříku trestů, nýbrž v Odkaz se otevře v novém okně.dopravním ústředním rejstříku. V dopravním ústředním rejstříku se ukládají údaje

o všech osobách, které jsou s německým nebo zahraničním řidičským oprávněním evidovány při deliktu v silničním provozu v Německu. Ukládají se dopravní delikty, za něž byla uložena pokuta ve výši 40 EUR nebo vyšší. Podle závažnosti deliktu se ukládá určitý počet Odkaz se otevře v novém okně.bodů. Od počtu 18 bodů je zadrženo německé řidičské oprávnění, u zahraničního řidičského oprávnění zaniká právo řídit v Německu.

Další informace

Delikty v silničním provozu a příslušná řízení jsou upraveny v Odkaz se otevře v novém okně.zákoně o silničním provozu (Straßenverkehrsgesetz), v Odkaz se otevře v novém okně.nařízení o silničním provozu (Straßenverkehrsordnung) a v zákoně o přestupcích.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: estonština

Práva obviněných v trestním řízení - Estonsko

Tyto informační přehledy objasňují, co se stane, jste-li podezřelí či obvinění z trestného činu, který je projednáván u soudu. Pokud jde o menší dopravní přestupky, které se obvykle řeší pokutou, viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled č. 5.

Jste-li obětí trestného činu, naleznete veškeré informace o svých právech zde.

Shrnutí trestního řízení

Níže je uvedeno shrnutí běžných fází trestního řízení

 • podnět k zahájení trestního řízení
 • předsoudní řízení nebo vyšetřování
 • žádosti o přístup ke spisu a o vyslechnutí
 • obvinění z trestného činu
 • přípravné řízení u soudu
 • soudní projednávání (hlavní líčení)
 • vynesení rozsudku
 • odvolací řízení (u soudů druhého a třetího stupně)
 • výkon rozsudku

Informační přehledy poskytují údaje o těchto fázích řízení a o vašich právech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Úloha Evropské komise

Upozorňuje se, že Evropská komise nehraje v trestních řízeních vedených v členských státech žádnou úlohu a nemůže vám poskytnout pomoc, pokud si chcete stěžovat. Informace o tom, jak si stěžovat a komu, jsou uvedeny v informačních přehledech.

Pro získání potřebných informací klikněte na níže uvedené odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.1 –Jak získat právní pomoc

Odkaz se otevře v novém okně.2 – Moje práva v průběhu vyšetřování trestného činu

 • Zahájení trestního řízení
 • Zadržení, zatčení a uvalení vazby
 • Výslech a shromažďování důkazů
 • Žádosti o přístup ke spisu a o vyslechnutí a příprava obžaloby
 • Dodatečné informace pro nerezidentyOdkaz se otevře v novém okně.

Odkaz se otevře v novém okně.3 – Moje práva během soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 – Moje práva po skončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.5 – Dopravní přestupky

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Přehled estonského trestního řízení v angličtině

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

1 – Jak získat právní pomoc

Obdržení nezávislé právní rady je velmi důležité, pokud se nějakým způsobem podílíte na trestním řízení. Informační přehledy vám objasní, kdy a za jakých podmínek vás může zastupovat obhájce. Rovněž vás informují o tom, co pro vás obhájce udělá. Tento obecný informační přehled vám sdělí, jak nalézt obhájce a jak budou uhrazeny náklady na obhájce, pokud si nemůžete dovolit zaplatit za právní poradenství.

Musím mít obhájce?

V předsoudním řízení musíte mít obhájce od okamžiku, kdy máte možnost seznámit se trestním spisem (viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled č. 2). Před touto fází musíte mít obhájce v těchto případech:

 • v době spáchání trestného činu jste byli nezletilí;
 • pokud se z důvodu svého tělesného či mentálního postižení nemůžete hájit sami nebo pokud je pro vás z důvodu tohoto postižení obhajoba složitá;
 • jste-li podezřelí ze spáchání trestného činu, za nějž lze uložit trest odnětí svobody na doživotí;
 • je-li váš případ v rozporu s případem jiné osoby, která má obhájce;
 • pokud jste ve vazbě nejméně šest měsíců;
 • je-li případ projednáván ve zrychleném řízení.

Během soudního řízení (hlavního líčení) musíte mít obhájce. Účast obhájce na soudním řízení je povinná.

Vyhledání obhájce

Máte právo zvolit si svého obhájce, který na základě smlouvy souhlasí s tím, že vás bude zastupovat. Názvy a kontaktní údaje obhájců jsou k dispozici na domovské stránce Odkaz se otevře v novém okně.Estonské advokátní komory.

Nemáte-li smluvního obhájce, nebo pokud vás váš obhájce nemůže zastupovat, máte právo požádat, aby vám byl obhájce ustanoven. V tomto případě obhájce, který vás bude zastupovat, ustanoví Estonská advokátní komora.

Vaše právo na ustanovení obhájce Estonskou advokátní komorou nezávisí na vaší ekonomické situaci. V případě, že žádáte o obhájce, nemusíte poskytnout informace o své finanční situaci.

Pokud chcete, aby vám Estonská advokátní komora ustanovila obhájce, musíte podat žádost vyšetřovacímu orgánu, státnímu zastupitelství nebo soudu.

V určitých řízeních je účast obhájce povinná. Pokud jste si v případě takovéhoto řízení nezvolili obhájce sami, ustanoví vám obhájce vyšetřující orgán, státní zastupitelství nebo soud. O obhájce nemusíte žádat.

Uhrazení nákladů na obhájce

Obhájci, kterého jste si zvolili, musíte zaplatit. Odměna obhájce a podmínky jejího proplacení jsou uvedeny v uzavřené smlouvě.

Nechcete-li si najmout obhájce sami, máte právo na ustanovení obhájce státem. Obhájce, který je ustanoven Estonskou soudní komorou, je placen státem. Obhájce nemusíte platit sami. Pokud vás soud shledá vinným, budete mít povinnost uhradit státu odměnu obhájce.

Mohu svého obhájce vyměnit?

Obhájce, kterého jste si zvolili, můžete vyměnit. Pokud vám byl obhájce ustanoven, máte právo obhájce vyměnit, pokud s tím původní obhájce i nový obhájce souhlasí. V případě nezpůsobilosti či nedbalosti obhájce, který vám byl ustanoven, máte právo požádat soud o jeho odvolání a ustanovení nového obhájce Estonskou advokátní komorou.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Estonská advokátní komora

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 – Moje práva v průběhu vyšetřování trestného činu a před předáním dané věci soudu

Trestní řízení má dvě fáze: předsoudní řízení nebo vyšetřování a soudní řízení. Trestní řízení může být rovněž zastaveno dříve, než je daná věc postoupena soudu (například pokud se během vyšetřování zjistí, že ke spáchání trestného činu nedošlo). Shledat vinným ze spáchání trestného činu vás může pouze soud.

Jaký je účel vyšetřování?

Účelem vyšetřování je zjistit, zda došlo ke spáchání trestného činu a za jakých okolností. V průběhu vyšetřování budou shromážděny důkazy o údajném trestném činu, budou zjištěny příslušné okolnosti a bude vydáno rozhodnutí, zda jsou důkazní prostředky dostatečné, abyste mohli být obžalováni z trestného činu.

Jaké jsou fáze vyšetřování?

Zahájení trestního řízení

Trestní řízení zahajuje vyšetřující orgán (policie či jiný státní orgán s příslušnou pravomocí) nebo státní zastupitelství. Trestní řízení je zahájeno, pokud policie nebo státní zastupitelství obdrží informace o údajném trestném činu.

Zadržení a uvalení vazby

Jestliže má vyšetřující orgán důvod vás podezírat ze spáchání trestného činu, můžete být jako podezřelá osoba zadrženi po dobu 48 hodin. Jste-li zadrženi, musí vás vyšetřující orgán neprodleně vyslechnout.

Vyjde-li během vyšetřování najevo, že není důvod vás zadržovat, musíte být okamžitě propuštěni. Je-li státní zástupce přesvědčen o tom, že musíte být zadrženi déle, abyste se nemohli vyhýbat vyšetřování nebo páchat další trestnou činnost, musí soud požádat o uvalení vazby.

Pokud k tomu dojde, budete do 48 hodin od okamžiku zatčení předvedeni před soudce. Soudce rozhodne, zda je nutné uvalit vazbu. Pokud soudce shledá, že pro uvalení vazby neexistují důvody, budete okamžitě propuštěni.

Výslech a shromažďování důkazů

Účelem vyšetřování je shromáždit důkazy, které potvrzují skutkovou okolnosti trestného činu. Za tímto účelem je proveden výslech podezřelé osoby, oběti a svědků, jsou shromážděny důkazy, provedeny forenzní analýzy a aktivity v oblasti sledování. Všechny úkony týkající se shromažďování důkazů musí být v souladu se zákonem zdokumentovány. Pro účely obžaloby lze použít pouze důkazy, které jsou předepsány zákonem a které byly shromážděny legálně.

Žádosti o přístup k trestnímu spisu a o vyslechnutí a podání obžaloby

Je vyhotoven trestní spis, který obsahuje podrobné údaje o trestním vyšetřování a o důkazních prostředcích. Jakmile je vyšetřování skončeno, předá státní zástupce kopii trestního spisu obhájci. Obhájce vás informuje o shromážděných důkazech a o skutečnostech, na nichž se vaše obvinění zakládá.

Vy a váš obhájce máte právo předložit státnímu zástupci žádosti (týkající se například zahrnutí dalších důkazních prostředků do spisu, zastavení trestního řízení atd.). Státní zástupce musí o těchto žádostech rozhodnout. Jestliže státní zástupce žádosti nevyhoví, můžete stejnou žádost předložit znovu soudu v průběhu hlavního líčení.

Pokud po předání spisu a rozhodnutí o případných žádostech státní zástupce shledá, že existuje dostatek důkazních prostředků, aby mohlo být proti vám zahájeno soudní řízení, vyhotoví obžalobu.

To je dokument, který obsahuje fakta o skutkových okolnostech a poskytuje důkazy, na nichž se obvinění zakládá. Státní zástupce předá obžalobu obhájci a zašle ji soudu. Na základě obžaloby nařídí soudce hlavní líčení.

Moje práva v průběhu vyšetřování

Zahájení trestního řízení (1)

Proč je zahájeno trestní řízení?

Trestní řízení je zahájeno z toho důvodu, že vyšetřující orgán obdržel informace, z nichž vyplývá, že došlo ke spáchání trestného činu. Tyto informace se mohou zakládat na podnětu podaném určitou osobou nebo na zjištění skutečnosti, která naznačuje spáchání trestného činu.

Účelem trestního řízení je zjistit, zda byl trestný čin spáchán, a pokud ano, zda důkazní prostředky postačují k obvinění podezřelé osoby ze spáchání tohoto trestného činu.

Kdo vede vyšetřování?

Trestní řízení vede Odkaz se otevře v novém okně.státní zastupitelství a vyšetřování trestné činnosti provádí vyšetřující orgán podle pokynů státního zástupce. Vyšetřování provádí obvykle Odkaz se otevře v novém okně.policie. Vyšetřování může provádět rovněž Odkaz se otevře v novém okně.Vnitřní bezpečnostní služba , Odkaz se otevře v novém okně.Rada pro daně a cla, Odkaz se otevře v novém okně.Inspekce životního prostředí, Odkaz se otevře v novém okně.Vězeňská služba Ministerstva spravedlnosti, vojenská policie a Odkaz se otevře v novém okně.Úřad pro hospodářskou soutěž.

Vyšetřující orgány mohou určité úkony provádět pouze se souhlasem státního zastupitelství nebo soudu.

Jak se dozvím o zahájení trestního řízení?

Trestní řízení začíná prvním procesním úkonem. Jste-li podezřelí ze spáchání určitého trestného činu, dozvíte se o zahájení trestního řízení tak, že jste zadrženi jako podezřelá osoba nebo jste vyšetřovatelem předvoláni k výslechu.

Proč mohu být podezřelý ze spáchání trestného činu?

Za podezřelou osobu můžete být považováni tehdy, má-li vyšetřující orgán dostatečné důvody domnívat se, že jste se dopustili určitého trestného činu. Toto důvody mohou vycházet z různých příčin, například:

 • byli jste přistiženi při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté;
 • svědek trestného činu nebo oběť vás identifikují jako osobu, která jej spáchala;
 • z důkazů o spáchání trestného činu či jiných informací vyplývá, že jste osobou, která se jej dopustila.

Jaká jsou má práva coby podezřelé osoby?

Vaše hlavní práva jakožto podezřelé osoby jsou následující:

 • právo na sdělení, z čeho jste podezřelí, právo učinit výpověď s ohledem na toto podezření nebo odmítnout výpověď,
 • právo být poučen o tom, že vaše výpověď může být použita proti vám,
 • právo na pomoc tlumočníka,
 • právo na pomoc obhájce,
 • právo sejít se se svým obhájcem v soukromí,
 • právo být vyslechnut v přítomnosti svého obhájce,
 • právo účastnit se projednání návrhu na uvalení vazby u soudu,
 • právo předkládat důkazní prostředky,
 • právo podávat žádosti a stížnosti,
 • právo prohlédnout si protokoly týkající se procesního úkonu a činit prohlášení týkající se podmínek, průběhu a výsledků procesního úkonu a právo na zaprotokolování těchto prohlášení; právo na uplatnění řízení o narovnání, účast na vyjednávání v rámci řízení o narovnání, právo činit návrhy týkající typu a rozsahu uplatněného trestu a právo přijmout nebo odmítnout dohodu o narovnání.

Jaké jsou mé povinnosti?

Máte povinnost

 • dostavit se, pokud vám to nařídí vyšetřovací orgán, státní zastupitelství nebo soud;
 • účastnit se procesních úkonů a dbát příkazů vyšetřovacího orgánu, státního zastupitelství a soudu.

Co mi bude sděleno ohledně probíhajících úkonů?

Jste-li podezřelou osobou, musí vám vyšetřující orgán vysvětlit vaše práva a povinnosti. Budete požádáni, abyste podepsali písemný protokol o výslechu a tím potvrdili, že vám byla objasněna vaše práva a povinnosti.

Poté vám bude sděleno, z čeho jste podezřelí. To znamená, že vám bude poskytnut stručný popis jednání, jehož jste se měli dopustit. Budou vám sděleny rovněž podrobné údaje o zákonu, který dotyčné jednání kvalifikuje jako trestný čin. Vyšetřující orgán ani státní zastupitelství nemají povinnost poskytnout vám před skončením předsoudního řízení jakékoli další informace.

Kdy mohu hovořit se svým obhájcem?

Od okamžiku, kdy jste podezřelou osobou, které se týká trestní řízení, máte právo sejít se a hovořit se svým obhájcem. Máte právo hovořit se svým obhájcem před tím, než vás začne vyšetřující orgán vyslýchat.

Zadržení, zatčení a uvalení vazby (2)

Za jakých okolností mohu být zadržen?

Jako podezřelá osoba můžete být zadrženi, pokud:

 • jste přistiženi při páchání trestného činu či bezprostředně poté;
 • svědek trestného činu nebo oběť vás identifikují jako osobu, která jej spáchala;
 • z důkazů o spáchání trestného činu vyplývá, že jste osobou, která se jej mohla dopustit.

Můžete být zadrženi rovněž v případě, má-li vyšetřující orgán k dispozici jiné informace, které vás označují jako podezřelou osobu a:

 • pokusili jste se o útěk;
 • nebyla zjištěna vaše totožnost;
 • vyšetřující orgán se domnívá, že byste mohli dále páchat trestnou činnost, vyhýbat se trestnímu řízení či mu jakýmkoli jiným způsobem bránit.

Můžete být rovněž zadrženi a vzati do vazby za účelem vydání do jiné země (viz Výslech a shromažďování důkazů (3)).

Kdo mne může zadržet?

Zadržet vás může vyšetřující orgán. Pokud jste byli přistiženi při páchání trestné činnosti či neprodleně poté nebo pokud se pokoušíte o útěk, může vás policii za účelem zadržení předat jakákoli osoba.

Jak se dovím o důvodech zadržení a co nastane poté?

Při zadržení vás musí úředník vyšetřujícího orgánu informovat o důvodu zadržení a vysvětlit vám vaše práva a povinnosti. Úředník vyhotoví protokol o zadržení, který obsahuje právní základ vašeho zadržení a skutkové okolnosti trestného činu, z jehož spáchání jste podezřelí. Máte právo podat žádost a požadovat, aby byly tyto žádosti zahrnuty do protokolu o zadržení.

Nehovořím místním jazykem, jak pochopím, co se děje?

Vyšetřující orgán vás musí neprodleně informovat o důvodech zadržení a o vašich právech v jazyce a způsobem, který je pro vás srozumitelný. Vyšetřující orgán vám musí zajistit tlumočníka, pokud jej potřebujete. Zajištěno je pouze tlumočení (nikoli písemný překlad).

Mohu o zadržení vyrozumět osoby mně blízké?

Máte právo vyrozumět nejméně jednu blízkou osobu podle své volby. Vyrozumění se uskutečňuje prostřednictvím vyšetřovacího orgánu. To znamená, že můžete požádat, aby bylo osobě, kterou jste si zvolili, předáno oznámení, a toto zajišťuje vyšetřující orgán.

Jestliže se vyšetřující orgán domnívá, že by vyrozumění vámi zvolené blízké osoby o vašem zadržení mohlo být na újmu trestnímu řízení, může toto vyrozumění odmítnout. S odmítnutím musí souhlasit státní zastupitelství.

Po dlouho mohu být zadržen?

Zadrženi můžete být nejdéle 48 hodin. Pokud soud na vás soud do 48 hodin od okamžiku vašeho zadržení neuvalí vazbu, musí vás vyšetřující orgán okamžitě propustit.

Za jakých okolnosti může být na mne uvalena vazba?

Vazba může být uvalena na žádost státního zastupitelství, pokud existuje přiměřený důvod se domnívat, že byste se mohli vyhýbat trestnímu řízení nebo páchat další trestnou činnost. Souhlas s uvalením vazby může vydat pouze soudce.

Jak je vydáno rozhodnutí o vzetí do vazby?

Vyšetřující orgán vás předvede před soudce, aby rozhodl o uvalení vazby. K soudci je předvolán rovněž státní zástupce a váš obhájce (pokud si to přejete). Soudce přečte spis týkající se dané trestní věci a položí vám otázky, aby ověřil důvody vzetí do vazby. Po vyslechnutí účastníků soud uvalení vazby schválí, nebo odmítne. Je-li uvalení vazby odmítnuto, musíte být okamžitě propuštěni.

Jak dlouho může vazba trvat?

V předsoudním řízení nemůžete být ve vazbě drženi déle než 6 měsíců. V mimořádných případech lze tuto lhůtu prodloužit. Vždy po uplynutí dvou měsíců můžete soud požádat o přezkum důvodů vaší vazby a soud musí o opodstatněnosti vazby rozhodnout do 5 dnů. Pokud soud shledá, že vazba již není opodstatněná, musíte být okamžitě propuštěni.

Mohu být propuštěn na kauci?

Máte právo požádat, aby vám byla místo vazby uložena kauce. Za tímto účelem musíte podat žádost soudu. Budete předvedeni před soudce, který rozhodne o vaší žádosti o kauci, a soudce musí vyslechnout váš názor a názor vašeho obhájce.

Jestliže soud žádost schválí, budete z vazby propuštěni poté, co byla příslušná částka kauce převedena na účet soudu.

Mohu se proti uvalení vazby odvolat?

Proti uvalení vazby se můžete odvolat. Za tímto účelem musíte vy nebo váš obhájce podat u odvolacího soudu písemné odvolání, a to prostřednictvím soudu, který o vazby rozhodl. Odvolání musíte podat do 10 dnů od obdržení rozhodnutí o uvalení vazby.

Výslech a shromažďování důkazů (3)

Jaký je účel výslechu a shromažďování důkazů?

Účelem výslechu a shromažďování důkazů je zjistit skutkové okolnosti údajného trestného činu a pořídit písemný protokol o těchto skutečnostech, aby je mohl ověřit soud. Vyšetřující orgán a státní zastupitelství mají povinnost získat informace, z nichž vyplývá, že jste se podíleli na spáchání trestného činu, i informace, které hovoří ve váš prospěch. Nemusíte prokazovat svou nevinu.

Budu požádán o informace?

Jste-li podezřelou osobou, musí vás vyšetřující orgán neprodleně vyslechnout.

Musím vyšetřujícímu orgánu poskytnout informace?

Vyšetřujícímu orgánu nemusíte poskytnout žádné informace ani odpovídat na dotazy, které vám položí. Máte právo nevypovídat. Mlčení nelze v žádném případě vykládat jako přiznání viny. Nemůžete být nuceni k tomu, abyste poskytli důkazy, které svědčí proti vám či osobám vám blízkým.

Jak probíhá výslech?

Na začátku výslechu musíte být poučeni o svém právu odmítnout výpověď a o tom, že vaše výpověď může být použita proti vám. Nejprve budete dotázáni na to, zda jste se dopustili trestného činu, z něhož jste podezřelí.

Budete mít možnost uvést, co víte o trestném činu, jenž je předmětem vyšetřování. Budou vám rovněž pokládány otázky. Z výslechu se pořizuje písemný protokol. Před podepsáním protokolu máte právo si jej pročíst. Máte právo na to, aby byly do protokolu zahrnuty vaše připomínky.

Co se stane, pokud řeknu něco, co je na škodu mé věci?

Vaši výpověď lze použít jako důkaz proti vám.

Mohu se před zahájením soudního řízení přiznat k některým či ke všem obviněním?

Během výslechu se můžete přiznat k některým či ke všem obviněním. Můžete tak učinit rovněž kdykoli po výslechu, i když jste při výslechu uvedli, že jste nevinní.

Jestliže přiznáte svou vinu, nebude trestní řízení zastaveno. Vyšetřující orgán musí zjistit skutkové okolnosti spáchání trestného činu a trestný čin vám dokázat. Za trestný čin nemůžete být odsouzeni pouze na základě svého doznání.

Mohu později své přiznání odvolat?

Jestliže jste přiznali svou vinu, můžete se vrátit ke své dřívější svědecké výpovědi a svou vinu později v průběhu trestního řízení nebo rovněž u soudu popřít. V takovém případě však může být vaše dřívější přiznání předloženo soudu a použito jako důkaz proti vám. Pokud vaši vinu potvrzují další důkazy, nebude skutečnost, že jste své přiznání odvolali, brána kvůli nevěrohodnosti v potaz.

Mohu získat informace o svědcích, kteří poskytli důkazy proti mně?

V průběhu vyšetřování není vyšetřující orgán povinen poskytnout vám informace o tom, kteří svědci poskytli důkazy proti vám a co tito svědci uvedli. O svědcích a jejich důkazech budete informováni až poté, co vám bude na konci vyšetřování umožněn přístup k trestnímu spisu (viz Žádosti o přístup ke spisu a o vyslechnutí a sdělení obvinění (4)).

Budou vzneseny dotazy na mou předchozí trestnou činnost?

Můžete být dotázáni na svou předchozí trestnou činnost, můžete však odmítnout tyto informace poskytnout. Vyšetřující orgán má právo nahlédnutím do různých rejstříků zjistit, zda jste se již dříve dopustili trestných činů. Případné dřívější trestné činy budou uvedeny v obžalobě.

Mohu být podroben tělesné prohlídce?

Vyšetřující orgán má právo provést u vás tělesnou prohlídku za účelem nalezení stop trestného činu, zjištění zvláštních charakteristických znaků vašeho těla či jiných informací, které jsou důležité pro vyšetřování.

Mohu být požádán o poskytnutí otisku prstů a budou mi odebrány vzorky DNA (např. vlasy, sliny) či jiné tělesné tekutiny?

Vyšetřující orgán je oprávněn odebrat důkazní stopy a vzorky, včetně otisků prstů a biologického materiálu pro analýzu DNA.

Pokud odmítnete vzorky poskytnout, může vás k tomu vyšetřující orgán donutit. Jestliže však odmítnete vzorky poskytnout nebo pokud by jejich odebrání poškodilo vaši tělesnou integritu, mohou být vzorky odebrány pouze na základě rozhodnutí vyšetřujícího orgánu. Máte právo toto rozhodnutí vidět.

Lze prohledat můj dům nebo byt, obchodní prostory, vozidlo atd.?

Váš dům nebo byt, obchodní prostory či vozidlo atd. mohou být prohledány za účelem nalezení důkazů o trestné činnosti či jiných věcí, které jsou potřebné pro vyřešení daného trestného činu. Příkaz k prohlídce musí vydat státní zastupitelství nebo soud. Je-li nutno provést prohlídku urychleně, může být povolena rovněž na základě příkazu vydaného vyšetřujícím orgánem.

Osobě, jejíhož majetku se prohlídka týká, musí být předložen příkaz k prohlídce a tato osoba musí být požádána, aby vydala věci uvedené v příkazu. Nejsou-li dotyčné věci vydány, provedou úředníci vyšetřujícího orgánu prohlídku.

Mohu v případě porušení mých práv podat stížnost?

Došlo-li k porušení vašich práv, můžete si na činnost vyšetřujícího orgánu stěžovat a podat stížnost Odkaz se otevře v novém okně.státnímu zastupitelství. Jestliže se stížnost týká činnosti státního zastupitelství, lze ji podat Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Stížnost bude vyřízena do 30 dnů. Bude vám zaslána kopie rozhodnutí. Jestliže s rozhodnutím Nejvyššího státního zastupitelství nesouhlasíte, můžete ve lhůtě 10 dnů podat stížnost soudu.

Žádosti o přístup ke spisu a o vyslechnutí a podání obžaloby (4)

Jaký je účel získání přístupu ke spisu?

V trestním spisu jsou obsaženy veškeré důkazy shromážděné během vyšetřování a shrnutí předsoudního řízení, v němž jsou popsány skutkové okolnosti spáchání trestného činu. Přístup k trestnímu spisu je pro vás coby osobu podezřelou nezbytné, abyste se dozvěděli o obviněních, která budou obsažena v obžalobě, a jak jsou tato obvinění zdůvodněna.

Kdy budu moci nahlédnout do trestního spisu?

Jste-li podezřelou osobou, bude vám trestní spis zpřístupněn po skončení vyšetřování.

Jak je udělen přístup k trestnímu spisu?

Od okamžiku zpřístupnění trestního spisu musíte mít obhájce (viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled č. 1). Státní zastupitelství předá kopii trestního spisu vašemu obhájci. Váš obhájce vás pak bude informovat o obsahu trestního spisu.

Kolik času mám na seznámení se s trestním spisem?

Pro přezkoumání trestního spisu není stanovena žádná konkrétní lhůta. Zjistí-li státní zastupitelství průtahy při přezkumu trestního spisu, může takovou lhůtu stanovit. Musí vám poskytnout dostatek času, aby bylo zajištěno, že můžete skutečně uplatnit své právo na obhajobu.

Jaké je účel podání žádostí?

Po přezkoumání trestního spisu máte vy a váš obhájce právo podat státnímu zastupitelství žádosti. Tyto žádosti mají zaručit, aby bylo vyšetřování vedeno důkladně a spravedlivě.

Můžete požádat o:

 • provedení dalších vyšetřovacích úkonů;
 • zařazení nových důkazů, které jste poskytli, do spisu;
 • odstranění materiálů, které nejsou pro danou věc podstatné, ze spisu atd.

Můžete státní zastupitelství požádat rovněž o zastavení trestního řízení, jestliže podle vašeho názoru neexistují důvody pro jeho pokračování. Mimoto máte právo požádat o projednání dané věci v zjednodušeném řízení stanoveném v právních předpisech (např. řízení k dosažení vzájemné shody) bez hlavního líčení.

Jak mají být žádosti podány?

Žádosti se podávají státnímu zastupitelství písemně. Musí být podány do 10 dnů od data přezkumu trestního spisu. Je-li daná trestní věc rozsáhlá a složitá, může státní zastupitelství tuto lhůtu prodloužit na 15 dnů (§ 225 trestního řádu, který vstoupil v platnost dne 1. září 2011).

Jak se žádosti vyřizují?

Státní zastupitelství žádosti posoudí ve lhůtě 10 dnů. Pokud státní zastupitelství se žádostí nesouhlasí, je vyhotoveno rozhodnutí a vy obdržíte kopii tohoto rozhodnutí. Je-li vaše žádost v této fázi zamítnuta, můžete ji podat znovu v průběhu hlavního líčení.

Kdy se podává obžaloba?

Poté, co jste se seznámili s trestním spisem a státní zastupitelství rozhodlo o vašich žádostech, bude vám sděleno obvinění ve formě obžaloby, je-li státní zástupce přesvědčen, že existují dostatečné důkazní prostředky, aby bylo možno proti vám zahájit soudní řízení.

Jak je obvinění sděleno?

Státní zastupitelství vyhotoví obžalobu. Obžaloba je dokument, který obsahuje skutečnosti, na nichž se obvinění zakládá, a důkazy, které tyto skutečnosti potvrzují. Státní zastupitelství předá obžalobu vám a vašemu obhájci a zašle ji soudu.

Může být obvinění obsažené v obžalobě před zahájením hlavního líčení změněno?

Soud může danou věc projednat pouze na základě obžaloby. Státní zastupitelství může obvinění změnit nebo doplnit, v takovém případě je však nutno podat novou obžalobu.

Za stejný skutek jsem již byl souzen v jiné zemi. Co se stane v tomto případě?

Pokud jste byli v jiné zemi shledáni vinnými ze stejného trestného činu nebo pokud bylo trestní řízení týkající se stejného skutku zastaveno, nemůžete být ze stejného trestného činu obviněni znovu. V tomto případě musí být trestní řízení, které bylo proti vám zahájeno v Estonsku, zastaveno, aniž byste byli obviněni z trestného činu.

Může být můj případ urovnán dohodou?

Poté, co jste se seznámili s trestním spisem, máte právo státní zastupitelství požádat, aby zahájilo vyjednávací řízení. Pokud s tím státní zastupitelství souhlasí, bude s vámi a s vaším obhájcem zahájeno jednání o právní kvalifikaci činu, z něhož jste obviněni, a o trestu uloženém za tento čin.

Dospějete-li na základě těchto jednání k dohodě, bude tato dohoda sepsána a předložena soudu k potvrzení. Pokud soud dohodu potvrdí, budete za daný trestný čin odsouzeni na základě dosažené dohody.

Dodatečné informace pro nerezidenty (5)

Co je to evropský zatýkací rozkaz?

Evropským zatýkacím rozkazem je žádost orgánu některého členského státu Evropské unie určená jinému státu Evropské unie týkající se zatčení nebo předání určité osoby do žádající země, takže dotyčná země může pokračovat v trestním řízení nebo dotyčnou osobu uvěznit.

Jaká jsou moje práva, jsem-li zatčen na základě evropského zatýkacího rozkazu?

V případě zatčení vám musí být sdělen důvod zatčení a musíte být informováni o tom, že můžete souhlasit s předáním do jiného členského státu. Pokud s předáním souhlasíte, nemůžete své rozhodnutí později změnit. Od okamžiku zadržení máte právo na bezplatnou právní pomoc a služby tlumočníka.

Jak je rozhodnuto o mém předání do jiného členského státu?

O předání či nepředání rozhoduje soud. Soudního jednání se účastníte vy, váš obhájce a státní zástupce. Soud musí vyslechnout váš názor na předání. Soud vydá rozhodnutí, v němž je vaše předání schváleno či odmítnuto. Od obdržení rozhodnutí máte tři dny na podání odvolání k odvolacímu soudu. Odvolací soud do 10 dnů vydá rozhodnutí o vašem odvolání a jeho rozhodnutí je pravomocné.

Jak rychle je rozhodnuto o mém předání do jiného členského státu?

Pokud jste s předáním souhlasili, musí být rozhodnutí vydáno do 10 dnů. Jestliže jste s předáním nesouhlasili, musí být pravomocné rozhodnutí o předání či nepředání přijato do 60 dnů od vašeho zatčení. V mimořádných případech může být tato lhůta prodloužena o 30 dnů. Pokud soudní rozhodnutí o vašem vydání se stalo pravomocným, musíte být do žádající země posláni do 10 dnů. Nebudete-li vydáni během této lhůty, musíte být propuštěni.

Za jakých podmínek mohu být vydán do jiné země?

Jestliže jiná země zahájila trestní řízení a vydala zatýkací rozkaz nebo pokud vás soud v této zemi odsoudil k trestu odnětí svobody, může tato země požádat o vaše vydání. Obdrží-li Estonsko žádost jiné země o vydání nebo žádost Interpolu o zatčení, můžete být zatčeni a vzati do vazby po dobu trvání vydávacího řízení. Během vydávacího řízení můžete být drženi ve vazbě po dobu nejvýše 1 roku. Soud rozhodne, zda by mělo být vydání povoleno.

Mohu se v případě zatčení obrátit na velvyslanectví své země?

Jste-li občanem cizí země, je kopie zatýkacího rozkazu zaslána Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvu zahraničí. Ministerstvo zahraničí informuje o vašem zatčení velvyslanectví nebo konzulární zastoupení vaší země. Máte právo požádat o schůzku s konzulárním úředníkem své země.

Bude mi poskytnut tlumočník, jestliže nehovořím místním jazykem?

Vyšetřující orgán a státní zastupitelství musí zajistit, abyste měli k dispozici pomoc tlumočníka. Tlumočník musí být přítomen při všech procesních úkonech, jichž se účastníte. Tlumočník je povinen přeložit přesně a úplně vše, co souvisí s procesním úkonem. Zajištěno je pouze tlumočení (nikoli písemný překlad).

Můžete požádat o písemný překlad obžalovacího spisu do vašeho mateřského jazyka či jiného jazyka, jímž hovoříte. Ostatní dokumenty, které tvoří součást trestního řízení, nejsou přeloženy písemně.

Musím během trestního řízení pobývat v zemi? Mohu ze země vycestovat?

Během trestního řízení nemusíte pobývat v zemi a můžete ze země vycestovat, musíte se však dostavit k vyšetřujícímu orgánu, pokud o to požádá, aby mohl provést určitý procesní úkon. Vyšetřující orgán vám může zakázat opuštění místa bydliště bez jeho svolení.

Chcete-li opustit své bydliště na dobu delší než 24 hodin, potřebujete předchozí svolení vyšetřujícího orgánu. Jestliže se nedostavíte k vyšetřujícímu orgánu, pokud o to požádá, nebo porušíte-li zákaz týkající se opuštění vašeho bydliště, můžete být zatčeni.

Může být výslech proveden z cizí země prostřednictvím telekomunikačních prostředků, například audiovizuálního spojení?

Vyšetřující orgán může provést výslech v cizí zemi prostřednictvím živého audiovizuálního spojení. Takovýto výslech se může uskutečnit pouze s vaším souhlasem.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 – Moje práva u soudu

Kde se hlavní líčení koná?

Veškeré trestní věci projednávají Odkaz se otevře v novém okně.okresní soudy. Rozhodnutí zpravidla vynáší samosoudce. Trestní věci, které se týkají trestných činů prvního stupně, řeší soud tvořený předsedou a dvěma přísedícími.

Je hlavní líčení veřejné?

Hlavní líčení je veřejné.

Soud může hlavní líčení prohlásit za částečně či zcela neveřejné v těchto případech:

 • na ochranu státního či obchodního tajemství,
 • na ochranu mravnosti, rodinného nebo soukromého života,
 • v zájmu nezletilé osoby,
 • v zájmu výkonu spravedlnosti, včetně případů, kdy by veřejné hlavní líčení mohlo ohrozit bezpečnost soudu, účastníků řízení nebo svědků.

Lze v průběhu hlavního líčení změnit obvinění obsažené v obžalobě?

Před skončením soudního jednání může státní zástupce body v obžalobě změnit či připojit další obvinění, která byla vůči vám vznesena. Pokud k tomu dojde, vyhotoví státní zástupce novou obžalobu. K tomu nedojde, pokud se obvinění změnilo ve váš prospěch. Došlo-li ke změně obvinění, můžete vy a váš obhájce požádat o odklad soudního řízení, abyste mohli připravit obhajobu.

Co se stane, pokud se v průběhu hlavního líčení přiznám k některým či ke všem obviněním?

Vaše přiznání je považováno za jeden z důkazů o spáchání trestného činu. I když se přiznáte, musí státní zástupce vaši vinu prokázat pomocí dalších důkazních prostředků.

Musím být přítomen během hlavního líčení? Může se hlavní líčení uskutečnit v mé nepřítomnosti?

Účast obžalovaného osoby na hlavním líčení je povinná. Výjimečně může hlavní líčení proběhnout ve vaší nepřítomnosti, a to v těchto případech:

 • pokud jste jednání soudu narušili a nedbali jste příkazů soudce a byli jste v důsledku toho vykázáni ze soudní síně,
 • pokud pobýváte mimo Estonskou republiku a nedostavíte se k soudu a danou věc lze projednat ve vaší nepřítomnosti,
 • pokud se po výslechu u soudu nacházíte ve stavu, který vám znemožňuje nadále se účastnit soudního řízení, a danou věc lze projednat ve vaší nepřítomnosti.

Pokud žiji v jiné zemi, mohu se řízení zúčastnit prostřednictvím audiovizuálního spojení?

Soud má právo povolit vám účast na hlavním líčení prostřednictvím audiovizuálního spojení, je-li pro vás obtížné dostavit se k soudu. Tato účast je možná pouze s vaším souhlasem.

Bude mi poskytnut překlad, jestliže nerozumím tomu, co se děje?

Pokud nerozumíte jazyku soudního řízení, musí vám soud během soudního řízení zajistit tlumočníka. Zajištěno je pouze tlumočení (nikoli písemný překlad).

Musím mít obhájce? Bude mi přidělen obhájce?

Musíte mít obhájce, a pokud jste si nezvolili obhájce sami, bude vám obhájce ustanoven Estonskou advokátní komorou (viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled č. 1).

Mohu během soudního řízení vypovídat? Musím během soudního řízení vypovídat?

Během hlavního líčení můžete vypovídat a vyjádřit svůj názor na okolnosti vašeho případu. V průběhu hlavního líčení nemáte povinnost vypovídat a máte právo nevypovídat.

Co se stane, nebudu-li v průběhu hlavního líčení vypovídat pravdivě?

Obžalované osoby nemají povinnost vypovídat u soudu pravdivě. Pokud neřeknete pravdu, nemohou vám být uloženy žádné sankce. Jestliže se v průběhu hlavního líčení prokáže, že jste soudu lhali, může být celá vaše svědecká výpověď (včetně pravdivé části) považována za nevěrohodnou. V takovém případě není vaše svědecká výpověď považována za důkazní prostředek.

Mohu napadnout důkazní prostředky, které byly předloženy proti mně?

Proti důkazním prostředkům, které byly proti vám předloženy soudu, můžete vznést námitky. Důkazní prostředky nemohou být u soudu použity, pokud byly získány protiprávně. Můžete napadnout věrohodnost důkazních prostředků a rovněž jejich právní přípustnost.

Vy a váš obhájce můžete důkazní prostředky napadnout ústně i písemně v kterékoli fázi projednávání dané věci, a to až do skončení hlavního líčení.

Jaký druh důkazních prostředků mohu předložit?

Soudu můžete předložit veškeré důkazní prostředky, které jsou důležité pro danou věc a které byly získány v souladu se zákonem.

Jaké podmínky platí pro mé důkazní prostředky?

Aby bylo možno předložit nové důkazní prostředky, je nutno po přezkoumání trestního spisu nebo nejméně 3 pracovní dny před zahájením přípravného soudního řízení podat žádost. Nové důkazní prostředky však lze předložit rovněž během hlavního líčení, pokud je nebylo možné z pádných důvodů předložit dříve.

Mohu za účelem shromáždění důkazů využít služeb soukromého detektiva?

Za účelem získání důkazních prostředků můžete využít služeb soukromého detektiva. Důkazní prostředky, které získal soukromý detektiv, jsou u soudu přípustné, pokud je soukromý detektiv získal v souladu se zákonem.

Mohu požádat svědky, aby vypovídali v můj prospěch?

Máte právo požádat, aby byly k soudu předvolány osoby, které mají k dispozici důležité informace, jež jsou nezbytné pro vyřešení vašeho případu.

Mohu já sám nebo můj obhájce klást otázky ostatním svědkům v mé věci? Mohu já nebo můj obhájce napadnout jejich výpověď?

Vy a váš obhájce můžete klást otázky všem svědkům. Máte právo vyslovit svůj názor na relevanci a pravdivost svědecké výpovědi. Můžete předložit důkazní prostředky, které prokazují nepravdivost svědecké výpovědi či zpochybňují její věrohodnost.

Bude se přihlížet k informacím o mých předchozích odsouzeních?

Soud může vzít v úvahu pouze informace o vašich předchozích odsouzeních, které jsou zaznamenány v Odkaz se otevře v novém okně.rejstříku trestů a které z něj nebyly dosud vymazány (podle závažnosti trestného činu je trestný čin z rejstříku trestů vymazán po 1 až 5 letech od výkonu trestu).

V úvahu lze vzít rovněž informace z jiných zemí, které se týkají vašich odsouzení. Trestné činy, které má soud vzít v úvahu, musí být uvedeny v obžalovacím spisu. V případě některých trestných činů, které byly spáchány dříve, může mít podobný trestný čin za následek uložení přísnějšího trestu.

Jaký může být výsledek soudního řízení?

Po projednání dané věci v hlavním líčení vás soud buď zprostí obžaloby, nebo vás odsoudí. Zproštěni obžaloby budete v případě, nebylo-li během hlavního líčení prokázáno, že došlo ke spáchání trestného činu nebo že jste jej spáchali vy. Zproštěni viny budete rovněž v případě, že státní zástupce stáhne obžalobu. Odsouzeni budete v případě, je-li u soudu prokázáno, že jste se dopustili trestného činu.

Jste-li shledáni vinnými, soud vám uloží trest v souladu se zákonem. Uložit lze tyto tresty:

 • peněžitý trest, jehož výše může činit 30 až 500násobek vašeho průměrného denního příjmu,
 • trest odnětí svobody v délce 30 dnů až 20 let nebo odnětí svobody na doživotí.

Pokud s tím souhlasíte, může soud trest odnětí svobody nahradit uložením veřejně prospěšných prací.

V určitých případech může soud rozhodnout rovněž o uložení trestu podmíněného odnětí svobody se zkušební dobou. V tomto případě nemusíte původní trest vykonat, či jej musíte vykonat pouze částečně, pokud se ve zkušební době nedopustíte nové trestné činnosti. Zkušební doba činí 3 až 5 let.

Kromě hlavního trestu může soud uložit vedlejší tresty, může vám například zakázat výkon určitých činností nebo vás vyhostit z Estonska. Veškerý majetek související s trestnou činností může být zabaven.

Jaká je role poškozeného (oběti) v průběhu soudního řízení?

Oběť se může účastnit hlavního líčení, může učinit výpověď a předložit důkazní prostředky, požádat o náhradu škody za ztráty způsobené trestným činem a vyslovit svůj názor na trest, jehož uložení navrhl státní zástupce.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákoník

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákoník v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

4 – Moje práva po vynesení soudního rozhodnutí

Mohu se proti rozsudku odvolat?

Proti rozsudku můžete podat opravný prostředek (odvolání). Odvolání můžete podat jak proti výroku o vině, tak proti trestu. Odvolat se můžete proti celému rozsudku, či jeho části.

Jak mám podat odvolání?

Soud, který vás odsoudil, musíte informovat o tom, že chcete podat odvolání. Musíte tak učinit do 7 dnů od vynesení soudního rozhodnutí. Lze to učinit i faxem.

Opravný prostředek se podává u soudu, který vynesl rozsudek, do 15 dnů ode dne, kdy jste měli poprvé možnost se s rozsudkem seznámit. Opravný prostředek se podává písemně a zasílá se soudu poštou nebo faxem. Odvolání vyhotovená státním zastupitelstvím a právním poradcem se zasílají soudu rovněž elektronicky.

Soud, který rozsudek vynesl, postoupí opravný prostředek a trestní spis Odkaz se otevře v novém okně.odvolacímu soudu.

Co se stane, pokud podám odvolání?

Jestliže podáte odvolání, nebude původní rozsudek vykonán, dokud o něm nerozhodne odvolací soud. Pokud jste byli před vynesením rozsudku nebo poté zatčeni, nebudete na základě podání odvolání propuštěni. Můžete být drženi ve vazbě do doby, než bude rozhodnuto o vašem odvolání. Zákon nestanoví pro odvolací řízení žádnou lhůtu, musí se však uskutečnit v přiměřené lhůtě.

Mohu v rámci odvolání předložit nové důkazní prostředky? Jaké podmínky platí?

V rámci odvolání můžete předložit nové důkazní prostředky, máte-li pádný důvod pro to, proč jste je nepředložili dříve.

Jak probíhá jednání u odvolacího soudu?

Při jednání u odvolacího soudu jsou posouzeny argumenty uvedené v odvolání. Jestliže se k soudu nedostavíte, může odvolací soud rozhodnout o odvolání ve vaší nepřítomnosti. Po projednání může odvolací soud:

 • odvolání zamítnout;
 • změnit rozsudek soudu prvního stupně nebo vynést nový rozsudek;
 • zrušit rozsudek prvního stupně a trestní řízení zastavit;
 • zrušit rozsudek prvního stupně a vrátit případ zpět tomuto soudu k novému projednání.

Je možný další opravný prostředek, není-li první odvolání úspěšné?

Proti rozhodnutí odvolacího soudu je možné podat u Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu „kasační opravný prostředek“. „Kasační opravný prostředek“ lze podat pouze prostřednictvím obhájce.

Chcete-li podat „kasační opravný prostředek“, musíte o tom odvolací soud informovat do 7 dnů od vynesení rozhodnutí o odvolání.

Samotný „kasační opravný prostředek“ musí být podán do 30 dnů ode dne, kdy jste měli poprvé možnost seznámit se s rozhodnutím odvolacího soudu. „Kasační opravný prostředek“ se podává Nejvyššímu soudu prostřednictvím odvolacího soudu, který vydal rozhodnutí o odvolání.

Nejvyšší soud má právo rozhodnout o tom, zda „kasační opravný prostředek“ projedná, či nikoli. Rozhodnutí o přípustnosti či nepřípustnosti „kasačního opravné prostředku“ se neodůvodňuje.

Kdy je odsouzení pravomocné?

Odsouzení je pravomocné, jakmile rozsudek vstoupí v platnost. To nastává po uplynutí lhůty pro podání odvolání či kasačního opravného prostředku. V případě kasačního opravného prostředku rozsudek vstoupí v platnost poté, co Nejvyšší soud kasační řízení rozhodl o nepřípustnosti tohoto prostředku, nebo vynesl v dané věci své rozhodnutí.

Bude odsouzení zaznamenáno v rejstříku trestů, je-li opravný prostředek úspěšný?

Odsouzení bude v rejstříku trestů zaznamenáno pouze v případě výkonu rozsudku. Pokud Nejvyšší soud rozhodnutí soudu, který vás odsoudil, zruší, není odsouzení v rejstříku trestů zaznamenáno.

Jestliže bylo první rozhodnutí chybné, obdržím odškodnění?

Máte nárok na odškodnění újmy, která vám byla způsobena v případě, že jste byli bezdůvodně zbaveni svobody. O odškodnění můžete požádat písemně Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo financí ve lhůtě 6 měsíců od vstupu osvobozujícího rozsudku nebo rozhodnutí o zastavení trestního řízení v platnost.

Výše odškodnění je pevně stanovena a rovná se 7násobku platné minimální denní mzdy v Estonské republice za každý den, který jste strávili ve vězení. Mimoto můžete od státu požadovat uhrazení peněžních prostředků, které jste zaplatili svému obhájci.

Pocházím z jiné země. Mohu být po skončení soudního řízení vrácen do této země?

Jestliže jste zahraničním občanem, který žije v Estonsku legálně, a byli jste odsouzeni za úmyslný trestný čin a potrestáni odnětím svobody, může soud jako dodatečný trest rozhodnout o vašem vyhoštění z Estonska a zakázat vám vstup na území Estonska po dobu 10 let. Jelikož vyhoštění z Estonska rovněž představuje trest, můžete proti němu podat opravný prostředek.

Nemáte-li povolení k pobytu v Estonsku, dojde k vašemu vyhoštění z Estonska automaticky bez soudního rozhodnutí. Vyhoštění můžete napadnout, a to podáním odvolání u Odkaz se otevře v novém okně.Správního soudu. Skutečnost, že jste vyhoštění napadli, nevede k jeho odkladu po dobu trvání soudního řízení.

Byl jsem odsouzen; může být vůči mně v souvislosti se stejným obviněním zahájeno nové soudní řízení?

Pokud jste byli odsouzeni, nemůže být vůči vám kvůli stejnému obvinění zahájeno nové soudní řízení.

Budou informace o mém odsouzení zaznamenány v rejstříku trestů a jak budou tyto údaje uchovávány?

Informace o odsouzení jsou zaznamenány Odkaz se otevře v novém okně.rejstříku trestů. Rejstřík trestů vede Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti a spravuje jej Odkaz se otevře v novém okně.středisko pro rejstříky a informační systémy. Informace uvedené v rejstříku jsou veřejně přístupné, s výjimkou případů stanovených zákonem.

Informace lze předat státním orgánům cizích zemí, pokud to připouští mezinárodní dohody. Informace o vašem trestu jsou uchovávány bez vašeho souhlasu. Údaje budou vymazány po uplynutí zákonem stanovené lhůty (podle závažnosti trestného činu 1–15 let od výkonu trestu).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o rejstříku trestů

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o rejstříku trestů v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o náhradě škody způsobené státem určité osobě neoprávněným zbavením svobody

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o náhradě škody způsobené státem určité osobě neoprávněným zbavením svobody v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o povinnosti odcestovat a o zákazu vstupu

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o povinnosti odcestovat a o zákazu vstupu v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

5 – Dopravní přestupky

Jak se řeší menší dopravní přestupky?

Tresty za překročení dovolené rychlosti a porušení pravidel parkování a jiných dopravních předpisů se ukládají v rámci přestupkového řízení.

Přestupkové řízení vedou Odkaz se otevře v novém okně.policejní orgány v místě, v němž byl přestupek zjištěn, nebo na policejní stanici.

Uložení trestu na místě není povinné. Místo toho může být vydáno upozornění nebo vám může být uložena bloková pokuta (do výše 15 EUR). Je rovněž možné vydat rozhodnutí ve zrychleném řízení na místě a uložit pokutu až do výše 400 EUR. Řízení na místě se může uskutečnit pouze s vaším souhlasem. Lze pořídit audio- či videozáznamy o prohlášeních učiněných dotčenou osobou ohledně přestupku.

Pokud překročíte dovolenou rychlost a jste zachyceni radarem s kamerou pro měření rychlosti, lze majiteli nebo zaregistrovanému uživateli vozidla uložit výstražnou pokutu. Maximální výše blokové pokuty činí 190 EUR. Oznámení o uložení pokuty je zasíláno poštou. Pokud s oznámením o uložení pokuty nesouhlasíte, můžete jej ve lhůtě 30 dnů od jeho obdržení napadnout. Stížnost je nutno podat policejní stanici, která vám zaslala oznámení o uložení pokuty. Pokud fyzická osoba odpovědná za motorové vozidlo napadne uložení pokuty z toho důvodu, že vozidlo používal někdo jiný, musí ve stížnosti uvést jméno a příjmení osoby, která vozidlo používala v době uvedené v oznámení o uložení pokuty, a rovněž adresu, číslo řidičského průkazu a datum narození nebo osobní identifikační číslo dané osoby.

Nesouhlasíte-li s názorem policie ve věci údajného přestupku, můžete vůči řízení na místě vznést námitku. V takovém případě vyhotoví policejní orgány na místě zápis o přestupku, trest však nebude uložen okamžitě.

Zápis bude předán policejní stanici, jejíž úředníci musí shromáždit důkazy týkající se dotyčného přestupku. V případě výslechu máte právo nevypovídat. Máte právo na přítomnost právního zástupce a tlumočníka. Máte rovněž právo přezkoumat materiály, které byly shromážděny v průběhu přestupkového řízení, a vznést námitku vůči obvinění.

Námitky můžete podat do 15 dnů od obdržení protokolu o přestupku. Bude vám sděleno, zda můžete od policejní stanice obdržet kopii rozhodnutí o přestupku. Za účelem obdržení této kopie se musíte vy nebo váš právní zástupce dostavit na policejní stanici. Tato kopie se nezasílá poštou.

Za dopravní přestupky může být uložena pokuta do výše maximálně 1 200 EUR. V případě závažného dopravního přestupku můžete být po dobu 30 dnů uvězněni. Rozhodnutí o uvěznění může vydat pouze soud. Rovněž vám může být uložen zákaz řízení vozidla až na 2 roky.

Nesouhlasíte-li s rozhodnutím policie, máte právo podat stížnost u Odkaz se otevře v novém okně.krajského soudu. Stížnost musíte podat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo rozhodnutí doručeno.

Za dopravní přestupky lze rovněž postihovat občany ostatních členských států Evropské unie.

Objeví se přestupek v rejstříku trestů?

Tresty za dopravní přestupky jsou zaznamenány v rejstříku trestů s výjimkou informací o blokových pokutách. Informace o přestupcích jsou z rejstříku vymazány a archivovány jeden rok poté, co byla zaplacena pokuta za přestupek, byl vykonán trest odnětí svobody, byly provedeny veřejně prospěšné práce nebo byl jako hlavní trest uložen zákaz řízení vozidla.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o silniční dopravě

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o silniční dopravě v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Odkaz se otevře v novém okně.Přestupkový řád

Odkaz se otevře v novém okně.Přestupkový řád v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina

Práva obviněných v trestním řízení - Irsko

Tyto informační přehledy objasňují, co se stane, jste-li podezřelí či obvinění z trestného činu, který je projednáván u soudu. Pokud jde o menší dopravní přestupky, které se obvykle řeší blokovou pokutou, viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled č. 5.

Jste-li obětí trestného činu, naleznete veškeré informace o svých právech zde.

Shrnutí trestního řízení

 • Irská policie Odkaz se otevře v novém okně.Garda Siochána má řadu pravomocí týkajících se zastavení a prohledání určité osoby a rovněž pravomoc zatknout osobu, o níž se domnívá, že se dopustila nebo dopouští trestného činu, za jehož spáchání je možno pachatele zatknout.
 • Ve vazbě na policejní stanici vám příslušník Garda Siochána vysvětlí vaše práva, k nimž patří právo hovořit s obhájcem a lékařem a mít k dispozici tlumočníka, pokud ho potřebujete. Existují zvláštní předpisy o dětech ve vazbě, které stanoví, že rozhovoru s ním by se měla účastnit vhodná dospělá osoba.
 • V této fázi můžete být požádáni o vydání souhlasu s odběrem vzorků pro testy DNA, s poskytnutím otisků prstů, s pořízením fotografie a/nebo s účastí na předvedení k identifikaci.
 • V průběhu vyšetřování vás může příslušník Garda Siochána obvinit ze spáchání trestního činu. To lze uskutečnit prostřednictvím obžalovacího spisu nebo vám může být doručeno předvolání k dostavení se k soudu v určitý den. Policie zašle spis s údaji o vyšetřování Odkaz se otevře v novém okně.řediteli státního zastupitelství (Director of Public Prosecutions), který rozhodne, zda stát v tomto případě zahájí trestní stíhání.
 • Můžete být ihned propuštěni na základě „záruky poskytnuté policejní stanici“ (Station Bail), která vyžaduje, abyste se dostavili k soudu, nebo případně musíte v pozdější fázi požádat o propuštění na kauci Odkaz se otevře v novém okně.okresní soud (District Court).
 • Méně závažné trestné činy, tj. „trestné činy, které je možno soudit zkráceném řízení“ (summary offences), jsou projednávány u okresního soudu. Závažnější trestné činy (indictable offences) jsou projednávány před soudcem a porotou.
 • V celém trestním řízení se vždy předpokládá vaše nevina, dokud vám není prokázána vina.
 • Máte nárok na právní poradenství. Pokud si nemůžete dovolit zaplatit za právní zastupování, můžete požádat o Odkaz se otevře v novém okně.právní pomoc.
 • Byli-li jste bez důvodných pochybností shledáni vinnými ze spáchání trestného činu, budete odsouzeni. Jste-li odsouzeni okresním soudem, máte právo odvolat se proti výroku o vině nebo trestu. Jste-li zproštěni viny, případ končí a nelze proti vám podniknout žádné další kroky.
 • Jste-li odsouzeni porotou za závažný trestný čin, neexistuje automatické právo na odvolání a ohledně dalšího postupu byste se měli poradit se svými obhájci.

Podrobné údaje o všech těchto fázích řízení a o vašich právech v nich jsou uvedeny v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Úloha Evropské komise

Upozorňuje se, že Evropská komise nehraje v trestních řízeních vedených v členských státech žádnou úlohu a nemůže vám poskytnout pomoc, pokud chcete podat stížnost. Informace o tom, jak si stěžovat a komu, jsou uvedeny v informačních přehledech.

Pro získání potřebných informací klikněte na níže uvedené odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.1 – Získání právní pomoci

Odkaz se otevře v novém okně.2 – Moje práva v průběhu vyšetřování trestného činu

 • Zatčení
 • Výslech a policejní vyšetřování
 • Prohlídky
 • První projednání u soudu
 • Příprava na soudní řízení nebo přiznání viny před zahájením soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.3 – Moje práva během soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 – Moje práva po skončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.5 – Dopravní přestupky

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

1 – Získání právní pomoci

Získání nezávislé právní rady je velmi důležité, pokud se nějakým způsobem účastníte trestního řízení. Informační přehledy vám objasní, kdy a za jakých podmínek vás může zastupovat obhájce. Rovněž vás informují o tom, co pro vás obhájce může vykonat. Tento obecný informační přehled vám sdělí, jak nalézt obhájce a jak budou uhrazeny náklady na obhájce, pokud si nemůžete dovolit zaplatit za právní poradenství.

Vyhledání obhájce

Pokud jste ve vazbě a potřebujete právníka, má Garda Síochána k dispozici seznam obhájců, kteří jsou připraveni vás neprodleně navštívit, aby vám mohli poradit. Na seznamu jsou uvedeny osoby, o nichž je známo, že se mohou na policejní stanici dostavit 24 hodin denně.

Nejste-li ve vazbě, potřebujete však radu obhájce v trestních věcech, můžete se obrátit na Odkaz se otevře v novém okně.Law Society of Ireland (Irská právnická společnost), která vám poskytne jména obhájců, kteří se zabývají obhajobou v trestních věcech. Nemůže vám však doporučit konkrétní kancelář.

Lepším způsobem, jak najít obhájce, který se specializuje na tuto práci, je osobní doporučení od osoby, která se již dříve nacházela v podobné situaci (znáte-li takovou). Alternativně můžete zkusit internet, jelikož mnoho právnických kanceláří má nyní internetové stránky, které udávají, na jaké činnosti se specializují.

Uhrazení nákladů na obhájce

V Irsku existuje systém právní pomoci, v jehož rámci může osoba, která je podezřelá či obviněná z trestného činu, za určitých okolností získat nárok na bezplatné služby obhájce.

Pokud jste zadrženi na policejní stanici za účelem výslechu týkajícího se trestného činu a nepracujete nebo máte nízkou mzdu, budete mít pravděpodobně nárok na bezplatné služby obhájce na základě Odkaz se otevře v novém okně.systému právního poradenství policejní stanice (Garda Station Legal Advice Scheme). Musíte podepsat formulář určený vašemu obhájci, který obsahuje prohlášení, že vyděláváte méně, než je přípustná hranice ve výši 20 316,00 EUR, nebo že pobíráte dávky sociálního zabezpečení. Jinak nejsou zapotřebí žádné další doklady.

Pokud jste byli obviněni z trestného činu, máte nárok požádat soudce soudu, k němuž se dostavíte, o právní pomoc. Toto se nazývá Odkaz se otevře v novém okně.potvrzení pro bezplatnou právní pomoc (Certificate for Free Legal Aid). Při podání žádosti soudu vám pomůže váš obhájce. Pokud obhájce nemáte, soudce vám často přizná právní pomoc a vybere vám obhájce. Jestliže jste obviněni ze spáchání závažného trestného činu a nepracujete, bude vám pravděpodobně právní pomoc poskytnuta. Pokud vyděláváte, budete muset případně vyplnit formulář, v němž uvedete své příjmy a výdaje.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Právní pomoc v trestních věcechOdkaz se otevře v novém okně.https://www.legalaidboard.ie

Odkaz se otevře v novém okně.Law Society of Ireland (Irská právnická společnost)

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

2 – Moje práva v průběhu vyšetřování trestného činu

Jaký je účel trestního vyšetřování?

Účelem trestního vyšetřování je reagovat na oznámení trestného činu podané veřejností nebo prověřit podezření policie (Garda), že došlo k porušení trestního práva, a odhalit pachatele. Obvykle je tomu tak, že veřejnost ohlásí incident a Garda reaguje tím, že zahájí vyšetřování, zda skutečně došlo k jednání v rozporu s trestním právem, a pokud ano, začne záležitost dále prošetřovat.

Kdo provádí vyšetřování?

Téměř ve všech případech má právo vyšetřit trestný čin irská policie nazývaná Odkaz se otevře v novém okně.Garda Síochána. Policie může obdržet právní pokyny ohledně toho, jak při vyšetřování postupovat co nejlépe, od úřadu právníků Nejvyššího státního zastupitelství (Chief Prosecution Solicitors Office) (Úřad ředitele státního zastupitelství), což jsou právníci, kteří vedou většinu trestních stíhání jménem irského státu.

Jaké jsou fáze trestního vyšetřování?

První fází trestního vyšetřování je podání trestního oznámení nebo zjištění podezření ze spáchání trestného činu příslušníkem irské policie. Policie se přesvědčí, zda je nahlášený incident trestným činem, a je-li tomu tak, zahájí vyšetřování tohoto trestného činu.

V této fázi policie rozhodne, zda se domnělý trestný čin bude považovat za „závažný“, či nikoli. Výraz „závažný“ znamená trestný čin, za nějž lze teoreticky uložit trest odnětí svobody v délce nejméně pěti let. Pokud trestný čin spadá do této kategorie, může jej vyšetřit policie a využít přitom svou pravomoc zatknout vás a zadržet na policejní stanici a během zadržení vás vyslechnout. Pravomoc zatknout, zadržet a vyslýchat budou v tomto informačním přehledu projednána později.

Jestliže se nejedná o závažný trestný čin, pak jsou pravomoci policie omezenější. Policie má obvykle pravomoc vyšetřit údajný trestný čin, nikoli však pravomoc zatknout vás a zadržet za účelem výslechu. Má pravomoc zatknout vás pouze za účelem sdělit vám obvinění ze spáchání domnělého trestného činu. Pokud vás nezatkne za závažný trestný čin, obvykle vás předvolá k soudu za účelem zahájení soudního řízení.

Třetí fázi vyšetřování bude shromažďování informací, které se v pozdějším soudním řízení mohou stát důkazními prostředky. Tento proces shromažďování informací může mít mnoho podob a práva policie týkající se získání těchto informací se budou odvíjet od povahy domnělého trestného činu. Právo policie zatknout vás a vyslechnout jí poskytuje rovněž omezenou pravomoc získat od vás forenzní a jiné formy možných důkazů, o kterých pojednává tento informační přehled.

Policie rozhodne, a to buď sama, nebo podle pokynů Odkaz se otevře v novém okně.DPP (Úřad ředitele státního zastupitelství), o vašem obvinění a tom, z čeho vás obviní. Policie často rozhoduje o trestním stíhání trestných činů závažné a méně závažné povahy. Jedná-li se o trestný čin neobvyklé či zjevně závažné povahy nebo o trestný čin, který bude při trestním stíhání vyžadovat pomoc DPP, vyžádá si Gardaí obvykle pokyny od DPP.

Moje práva v průběhu vyšetřování

Pokud jde o více informací o vašich právech během jednotlivých fází vyšetřování, klikněte na následující odkazy.

Moje práva při zatčení (1)

Jedná-li se o „závažný“ trestný čin, má policie pravomoc Odkaz se otevře v novém okně.zatknout vás a zadržet za účelem výslechu. To znamená, že vás vezme do vazby a po dobu zákonné vazby nemůžete odejít.

Potřebuje policie příkaz k mému zatčení?

Nikoli. Policie nemusí mít nutně příkaz k zatčení, jste-li podezřelí ze spáchání trestného činu, který vyšetřuje.

Kde mne může zatknout?

Policie vás může zatknout doma nebo na veřejném místě. Aby vás mohla policie zatknout, musí mít pouze důvodné podezření, že jste se dopustili trestného činu.

Musí mi být sdělen důvod zatčení?

Ano. Policie vám musí sdělit důvod vašeho zatčení.

Může policie použít při zatýkání sílu?

Ano. Policie může při zatýkání použít přiměřenou sílu.

Jakmile jste zatčeni –

budete předvedeni na policejní stanici za účelem výslechu nebo sdělení obvinění. Vaše práva na policejní stanici jsou chráněna zákonem a za vaše práva odpovídá pověřený příslušník. Doba zadržení na policejní stanici závisí na zákonné pravomoci, na jejímž základě vás policie zadržela. Pokud jde o další informace o vašich právech, viz Odkaz se otevře v novém okně.Irish Council for Civil Liberties (ICCL) (Irská rada pro občanské svobody).

Výslech a policejní vyšetřování (2)

Budou mi sdělena má práva?

Ano. Jste-li zadrženi na základě jedné z těchto zákonných pravomocí, budou vám sdělena vaše práva ve vazbě. Toto sdělení je učiněno písemně a musí být přeloženo do vašeho mateřského jazyka, nerozumíte-li anglicky.

Mohu vyrozumět své velvyslanectví?

Ano. Nejste-li irským občanem, můžete nechat o svém zatčení vyrozumět své velvyslanectví nebo konzulát.

Pocházím z jiné země. Musím se během vyšetřování zdržovat v Irsku?

Ne nutně. Pokud nejste poté, co vaše zadržení skončilo, obviněni, můžete svobodně odejít a vycestovat ze země. Jestliže vás chce irský stát obvinit později, můžete se za tímto účelem vrátit dobrovolně, nebo můžete vydání napadnout ve svém domovském státě. Jste-li poté, co vaše zadržení skončilo, obviněni, musíte být předvedeni před příslušný soud. Soudce poté rozhodne, zda byste měli být propuštěni na kauci.

Budu moci hovořit se svým obhájcem?

Ano. Máte právo hovořit v soukromí se svým obhájcem. Pokud žádného obhájce neznáte, pomůže vám ho najít pověřený příslušník, a to ze seznamu vedeného na policejní stanici. (Viz rovněž Odkaz se otevře v novém okně.Informační přehled č. 2)

Kdy mohu hovořit se svým obhájcem?

Pokud chcete hovořit se svým obhájcem, neměli byste být vyslechnuti, dokud se váš obhájce nedostaví, a poté by vám měl být okamžitě umožněn přístup k němu.

Může se obhájce účastnit mého výslechu?

Nikoli. Během výslechu však máte právo vyžádat si další právní rady, pokud se objeví něco, ohledně čeho si nejste jisti.

Co se stane v případě, nemohu-li si obhájce dovolit?

Jsou-li vaše finanční prostředky omezené, můžete mít nárok na uhrazení služeb obhájce na základě irského systému bezplatné právní pomoci (viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled č. 1). Vždy se však doporučuje vyžádat si právní radu a otázku finančních prostředků s obhájcem projednat v pozdější fázi řízení.

Jak dlouho mohu být během zadržení vyslýchán a jak budu vyslýchán?

Vyslýcháni můžete být až čtyři hodiny. Váš výslech musí probíhat korektně. Musí být zaznamenán na videokameru, ledaže to není proveditelné. Na obdržení kopie záznamu máte nárok pouze v případě, pokud jste trestně stíháni a soud vydá příkaz k vydání kopie vašemu právnímu zástupci. Při výslechu by měli být přítomni pouze dva příslušníci policie.

Musím odpovídat na dotazy?

Nikoli. Během celého výslechu můžete Odkaz se otevře v novém okně.mlčet, měli byste si však být vědomi toho, že pokud mlčíte, může to být v určitých případech v následném soudním řízení použito jako důkaz proti vám. Pokud odmítnete odpovědět na určité otázky, lze toto odmítnutí použít spolu s ostatními důkazními prostředky k doložení vaší viny.

Pokud jsem požádán o určité informace, musím je poskytnout?

Musíte uvést své osobní údaje, aby mohla policie zjistit vaší totožnost. Dříve, než se rozhodnete poskytnout další informace, měli byste si vyžádat právní radu. Jste-li ve vazbě za účelem výslechu, pak jste podezřelí ze spáchání závažného trestného činu, a informace, které poskytnete, mohou být v následném soudním řízení použity jako důkazy proti vám.

Co se stane, pokud řeknu něco ve svůj neprospěch?

Máte právo nevypovídat ve svůj neprospěch. Jestliže vaše odpovědi hovoří proti vám, pak vás vaši právní zástupci poučí o důsledcích, kterými je zpravidla to, že to, co řeknete, se stává důkazem proti vám.

Musím poskytnout otisky prstů a nechat se vyfotografovat?

Ano. K poskytnutí otisků prstů a pořízení fotografie můžete být donuceni, pokud jste byli zadrženi na základě zákonné pravomoci. Bránění pořízení otisků prstů nebo fotografií představuje trestný čin.

Může policie uchovávat mé otisky prstů navždy?

Ano. Vy nebo váš právní zástupce se však můžete obrátit na policii písemně a požádat, aby byly pořízené materiály zničeny, nedojde-li k trestnímu stíhání nebo pokud jste byli v soudním řízení zproštěni viny.

Musím poskytnout DNA nebo jiné intimnější tělesné vzorky?

Jste-li zadrženi na základě zákonné pravomoci, pak policie potřebuje k odebrání intimních vzorků, jako je DNA, sliny, odstřižky nehtů, materiál nalezený pod nehty nebo výtěr dutiny ústní, povolení nadřízeného úředníka. Pokud s tím nesouhlasíte, nelze bez povolení pořídit otisk nohou, vzorek z oblasti genitálií nebo tělesného otvoru.

Lze pohledat můj dům nebo byt, obchodní prostory, vozidlo či jiný majetek?

Ano. Odkaz se otevře v novém okně.Irská ústava a Odkaz se otevře v novém okně.Evropská úmluva o lidských právech vyžadují, aby byla respektována vaše tělesná integrita a soukromí, tato práva jsou však omezena. Policie může prohledat váš dům nebo byt s vaším souhlasem, či bez něj, má-li příkaz k domovní prohlídce nebo jestliže se k vám dostavila za účelem vašeho zatčení. Pokud jde o více informací o prohlídkách, viz prohlídky (3).

Mohu v případě porušení mých práv podat stížnost?

O případném porušení vašich práv byste měl informovat své právní zástupce, kteří vám poradí, jak a kdy podat na takovéto porušení práv stížnost.

Kdo je pověřený příslušník (Member in Charge)?

Pověřeným příslušníkem je příslušník policie, který odpovídá za vaše blaho a ochranu vašich práv. Každá policejní stanice musí mít jednoho takovéhoto příslušníka. Máte-li během vazby problémy, měli byste požádat o možnost mluvit s pověřeným příslušníkem.

Mohu hovořit se svou rodinou?

Máte právo nechat vyrozumět některého příbuzného o skutečnosti, že jste byli zadrženi, nikoli však nutně s ním hovořit.

Co když se necítím dobře a co mé právo na odpočinek a občerstvení?

Během zadržení máte v případě potřeby právo na lékařské ošetření a na náležité doby odpočinku a občerstvení.

Bude veden záznam o době vazby?

Bude veden záznam o době vazby u policie a vy nebo váš právní zástupce jste oprávněni obdržet kopii tohoto záznamu.

Co se stane, pokud nehovořím či nerozumím anglicky?

Máte nárok na tlumočníka, aby vám překládal. Vy nebo váš právní zástupce byste měli trvat na tom, aby tlumočník, který tlumočí případné soukromé konzultace mezi vámi a vaším obhájcem, nebyl týž jako tlumočník, jenž tlumočí vaše otázky a odpovědi při jednání s policií. Tlumočník by měl být k dispozici kdykoli, když chce s vámi váš obhájce nebo Gardaí komunikovat.

Jak dlouho mohu být zadržen?

To závisí na pravomoci, která určuje vaše zadržení. Podle irského práva může nejdelší doba zadržení činit sedm dnů.

Prohlídky (3)

Musí mi být sděleno, proč je prohledáván můj majetek?

Můžete se dotázat a mělo by vám být sděleno, proč se provádí prohlídka a na základě jaké pravomoci. Je-li prohledáván váš majetek, máte nárok na obdržení kopie příkazu k prohlídce v pozdější fázi.

Jak provádí policie prohlídku?

Musí prohlídku provádět tak, aby bylo dodrženo vaše právo na to, abyste nebyli ponižováni.

Může si policie odnést něco s sebou?

Ano. Může zabavit jakékoli předměty, o nichž se důvodně domnívá, že mohou být použity jako důkazy. Může rovněž odnést předměty, jež nebyly v příkazu uvedeny, mohou však svědčit o jiném trestném činu.

Mohu zůstat ve svém domě nebo bytě, když policie provádí prohlídku?

Ano. Nesmíte dělat nic, co by mohlo bránit zákonné prohlídce, můžete však prohlídce přihlížet.

Mohu být podroben osobní prohlídce?

Ano. Má-li policie důvodné podezření, že jste se dopustili trestného činu, má pravomoc vás prohledat i bez vašeho souhlasu.

Musí mne nejprve zatknout?

Ne. Můžete být prohledán před zatčením.

Musí mi být sdělen důvod prohlídky?

Ano. Policie by vám měla sdělit důvod prohlídky a to, na základě jaké pravomoci vás prohledává.

Mohu být podroben tělesné prohlídce s odložením oděvu?

Ano. Tělesné prohlídce s odložením oděvu byste měli být podrobeni pouze v případě, je-li to nezbytné. Takováto prohlídka by se měla uskutečnit v soukromém prostoru policejní stanice a tak, aby vás neobtěžovala. Prohlídku by měl pokud možno provést lékař.

Provede prohlídku osoba stejného pohlaví?

Jestliže má být prohlídka zahrnovat více, než jen prohlídku oděvu, pak by prohlídku měla provést osoba stejného pohlaví.

První projednání u soudu (4)

Mohu být držen ve vazbě nebo propuštěn?

Pokud jste byli zadržení policií a předvedeni před soud a soud zamítl vaše propuštění na kauci, můžete být vzati do vazby.

Mohu požádat o propuštění na kauci?

Ve většině případů můžete Odkaz se otevře v novém okně.požádat o propuštění na kauci při prvním dostavení se k Odkaz se otevře v novém okně.okresnímu soudu (soud nižšího stupně). V omezených případech (například v případě obvinění z vraždy) musíte podat žádost Vrchnímu soudu, a před podáním žádosti budete proto muset strávit určitý čas ve vazbě.

Máte nárok na obhájce a v závislosti na vašem příjmu bude toto zastupování hrazeno v rámci systému bezplatné právní pomoci.

Může mi být sděleno, proč policie vznesla námitky proti propuštění na kauci?

Ano. Musí vám být předem sděleny důvody, proč má policie námitky vůči vašemu propuštění na kauci. Máte právo na propuštění na kauci, toto právo však není absolutní. Propuštění na kauci lze zamítnout, pokud soudce zastává názor, že se po propuštění na kauci nedostavíte k soudnímu řízení, budete ovlivňovat svědky nebo se dopouštět další závažné trestné činnosti.

Mohu být propuštěn na kauci podmínečně?

Ano. Můžete být propuštěni na kauci po splnění podmínek, jako je odevzdání cestovního pasu, pobyt v Irsku po dobu čekání na soudní řízení a pravidelné hlášení se na policejní stanici, aby bylo zajištěno, že tyto podmínky dodržujete. Soud může rovněž požadovat, abyste složili peněžní hotovost, nebo může nařídit zmrazení účtu vašeho rodinného příslušníka či přítele v irské bance jako záruku, že dodržíte podmínky propuštění na kauci.

 

Příprava na soudní řízení nebo přiznání viny před zahájením soudního řízení (5)

Mohu se před zahájením soudního řízení přiznat ke všem či k některým obviněním?

Ano. Vaše věc bude předána k soudnímu řízení pouze tehdy, pokud se k obvinění nepřiznáte. Jestliže se přiznáte, nebude vaše věc předána k soudnímu řízení, nýbrž se uskuteční jednání za účelem uložení trestu.

Co se stane?

Pokud nepožadujete soudní řízení, pak uznáváte jeden či několik trestných činů, z jejichž spáchání jste byli obviněni. V Irsku nemá přiznání viny žádný právní základ, v praxi však může DPP přijmout přiznání viny v některých bodech obžaloby a souhlasit se stažením ostatních obvinění. Pokud přiznáte vinu, budete odsouzeni později a před jednáním za účelem uložení trestu musíte či nemusíte být vzati do vazby.

Co se děje při jednání za účelem uložení trestu?

Nejde-li o pevně stanovený závazný trest jako doživotí v případě vraždy, máte právo na jednání za účelem uložení trestu a na to, aby váš obhájce soud informoval o vašem podílu na trestném činu a o vaší osobní situaci.

Lze obvinění v obžalobě před zahájením soudního řízení změnit?

Ano. DPP může další obvinění přidávat až do dne zahájení soudního řízení a v jeho průběhu. Do data zahájení soudního řízení může rovněž obvinění stáhnout. DPP má právo předkládat až do zahájení soudního řízení a v jeho průběhu dodatečné důkazy. DPP musí jednat v souladu se zásadou spravedlivého procesu a nemůže zadržovat důkazy nebo neposkytnout materiály, které má k dispozici a které jsou důležité pro vás a vaše obhájce.

Mohu být obviněn z trestného činu, z jehož spáchání jsem již byl obviněn v jiném členském státě?

Pokud jste byli v jednom členském státě obviněni a souzeni kvůli určitému trestnému činu, nemůžete být ze spáchání téhož trestného činu obviněni v jiném členském státě. Pokud jste však byli obviněni v jednom členském státě, obvinění však bylo staženo, můžete být z tohoto trestného činu obviněni v Irsku.

Budou mi poskytnuty informace o důkazech svědčících proti mně?

Ano. Musí vám být poskytnuty dokumenty (obvykle nazývané „kniha doličná“ – „book of evidence“), které obsahují důkazy proti vám. Musí vám být rovněž poskytnuty materiály, jež byly vyhotoveny v důsledku vyšetřování údajného trestného činu, které však státní zastupitelství nemá v úmyslu použít.

Budou mi poskytnuty informace o svědcích svědčících proti mně?

Ano. Obdržíte určité omezené informace o svědcích, kteří svědčí proti vám. Máte právo vědět, zda mají záznam v rejstříku trestů. Máte právo vyžádat si od nich informace v průběhu soudního řízení při křížovém výslechu vedeném vašim obhájcem nebo prostřednictvím soukromého vyšetřování vedeného vašimi právními zástupci.

Nemáte nárok na úplný seznam osobních údajů svědků. Nemůžete ovlivňovat svědky způsobem, který lze považovat za pokus o zastrašování nebo o zvrácení průběhu spravedlnosti, a takovéto jednání může vést k tomu, že bude zamítnuto propuštění na kauci nebo budete čelit dodatečným a následným zvláštním obviněním.

Kdy mi bude poskytnuta Odkaz se otevře v novém okně.kniha doličná?

Máte-li být souzeni kvůli obvinění ze spáchání závažného trestného činu, měly by vám být tyto dokumenty předány do 42 dnů ode dne, kdy vám bylo sděleno obvinění. Soud může rozhodnout o prodloužení lhůty, v níž vám stát musí tyto dokumenty poskytnout.

Co mi bude poskytnuto?

Bude vám doručena kniha dokumentů, která obsahuje základ důkazů státu proti vám. Kniha není úplným přehledem důkazů státu a státní zastupitelství může až do zahájení soudního řízení a v jeho průběhu předkládat další důkazy. Důkazy, z nichž musí stát vycházet, aby zajistil odsouzení, budou muset být ve většině případů poskytnuty svědky u soudu ústně pod přísahou.

Jak získám „knihu doličnou“?

„Knihu doličnou“ obdržíte tak, že vám bude předána na soudě příslušníkem Gardaí. Dodatečné důkazy budou zpravidla doručeny vašemu obhájci v jeho kanceláři nebo u soudu.

Budou vyžádány informace o mých záznamech v rejstříku trestů?

Ano. Policie je oprávněna vyžádat si informace o vaší předchozí pověsti za účelem vyšetřování a vydání rozhodnutí o vaší vhodnosti pro propuštění na kauci, budete-li obviněni. Policie může rovněž odkázat na váš záznam v rejstříku trestů, pokud jste byli odsouzeni, aby soudce (soudci) mohl (mohli) uložit odpovídající trest. Je přípustný záznam o odsouzení v zahraničí.

Existují nějaká omezení, pokud se odkazuje na mou předchozí pověst?

Ano. Na vaši předchozí pověst nelze odkazovat v průběhu soudního řízení, pokud vaši obhájci nezmíní vaši pověst při křížovém výslechu nebo v podáních soudu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Podrobnější údaje o pravomocích týkajících se prohlídky, zadržení a obvinění

Odkaz se otevře v novém okně.Podrobnější informace o úloze policie Garda Síochána Odkaz se otevře v novém okně.https://www.garda.ie

Odkaz se otevře v novém okně.Úřad právníků nejvyššího státního zastupitelství a úřad ředitele státního zastupitelství

Odkaz se otevře v novém okně.Podrobnější údaje o právních předpisech

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.irishstatutebook.ieOdkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním soudnictví z roku 1984 (zacházení s osobami ve vazbě na policejních stanicích) předpisy z roku 1987

Odkaz se otevře v novém okně.Irish Council of Civil Liberties (Irská rada pro občanské svobody)

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

3 – Moje práva během soudního řízení

Co se děje před tím, než se můj případ dostane k soudu?

Než se váš případ dostane k soudu, soudce rozhodne o tom, zda byste měli být propuštěni na kauci. Obvykle budete mít právo na propuštění na kauci. Propuštění na kauci může být zamítnuto, jestliže není pravděpodobné, že se dostavíte k soudnímu řízení, nebo pokud jste se pokusili nebo mohli byste se pokusit vyhrožovat svědkovi nebo je-li pravděpodobné, že budete páchat další závažnou trestnou činnost.

Jestliže chcete v soudním řízení využít alibi (tj. určitá osoba potvrdí, že s vámi byla v době, kdy došlo ke spáchání trestného činu), soudce vám sdělí, že musíte o totožnosti této osoby informovat Odkaz se otevře v novém okně.státní zastupitelství.

Máte právo dovědět se před zahájením soudního řízení, z čeho jste obviněni. Pokud o to požádáte, budou vám poskytnuty informace o důkazech svědčících proti vám v obžalobě.

Kde se bude soudní řízení konat?

Bude vám sdělen název a místo soudu, u něhož bude soudní řízení vedeno. Odkaz se otevře v novém okně.Irská soudní služba (Courts Service of Ireland) má na starosti všechny soudy a pomůže vám vyhledat příslušný soud.

Méně závažná obvinění projednávají okresní soudy, u nichž soudci rozhodují o případech sami. Závažnější obvinění projednávají obvodní soudy nebo ústřední trestní soud, kde výrok vyhlašuje porota.

Soudy jsou otevřené veřejnosti. Je-li však obviněným dítě nebo jedná-li se o sexuálně motivovaný trestný čin, je daná věc projednávána neveřejně.

Lze v průběhu soudního řízení změnit body obžaloby?

Ve většině případů nelze obvinění v obžalobě v průběhu soudního řízení změnit. Určitá obvinění lze změnit, pokud to připouští zákon. Například obvinění z nebezpečného řízení se může změnit na méně závažné obvinění z nepozorného řízení, pokud soudce rozhodne, že jste řídili nepozorně, avšak nikoliv nebezpečně.

Pokud se během soudního řízení přiznáte ke všem obviněním v obžalobě, soudce rozhodne o trestu, který vám uloží. Aby mohl soudce vynést rozhodnutí, uváží, nakolik je daný trestný čin závažný a jaká je vaše osobní situace. Přiznání viny by vám mělo být přičteno k dobru.

Můžete se rovněž přiznat k některým obviněním a k ostatním nikoli. Soudce nebo porota rozhodne o obviněních, která jste popřeli. Poté budete odsouzeni za obvinění, k nimž jste se přiznali, a za obvinění, s ohledem na něž jste byli shledáni vinnými.

Jaká jsou má práva během soudního řízení?

Ve většině případů se musíte soudního řízení osobně zúčastnit. Pokud se k soudu nedostavíte, může soudce vydat příkaz k zatčení a k předvedení k soudu ve vazbě. Soudní řízení může příležitostně pokračovat i bez vaší účasti a budete odsouzeni v nepřítomnosti.

Jestliže se nemůžete k soudu dostavit kvůli úrazu nebo nemoci, měli byste to sdělit svému obhájci a poskytnout mu lékařské potvrzení, které vysvětluje vaší nepřítomnost.

Pokud nerozumíte tomu co se děje, máte právo na tlumočení. Jste-li neslyšící, máte právo na tlumočení do znakového jazyka.

Během soudního řízení máte právo se hájit, pokud chcete. Jestliže si nemůžete obhájce dovolit, bude vám obhájce ustanoven v rámci Odkaz se otevře v novém okně.systému poskytování právní pomoci v trestních věcech v závislosti na tom, jaký trestný čin je vám přičítán. Máte právo zvolit si svého obhájce sami. Pokud žádného obhájce neznáte, může vám obhájce vybrat soudce. Nejste-li se svým obhájcem spokojeni, můžete jej změnit.

Během soudního řízení můžete vypovídat, avšak nemusíte. Lhaní při výpovědi pod přísahou je trestným činem.

Jaká jsou má práva ve vztahu k důkazům svědčícím proti mně?

Důkazy svědčící proti vám můžete zpochybnit, pokud byly získány nezákonně. Jestliže například policie vnikla do vašeho domu bez příkazu k domovní prohlídce, nebudou případné důkazy, které získala, obvykle přípustné.

Důkazy můžete zpochybnit rovněž tak, že položíte svědkům otázky s cílem prokázat, že lžou nebo se mýlí. Můžete svědky rovněž požádat, aby předložili důkazy, které jsou důležité pro vaši obhajobu nebo které prokazují, že svědci státního zastupitelství lžou nebo se mýlí.

Můžete si najmout soukromého detektiva, abyste získali důkazy svědčící ve váš prospěch. Tyto důkazní prostředky jsou přípustné, pokud nebyly získány nezákonně.

Bude se přihlížet k informacím o mé předchozí trestní minulosti?

Během soudního řízení nemohou být důkazy o vašem předchozím odsouzení Odkaz se otevře v novém okně.obvykle brány v potaz.

Když však soudci rozhodují o tom, jaký trest vám uloží, mohou vzít vaše předchozí odsouzení v úvahu. To může zahrnovat předchozí odsouzení v jiných zemích.

Co se stane na konci soudního řízení?

Pokud jste byli shledáni nevinnými, soudní řízení končí a můžete svobodně odejít.

Jste-li shledáni vinnými, nebo pokud přiznáte svou vinu, soudce rozhodne, jaký trest vám uloží. Můžete zaplatit pokutu nebo si odpykat trest Odkaz se otevře v novém okně.odnětí svobody. Soudce může výkon trestu podmíněně odložit.

Před uložením trestu může soudce požádat Odkaz se otevře v novém okně.Probační službu, aby o vás vyhotovila zprávu. Probační služba soudci sdělí, zda vás považuje za vhodného pro dohled, při kterém byste řešili problémy způsobené vaší trestnou činností.

Na žádost Probační služba soudci sdělí, zda jste schopni vykonávat veřejně prospěšné práce. Soudce vám pak může místo trestu odnětí svobody nařídit až 240 hodin neplacené práce.

Jaká je úloha oběti v průběhu soudního řízení?

Úlohou oběti během soudního řízení je svědčit pro státní zastupitelství. Ve vztahu k obvinění v obžalobě podají oběti svědectví o tom, co se stalo.

Pokud jste odsouzení nebo přiznáte svou vinu, vezme soudce v úvahu dopad trestného činu na oběť.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Databáze irských právních předpisů

Odkaz se otevře v novém okně.Databáze irské a britské judikatury

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

4 – Moje práva po skončení soudního řízení

Mohu se odvolat?

Proti odsuzujícímu výroku o vině nebo trestu se můžete odvolat. Odkaz se otevře v novém okně.Způsob odvolání bude záviset na tom, který soud váš případ projednával. Odvolání proti rozsudkům okresního soudu (District Court) projednává obvodní soud (Circuit Court). Odvolání proti rozsudkům obvodního soudu nebo Odkaz se otevře v novém okně.hlavního trestního soudu (Central Criminal Court) projednává Odkaz se otevře v novém okně.Odvolací soud pro trestněprávní záležitosti (Court of Criminal Appeal).

Pokud chcete podat odvolání proti rozsudku okresního soudu, musíte do 14 dnů předat státnímu zástupci dokument s názvem „oznámení o odvolání“ (notice of appeal). Do 14 dnů musíte předat oznámení o odvolání a prohlášení o doručení rovněž příslušnému soudnímu úředníkovi. Chcete-li podat odvolání proti rozsudku obvodního soudu nebo hlavního trestního soudu, musíte do tří dnů od vynesení rozsudku požádat soudce, který vedl soudní řízení, o připuštění opravného prostředku. Poté musíte doručit „oznámení o odvolání“ registračnímu úředníkovi Odvolacího soudu pro trestněprávní záležitosti, a to do sedmi dnů v případě, že žádost o připuštění byla zamítnuta, a do 14 dnů, je-li opravný prostředek přípustný. To vše za vás obvykle udělá váš obhájce.

Jestliže podáváte odvolání proti rozsudku okresního soudu, máte nárok na úplné nové projednání vašeho případu. Můžete se odvolat rovněž proti uloženému trestu. Pokud podáváte odvolání proti rozsudku obvodního soudu nebo hlavního trestního soudu, můžete podat odvolání týkající se právní otázky, nebo pokud máte za to, že soudní řízení neprobíhalo uspokojivě. Odvolat se můžete rovněž proti uloženému trestu.

Co se stane, pokud podám odvolání?

Pokud podáváte odvolání proti rozsudku okresního soudu, odsouzení nebude pravomocné, dokud nebude vaše odvolání projednáno. To vyžaduje, abyste přijali závazek (tzv. uznání povinnosti - recognisance), v rámci kterého může být vyžadováno uhrazení určité peněžní částky. Nacházíte-li se v době podání odvolání proti rozsudku okresního soudu ve vězení, máte nárok na propuštění, jakmile jste doručili oznámení o odvolání a přijali závazek výše uvedený závazek. Pokud jste ve vězení a chcete podat odvolání, poskytnou vám příslušné tiskopisy vězeňské orgány.

Jestliže podáváte odvolání proti rozsudku okresního soudu, může trvat řadu měsíců, než je odvolání projednáno. Pokud podáváte opravný prostředek proti rozsudku obvodního soudu nebo hlavního trestního soudu, může projednání odvolání trvat podstatně déle.

Jestliže podáváte odvolání proti rozsudku okresního soudu, můžete pro účely odvolání předložit nové důkazy a jiná právní tvrzení. Pokud podáváte odvolání proti rozsudku obvodního soudu nebo hlavního trestního soudu, zpravidla nemůžete předkládat nové důkazy a učinit tak můžete pouze v případě mimořádných okolností.

Jak probíhá jednání u odvolacího soudu?

Pokud podáváte odvolání proti rozsudku okresního soudu, máte nárok na úplné nové projednání vašeho případu. Jestliže podáváte odvolání proti rozsudku obvodního soudu nebo hlavního trestního soudu, můžete vy nebo váš obhájce soudu sdělit, proč se domníváte, že by vaše odsouzení mělo být změněno, nebo proč se domníváte, že trest je v zásadě nespravedlivý.

Co se stane, je-li odvolání úspěšné/neúspěšné?

Je-li odvolání úspěšné, případ je uzavřen a s ohledem na danou věc nemáte žádné další povinnosti. Není-li odvolání úspěšné, odvolací soud vaše odsouzení potvrdí. Jestliže se odvolací soud domnívá, že trest je v zásadě nespravedlivý, může původní trest zvýšit nebo snížit.

Po projednání odvolání již nemáte právo na další opravný prostředek. Odvolací soud pro trestněprávní záležitosti však může připustit podání opravného prostředku Vrchnímu soudu v případě právní otázky, která má mimořádný obecný význam.

Neexistují obecné ustanovení pro odškodnění, jestliže bylo vaše odvolání úspěšné. Pokud jste se proti odsouzení odvolali k Odvolacímu soudu pro trestněprávní záležitosti, může být odškodnění poskytnuto, došlo-li ve vašem případě k justičnímu omylu. To nastane, pokud Odvolací soud pro trestněprávní záležitosti odsouzení zruší a potvrdí, že nově zjištěná fakta prokazují, že došlo k justičnímu omylu. K tomu dochází pouze ojediněle. Pokud Odvolací soud pro trestněprávní záležitosti potvrdí justiční omyl, můžete Odkaz se otevře v novém okně.ministra spravedlnosti požádat o náhradu škody.

Odsouzení je zaznamenáno v rejstříku trestů, pokud vás soudce shledal vinnými ze spáchání trestného činu.

Odsouzení je pravomocné, jakmile jste byli shledání vinnými nebo jste přiznali vinu (pleaded guilty). Přesto máte právo podat odvolání. Je-li vaše odvolání úspěšné, bude odsouzení z rejstříku trestů vymazáno.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu být po skončení soudního řízení vrácen do tohoto státu?

Jestliže jste odsouzeni za trestný čin, soud vás nepošle zpět do vaší země. Soud však může ministru spravedlnosti doporučit vaše vyhoštění. Může rovněž trest nebo část trestu podmíněně odložit s tím, že podmínkou je vaše opuštění země. To neznamená, že budete vyhoštěni, pokud však zemi neopustíte, budete uvězněni. Nacházíte-li se ve vězení, můžete ministra spravedlnosti požádat, abyste byli z Irska předáni za účelem výkonu zbytku trestu v jiném členském státě.

Pokud jsem odsouzen, může být vůči mně v souvislosti se stejným trestným činem zahájeno nové soudní řízení?

Pokud jste byli odsouzeni, nemůže být vůči vám kvůli stejnému trestnému činu zahájeno nové soudní řízení. Pokud jste byli odsouzeni v jiném členském státě, nemůžete být kvůli témuž trestnému činu znovu souzeni v Irsku.

Informace o obvinění/odsouzení

Informace o vašem odsouzení budou zaznamenány v rejstříku trestu. Jste-li dospělá osoba, budou tyto informace uvedeny v trvalém rejstříku vedeném Garda Síochána (národní policejní sbor). Policie může mít o vás k dispozici rovněž další informace. Máte právo nechat nesprávné osobní údaje o své osobě opravit nebo vymazat. Tyto informace si můžete vyžádat u Odkaz se otevře v novém okně.ústředního kontrolního útvaru gardy (Garda Central Vetting Unit). Pokud vám policie přístup k těmto údajům neumožní nebo nesprávné údaje neopraví, můžete podat žádost Odkaz se otevře v novém okně.komisaři pro ochranu osobních údajů (Data Protection Commissioner).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Irské soudy

Odkaz se otevře v novém okně.Citizens Information Board (organizace odpovědná za informování občanů)

Odkaz se otevře v novém okně.Komisař pro ochranu osobních údajů (Data Protection Commissioner)

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

5 – Dopravní a jiné přestupky

Jak se řeší dopravní přestupky?

Méně závažné přestupky, například překročení dovolené rychlosti, používání mobilního telefonu při řízení nebo porušení pravidel parkování, jsou obvykle řešeny „oznámením o blokové pokutě“, v němž je stanovena lhůta pro zaplacení pokuty poštou. Pokud pokutu nezaplatíte, bude daná věc předána soudu. Někdy oznámení obdržíte při spáchání přestupku a jindy bude toto oznámení zasláno na vaši adresu.

Některé přestupky, za něž je ukládána bloková pokuta, však zahrnují udělení „trestných bodů“ zaznamenaných v řidičském průkazu, a jestliže během tří let dosáhnete celkem dvanácti trestných bodů, bude vám v Irsku zakázáno řízení motorového vozidla. Pokud zaplatíte blokovou pokutu, obdržíte méně bodů než v případě, že je dotyčná věc předána soudu a jste odsouzeni. Evropská unie v současnosti pracuje na projektu, který má harmonizovat veškeré záznamy členských států o řidičských průkazech.

 

Dopravními přestupky se téměř vždy zabývá policie Garda Síochána. Měli byste si být vědomi toho, že v Irsku mají řidiči zákonnou povinnost mít u sebe řidičský průkaz a musí jej na žádost předložit policii.

Pokud žijete v Irsku a jste státním příslušníkem jiného členského státu, bude s vámi během celého řízení zacházeno stejně jako s irským státním příslušníkem.

Je-li vaše věc předána soudu, bude projednána u místního okresního soudu (nejnižší soud) samosoudem. Nejste-li s výsledkem spokojeni, můžete proti rozhodnutí (odsouzení nebo trestu) podat odvolání vyšší instanci (viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled č. 4).

Objeví se tyto přestupky v rejstříku trestů?

Veškerá odsouzení za dopravní přestupky jsou evidována v počítačových záznamech policie. Nezávažné dopravní přestupky, jako je překročení dovolené rychlosti, nejsou obvykle evidovány jako odsouzení za trestný čin. Jste-li však obviněni ze závažnějšího činu, jako je nebezpečné řízení, řízení pod vlivem alkoholu nebo řízení bez uzavřeného pojištění, bude odsouzení zaznamenáno v rejstříku trestů. Tyto přestupky se řeší postupem uvedeným v Odkaz se otevře v novém okně.informačním přehledu č. 4. Jste-li obviněni z takovéhoto přestupku, měli byste si bezodkladně vyžádat právní radu.

Jak se řeší jiné méně závažné přestupky?

Nejběžnějším méně závažným přestupkem je překročení dovolené rychlosti a používání mobilního telefonu při řízení. Různé jiné přestupky, například jízda v jízdním pruhu vyhrazeném pro autobusy, mohou být řešeny „Odkaz se otevře v novém okně.blokovou pokutou“, nemají však za následek udělení trestných bodů. Řízení, při kterém není věnován ohled na ostatní účastníky silničního provozu zahrnující bezohledné řízení, má za následek pokutu a přidělení trestných bodů.

K soudu půjdete pouze tehdy, pokud nezaplatíte blokovou pokutu. Jak bylo uvedeno výše, věc bude projednávat okresní soud. Proti rozhodnutí okresního soudu se můžete vždy odvolat, jak bylo uvedeno výše.

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Práva obviněných v trestním řízení - Řecko

Tyto informační přehledy vysvětlují, co se děje, když je osoba podezřelá nebo obžalovaná z trestného činu, který se projednává v soudním procesu.

Shrnutí trestního řízení

Vyšetřování / zahájení řízení

Tato část procesu začíná oznámením státnímu zástupci, že byl pravděpodobně spáchán trestný čin. Pokračuje zahájením trestního řízení a končí buď předvoláním obviněného k soudu, nebo zastavením trestního stíhání.

Tato fáze je zaměřena na co možná největší rozpletení případu a určení, zda existují jasné známky toho, že obviněný spáchal trestný čin, aby byl či nebyl postaven před příslušný soud.

Soudní jednání

V této fázi se případ projednává do té doby, dokud se nedospěje k rozsudku a jeho vynesení.

Opravné prostředky

Jedná se o zákonem stanovené prostředky umožňující účastníkovi napadnout rozhodnutí trestního soudu.

Takové prostředky jsou:

 • odvolání zaměřené na změnu nebo zrušení napadeného rozhodnutí na základě skutkových nebo právních okolností.
 • nový proces případu a zrušení rozsudku s cílem zčásti nebo v plném rozsahu zrušit napadené rozhodnutí z právních důvodů.

Podrobnosti o všech těchto fázích procesu a svých právech můžete nalézt v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou pouze všeobecným vodítkem.

Informace o dopravních přestupcích, které se obyčejně řeší pevně stanovenou sankcí, jako je pokuta, naleznete v Odkaz se otevře v novém okně.informačním přehledu 5.

Pokud jste obětí trestného činu, veškeré informace o svých právech naleznete zde.

Úloha Evropské komise

Upozorňujeme, že v právních úpravách trestního řízení platných v jednotlivých členských státech nehraje Evropská komise žádnou úlohu a nemůže vám asistovat při vaší stížnosti. V těchto informačních přehledech naleznete informace o tom, jak si stěžovat a komu.

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete informace, které potřebujete

Odkaz se otevře v novém okně.1 – Získání právní pomoci

Odkaz se otevře v novém okně.2 – Moje práva během vyšetřování trestného činu a předtím, než jde případ k soudu

 • předběžné přezkoumání / předběžné trestní vyšetřování / trestní vyšetřování
 • zatčení / omezovací podmínky / vyšetřovací vazba
 • řízení před vyšetřujícím senátem
 • pátrání, otisky prstů a DNA

Odkaz se otevře v novém okně.3 – Moje práva u soudu

Odkaz se otevře v novém okně.4 – Moje práva po vynesení rozsudku

Odkaz se otevře v novém okně.5 – Dopravní a jiné méně závažné přestupky

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

1 – Získání právní pomoci

Získat nezávislé právní poradenství je velmi důležité, jestliže jste nějakým způsobem zapojeni do trestního řízení. V informačních přehledech zjistíte, kdy a za jakých okolností máte nárok na obhájce. Rovněž se v nich dozvíte, co pro vás obhájce udělá. Tento přehled přináší informace, jak nalézt obhájce a jak se hradí náklady na obhájce, pokud je nemůžete sami zaplatit.

Vyhledání obhájce

Pokud potřebujete obhájce a nejste držen ve vazbě, můžete kontaktovat Odkaz se otevře v novém okně.aténskou advokátní komoru nebo advokátní komoru kraje, ve kterém se proces koná (např. Odkaz se otevře v novém okně.soluňskou advokátní komoru, Odkaz se otevře v novém okně.pireuskou advokátní komoru, Odkaz se otevře v novém okně.heraklionskou advokátní komoru atd.)

Pokud potřebujete obhájce a jste drženi ve vazbě, můžete požádat policii nebo vězeňské orgány, aby vám pomohly advokáta nalézt, nebo aby v souvislosti s vámi vyrozuměly některou z výše uvedených advokátních komor.

Placení obhájce

Pokud máte nízký příjem, můžete právní pomoc obdržet bezplatně. Bezplatná právní pomoc zahrnuje jmenování (ustanovení) advokáta, který vás bude zastupovat. Toto jmenování trvá do konce procesu nebo řízení soudů stejného stupně až do konce řízení o jakémkoliv odvolání proti rozhodnutí.

Obhájce může být jmenován:

 • během přípravy a podání obžaloby v případě některých výslovně definovaných trestných činů,
 • během fáze vyšetřování a projednávání případu, pokud se jedná o závažný trestný čin,
 • během projednávání věci u přečinů, o kterých rozhoduje tříčlenný soud pro přečiny (Misdemeanors Court), se kterými se pojí minimální trest odnětí svobody na šest měsíců,
 • aby podal odvolání a zastupoval vás během projednávání odvolání před soudem druhé instance, jestliže jste byl soudem první instance odsouzen k trestu odnětí svobody na nejméně šest měsíců,
 • aby podal kasační stížnost proti rozhodnutí, pokud vám byl uložen trest odnětí svobody na nejméně jeden rok,
 • aby požádal o obnovu řízení, pokud vám byl uložen trest odnětí svobody na nejméně šest měsíců.

Na bezplatnou právní pomoc máte nárok, i když váš příjem není příliš nízký, pokud prokážete, že nejste schopen zaplatit právní výlohy kvůli rozdílným životním nákladům mezi členským státem, ve kterém máte trvalé bydliště, a Řeckem.

O bezplatnou právní pomoc a jmenování právního zástupce musíte požádat soud, který bude případ projednávat, nebo soud, který se bude zabývat vaším odvoláním nebo žádostí o obnovu řízení.

Tato žádost se musí podat 15 dní před soudním procesem nebo jednáním, pro které žádáte o právní pomoc. Žádost musí obsahovat stručný popis předmětu soudního procesu nebo jednání, jakož i prokázání vaší způsobilosti pro bezplatnou právní pomoc a veškerou nezbytnou dokumentaci s ohledem na vaši finanční situaci (podrobnější informace viz zákon 3226/4-2-2004, úřední věstník 24/2004).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam advokátních komor

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 – Moje práva během vyšetřování trestného činu a předtím, než jde případ k soudu

Co je účelem vyšetřování?

Účelem je shromáždit a zajistit důkazy a získat jakékoli stopy, které zůstaly na místě trestného činu.

Jaké jsou fáze vyšetřování?

Předběžné přezkoumání / předběžné trestní vyšetřování / trestní vyšetřování:

Během předběžného přezkoumání státní zástupce stanoví, zda je obvinění opodstatněné a jaká je pravděpodobnost, že byl spáchán trestný čin.

Předběžné trestní vyšetřování se provádí především u případů, kdy byl podezřelý přistižen při spáchání trestného činu, nebo pokud by prodlení ve vyšetřování mohlo představovat bezprostřední riziko.

Trestní vyšetřování se provádí pouze v případě závažnějších trestních činů.

Zatčení(zadržení) – omezení – vyšetřovací vazba:

Pokud podezřelá osoba buď byla přistižena při páchání trestného činu, nebo pokud je zadržena do jednoho dne po spáchání trestného činu, je možné ji zadržet bez zatykače.

Pokud podezřelá osoba nebyla přistižena při spáchání trestného činu, je pro zadržení zapotřebí zatykače.

Zadržená osoba je do 24 hodin předána státnímu zástupci.

Omezení (např. propuštění na kauci, povinnost obviněného se pravidelně hlásit na policejní stanici, zákaz opustit zemi) se ukládají, aby se předešlo páchání dalších trestních činů a aby se zajistilo, že se obviněný dostaví na policejní výslech a k soudu.

Vyšetřovací vazba: Pokud jsou výše uvedená omezení nedostatečná, mohou být podezřelí v případech závažnějších trestných činů vzati do vyšetřovací vazby. Vyšetřovací vazba může trvat až 18 měsíců u závažných trestných činů nebo 12 měsíců u méně závažných trestných činů a 6 měsíců u opakovaného zabití způsobeného z nedbalosti. Toto opatření se vykonává ve vězení.

Řízení před vyšetřujícími senáty

K vyšetřovacím senátům se můžete odvolat proti uložení výše uvedených omezení, nebo můžete požadovat zrušení vzetí do vazby, případně si můžete stěžovat na jakékoli nesrovnalosti během předsoudního řízení.

Kdo provádí řízení v jednotlivých fázích?

Předběžné přezkoumání provádějí policisté a státní zástupce.

Předběžné trestní vyšetřování vykonávají výše uvedené osoby spolu s vyšetřujícím soudcem, přičemž trestní vyšetřování nebo výslech vede výhradně vyšetřující soudce.

Zatčení nařizuje vyšetřující senát nebo vyšetřující soudce. V případech, kdy je podezřelý přistižen při spáchání trestného činu, mají vyšetřovatelé a příslušní policisté povinnost a všichni občané právo pachatele zadržet. Omezení osobní svobody a vzetí do vazby nařizují vyšetřující soudce se souhlasem státního zástupce a vyšetřující senát.

Řízení před vyšetřujícími senáty vedou tříčlenné soudní rady za přítomnosti státního zástupce.

Moje práva během vyšetřování

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete podrobné informace o svých právech během vyšetřování.

Předběžné přezkoumání, předběžné trestní vyšetřování, trestní vyšetřování (1)

Co je účelem těchto řízení?

V rámci předběžného přezkoumání státní zástupce stanoví, zda je obvinění opodstatněné, a rozhodne o zahájení trestního řízení.

Předběžné trestní vyšetřování se provádí v případech, kdy byl podezřelý přistižen při činu, nebo pokud by prodlení mohlo představovat bezprostřední riziko (např. ztrátu stop nebo otisků prstů atd.).

Trestní vyšetřování se provádí pouze v případě závažných trestných činů nebo závažných přečinů. Předběžné trestní vyšetřování a trestní vyšetřování se provádějí s cílem zjistit, shromáždit a zachovat důkazy, jakož i opatřit stopy trestného činu.

Kdo je v této fázi odpovědným orgánem?

Předběžné přezkoumání provádějí vyšetřovatelé a státní zástupce.

Předběžné trestní vyšetřování vykonávají výše uvedené osoby spolu s vyšetřujícím soudcem.

Trestní vyšetřování vede výhradně vyšetřující soudce.

Na předběžné přezkoumání a předběžné vyšetřování dohlíží státní zástupce u soudu pro přečiny a na trestní vyšetřování státní zástupce u odvolacího soudu.

Platí zde nějaké lhůty?

Předběžné přezkoumání trvá 4–8 měsíců. Trestní vyšetřování trvá maximálně 18 měsíců. Provádí-li se dodatečné vyšetřování, pak trvá 3–5 měsíců.

Ve větších městech lze tyto lhůty prodloužit. Nedodržení těchto lhůt se nijak nepostihuje.

Lhůta pro podání vysvětlení během předběžného přezkoumání a pro vznesení námitky během předběžného vyšetřování a během vyšetřování je nejméně 48 hodin a lze ji prodloužit.

V případě nedodržení lhůty, co se týče prvních dvou postupů, nehrozí žádné sankce. Avšak při nedodržení lhůty v případě trestního vyšetřování má vyšetřující soudce právo vydat soudní příkaz, aby si vynutil postavení obžalovaného před soud, a/nebo zatýkací rozkaz.

Budu informován o tom, co se děje?

Jakmile jste předvolán k účasti ve výše uvedených řízeních, máte právo:

 • na své náklady požádat vyšetřovatele o fotokopii všech příslušných právních dokumentů včetně popisu obvinění,
 • požádat o lhůtu nejméně 48 hodin a
 • požádat o obhájce.

Bude zajištěn tlumočník, pokud nemluvím daným jazykem?

Ano. Tlumočník bude překládat vaši výpověď vyšetřovatelům a stejně tak jejich otázky.

V jaké fázi budu moct mluvit s obhájcem?

Jakmile se ocitnete před vyšetřovatelem, můžete požádat, aby byl informován váš advokát, nebo aby vám bylo umožněno mu zatelefonovat. Rovněž máte právo odmítnout vypovídat, dokud se váš obhájce nedostaví.

Vyšetřující orgány jsou pouze povinny zajistit, aby byl tlumočník k dispozici během vašeho výslechu. Pokud jde o ostatní dobu, musíte domluvit se svým obhájcem, zda budete tlumočníka potřebovat.

Musím mít obhájce? Mohu si svého obhájce zvolit?

Povinnost mít obhájce platí pouze v případě závažných trestných činů. Volba obhájce je na vás. Pokud však v případě závažného trestného činu mít obhájce nebudete, vyšetřující soudce vám jej během vyšetřování přidělí.

Budu žádán o podání informaci? Měl bych informace poskytnout?

Můžete být dotazován na obvinění. Máte právo zčásti nebo zcela nevypovídat a právo nevypovídat ve vlastní neprospěch. Smíte odmítnout odpovídat na cokoli, co by vás mohlo poškodit.

Mohu kontaktovat rodinného příslušníka nebo přítele?

S rodinou nebo přáteli máte právo komunikovat po telefonu. Návštěvy rodinných příslušníků a výjimečně vašich přátel jsou dovolené.

Mohu navštívit lékaře, pokud to budu potřebovat?

Máte-li zdravotní potíže, můžete požádat o návštěvu lékaře.

Mohu kontaktovat velvyslanectví své země původu?

Ano, máte právo tak učinit.

Pocházím z jiné země. Musím být osobně přítomen během vyšetřování?

Ne, nemusíte.

Mohu se zúčastnit prostřednictvím audiovizuálního spojení?

Řecké právo neupravuje účast prostřednictvím audiovizuálních spojení.

Mohu být poslán zpátky do své země původu?

V této fázi nemůžete být vyhoštěn.

Za jakých okolností mohu být vzat do vazby nebo z ní být propuštěn?

Ve vazbě budete držen, pokud jsou jasné indicie toho, že jste spáchal závažný trestný čin, a pokud

 • nebude známa žádná vaše adresa v Řecku,
 • jste podnikl kroky, abyste opustil zemi,
 • jste v minulosti byl považován za osobu uprchlou,
 • jste byl usvědčený z útěku z vězení nebo z nápomoci zadržené osobě k útěku nebo z porušení omezení v místě bydliště, a stejně tak pokud
 • existují důvody domnívat se, že hodláte uprchnout,
 • byl jste již v minulosti odsouzen a vyplývá z toho pravděpodobnost, že budete páchat další trestné činnost.

Rovněž vám mohou být uloženy omezující podmínky, nebo můžete být z vazby propuštěn.

Jaká mám práva/povinnosti?

Máte právo na to, aby vám byl poskytnut čas na prostudování soudního spisu, a na jmenování až dvou obhájců. Na vyšetřování se musíte dostavit osobně, protože samotná přítomnost vašeho obhájce není dostatečná.

Pokud vyšetřující soudce rozhodne, že musíte být dočasně vzat do vazby, můžete se do 5 dnů odvolat k vyšetřujícímu senátu. Rovněž se můžete odvolat přímo k vyšetřujícímu soudci nebo k vyšetřujícímu senátu, aby rozhodnutí o vašem vzetí do vazby bylo zrušeno nebo nahrazeno jinými omezeními.

Mohu během vyšetřování opustit zemi?

Ano, můžete, pokud vám nebyly uloženy žádné podmínky, které by vám to zakazovaly.

Pátrání, otisky prstů a DNA

Více informací o svých právech naleznete v přehledu Pátrání, otisky prstů a DNA (4).

Mohu se odvolat?

Pokud bylo v rámci předsoudního řízení přijato nezákonné opatření, můžete se odvolat k vyšetřujícímu senátu se žádostí, aby opatření bylo zrušeno a předsoudní řízení se opakovalo.

Mohu před soudním procesem přiznat vinu u všech nebo některých bodů obžaloby?

Přiznáni viny můžete učinit v kterékoli fázi před soudním procesem. Přiznání viny můžete rovněž odvolat. Soud věrohodnost vašeho doznání posoudí.

Může se obžaloba před soudním procesem změnit?

Obžaloba se změnit nemůže. Možné je pouze upřesnění jejího znění. Žádný nový bod obžaloby nelze přidat.

Mohu být obžalován z trestného činu, ze kterého jsem již byl obžalován v jiném členském státě?

Můžete být obžalován, pokud byl trestný čin spáchán v cizí zemi vůči řeckému občanovi a v řeckém právu je klasifikován jako závažný trestný čin nebo přečin. V případě závažných trestných činů se řecké právní předpisy vztahují na kteroukoli osobu bez ohledu na platné předpisy v místě trestného činu.

Budu informován o svědcích, kteří učinili výpovědi v můj neprospěch?

Na takové informace máte právo, jelikož můžete obdržet veškeré dokumenty v soudním spise, jehož součástí jsou i svědecké výpovědi. Informace můžete obdržet před svoji obhajobou, jakož i po ní.

Obdržím informace o dalších důkazech v můj neprospěch?

Vyšetřovatel je povinen vám poskytnout fotokopie soudního spisu a ukázat všechny příslušné materiály dříve, než podáte vlastní výpověď.

Budu žádán, abych poskytl informace o své trestní minulosti?

Vyšetřující soudce zpravidla obdrží vaše záznamy v trestním rejstříku během trestního vyšetřování.

Zatčení(zadržení) / omezení svobody / vyšetřovací vazba (2)

Proč se přijímají tato opatření?

Pokud byl pachatel přistižen při páchání trestného činu, je cílem jeho zadržení zajistit, aby byl předán spravedlnosti. V ostatních případech má zatčení, vzetí do vazby a uložení omezení svobody pohybu zajistit, aby se obžalovaný dostavil před vyšetřující a soudní orgány.

Kdo je odpovědným orgánem?

Zatčení nařizuje buď vyšetřující senát, nebo vyšetřující soudce. Tytéž osoby rovněž nařizují vzetí do vazby a uložení omezujících podmínek. Pokud je pachatel přistižen při páchání trestných činů, zadržení vykonávají vyšetřovatelé nebo policisté.

Platí zde nějaké lhůty?

Jakmile budete zatčen či zatčen, musíte být do 24 hodin předán státnímu zástupci. Nedodržení této lhůty není spojeno, co se vás týče, s žádnými důsledky. Rovněž zde platí lhůta pro kteroukoli podmínku vyžadující vaše pravidelné hlášení se na policii. V případě nedodržení této lhůty, může být podmínka hlášení se na policii nahrazena vzetím do vazby.

Budu informován o tom, co se děje?

Budete-li přistižen při spáchání trestného činu, musejí vám policisté bezprostředně po zadržení sdělit, proč jste byl zadržen. Pokud budete předán vyšetřujícímu soudci, budete plně informován o obviněních proti vám. To samé platí v případě uložení podmínek omezujících vaši svobodu a v případě vzetí do vazby.

Od vyšetřujícího soudce byste měl obdržet veškeré příslušné právní dokumenty dříve, než se v daných věcech dospěje k jakémukoli rozhodnutí.

Bude zajištěn tlumočník, pokud nemluvím daným jazykem?

Pokud nemluvíte daným jazykem, musíte tuto skutečnost ihned sdělit a požádat o tlumočníka. Tlumočník bude překládat vše, co budete říkat, všechny vám kladené otázky a všechny vám předložené dokumenty.

V jaké fázi budu moct mluvit s obhájcem?

Budete-li zadržen či zatčen, můžete požádat, aby byl okamžitě informován váš obhájce, nebo aby vám bylo umožněno mu zatelefonovat. Kromě toho máte právo odmítnout odpovídat na otázky, pokud se obhájce nedostaví.

Pokud neznáte žádného právníka, který by mohl být vašim obhájcem, můžete se obrátit na své velvyslanectví nebo na místní advokátní komoru. Zajištění tlumočníka, abyste mohl komunikovat se svým obhájcem, je záležitostí vaší, nikoliv vyšetřujících orgánů. V případě uložení podmínek omezujících váš pohyb nebo v případě vzetí do vazby si nejprve promluvte se svým obhájcem. Ten bude zastupovat vaše zájmy a bude přítomen během trestního vyšetřování.

Musím mít obhájce? Mohu si svého obhájce zvolit?

Obhájce musíte mít pouze v případě závažných trestných činů. Máte právo na výběr svého obhájce. Pokud však v případě závažného trestného činu nebudete mít obhájce, vyšetřující soudce vám jej během vyšetřování přidělí.

Mohou být po mne žádány jakýkoli informace? Musím poskytnout veškeré informace, o které jsem žádán?

Budete dotazován na obvinění. Smíte odmítnout odpovídat na cokoli, co by vás mohlo poškodit.

Mohu kontaktovat rodinného příslušníka nebo přítele?

Máte právo požádat vyšetřovatele, aby vám umožnili je kontaktovat.

Mohu navštívit lékaře, pokud to potřebuji?

Ano, máte-li zdravotní potíže.

Mohu kontaktovat své velvyslanectví, pokud jsem z jiné země?

Ano, máte právo tak učinit.

Pocházím z jiné země. Musím být osobně přítomen během vyšetřování?

Nejste povinen být přítomen, ledaže by byla vyžadována osobní prohlídka.

Mohu se zúčastnit prostřednictvím audiovizuálního spojení?

Vyšetřování trestného činu prostřednictvím audiovizuálního spojení nebylo dosud upraveno zákonem.

Mohu být poslán zpátky do své země původu?

V této fázi nemůžete být vyhoštěn.

Za jakých okolností mohu být vzat do vyšetřovací vazby nebo z ní propuštěn?

Do vyšetřovací vazby budete vzat, pokud se na tom shodne vyšetřující soudce se státním zástupcem, nebo pokud tak nařídí vyšetřující senát. Do vyšetřovací vazby budete vzat, pokud budou existovat jasné indicie, že jste spáchal závažný trestný čin, a pokud

 • nebude známa žádná vaše adresa v Řecku,
 • jste podnikl kroky, abyste opustil zemi,
 • jste v minulosti byl považován za osobu uprchlou,
 • jste byl usvědčený z útěku z vězení nebo z nápomoci zadržené osobě k útěku nebo z porušení omezení v místě bydliště, a stejně tak pokud
 • existují důvody domnívat se, že hodláte uprchnout,
 • jste byl v minulosti odsouzen.

Rovněž vám mohou být uloženy omezující podmínky, nebo můžete být z vazby propuštěn.

Jaká jsou moje práva a povinnosti?

Máte právo na to, aby vám byl poskytnut čas na prostudování soudního spisu, a na jmenování až dvou obhájců. Pokud budete vzat do vazby, můžete se proti tomuto rozhodnutí vyšetřujícího soudce do 5 dnů odvolat k vyšetřujícímu senátu. Rovněž se můžete odvolat přímo k vyšetřujícímu soudci nebo k vyšetřujícímu senátu, aby rozhodnutí o vašem vzetí do vazby bylo zrušeno nebo nahrazeno jinými omezeními svobody pohybu.

Mohu během vyšetřování opustit zemi?

Můžete tak učinit po skončení doby zadržení a za předpokladu, že vám nebyly uloženy žádné podmínky zakazující vám opustit Řecko.

Pátrání, otisky prstů a DNA

Více informací o svých právech naleznete v přehledu Pátrání, otisky prstů a DNA (4).

Mohu se odvolat?

Pokud bylo v rámci předsoudního řízení přijato nezákonné opatření, můžete se odvolat k vyšetřujícímu senátu se žádostí, aby opatření bylo zrušeno a předsoudní řízení se opakovalo.

Mohu před soudním řízením přiznat vinu u všech nebo některých bodu obžaloby?

Máte právo učinit přiznání viny, ze kterého by pro vaše práva neměly vyplývat žádné kladné ani záporné důsledky, pokud tak učiníte.

Může se obžaloba před soudním procesem změnit?

Obžaloba se změnit nemůže, možné je pouze upřesnění jejího znění. Žádné nové body obžaloby nelze přidat.

Mohu být obžalován z trestného činu, ze kterého jsem již byl obžalován v jiném členském státě?

Můžete být obžalován, pokud byl trestný čin spáchán v cizí zemi vůči řeckému občanovi. V případě závažných trestných činů se řecké právní předpisy vztahují na kteroukoli osobu bez ohledu na platné předpisy v místě trestného činu.

Budu informován o svědcích, kteří učinili výpovědi v můj neprospěch?

Ano. Jakmile budete zadržen a předán k předběžnému vyšetřování nebo vyšetřování, musíte obdržet tyto informace dříve, než podáte vlastní výpověď.

Obdržím informace o dalších důkazech v můj neprospěch?

Vyšetřovatel je povinen vám poskytnout fotokopie všech dokumentů v soudním spisu, než podáte vlastní výpověď.

Budu žádán, abych poskytl informace o své trestní minulosti?

Ne. Tyto informace budou zjišťovány od příslušného úřadu.

Řízení před vyšetřujícími senáty (3)

Co je účelem této fáze?

Vyšetřující senáty představují soudní orgány příslušné k předsoudnímu řízení. Dohlížejí na zákonnost procesních úkonů prováděných vyšetřovateli, rozhodují, zda by měl být pachatel vzat do vyšetřovací vazby či nikoliv, zda by měly být uloženy podmínky omezující svobodu pohybu či nikoliv, přijímají rozhodnutí ohledně dalších citlivých otázek ovlivňujících předsoudní řízení a rozhodují, zda by měl být pachatel souzen nebo propuštěn.

Kdo je v této fázi odpovědným orgánem?

Vyšetřující senáty sestávají z 3 soudců a jsou jimi vyšetřující senát soudu pro přečiny, vyšetřující senát odvolacího soudu a vyšetřující senát kasačního soudu.

Platí zde nějaké lhůty?

Ano, lhůty zde platí, a pokud je nedodržíte, nebudete moct uplatnit svá práva.

Budu informován o tom, co se děje?

Informace o vývoji vašeho případu můžete obdržet v sekretariátu rad (senátů) s tím, že o všech rozhodnutích budete řádně informován.

Bude zajištěn tlumočník, pokud nemluvím daným jazykem?

Jakmile se dostavíte před senát, máte nárok na tlumočníka.

V jaké fázi budu moct mluvit s obhájcem?

Máte právo na právní pomoc a se svým obhájcem smíte komunikovat v kterékoli fázi řízení. Pokud vyvstane nějaká sporná otázka v souvislosti s překladem, měl byste ji řešit vy nebo váš obhájce.

Musím mít obhájce? Mohu si zvolit vlastního obhájce?

Neplatí zde povinnost mít obhájce. Pokud si to budete přát, můžete se obhajovat sám, nebo se můžete nechat obhajovat svým obhájcem. Máte právo zvolit si svého vlastního obhájce, pokud vám nebyl přidělen.

Mohou být po mne žádány jakýkoli informace? Musím poskytnout veškeré informace, o které jsem žádán?

Můžete být žádán, abyste podal informace ohledně trestného činu, ze kterého jste obviněn. Máte právo nevypovídat a právo nevypovídat ve vlastní neprospěch. Smíte odmítnout odpovídat na jakoukoli otázku, která by vás mohla poškodit.

Mohu kontaktovat rodinného příslušníka nebo přítele?

Ano, můžete. Pokud budete ve vyšetřovací vazbě, můžete tak učinit během návštěvních hodin.

Mohu navštívit lékaře, pokud to potřebuji?

Ano, máte-li zdravotní potíže.

Mohu kontaktovat své velvyslanectví, pokud jsem z jiné země?

Ano, máte právo tak učinit.

Pocházím z jiné země. Musím být přítomen během vyšetřování?

Pouze pokud o to požádáte a soud to dovolí.

Mohu se zúčastnit prostřednictvím audiovizuálního spojení?

Řízení prostřednictvím audiovizuálního spojení nebyla dosud upravena zákonem.

Mohu být poslán zpátky do své země původu?

V této fázi nemůžete být vyhoštěn.

Budu držen ve vyšetřovací vazbě, nebo propuštěn? Za jakých okolností?

Do vyšetřovací vazby budete vzat, pokud to nařídí vyšetřující senát. Rovněž vám mohou být uloženy podmínky omezující vaši svobodu pohybu, nebo můžete být z vazby propuštěn.

Mohu během vyšetřování opustit zemi?

Můžete tak učinit po ukončení doby zadržení a za předpokladu, že vám nebyly uloženy žádné podmínky zakazující vám opustit Řecko.

Budu žádán, abych poskytl otisky prstů, vzorky svého genetického materiálu (DNA, např. vlasů, slin) nebo jiných tělesných tekutin?

Vyšetřující senát to může nařídit.

Mohu být podroben tělesné prohlídce?

Nikoliv z nařízení senátu, nařídit to však mohou vyšetřovatelé nebo úředníci předběžného vyšetřování. V jakémkoli takovém případě smíte požadovat, aby během prohlídky byl přítomen váš obhájce.

Může být prohledán můj dům, obchodní prostory, vozidlo atd.?

Ve fázi, které se účastní vyšetřující senáty, nemohou být žádné takové prohlídky nařízeny.

Mohu se odvolat?

Existují opravné prostředky, prostřednictvím kterých se můžete odvolat proti rozhodnutím vyšetřujícího senátu.

Mohu před soudním řízením přiznat vinu u všech nebo některých bodů obžaloby?

Máte právo přiznat vinu a můžete tak učinit prostřednictvím zprávy, kterou předložíte radám. Tato prohlášení jsou závazná a mohou ovlivnit rozsudek.

Může se obžaloba před soudním procesem změnit?

Obžaloba se změnit nemůže. Vyšetřující senáty mohou pouze upřesnit její znění. Žádné nové body obžaloby nelze přidat.

Mohu být obžalován z trestného činu, ze kterého jsem již byl obžalován v jiném členském státě?

Můžete být obžalován, pokud byl trestný čin spáchán vůči řeckému občanovi. V případě závažných trestných činů se řecké právní předpisy vztahují na kteroukoli osobu bez ohledu na platné předpisy v místě trestného činu.

Budu informován o svědcích, kteří učinili výpovědi v můj neprospěch?

Zajisté, informace můžete obdržet jak před touto fází, tak i po ní. Máte právo obdržet informace o jakékoli podrobnosti v soudním spisu.

Budou ode mne požadovány informace o mé trestní minulosti?

Ne. Tyto informace budou zjišťovány od příslušného úřadu.

Pátrání, otisky prstů a DNA (4)

Budu žádán, abych poskytl otisky prstů, vzorky svého genetického materiálu (DNA, např. vlasů, slin) nebo jiných tělesných tekutin?

Budete-li zatčen (zadržen), budete požádán, abyste poskytl otisky prstů, a budete povinen tak učinit. Povinné je rovněž poskytnutí vzorku DNA, existují-li jasné indicie, že jste spáchal závažný trestný čin. V případě pozitivního výsledku testu DNA máte právo požádat o opakování testu; pokud tak neučiníte, bude odebraný genetický materiál zničen.

Mohu být podroben tělesné prohlídce?

Je možné, že budete muset podstoupit tělesnou prohlídku, bude-li ji osoba vykonávající vyšetřování považovat za nezbytnou. Prohlídka nesmí zasahovat do vaší důstojnosti a musí být provedena v soukromí. Jste-li žena, musí prohlídku provádět žena. Jste-li požádán, abyste odevzdal určitý předmět nebo dokument, a vy tak učiníte, neměl byste být osobní prohlídce podroben .

Může být prohledán můj dům, obchodní prostory, vozidlo atd.?

Váš dům může být prohledán pod podmínkou, že prohlídku provádí úředník soudu a vyšetřovatel v souvislosti s vyšetřováním nebo předběžným vyšetřováním. Vozidla se prohlížejí, pokud existuje vážné podezření, že byl spáchán trestný čin, nebo pokud je to naprosto nezbytné.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 – Moje práva u soudu

Předběžné řízení

Kdo a jakou formou mě upozorní, abych se dostavil k soudu?

Státní zástupce sepíše obžalobu, stanoví datum soudního procesu a nejméně 15 dní před procesem, respektive 30 dní, žijí-li účastníci řízení v jiných evropských zemích, předvolá obžalovaného, stěžovatele (poškozeného) a svědky.

Postup při projednávání

Jaký soud bude případ projednávat?

Hlavními trestními soudy jsou nejnižší soud pro přestupky (Magistrates’ Court), soud pro přečiny (Misdemeanour Court) a tříčlenný trestní odvolací soud, případně smíšená velká porota (Mixed Grand Jury) pro závažné trestné činy. Příslušný soud je v zásadě soud, v jehož soudním obvodu byl skutek spáchán.

Bude soudní proces veřejný?

Ano, ledaže by veřejné projednání mohlo mít nežádoucí dopad na veřejné mravy nebo by existovaly důvody pro ochranu soukromí účastníků řízení.

Kdo bude případ rozhodovat?

U nižších soudů rozhodují soudci a u smíšených velkých porot je přijímá porota složená ze soudců a přísedících.

Mohou se v průběhu soudního procesu změnit body obžaloby?

Obžaloba se může pozměnit. Je na samotném soudu, aby rozhodl o správné právní kvalifikaci skutečností, které tvoří předmět věci, případně o jejich co nejpřesnějším vymezení.

Co se stane, když v průběhu soudního procesu přiznám u některých nebo všech bodů obžaloby vinu?

Jestliže u konkrétních bodů obžaloby přiznáte vinu, soud vás potrestá s ohledem na tato doznání. Může to být bráno jako polehčující okolnost při ukládání trestu.

Jaká jsou moje práva během soudního procesu?

Musím být osobně přítomen během procesu?

Ne, nemusíte být osobně přítomen. Můžete se nechat zastupovat svým obhájcem, pokud soud nebude považovat vaší přítomnost za nezbytnou.

Pokud žiji v jiném členském státě, mohu se zúčastnit prostřednictvím audiovizuálního spojení?

Nemůžete, protože tato forma účasti nebyla dosud upravena zákonem.

Budu přítomen po celou dobu procesu?

To nemusíte. Můžete se dostavit a následně odejít a dále se nechat zastupovat svým obhájcem.

Budu mít k dispozici tlumočníka, pokud nebudu rozumět, o čem se jedná?

Jestliže nebudete rozumět jazyku soudu, je soud povinen zajistit tlumočníka.

Musím mít obhájce? Bude mi obhájce přidělen? Mohu si svého obhájce změnit?

Obhájce musíte mít pouze v případě závažných trestných činů a u kasačního soudu. Pokud nebudete schopen si sám jmenovat obhájce, je soud povinen vám jej ustanovit. Svého obhájce máte právo si změnit, pokud vám u vyšších soudů nebyl ustanoven samotným soudem (z moci úřední).

Smím oslovovat soud? Musím během procesu vypovídat?

Smíte, ale nemusíte. Máte právo nevypovídat.

Jaké důsledky má, pokud nebudu během procesu vypovídat pravdivě?

Máte právo neříkat pravdu. Podat nepravdivou vlastní výpověď nepředstavuje pro obžalovaného protiprávní jednání.

Jaká mám práva ve vztahu k důkazům v můj neprospěch?

Mohu důkazy v můj neprospěch napadnout?

Můžete a máte právo tak učinit během své obhajoby nebo podáním vlastního svědectví, předložením protidůkazů či povoláním vlastních svědků.

Jaké důkazy mohu ve své obhajobě soudu předložit?

Můžete předložit listinné důkazy a povolat laické svědky a soudní znalce.

Za jakých okolností mohu takové důkazy předložit?

Žádné předběžné podmínky neexistují; důkazy můžete soudu předložit, aniž byste o nich předem kohokoli informoval.

Mohu si najmout soukromého detektiva, aby hledal důkazy v můj prospěch? Jsou takové důkazy přípustné?

Můžete tak učinit a tyto důkazy jsou přípustné, pokud byly získány zákonným způsobem.

Mohu ve své obhajobě předvolat svědky?

Můžete předvolat tolik svědků, kolik si budete přát, přičemž soud musí umožnit výslech nanejvýš tolika svědků obhajoby, kolik je svědků obžaloby.

Mohu já nebo můj obhájce vyslýchat ostatní svědky? Mohu já nebo můj obhájce zpochybnit jejich výpověď?

Oba můžete ostatním svědkům pokládat otázky a zpochybňovat to, co uvádějí ve svých výpovědích.

Budou zohledněny informace o z mého trestního rejstříku?

Zohledněna budou odsouzení k odnětí svobody v celkové délce překračující 6 měsíců, jestliže bude vyřčen výrok o vině a soud rozhoduje o trestu.

Budou brána v úvahu předchozí odsouzení v jiném členském státě?

Pouze pokud vám byla zanesena do rejstříku trestů.

Co se bude dít na konci soudního procesu?

Jaké jsou možné závěry procesu?

Osvobození obžalovaného, pokud soud nebude přesvědčený nebo bude mít pochybnosti o tom, že obžalovaný spáchal trestný čin, nebo z jiných právních důvodů, a pokud budou existovat důvody k upuštění od trestu (např. v případě upřímné lítosti).

Odsouzení obžalovaného a uložení trestu, pokud bude soud přesvědčený, že obžalovaný spáchal trestný čin.

Zastavení trestního řízení v případě, kdy obžalovaný zemře, oběť stáhne obvinění, trestný čin je promlčený, nebo se samotné protiprávní jednání stane předmětem amnestie.

Prohlášení trestního stíhání za nepřípustné, jestliže tomu bude předcházet příslušné rozhodnutí, nebo nebude existovat žádné obvinění (je-li vyžadováno), nárok či pověření k soudnímu stíhání.

Shrnutí možných trestů

Hlavní tresty: Odnětí svobody (na doživotí nebo na dobu 5–20 let), uvěznění (10 dní – 5 let), detence (1 den – 1 měsíc), peněžitý trest (150–15 000 euro), pokuta (29–590 euro), zadržení ve vazebním zařízení pro mladistvé delikventy nebo zadržení v ústavu pro duševně postižené.

Doplňující tresty: Zbavení občanských práv, zákaz výkonu povolání, zveřejnění odsouzení.

Ochranná opatření: Zadržení pachatelů, kteří nemají trestní odpovědnost, nařízená ústavní léčba závislosti osobám závislým na alkoholu a drogách, předání do pracovních středisek, zákaz pobytu v určité oblasti, vyhoštění cizích státních příslušníků a zabavení majetku.

Jaká je úloha oběti během soudního procesu?

Oběť vystupuje buď jako strana sporu (poškozený), nebo jako svědek. Jako strana sporu (nebo jako „civilní žalobce předkládající protidůkazy“) se procesu účastní s úmyslem dosáhnout vyrovnání formou finanční náhrady za citovou či duševní újmu, v úloze svědka pak vystupuje na podporu obžaloby. Pokud se oběť procesu chce účastnit jako civilní žalobce s občanskoprávním nárokem, musí tuto skutečnost uvést před výzvou k předložení důkazů.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 – Moje práva po vynesení rozsudku

Mohu se proti rozhodnutí a/nebo trestu odvolat?

Můžete podat odvolání proti výroku o vině. Právo na odvolání závisí na typu a přísnosti trestu, jakož i na soudu, který jej vynesl.

Například:

 • v případě soudu pro přečiny se samosoudcem (Misdemeanor Court) máte právo na odvolání, pokud trest zahrnuje odnětí svobody na více než 60 dní nebo peněžitý trest přesahující 1 000 euro;
 • v případě tříčlenného soudu pro přečiny (Misdemeanor Court) a soudu, který projednává odvolání proti rozhodnutím prvně jmenovaného soudu, máte právo na odvolání, pokud jste odsouzen/a k odnětí svobody na více než 4 měsíce nebo k peněžnímu trestu přesahujícímu 1 500 euro;
 • v případě smíšené velké poroty (Mixed Grand Jury) nebo tříčlenného soudu projednávajícího odvolání proti trestům za závažné trestné činy máte právo na odvolání, pokud trest ukládá odnětí svobody na více než 2 roky v případě závažných trestných činů nebo na více než 1 rok za přečiny.

Proti osvobozujícímu rozsudku se můžete odvolat pouze tehdy, pokud jste byl osvobozen na základě upřímné lítosti nebo jste byl obhájen díky své dobré pověsti.

Jak se mohu odvolat?

Je nutné odvolání sepsat a uvést v něm důvody odvolání, své bydliště a jméno svého obhájce, a podat jej v podatelně soudu, jenž vydal rozhodnutí.

Lhůta pro podání odvolání je 10 dní ode dne, ve které soud vydal rozsudek, nebo ke kterému vám byl rozsudek doručen, jestliže jste byl souzen v nepřítomnosti. Pokud však žijete v zahraničí a bylo vyneseno rozhodnutí pro zmeškání, nebo pokud není známo vaše bydliště, je lhůta prodloužena na 30 dní od data doručení příslušných písemností.

Jaké jsou odvolací důvody?

Odvolání může být založeno buď na skutkovém stavu, nebo na způsobu výkladu práva.

Co se stane, když podám odvolání?

Věc se bude znovu projednávat soudem druhé instance.

Co se stane, jestliže budu v době, kdy podám odvolání, ve vězení?

Odvolání bude předáno státnímu zastupitelství, stanoví se datum procesu a vy budete předvolán k soudu. Při splnění určitých zákonných podmínek můžete požádat, aby byl výkon trestu pozastaven, dokud nebude odvolání projednáno.

Jak dlouho potrvá, než se odvolání projedná?

Obyčejně mezi 1–3 roky v závislosti na druhu protiprávního jednání, místě soudu, nebo na skutečnosti, zda je obžalovaný ve vyšetřovací vazbě či nikoliv.

Mohu pro odvolání použít nové důkazy?

Ano, u odvolacího soudu můžete použít nové důkazy. Řízení je stejné, jako bylo při původním soudním procesu. Soudci, kteří případ projednávali u soudu první instance, jej nemohou rozhodovat u soudu druhé instance. Prověřovat se budou záležitosti, zda bylo odvolání řádně podáno a zda bylo podáno v předepsané lhůtě.

Co se děje při jednání o odvolání?

Pokud se nedostavíte buď osobně, nebo prostřednictvím svého obhájce, bude vaše odvolání zamítnuto a bude potvrzen trest nižšího soudu. Jestliže se dostavíte osobně nebo prostřednictvím svého obhájce, bude se případ znovu projednávat a vy můžete uvést nové důkazy.

Co může soud rozhodovat?

Odvolací soud nemá žádnou pravomoc ukládat přísnější trest, než jaký uložil nižší soud. Může vás však zprostit viny, nebo vám trest zmírnit, případně vám může uložit stejný trest, jaký vám uložil nižší soud.

Co se stane, jestliže bude odvolání vyhověno/nevyhověno?

Pokud se důvody odvolání potvrdí, může vás odvolací soud zprostit viny, nebo vám zmírnit trest; v ostatních případech zůstane zachováno rozhodnutí soudu první instance.

Existuje jiný opravný prostředek k dalšímu nebo vyššímu soudu?

Ne, usilovat lze jedině o zrušení rozhodnutí soudu druhé instance, pokud se zde vyskytly právní nesrovnalosti.

Pokud se potvrdí, že původní rozhodnutí bylo chybné, budu mít nárok na odškodnění?

Není upraveno žádné odškodnění při zrušení odsouzení soudem první instance, vyjma případů kdy obžalovaný byl ve vězení a v řízení o opravném prostředku byl poté zproštěn viny.

Pokud bude mému odvolání vyhověno, budou se uchovávat záznamy o mém odsouzení?

Uchová se pouze záznam rozhodnutí odvolacího soudu. Dřívější rozhodnutí se vyškrtne.

Kdy se odsouzení stane pravomocným?

Odsouzení se stává definitivní, pokud proti rozhodnutí soudu druhé instance není podán žádný kasační prostředek, nebo pokud byl podán kasační prostředek a poté byl nejvyšším kasačním soudem (Areios Pagos) zamítnut.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu být do něho po procesu předán?

Můžete být předán do své země, pokud soud nařídí vaše vyhoštění. Abyste byl vyhoštěn, musel byste být odsouzen k trestu odnětí svobody na nejméně 3 měsíce, nebo by v rámci doplňujícího trestu musel být vydán příkaz k vyhoštění, nebo by musela být rozhodnuto o ochranných opatření. V případech odsouzení zejména za závažné trestné činy související s drogami je vyhoštění povinné a platné doživotně.

Uskuteční se předání okamžitě?

Ne, nejprve musíte vykonat svůj trest. V rámci mimořádného opatření, pokud jste byl odsouzen k trestu odnětí svobody až na 5 let a současně byl vydán příkaz k vašemu vyhoštění, může soud rozhodnout o pozastavení vašeho trestu a povolit vaše okamžité vyhoštění.

Vyhoštění musí být nařízeno jako součást soudního rozhodnutí, kdy trest nebyl pozastaven a byl vykonán.

Můžete podat odvolání, pokud byl příkaz vydán soudem první instance a pokud jste byl odsouzen k trestu odnětí svobody, proti kterému máte právo se odvolat. Odvolání se musí podat v podatelně soudu první instance.

Mohu být za stejný trestný čin znovu souzen v jiném členském státě?

To závisí na právních předpisech dotyčného státu.

Budou informace o obžalobě a/nebo odsouzeních týkajících se mé osoby zapsány do mého trestního rejstříku?

Do trestního rejstříku bude rozhodnutí o vašem odsouzení zaznamenáno pouze tehdy, bude-li nezvratné. Takové informace se oficiálně zapíší v ústředí rejstříku trestů.

Váš záznam v trestním rejstříku bude zahlazen:

 • po vaší smrti, nebo poté, kdy dosáhnete 80 let;
 • pokud budete odsouzen s podmíněným odkladem, bude záznam zničen po 5 letech od skončení odkladu za předpokladu, že odklad nebude mezitím zrušen nebo odvolán;
 • po uplynutí 10 let od výkonu trestu odnětí svobody do 1 měsíce za úmyslný delikt nebo 2 měsíců za delikt z nedbalosti, za předpokladu, že jste mezitím nebyl odsouzen za jiné trestné činy.

K uchování těchto informací není požadován váš souhlas.

V případě jakéhokoli sporu, můžete požádat o rozhodnutí státního zástupce pro soud pro přečiny. Do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí pak proti němu můžete podat odvolání k vyšetřujícímu senátu soudu pro přečiny.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Dopravní přestupky

Jak se projednávají dopravní přestupky?

Porušení dopravních předpisů, jako je překročení rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu, nepoužití bezpečnostních pásů, nezastavení na červenou na křižovatce se světelným signalizačním zařízením nebo u dopravní značky STOP, nedodržení předpisů pro zastavení nebo stání, používání mobilního telefonu při řízení atd., se většinou projednávají administrativně. Zpravidla je vyřizuje příslušný policejní orgán.

Jaký je postup?

Bude vám doručen rozhodnutí o spáchání přestupku. V rozhodnutí bude uvedeno správní opatření a/nebo pokuta, které vám byly uloženy, a vy se následně musíte dostavit před příslušný policejní orgán.

Jaké jsou možné postihy?

Osoby, které se dopustily dopravních přestupků, jsou obyčejně potrestány správními pokutami (v rozmezí od 40 do 2 000 EUR) a uložením dalších správních opatření, jako je odebrání řidičského průkazu na určitou dobu nebo jiných dokladů, např. technického průkazu vozidla a registračních značek.

Postihují se příslušníci jiných členských států za přestupky tohoto typu?

Pokud se přestupku dopustili v Řecku, jsou za tyto přestupky postihováni.

Mohu vznést námitky?

Své námitky proti správní pokutě můžete podat do tří dnů bezprostředně nadřízenému orgánu policisty, který vám pokutu uložil. Pokud není vašim námitkám vyhověno, musíte příslušnému orgánu místního úřadu zaplatit odpovídající částku.

Pokud vám kromě toho bylo uloženo správní opatření, můžete se dostavit před příslušný policejní orgán a vyjádřit zde své námitky.

Objeví se tyto přestupky v mém trestním rejstříku?

Do vašeho rejstříku trestů zaznamenány nebudou, protože se vyřizují na správní úrovni a ukládá se pouze správní pokuta.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo infrastruktury, dopravy a sítí

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Práva obviněných v trestním řízení - Francie

Tyto informační přehledy vysvětlují postup, pokud je někdo podezřelý nebo obviněný z trestného činu, který je předmětem soudního řízení. Pro získání informací o méně závažných protiprávních jednáních, jako jsou například dopravní přestupky, které se běžně trestají pevně stanoveným trestem, např. pokutou, viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled 5.

Pokud jste obětí trestného činu, veškeré informace o svých právech naleznete zde.

Všeobecný úvod

Věcně příslušné soudy jsou čtyři:

 • Přestupkový soud (Le tribunal de police)

Rozhoduje samosoudce a soudí zejména přestupky páté kategorie. Odvolání se koná před odvolacím senátem projednávajícím přečiny, avšak pouze v některých případech.

 • Místní soud (La juridiction de proximité)

Rozhoduje samosoudce. Řeší přestupky prvních čtyř kategorií.

Odvolání se řídí stejnými pravidly jako přestupkový soud.

 • Trestní soud pro přečiny (Le tribunal correctionnel)

Zpravidla se skládá ze tří soudců a řeší zejména přečiny.

Stíhání mohou být projednávána buď u soudu, v jehož obvodu byl skutek spáchán nebo u soudu, v jehož obvodu má bydliště stíhaná osoba nebo jedna ze stíhaných osob, nebo u soudu, v jehož obvodu byla stíhaná osoba zadržena.

Odvolání proti rozhodnutím první instance se řeší před odvolacím soudem v rámci odvolacího senátu projednávajícího přečiny.

 • Porotní soud (La cour d’assises)

Je příslušný pro souzení trestných činů spáchaných zletilými osobami, které nespadají pod zvláštní soudy.

Tvoří jej tři soudci z povolání a devět porotců vylosovaných z řad francouzských občanů.

Státní zástupce a odsouzený může proti rozsudku podat odvolání k porotnímu soudu, který tvoří dvanáct občanských porotců a tři soudci z povolání. Obžalovaný a nejvyšší státní zástupce se mohou proti rozhodnutí porotního soudu odvolat, a to proti odsuzujícímu i osvobozujícímu výroku. Občanskoprávní účastník řízení (poškozený) může podat odvolání pouze ve věci soudně vymezené náhrady škody a příslušenství.

Shrnutí trestního řízení

Níže naleznete shrnutí obvyklých etap trestního řízení.

Vyšetřování (L’enquête)

Vyšetřování vede policie nebo četnictvo. Jejich cílem je zjistit, zda došlo ke spáchání protiprávního jednání, shromáždit důkazy a pátrat po jeho pachatelích. Vyšetřování dozoruje státní zástupce. Je vedeno automaticky, jakmile státní zastupitelství zahájí trestní stíhání.

Existuje zejména vyšetřování flagrantních činů a předběžné vyšetřování, které vede příslušník kriminální policie z úřední moci nebo na pokyn státního zástupce.

Vyšetřování není veřejné a je nekontradiktorní.

Soudní vyšetřování (L’instruction)

Účelem vyšetřování, které vede vyšetřující soudce, je shromáždit důkazy o spáchání trestného činu a pátrat po jeho pachatelích. Stanoví, zda existuje dostatek důkazů pro postavení pachatele před příslušný soud. Připravuje podklady pro soudní řízení. Není veřejné, ale osoby, které jsou účastníky řízení, mají přístup ke spisu a mohou za určitých podmínek žádat o provedení vyšetřovacích úkonů.

Rozsudek

Ve fázi rozsudku je řízení kontradiktorní, veřejné a ústní. Soudci po zvážení vynesou rozhodnutí, proti němuž je přípustný opravný prostředek.

Podrobnosti o všech těchto etapách řízení a svých právech naleznete v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise nemá žádný vliv na trestní řízení v členských státech a nemůže vám pomoci při podání stížnosti. Tyto informační přehledy popisují, jakým způsobem a u koho můžete stížnost podat.

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete požadované informace

Odkaz se otevře v novém okně.1 – Konzultace u advokáta

Odkaz se otevře v novém okně.2 – Moje práva během vyšetřování

 • Moje práva během vazby
 • Moje práva při výslechu u prvního dostavení se k soudu
 • Postavení obviněného a svědka v zastoupení
 • Ukončení vyšetřování
 • Evropský zatýkací rozkaz
 • Příprava obhajoby na soudní řízení

Odkaz se otevře v novém okně.3 – Moje práva během soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 – Moje práva po soudním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.5 – Dopravní přestupky a další méně závažná protiprávní jednání

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Vaše práva

Poslední aktualizace: 06/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

1 – Konzultace u advokáta

Jestliže se jakýmkoliv způsobem účastníte trestního řízení, je velmi důležité získat nezávislé poradenství od advokáta. V informačních přehledech zjistíte, kdy a za jakých podmínek máte nárok na to být zastoupen advokátem. Rovněž je tam vysvětleno, jakým způsobem vám advokát pomůže. Tento obecný informační přehled popisuje, jak advokáta vyhledat a jak pokrýt jeho honoráře, pokud je nemůžete uhradit z vlastních prostředků.

Jak vyhledat advokáta

Vyjma případů, kdy jde o trestný čin, není pomoc advokáta povinná, ale doporučená.

Základním pravidlem je svobodná volba při výběru advokáta.

Advokáta si můžete svobodně zvolit, pokud nějakého znáte, nebo můžete požádat o jeho přidělení.

Advokáta si můžete vybrat na základě osobního doporučení ze svého okolí nebo někoho známého.

Seznam advokátů v blízkosti bydliště je k nahlédnutí buď u soudu ve vašem městě nebo na mnoha radnicích nebo na nejbližší advokátní komoře.

Dále můžete hledat v telefonním seznamu nebo na internetu.

Na několika webových stránkách naleznete on-line seznamy advokátů s jejich specializací:

Řada advokátních komor rovněž poskytuje nepřetržité služby v justičních palácích, na radnicích nebo ve střediscích justice a práva.

Pokud jste ve vazbě, máte při výběru advokáta několik možností.

Seznamy advokátů jsou umístěny ve věznicích.

Ve věznicích působí sdružení, která vám při výběru advokáta mohou poradit a pomoci (Mezinárodní observatoř vězení (Observatoire International des Prisons), Sdružení návštěvníků vězení (Association des Visiteurs de Prisons…).

Při výběru advokáta vám může pomoci konzulární oddělení vaší země původu.

Dále můžete požádat místně příslušného předsedu advokátní komory, aby vám ustanovil advokáta z moci úřední.

Jak zaplatit advokáta

Využíváte-li služeb advokáta, musíte mu zaplatit. Honoráře advokáta nejsou upraveny a stanoví se vzájemnou dohodou.

S advokátem, který po vás během vyřizování vaší věci oprávněně požaduje úhradu zálohy, můžete podepsat dohodu o výši odměny.

Pokud však vaše finanční zdroje nepřesahují určitou hranici, můžete při splnění určitých podmínek využít Odkaz se otevře v novém okně.právní pomoc.

V závislosti na vašich příjmech tedy stát může částečně nebo zcela uhradit honoráře advokáta přiděleného z úřední moci. Pokud nemůžete využít právní pomoc, přidělení advokáta z úřední moci se mění na jeho ustanovení, a v tom případě musíte s advokátem dohodnout výši jeho honorářů.

Pokud máte nárok jen na částečnou úhradu nákladů, musíte advokátovi doplatit zbývající dlužnou částku jeho honorářů.

Poslední aktualizace: 06/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

2 – Moje práva během vyšetřování a před podáním věci k soudu / soudnímu dvoru

K čemu slouží vyšetřování a soudní vyšetřování (l’enquête a l’instruction pénale)?

Vyšetřování je souhrn úkonů, které mají za cíl vyšetřit, zda došlo ke spáchaní protiprávního jednání a provádí jej soudní policie pod dohledem soudce.

Vyšetřování může probíhat mimo rámec soudního vyšetřování a spočívá ve zjištění protiprávního jednání, shromažďování důkazů a pátrání po jeho pachatelích.

Rozlišuje se vyšetřování právě spáchaných činů a předběžné vyšetřování. První typ se týká právě spáchaných nebo nedávno spáchaných trestných činů a policie má v jeho rámci výrazné donucovací pravomoci. Druhý typ se týká ostatních případů. Jeho původně méně výrazný donucovací režim se díky novým legislativním úpravám velmi přiblížil režimu vyšetřování právě spáchaných činů.

Ve složitějších případech může také probíhat v rámci přípravného soudního vyšetřování, v tom případě spočívá ve výkonu pravomocí vyšetřujícího soudce. Účelem soudního vyšetřování je konkrétněji určit, zda existují dostatečně podložená obvinění pro předání pachatele protiprávního jednání před příslušný soud a případně připravit věc tak, aby o ní mohl soud rozhodnout.

Toto přípravné soudní vyšetřování je povinné pouze v případě trestných činů (matière criminelle).

Jaká stadia má vyšetřování a soudní vyšetřování?

Vyšetřování právě spáchaných činů lze zahájit, byl-li právě k spáchán nebo nedávno spáchán trestný čin, nebo pokud je nějaká osoba podezřelá z účasti na trestném činu. Toto vyšetřování trvá osm dnů a za jistých okolností jej státní zástupce může prodloužit maximálně o dalších osm dnů.

Během vyšetřování právě spáchaných činů může příslušník soudní policie zejména dostavit se na místo činu, provádět věcná ohledání, zajistit veškeré předměty nebo podklady potřebné pro zjištění pravdy, provádět domovní prohlídky u osob, které se zjevně mohly účastnit spáchání trestného činu, nebo zajistit další informace o skutečnostech, nebo vyslechnout všechny osoby, u kterých je předpoklad, že disponují informacemi o skutečnostech, zadržet osobu, která je podezřelá ze spáchání trestného činu.

V rámci předběžného vyšetřování informuje příslušník soudní policie státního zástupce, jakmile zjistí totožnost potenciálního pachatele trestného činu.

V rámci soudního vyšetřování prozkoumává soudce všechny důkazy pro i proti a provádí veškeré úkony, které považuje za vhodné v zájmu zjištění pravdy. Může provádět tyto úkony z úřední moci nebo na žádost státního zástupce nebo stran (například ohledání místa činu, výslechy, prohlídky…). Zamítnutí žádosti o provedení úkonu musí soudce odůvodnit a toto zamítnutí může být předmětem soudního přezkumu.

V rámci dožádání právní pomoci může vyšetřující soudce zmocnit provedením těchto úkonů příslušníka soudní policie.

Jakmile vyšetřující soudce považuje soudní vyšetřování za ukončené, oznámí to současně účastníkům řízení i jejich advokátům. Státní zástupce a účastníci řízení pak mají jeden měsíc, pokud je osobě sděleno obvinění nebo tři měsíce v opačném případě, na odeslání důvodných připomínek nebo požadavků vyšetřujícímu soudci.

Po této lhůtě má státní zástupce 10 dnů (pokud je obviněná osoba ve vazbě) nebo jeden měsíc (v opačném případě) na odeslání doplňujících dožádání nebo připomínek vyšetřujícímu soudci v reakci na poskytnuté podklady.

Vyšetřující soudce pak rozhodne:

 • buď o zastavení řízení, pokud usoudí, že zjištěné skutečnosti nepředstavují trestný čin ani přečin či přestupek, nebo pokud je pachatel neznámý, nebo pokud proti němu neexistuje dostatek důkazů,
 • nebo o předkládacím usnesení (ve věci přečinu nebo přestupku) nebo o obžalobě (ve věci trestného činu), pokud proti osobě obviněné ze spáchání trestného činu existují dostatečné důkazy.

Moje práva během vyšetřování a soudního vyšetřování

Moje práva během vazby (1)

Pokud jste podezřelý z účasti na spáchání trestného činu, může vás příslušník soudní policie zadržet a dát do policejní vazby. Při zahájení tohoto opatření o tom podle situace musí uvědomit státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce.

Při porušení obecného trestního práva nesmíte být v policejní vazbě déle než 24 hodin, tuto dobu může jednou prodloužit o dalších 24 hodin státní zástupce v rámci vyšetřování nebo vyšetřující soudce v rámci soudního vyšetřování.

Existují rovněž speciální režimy u policejní vazby. V případech organizovaného zločinu, obchodování s drogami nebo terorismu lze uvalit tuto vazba na delší dobu. Obecně platí, že podmínky pro policejní vazbu a možnost prodloužení tohoto opatření jsou přísnější v případě nezletilých osob.

Nedodržení délky policejní vazby může vést k neplatnosti opatření a všech následných úkonů, pro které je nezbytná.

Co mi bude řečeno o průběhu vazby?

Práva osoby ve vazbě patří mezi základní práva. Bezodkladně musíte být informován o povaze trestného činu, který je předmětem zkoumání, o délce vazby a o svých právech. Tyto informace vám musejí být sděleny v jazyce, kterému rozumíte. Můžete proto bezplatně využít služeb tlumočníka.

Poučení o právech a jejich využití se uvede do zápisu.

 • Právo uvědomit blízkou osobu

Máte právo uvědomit blízkou osobu (osobu, se kterou obvykle žijete, příbuzného v přímé linii, jednoho z vašich bratrů nebo sester nebo zaměstnavatele). Do tří hodin od vašeho umístění do vazby bude tuto osobu telefonicky kontaktovat úředník soudní policie.

 • Právo poradit se s lékařem

Každých 24 hodin vazby máte právo žádat o lékařské vyšetření. Lékaře vybere úředník soudní policie nebo státní zástupce.

 • Právo žádat o poradu s advokátem

Můžete žádat o poradu s advokátem, která nesmí trvat déle než 30 minut. Tato porada je důvěrná. Advokát bude moci sepsat připomínky, které budou vloženy do spisu.

Můžete si zvolit advokáta, pokud nějakého znáte, případně požádat, aby vám jej ustanovil z úřední moci předseda advokátní komory (advokát „přidělený z moci úřední“).

V případě umístění do vazby za porušení obecného trestního práva můžete hovořit se svým advokátem od začátku vazby, pokud dojde k vazebnímu prodloužení, pak od začátku tohoto prodloužení.

Pokud jste však ve vazbě kvůli trestnému činu v souvislosti s organizovaným zločinem, obchodováním s drogami nebo terorismem, pak můžete s advokátem hovořit až od 48. nebo 72. hodiny.

Úředník soudní policie splní svou povinnost, když vynaloží veškeré úsilí na to, aby se s advokátem spojil.

 • Právo nevypovídat

O tomto právu vás úředník soudní policie nepoučí, ale máte možnost nevypovídat a neobviňovat vlastní osobu.

 • Právo žádat, aby o vašem zadržení byl informován konzulát státu, jehož jste státním příslušníkem.

Co se stane, když nesouhlasím se způsobem zápisu svých prohlášení?

Můžete odmítnout podepsat protokol, kde jsou tato prohlášení uvedena.

Co se může stát po ukončení vazby?

Státní zástupce nebo vyšetřující soudce, podle situace, může vazbu kdykoliv ukončit. Můžete být ponechán na svobodě, případně pokud jste byl umístěn ve vazbě během vyšetřování, můžete být předveden k vyšetřujícímu soudci za účelem zahájení soudního vyšetřování nebo k trestnímu soudu pro přečiny.

Pokud je zahájeno soudní vyšetřování, po prvním výslechu před soudem můžete být obviněn nebo využít postavení svědka v zastoupení. Pokud jste obviněn, můžete být umístěn pod soudní dozor nebo do vyšetřovací vazby.

Pokud jste předveden k trestnímu soudu pro přečiny, tento soud buďto může věc okamžitě soudit, je-li to možné, nebo vám udělí lhůtu na přípravu obhajoby, požádáte-li o to. V tom případě bude rozhodnuto o vašem umístění ve vyšetřovací vazbě nebo pod soudním dozorem.

Mohou mi odebrat otisky prstů, vzorky DNA nebo jiných tělesných tekutin? Jaká mám práva?

Pokud jste svědek nebo podezřelý v trestním řízení, můžete se souhlasem státního zástupce být podroben odběrům vnějších vzorků (zejména vzorků slin za účelem identifikační analýzy vašeho genetického otisku) a popisných charakteristik (zejména sejmutí otisků prstů, dlaní nebo fotografování).

Můžete odmítnout, avšak výše uvedené úkony se provádějí ze zákona a odmítnete-li se jim podrobit, pak to za jistých okolností představuje přečin s trestem odnětí svobody na dobu 1 roku a pokutou 15 000 EUR.

Mohu být podroben tělesné prohlídce?

Úředník soudní policie zpravidla provádí ruční ohledání (zběžné ohledání na vnější straně oděvu), aby se ujistil, zda u sebe nemáte žádný nebezpečný předmět.

Z bezpečnostních důvodů nebo pro potřeby vyšetřování může úředník soudní policie rozhodnout o tělesné prohlídce, která spočívá v úplném nebo částečném svlečení oděvu. Vnitřní prohlídku smí provádět pouze lékař.

Tyto úkony může provádět pouze úředník soudní policie stejného pohlaví.

Všechny odložené věci jsou uloženy a budou vám vráceny po ukončení vazby, pokud budete propuštěn na svobodu.

Mohou mi prohledat obydlí, auto a podobně?

Prohlídka může být vykonána pouze mezi 6. a 21. hodinou. Pokud však prohlídka byla zahájena před 21. hodinou, může pokračovat i v noci.

Odchylky jsou přípustné pod dozorem soudce a státního zástupce v případech organizovaného zločinu, terorismu, kuplířství a obchodování s drogami.

Prohlídka může být provedena v jakémkoliv bydlišti, kde se mohou nacházet předměty, jejichž objevení může přispět k prokázání pravdy.

Může se jednat o vaše bydliště nebo o bydliště jiné osoby, která může držet předměty související s trestným činem.

Bydlištěm se rozumí místo, kde se osoba nejčastěji zdržuje, ale také místo, kde osoba bydlí nebo nebydlí, a má právo ho nazývat svým domovem.

Za bydliště jsou tedy považována různá místa pobytu (například hotelový pokoj) a jejich příslušenství.

Pojem bydliště je ponechán k posouzení soudcem. Pokud tedy principiálně vozidlo není považováno za bydliště, je tomu jinak, slouží-li k ubytování.

Mohu podat opravný prostředek?

Nerespektování výše uvedených formalit znamená porušení práv obhajoby a může vést k prohlášení nezákonnosti prohlídky a nezákonně zabavených předmětů.

Soudní vyšetřování: Moje práva během prvního výslechu před soudem (2)

Účelem prvního soudního slyšení je vyslechnout vás ve věcech, které vám jsou vytýkány.

Vyšetřující soudce vám po zjištění totožnosti připomene projednávané skutečnosti a jejich právní kvalifikaci.

Vyšetřující soudce vás informuje o vašich právech:

 • Máte právo na soudního tlumočníka.
 • Máte právo na advokáta (vybraného nebo ustanoveného z úřední moci).

Na toto soudní slyšení se můžete dostavit v přítomnosti svého advokáta a pak bude proveden váš výslech. V opačném případě vás vyšetřující soudce znovu informuje o právu na obhájce v případě potřeby na obhájce přiděleného z úřední moci.

 

Pokud se chcete nechat zastoupit advokátem, tato osoba může prostudovat spis a za určitých podmínek vám jej předat.

Máte právo nevypovídat.

Pokud jsou skutečnosti, za které jste stíhán, hodnoceny jako trestný čin, bude výslech audiovizuálně zaznamenán.

Mohu před soudním řízením ve všech nebo v některých bodech obžaloby/obvinění přiznat vinu?

Můžete se přiznat ke skutečnostem nebo pouze k některým jejich částem. Je to otázka taktiky, kterou byste měl projednat se svým advokátem.

Mohou být před soudním řízením změněny body obžaloby/obvinění?

V průběhu soudního vyšetřování, které bere v úvahu důkazy svědčící ve prospěch či neprospěch, může být změněna právní kvalifikace skutečností projednávaných před vyšetřujícím soudcem (překvalifikování trestného činu na přečin a obráceně).

Pokud se v průběhu soudního vyšetřování objeví nová protiprávní jednání, může soudce na žádost státního zástupce tyto nové skutečnosti začít šetřit.

Můžu být stíhán za trestný čin, za který jsem již byl stíhán v jiném členském státě Evropské unie?

Pokud jste stíhán v jiném členském státě, avšak nebyl jste souzen, pak tyto skutečnosti mohou být zkoumány i na francouzském území.

Naproti tomu, pokud jste za tyto skutečnosti v jiném členském státě byl souzen, podle zásady non bis in idem (nemůžete být souzen dvakrát v téže věci) nemůžete být ve Francii stíhán ani souzen.

Budu informován o svědcích, kteří vypovídají proti mně a o existujících důkazech proti mně?

Podle zásady kontradiktornosti vám budou poskytnuty všechny důkazní podklady (svědectví, věcné důkazy), abyste se co nejlépe připravil na svou obhajobu a předložení připomínek.

Tyto podklady jsou uvedeny ve spisu, jehož kopii můžete se souhlasem soudce získat prostřednictvím svého advokáta.

Vy ani váš advokát nesmíte tyto podklady předat třetí osobě, jinak by hrozilo porušení důvěrného charakteru vyšetřování.

Budou požadovány informace o mém trestním rejstříku?

Výpis z vašeho trestního rejstříku bude každopádně součástí vyšetřovacího spisu.

Jsem státním občanem jiné země. Musím se osobně účastnit vyšetřování?

V rámci soudního dozoru je možné uložit povinnost zákazu opuštění francouzského území po celou dobu vyšetřování.

Postavení obviněného a svědka v zastoupení (mis en examen a témoin assisté) (3)

Po výslechu během prvního slyšení soudem vyšetřující soudce rozhodne buďto o sdělení obvinění, nebo vám přizná postavení svědka v zastoupení.

Obvinění předpokládá, že proti vám existují závažné a nezvratné skutečnosti, z nichž lze vyvozovat váš podíl na spáchání trestného činu. Jste skutečnou stranou trestního řízení, což není případ svědka v zastoupení.

Naproti tomu, statut svědka v zastoupení předpokládá existenci skutečností, které nejsou dostatečně určité k tomu, aby odůvodňovaly vaše obvinění. Svědek v zastoupení z tohoto titulu není stranou trestního řízení, avšak má přístup ke spisu, má nárok na práva obhajoby a může vyšetřujícího soudce žádat o provedení určitých úkonů.

Z těchto dvou postavení vyplývají rozdílné důsledky. Pouze obviněný může být na základě odůvodněného rozhodnutí soudce umístěn pod soudní dozor (a tedy mu zakázáno opustit zemi) nebo být vzat do vyšetřovací vazby a pouze tato osoba může být postavena před příslušný soud.

Potom můžete žádat o propuštění na svobodu.

Pokud máte postavení svědka v zastoupení, můžete kdykoliv během řízení požádat, aby vám bylo sděleno obvinění.

Jaké jsou podmínky soudního dozoru?

Pod soudní dozor můžete být umístěn, pokud vám hrozí trest odnětí svobody nebo závažnější trest.

Je odůvodněn potřebami vyšetřování (například zabránit útěku do zahraničí) nebo z titulu bezpečnostního opatření (například zamezit návštěvě nebo setkání s poškozenou osobou). Účelem většiny opatření v rámci soudního dozoru je předejít útěku pachatele trestného činu.

Toto opatření může být kdykoliv ukončeno na základě rozhodnutí vyšetřujícího soudce, návrhu státního zástupce nebo vaší žádosti.

Pokud podáte takovou žádost, vyšetřující soudce rozhodne do pěti dnů.

Pokud se rozhodnete vyhnout se povinnostem soudního dozoru, hrozí vám vzetí do vyšetřovací vazby.

Proti umístění pod soudní dozor můžete vznést podat opravný prostředek k vyšetřovacímu senátu.

Jaké jsou podmínky pro vzetí vyšetřovací vazby?

Podmínkou vzetí do vyšetřovací vazby je hrozba trestu určité závažnosti: trest za trestný či (peine criminelle) nebo nápravný trest za přečin (peine correctionnelle supérieure) s odnětím svobody na tři roky a déle.

Musí představovat jedinou možnost uchování důkazu nebo indicie hmotného charakteru, potřebné k prokázání pravdy, zamezení nátlaku na svědky nebo poškozené, jakož i na jejich rodiny, zamezení uzavírání podloudných dohod mezi obviněnými a spolupachateli nebi spoluviníky, ochraně obviněné osoby, dosažení záruky, že budete soudu k dispozici, ukončení páchané trestné činnosti nebo znemožnění jejího opakovaného páchání, a pokud jde o trestné činy k ukončení mimořádného a trvalého rušení veřejného pořádku způsobeného závažnou trestnou činností.

Proti rozhodnutí o vzetí do vyšetřovací vazby můžete vznést námitku do 10 dnů od oznámení, a to prohlášením u ředitele nápravně výchovného zařízení, ve kterém jste ve vazbě, nebo u soudu, který toto rozhodnutí vydal.

Ukončení soudního vyšetřování (4)

Soudní vyšetřování se zakončuje rozhodnutím. Existují různé druhy rozhodnutí.

Rozhodnutí o zastavení řízení

Soudce může vydat rozhodnutí o zastavení řízení, když proti vám neshromáždí dostatek důkazů. Zastavit řízení lze v plném rozsahu nebo částečně.

Pokud je rozhodnuto o částečném zastavení řízení, vyšetřující soudce vydá předkládací usnesení nebo obvinění pro část skutků.

Pokud je řízení zastaveno v plném rozsahu a pokud jste byl vzat do vyšetřovací vazby, jste propuštěn na svobodu a budou vám vráceny zabavené věci.

Máte možnost zahájit řízení náhrady škod.

Poškozený (občanskoprávní účastník trestního řízení) se však proti tomuto rozhodnutí do 10 dnů od oznámení může odvolat k soudu, který toto rozhodnutí vydal.

Předkládací usnesení

Pokud soudce považuje důkazy proti vám za dostatečné, může rozhodnout o vašem předání příslušnému soudu.

Pokud jste byl pod soudním dozorem nebo ve vyšetřovací vazbě, tímto rozhodnutím se toto opatření ukončuje.

Soudce však novým a zvláštním způsobem odůvodněným příkazem může rozhodnout o zachování těchto opatření. Nemohou však trvat déle než dva měsíce. Pokud jste v této lhůtě nebyl předvolán před příslušný soud, budete propuštěn na svobodu.

Soudce usnesením s odůvodněním ohledně nemožnosti soudit ve lhůtě dvou měsíců může jen „výjimečně“ nařídit dvě prodloužení vždy po dvou měsících. Pokud jste po vypršení šesti měsíců nebyl souzen, budete propuštěn na svobodu.

Proti tomuto rozhodnutí neexistují opravné prostředky, s výjimkou případu, kdy si myslíte, že skutky předané před trestní soud představují trestný čin, který měl být předmětem rozhodnutí o obžalobě před porotním soudem. Tento opravný prostředek může využít také poškozený.

Rozhodnutí o obžalobě

Vydává jej vyšetřující soudce ve věcech trestných činů.

Pokud jste při soudním vydání tohoto rozhodnutí umístěn pod soudním dozorem, toto opatření zůstává zachováno.

V postavení obžalované osoby máte proti tomuto rozhodnutí právo odvolání.

Evropský zatýkací rozkaz (5)

Evropský zatýkací rozkaz je řízení, která má nahradit řízení o vydání mezi členskými státy.

Je to soudní rozhodnutí, které vydává členský stát Evropské unie za účelem zadržení a předání jiným členským státem osoby hledané pro trestní stíhání nebo pro vykonání trestu nebo ochranného opatření spojeného s odnětím svobody.

Každý členský stát může proti hledané osobě přijmout potřebná a přiměřená donucovací opatření.

Jakmile je hledaná osoba zadržena, má právo být informována o obsahu rozkazu a má právo na advokáta a tlumočníka.

Vykonávající orgán má každopádně právo rozhodnout o uvalení vazby nebo propuštění na svobodu za určitých podmínek.

Vykonávající orgán před rozhodnutím dotčenou osobu vyslechne. Nejpozději do šedesáti dnů po zadržení musí vykonávající soudní orgán s konečnou platností rozhodnout o výkonu evropského zatýkacího rozkazu. Poté o svém rozhodnutí bezodkladně uvědomí vydávající orgán. Pokud však jsou předané informace nedostatečné, může vykonávající orgán požádat vydávající orgán o jejich doplnění.

Doba strávená ve vazbě v souvislosti s evropským zatýkacím rozkazem musí být odečtena od celkové doby případně uvaleného trestu odnětí svobody.

Příprava obhajoby na soudní řízení (6)

Vztah s vaším advokátem je založen na vzájemné důvěře, je to váš důvěrník. Z tohoto titulu má povinnost zachovávat profesní tajemství.

Vzhledem k tomuto postavení mu neváhejte klást všechny otázky, které vám působí starosti, a žádejte o upřesnění, aby nedocházelo k nedorozumění.

Během prvního setkání mu předejte veškeré podklady a informace o své věci, aby mohl co nejlépe připravit vaši obhajobu.

Zabývejte se všemi otázkami, které máte na srdci, zejména se zaměřte na průběh soudního řízení, zvolenou taktiku při výběru řízení nebo na typ otázek, které vám mohou klást soudci a státní zástupci pověření vedením vašeho případu.

Neváhejte klást dotazy o ukončení řízení, trestech, které vám hrozí a o možnostech úprav, které mohou obsahovat.

Poslední aktualizace: 06/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 – Moje práva před soudem

Pokud jste zletilá osoba, uznáváte skutečnosti, které vám jsou vytýkány a jedná se o přečin trestající se pokutou nebo odnětím svobody ve výši maximálně pěti let, pak byste mohl využít institutu zkráceného trestního řízení s předběžným uznáním viny (comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité). Povinně musíte být zastoupeni advokáta. Toto zkrácené řízení může přinést mírnější tresty.

Kde se soudní řízení bude konat?

Příslušnost soudu záleží na povaze trestného činu a místní příslušnosti. Pro přestupky bude příslušným soudem přestupkový soud (tribunal de police) nebo soud, soud v místě spáchání skutků nebo v místě vašeho bydliště.

Pro přečiny bude příslušným soudem trestní soud pro přečiny (tribunal correctionnel) v místě spáchání skutků, v místě vašeho bydliště nebo vašeho zadržení.

A konečně pro trestné činy bude příslušným soudem porotní soud (cour d’assises) v místě spáchání skutků, v místě vašeho bydliště nebo vašeho zadržení.

Trestní řízení je ústní a veřejné. Výjimečně se řízení koná s vyloučením veřejnosti, a to v případě mladistvých pachatelů nebo na žádost poškozených stran při znásilnění, mučení a barbarském jednání se sexuálním násilím.

Při jednání o přečinech a přestupcích rozhoduje jeden nebo více soudců z povolání, zatímco porotní soud, který tvoří devět porotců z řad občanů a tři soudci z povolání, rozhoduje kvalifikovanou většinou osmi osob.

Mohou být během soudního řízení změněny body obžaloby nebo obvinění?

Soud projednává pouze skutečnosti uvedené v rozhodnutí o zahájení trestního stíhání. Jinými skutečnostmi se zabývat nemůže.

Soud však má právo projednávané skutečnosti v průběhu přelíčení překvalifikovat, a to pod podmínkou, že jste se k novým bodům obžaloby mohl vyjádřit. Pokud takové překvalifikování vyžaduje rozšíření jednání o nové skutečnosti, musíte se dobrovolně dostavit před soud, který je projednává.

Ve Francii neexistuje institut uznání viny. V případě některých přečinů je pouze možné požádat o použití zkráceného řízení o předběžném uznání viny, a to před zahájením soudního řízení. Pokud učiníte doznání, budou předmětem soudní rozpravy a posouzení, stejně jako každý jiný důkazní podklad.

Jaká mám během soudního řízení práva?

Musíte se povinně účastnit celého soudního řízení. Bez přiměřeného odůvodnění budete souzen v nepřítomnosti, s výjimkou případu, kdy soud souhlasí s odročením líčení do doby vašeho návratu. Soud však takové žádosti nemusí vyhovět. Pokud je ovšem přítomen váš advokát, může být vyslechnut a zastupovat vás. V trestních věcech na vás může být vydán zatýkací rozkaz.

Ve Francii lze použít videokonferenční prostředky pouze při výslechu svědků, poškozených stran a znalců.

Pokud nerozumíte jazyku soudního jednání, bude vám z moci úřední přidělen tlumočník.

V trestních věcech je povinnost použít obhájce advokáta. Ve věcech přečinů a přestupků je to dobrovolné. Během soudního řízení můžete advokáta vyměnit.

V průběhu soudního řízení vám bude uděleno slovo. Po celou dobu řízení však můžete mlčet. Takové jednání může mít vliv na vnitřní přesvědčení soudců.

Můžete být odsouzen i za to, že jste při líčení lhal. Lež ovlivní soudní rozhodnutí. Kromě toho by to mohlo poškodit taktiku vašeho advokáta.

Jaká jsou moje práva vzhledem k důkazům vzneseným proti mně?

Veškeré důkazní podklady řízení budou předmětem kontradiktorních debat, abyste o nich mohl diskutovat. Ve francouzském trestním právu je dokazování neomezené a důkazy lze předkládat za každých okolností. Budete tedy moci předkládat veškeré důkazy, včetně těch, které zjistí soukromý detektiv, jediným omezením je zákonnost důkazu.

Budete moci požádat o výslech svědků. Během líčení budete moci přímo nebo prostřednictvím svého advokáta klást dotazy svědkům a všemi prostředky zpochybňovat jejich svědectví.

Budou vzaty v úvahu informace obsažené v mém trestním rejstříku?

Obsah vašeho trestního rejstříku bude k dispozici soudu. Po celou dobu řízení je součástí spisu výpis. Příslušný justiční orgán pověřený spisem bude případně moci požádat jiný členský stát o výpis z vašeho trestního rejstříku.

Co se stane na konci soudního řízení?

Advokát vás již dříve seznámí s možným výsledkem soudního řízení za podmínky, že jej zcela seznámíte se svou situací. Půjde zejména o zproštění viny, osvobození nebo odsouzení.

V případě odsouzení existují následující tresty:

Tresty odnětí svobody:

 • U trestných činů, trest odnětí svobody na doživotí nebo na stanovenou dobu. Trestní zákoník stanoví maximální sazby dob trvání trestu odnětí svobody. Sazba se pohybuje mezi 10 a 30 lety.
 • U přečinů (délits), maximální trvání odnětí svobody je 10 let.

Trest odnětí svobody může být změněn například na podmínečné propuštění, výkon trestu zčásti na svobodě nebo prominut, pokud to není ze zákona vyloučeno.

Další tresty:

 • V každé věci lze rozhodnout o udělení pokuty, jejíž výše je pro každý trestný čin stanovena.
 • V případě přečinů nebo přestupků lze rozhodnout o uložení „sankce/nápravy“ za účelem nápravy újmy, kterou utrpěla poškozená strana.
 • Mohou být uloženy i vedlejší sankce. Může se jednat o veřejně prospěšné práce (s vaším souhlasem), tresty spojené s pozbytím oprávnění (řidičský průkaz…), konfiskaci majetku, uzavření podniku, zbavení občanských práv (volební právo…) nebo zákaz vydávání šeků. Kromě toho může být rozhodnuto o zákazu vstupu na francouzské území (jste-li cizinec) nebo o zákazu pobytu.

Jakou úlohu má během soudního řízení oběť?

Oběť se soudního řízení může účastnit, nebo se může nechat zastupovat. Dále se může vzdát řízení. Může iniciovat stíhání. Účast oběti (poškozeného) nebo účast jejího právního zástupce během řízení umožní zajistit její zájmy a požadovat nápravu utrpěné újmy.

Poslední aktualizace: 06/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 – Moje práva po soudním řízení

Mohu podat opravný prostředek?

V řízení o přestupcích se můžete odvolat proti některým rozsudkům přestupkového soudu (tribunal de Police) a místního soudu do 10 dnů od jeho vynesení k odvolacímu senátu pro přečiny (Chambre des appels correctionnels).

V řízení o přečinech se můžete odvolat proti rozsudkům trestního soudu pro přečiny (tribunal correctionnel) do 10 dnů od vynesení k odvolacímu senátu pro přečiny (Chambre des appels correctionnels).

V řízení o trestných činech se můžete odvolat proti rozsudku porotního soudu (Cour d’Assises) do 10 dnů od jeho vynesení k jinému porotnímu soudu.

Můžete se odvolat buď proti výroku o trestu nebo proti výroku ve věci občanskoprávních nároků (náhrada škod a újmy přiznaná poškozené straně).

Rovněž se můžete podat dovolání (kasační stížnost) u trestního senátu kasačního soudu (Chambre criminelle de la Cour de Cassation) proti rozhodnutím vyšších soudů o odvolání a rozsudkům soudů poslední instance, a to do pěti celých dnů následujících po dni, kdy bylo napadané rozhodnutí vyneseno.

Kasační soud je nejvyšší soud, který ve stanovené lhůtě rozhoduje o přípustnosti kasačního opravného prostředku; pokud je kasační opravný prostředek posouzen jako přípustný, kasační soud rozhodne pouze o aplikaci práva a neřeší tedy podstatu sporu.

Podání odvolání nebo kasačního opravného prostředku musí být provedeno v podatelně soudu, který vydal napadané rozhodnutí, nebo u ředitele nápravně výchovného zařízení, pokud jste uvězněn.

V každém případ musí být podání obsahující opravný prostředek podepsáno.

Co se stane, když podám opravný prostředek?

Během podání odvolání a v průběhu odvolacího řízení nebo během podání stížnosti pro porušení zákona a v průběhu kasačního řízení je napadané rozhodnutí v zásadě pozastaveno.

Pokud jste však byl odsouzen k trestu odnětí svobody a umístěn ve vazbě, pak podání opravného prostředku nezpůsobí, že bude vazba ukončena.

Po zaregistrování podaného odvolání nebo stížnosti pro porušení zákona u příslušného soudu se líčení musí konat v „přiměřené“ lhůtě.

Jak probíhá řízení o odvolání nebo kasační stížnosti?

Vzhledem k tomu, že trestní řízení probíhá ústně, máte možnost během odvolacího řízení předkládat a rozvádět nové důkazní prostředky a podklady, které budou předmětem kontradiktorní diskuze.

Chambre des appels correctionnels nebo Cour d’Assises mohou napadané rozhodnutí buďto potvrdit nebo zrušit.

Pouze v některých případech, zejména když by státní zástupce podal odvolání, může nastat zpřísnění původně vyneseného trestu, jakož i zvýšení náhrad za újmu a škody, které jsou požadovány ze strany soukromoprávního účastníka řízení (poškozené strany).

Kasační soud rozhoduje o aplikaci práva, může napadané rozhodnutí prohlásit za neplatné a zrušit je s vrácením věci k odvolacímu soudu nebo bez tohoto odkázání věci.

Rozhodnutí soudu je pravomocné až po vypršení lhůt k podání opravného prostředku.

Pokud jste v rámci odvolacího řízení proti původnímu rozsudku zproštěn obžaloby nebo osvobozen pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu, můžete za určitých podmínek požádat o celkovou náhradu majetkové a nemajetkové újmy, která vám vznikla tímto svévolným zbavením osobní svobody.

O právu na odškodnění jste poučen při doručení rozhodnutí o zproštění obžaloby nebo osvobození.

Žádost o odškodnění se podává do ve lhůtě 6 měsíců od doručení rozhodnutí o zproštění obžaloby nebo osvobození, a to prvnímu předsedovi odvolacího soudu, v jehož jurisdikci bylo rozhodnutí vydáno.

První předseda soudu vydá k žádosti o odškodnění rozhodnutí s odůvodněním po veřejném líčení, v jehož průběhu můžete požadovat, abyste byl vyslechnut osobně nebo prostřednictvím svého advokáta.

Rozhodnutí prvního předsedy odvolacího soudu může být napadeno stížností k úřadu Commission Nationale de réparation des détentions (CNR) do 10 dnů od doručení.

CNR svrchovaně posuzuje a vydává rozhodnutí, proti kterým není možno podat opravný prostředek.

Výdaje za přiznané odškodnění nese stát.

Jaké informace jsou uvedeny v trestním rejstříku?

Pokud budete v rámci odvolání nebo dovolání (kasační stížnosti) odsouzen k trestu podle konečného pravomocného rozhodnutí, bude vynesené odsouzení zaznamenáno do vašeho trestního rejstříku, který vede soudní správa ve vaší zemi původu.

Jsem-li státním příslušníkem jiného členského státu, mohu být po soudním řízení předán zpět?

Podle Úmluvy o předávání odsouzených osob ze dne 21. března 1983 může o předání do vaší země původu požádat tato země nebo Francie, jakožto země, ve které bylo odsouzení vyneseno.

Předání přesto vyžaduje váš předběžný, svobodně vyjádřený a jasný souhlas, což předpokládá úplnou a přesnou informovanost o důsledcích předání.

Kromě toho můžete osobně požadovat dobrovolné předání do své země původu. Přijetí vaší žádosti je podmíněno splněním několika podmínek.

Jsem-li odsouzen, mohu být znovu souzen ve stejné věci?

Francouzské trestní právo se řídí zásadou „Non bis in idem“, což znamená, že pokud jste byl souzen a odsouzen pravomocným rozhodnutím v některém členském státě, nemůžete být ve stejné věci stíhán ani odsouzen v jiném členském státě.

Poslední aktualizace: 06/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 – Dopravní přestupky a další méně závažná protiprávní jednání

Ve Francii řeší celou řadu méně závažných protiprávních jednání přímo státní správa, a nikoliv soudní orgány. Jedná se zejména o dopravní přestupky. V těchto zvláštních druzích řízení musí být dodržována vaše základní práva, zejména právo na obhajobu. Správní postih navíc nikdy nemůže vyústit v odnětí svobody.

Postih je proti vám uložen ze zákona příslušným správním orgánem, který zjistil porušení právní povinnosti. Každé rozhodnutí o udělení postihu musí obsahovat odůvodnění a můžete jej napadnout. Udělený postih je ihned vykonatelný, i když se rozhodnete podat opravný prostředek.

Jak se řeší méně závažné dopravní přestupky?

Dopravní přestupky řeší přímo úředník správního orgánu, strážník nebo četník. Při zjištění přestupku vám bude ihned uložen příslušný postih. Předtím vám bude vysvětlen důvod postihu, ke kterému se budete moci vyjádřit. Dostanete protokol s uvedením zjištěného přestupku a uděleném postihu. Postihu se musíte podrobit ihned po jeho udělení.

Postihy mají podobu pokuty s pevně stanovenou částkou a případně zabavení vozidla.

Jakožto státní občan jiného členského státu, který nedodržel zákon o silničním provozu, budete potrestán ve Francii. Pokud se před návratem do své země tomuto postihu nepodrobíte, může proti vám být zahájeno stíhání.

V případě nesouhlasu můžete proti tomuto rozhodnutí do dvou měsíců vznést námitku. V takovém případě budete mít záruku, že postih proti vám nebude touto námitkou zpřísněn.

Námitky se řeší přímo se státní správou a bez soudního řízení. Tato námitka se nejprve podává přímo osobě, která postih udělila (žádost o milost) a v případě zamítnutí ji podáte nadřízenému orgánu (správní odvolání).

Další postup vám bude vysvětlen přímo v zápisu, který obdržíte.

Teprve po vyčerpání těchto opravných prostředků se budete moci obrátit na soudce správního soudu.

Jak se řeší jiné méně závažná protiprávní jednání?

Další státní správou řešená protiprávní jednání jsou závažnější, souvisejí s právní úpravou finančních trhů, předpisy o hospodářské soutěži nebo daňovými nebo imigračními předpisy.

Budou tato protiprávní jednání zaznamenána v mém trestním rejstříku?

Přestupky, které ve Francii řeší státní správa, zejména dopravní přestupky, nebudou do vašeho trestního rejstříku zaznamenány.

Poslední aktualizace: 06/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Práva obviněných v trestním řízení - Itálie

Tyto informační přehledy objasňují, co se stane, je-li určitá osoba podezřelá či obviněna z trestného činu.

Shrnutí trestního řízení

Níže je uvedeno shrnutí běžných fází trestního řízení vedeného proti dospělým osobám.

Podrobné údaje o všech těchto fázích řízení a o vašich právech jsou uvedeny v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Řízení začíná, jakmile se policie nebo státní zástupce dozví o skutečnostech, které lze považovat za přestupek nebo trestný čin.

Jakmile je ukončeno vyšetřování, zahájí státní zástupce trestní stíhání za účelem vedení trestního řízení, pokud se nedomnívá, že by se případ měl odložit.

V případě trestných činů, které musí projednat senát, porotní soud („Assise“) [podobný korunnímu soudu ve Spojeném království; federálnímu soudu v USA] a v některých případech projednávaných samosoudcem podá státní zástupce soudci příslušnému pro předběžné projednání obžaloby.

Po skončení předběžného projednání může soudce obviněného odeslat k soudnímu řízení, nebo trestní stíhání zastavit.

V případě trestných činů, které spadají do pravomoci samosoudce či smírčího soudce, doručí státní zástupce předvolání ke hlavnímu líčení.

Existují rovněž určitá zvláštní řízení: zkrácené řízení, uložení trestu požadovaného účastníky řízení (přiznání viny), okamžitý nebo rozsudek ve zkráceném řízení, řízení o rozhodnutí o odsouzení.

Trestní řízení obvykle probíhá ve třech fázích: u soudu prvního stupně (porotní soud („Assise“), senát, samosoudce a smírčí soudce), odvolacího soudu a kasačního soudu [nejvyšší soud].

Při řízení v prvním stupni jsou získány veškeré důkazní prostředky (svědci a dokumenty) a toto řízení končí odsouzením, nebo zproštěním viny.

Proti rozsudku v prvním stupni můžete podat odvolání.

Odvolací soud vydá rozhodnutí, které buď potvrzuje rozsudek soudu prvního stupně, nebo jej zcela či částečně zvrátí, nebo jej může zrušit a předat danou věc zpět prvnímu soudci.

Rozhodnutí odvolacího soudu můžete napadnout kasačním opravným prostředkem [Nejvyšší soud].

Kasační soud vynese rozsudek, v němž uvede, že kasační opravný prostředek není přípustný, nebo jej zamítne, či rozsudek zruší, aniž by jej vrátil zpět, nebo může rozsudek zrušit a vrátit danou věc zpět soudci, který rozsudek vynesl.

Po skončení všech fází řízení je rozsudek pravomocný. Je-li v rozsudku uložen trest, je tento trest v tomto okamžiku vykonatelný.

Podrobné informace o všech těchto fázích řízení a o vašich právech jsou uvedeny v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Pokud jde o menší přestupky, například dopravní přestupky, které se obvykle řeší uložením blokové pokuty, viz Odkaz se otevře v novém okně.Informační přehled č. 5.

Jste-li obětí trestného činu, naleznete veškeré informace o svých právech zde.

Úloha Evropské komise

Upozorňuje se, že Evropská komise nehraje v trestních řízeních vedených v členských státech žádnou úlohu a nemůže vám poskytnout pomoc, pokud si chcete stěžovat. Informace o tom, jak si stěžovat a komu, jsou uvedeny v informačních přehledech.

Pro získání potřebných informací klikněte na níže uvedené odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.1 - Získání právní pomoci

Odkaz se otevře v novém okně.2 - Moje práva v průběhu vyšetřování trestného činu

 • Shromažďování důkazů
 • Výslech
 • Zatčení, zadržení, vyšetřovací vazba a evropský zatýkací rozkaz
 • Ukončení předběžného vyšetřování a předběžné projednání

Odkaz se otevře v novém okně.3 – Moje práva během soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 – Moje práva po skončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.5 - Dopravní a jiné menší přestupky

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Otázky obecného práva

Odkaz se otevře v novém okně.Otázky trestního práva

Odkaz se otevře v novém okně.Italská komora obhájců v trestních věcech

Odkaz se otevře v novém okně.Lidská práva

Poslední aktualizace: 18/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

1 – Získání právní pomoci

Obdržení nezávislé právní pomoci je velmi důležité, pokud se nějakým způsobem podílíte na trestním řízení. Informační přehledy vám objasní, kdy a za jakých podmínek vás může zastupovat obhájce. Rovněž vás informují o tom, co pro vás obhájce udělá. Tento obecný informační přehled vám sdělí, jak nalézt obhájce a jak budou uhrazeny náklady na obhájce, pokud si nemůžete dovolit zaplatit za právní poradenství.

Nalezení obhájce

Jste-li zatčeni nebo zadrženi či ve vazbě, můžete si neprodleně sami zvolit svého soukromého obhájce a sejít se s ním ihned po zatčení, zadržení nebo uvalení vazby.

Pokud jste byli propuštěni na kauci, můžete si zvolit soukromého obhájce a kdykoli s ním hovořit.

Obhájce můžete nalézt pomocí těchto odkazů:

Odkaz se otevře v novém okně.Národní advokátní komora

Odkaz se otevře v novém okně.Vícejazyčné trestní právo

Odkaz se otevře v novém okně.Italská komora obhájců v trestních věcech

Pokud si nezvolíte obhájce sami, ustanoví vám obhájce ze zvláštního rejstříku soudní orgán.

Uhrazení nákladů na obhájce

Obecně se předpokládá, že obhájci, který je vám nápomocen, zaplatíte bez ohledu na to, zda jste si ho zvolili sami, nebo zda vám byl ustanoven soudem.

Mohu obdržet služby obhájce bezplatně?

O poskytnutí právní pomoci hrazené vládou můžete požádat v případě, že váš zdanitelný příjem nepřesahuje 10 628,16 EUR. Pokud žijete ve společné domácnosti s manželem/manželkou či jinými příbuznými, vypočítá se zdanitelný příjem sečtením všech příjmů každého z rodinných příslušníků. V tomto případě se hranice příjmu zvyšuje o částku 1 032,91 EUR a vypočítává se pro každého rodinného příslušníka, který žije ve společné domácnosti s dotyčnou osobou.

Za jakých okolností je právní pomoc vyloučena?

Právní pomoc je vyloučena:

 • v trestním řízení v souvislosti s daňovými úniky;
 • pokud je žadateli nápomocen více než jeden obhájce;
 • u osob, které byly pravomocně odsouzeny za trestné činy související s činností mafie a pašováním tabákových výrobků a nedovoleným obchodem s drogami.

Co mohu udělat pro to, abych obdržel právní pomoc?

Musíte podat žádost soudní kanceláři soudce, který danou věc projednává.

Musíte vyplnit a podepsat žádost a poskytnout tyto informace:

 • žádost o poskytnutí právní pomoci;
 • jméno, příjmení, místo a datum narození, daňové identifikační číslo vaše a všech rodinných příslušníků;
 • potvrzení o vašem příjmu za rok předcházející roku podání žádosti (písemné prohlášení);
 • závazek, že oznámíte příslušné změny příjmu za účelem poskytnutí dávek.

Žádost můžete doručit osobně s přiložením kopie platného průkazu totožnosti, nebo ji můžete podat prostřednictvím svého obhájce, který musí úředně ověřit váš podpis. Můžete ji rovněž zaslat doporučeným dopisem s doručenkou s přiloženou kopií vašeho průkazu totožnosti.

Pokud jste byli zadrženi, můžete žádost podat z vězení.

Jste-li v domácím vězení nebo ve vazbě, můžete žádost předat úředníkovi kriminální policie.

Jste-li cizím státním příslušníkem pocházejícím ze zemí mimo EU, musíte ke své žádosti přiložit potvrzení příslušného konzulárního úřadu dokládající váš příjem v zahraničí a potvrzující pravdivost údajů, které jste uvedli v žádosti.

Není-li to možné, lze toto potvrzení nahradit vlastním osvědčením. Jestliže jste cizím státním příslušníkem a byli jste zadrženi a uvězněni z bezpečnostních důvodů, nebo jste-li ve vazbě či v domácím vězení, může být potvrzení vašeho konzulátu doručeno do dvaceti dnů od podání žádosti buď vašim obhájcem, nebo vašim příbuzným nebo může být rovněž nahrazeno písemným prohlášením.

Co se stane, je-li mi poskytnuta právní pomoc?

Pokud soudce vaši žádost schválí, můžete si svého obhájce vybrat z obhájců uvedených ve zvláštních rejstřících vedených advokátní komorou. Do těchto rejstříků můžete nahlédnout v úřadě každé advokátní komory.

Náklady spojené s právní pomocí a veškeré výdaje související s řízením, včetně služeb tlumočníka, uhradí vláda.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Dobrovolní obhájci

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo vnitra

Odkaz se otevře v novém okně.Italská komora obhájců v trestních věcech

Odkaz se otevře v novém okně.Advokátní komora Triveneto

Poslední aktualizace: 18/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 – Moje práva v průběhu vyšetřování trestného činu apřed předáním dané věci soudu

Co je to vyšetřování?

Vyšetřováním je řada úkonů prováděných státním zástupcem a kriminální policií po oznámení trestného činu. Oznámení trestního činu obdrží buď přímo státní zástupce, kriminální policie, nebo se uskuteční jinak, úkonem žalobce či jiných osob.

Jaký je účel trestního vyšetřování?

Účelem předběžného vyšetřování je zjistit, zda skutečně došlo ke spáchání trestného činu / přestupku, nalézt odpovědnou osobu a shromáždit důkazy, aby bylo možno skutek vyšetřit a stíhat.

Kdo provádí vyšetřování?

Vyšetřování provádí státní zástupce, kriminální policie a obhájce žalovaného. Pak existuje soudce příslušný pro předběžné vyšetřování, který zaručuje dodržování procesních předpisů a respektování práv účastníků řízení.

Jaké jsou hlavní fáze předběžného vyšetřování?

Shromažďování důkazů

Státní zástupce a kriminální policie mohou zorganizovat a provádět prohlídky, kontroly, zabavení věcí a dokumentů, výslech svědků, telefonní odposlechy, kontrolu elektronické pošty a prohlídku prostor. Účelem těchto úkonů je vyhledat a získat důkazy. Obhájce stíhané osoby může provádět pátrání za účelem nalezení důkazů svědčících v její prospěch.

Výslech

Podezřelá osoba může být kriminální policií nebo státním zástupcem předvolána k výslechu. Účelem výslechu je zjistit, zda se dotyčná osoba podílela na spáchání trestného činu / přestupku.

Zadržení, zatčení, vyšetřovací vazba a evropský zatýkací rozkaz

Policie může určitou osobu zadržet, je-li přistižena při páchání trestného činu / přestupku, nebo ji zatknout po spáchání trestného činu, pokud hrozí, že by mohla uprchnout. Účelem je zamezit páchání další trestné činnosti a vzít dotyčnou do cely předběžného zadržení. Účelem těchto opatření je rovněž zajistit, aby podezřelá osoba nemohla uprchnout.

Soudce příslušný pro předběžné vyšetřování může rozhodnout o tom, že by podezřelá osoba měla být vzata do vyšetřovací vazby ve vězení. Cílem je předejít páchání další trestné činnosti, umožnit získání potřebných důkazů a zabránit uprchnutí podezřelé osoby.

Policie může určitou osobu zatknout za účelem výkonu evropského zatýkacího rozkazu. Účelem tohoto zatýkacího rozkazu je vzetí dotyčné osoby do vazby v dožadujícím členském státě.

Ukončení předběžného vyšetřování a předběžné projednání obžaloby

Po skončení předběžného vyšetřování zahájí státní zástupce trestní stíhání, pokud nepožaduje odložení případu.

V případě nejzávažnějších trestných činů se před zahájením soudního řízení koná předběžné projednání obžaloby před soudcem. Toto projednání má působit jako určitý filtr s cílem posoudit důvody obvinění a zamezit zbytečnému soudnímu řízení. Stíhaný si může zvolit, zda chce být souzen v alternativním řízení, aby se vyhnul soudnímu řízení a v případě odsouzení si zajistil snížení trestu odnětí svobody.

Moje práva v průběhu vyšetřování

Pro zjištění, jaká práva máte během jednotlivých fází vyšetřování, klikněte na následující odkazy.

Shromažďování důkazů (1)

Může policie provést prohlídky a prohledat můj dům, vozidlo nebo obchodní prostory?

Ano. Policie může provádět prohlídky a pátrání na místě buď z vlastního podnětu, nebo na žádost státního zástupce, s cílem shromáždit a předat důkazy o spáchaném trestném činu / přestupku.

Může být provedena osobní prohlídka?

Ano. Musí existovat příkaz státního zástupce k osobní prohlídce. Policie však může určitou osobu zastavit a prohledat z vlastního podnětu.

Může policie zabavit dokumenty a předměty, které mám u sebe nebo které se nacházejí u mne doma, v mém vozidle či v obchodních prostorách?

Ano. Policie může zabavit dokumenty a předměty, které mohou být považovány za důkazy a které jsou nezbytné k prokázání skutečností, a to buď z vlastního podnětu, nebo na příkaz státního zástupce.

Jaká jsou má práva v případě prohlídky, osobní prohlídky a zabavení?

Pokud jste podrobeni osobní prohlídce, může vám být nápomocna důvěryhodná osoba, je-li bezprostředně k dispozici. Při osobní prohlídce musí být respektována vaše důstojnost.

V případě prohlídky nebo zabavení na základě příkazu vám policie musí předat kopii tohoto příkazu. Nejste-li přítomen, musí policie předat tuto kopii jiné osobě, která se v daném okamžiku nachází na místě. Máte právo na pomoc obhájce, policie však nemusí zavolat obhájce předem.

Mohu proti zabavení podat stížnost?

Ano, do deseti dnů ode dne vydání příkazu k zabavení / vzetí do úschovy můžete požádat o jeho přezkum. Rozhodnutí vydá příslušný soud.

Budu požádán o poskytnutí otisků prstů nebo o odběr vzorků DNA (např. vlasy, sliny, tělesné tekutiny)?

Ano. Jste-li podezřelí ze spáchání trestného činu, může policie požádat o odběr vzorků DNA a poskytnutí otisků prstů za účelem zjištění vaší totožnosti. Pokud s tím nesouhlasíte, může k tomu policie přistoupit poté, co jednoduše požádá státního zástupce o ústní souhlas s pořízením otisků prstů nebo odebráním vzorků.

Můžete být požádáni o poskytnutí otisků prstů a vzorků DNA jakožto důkazních prostředků, avšak pouze tehdy, jste-li podezřelí ze spáchání závažných trestných činů, přičemž je nezbytný příkaz soudce nebo v naléhavých případech státního zástupce, který je posléze schválen soudcem.

Mohu požádat o provedení vyšetřovacích úkonů za účelem své obhajoby?

Váš obhájce má právo provádět vyšetřování za účelem vaší obhajoby, a to i s využitím služeb soukromého detektiva.

Může rovněž zaznamenat výpovědi svědků, provádět obhlídky na místě, pověřit znalce a vyžádat si dokumenty od orgánů veřejné správy.

Prohlášení svědků a dokumenty může váš obhájce předložit soudci příslušnému pro předběžné vyšetřování, státnímu zástupci a „Tribunale del Riesame“ [zvláštní soud, jehož úkolem je na žádost žalovaného přezkoumat příkazy, které ukládají donucovací opatření, například domácí vězení nebo vyhoštění].

Tato prohlášení a dokumenty vezme soud v úvahu při rozhodování v dané věci.

Výslech (2)

Proč mohu být podroben výslechu?

Jste-li podezřelí z účasti na spáchání trestného činu, můžete být předvoláni k výslechu za účelem ověření tvrzení/obvinění.

O výslech můžete být rovněž požádáni za účelem objasnění vašeho postoje.

Jste-li zatčení nebo ve vazbě, klikněte sem.

Obdržím před výslechem informace o obvinění?

Ano. Popis skutků, z jejichž spáchání jste obviněn, je obsažen v předvolání k výslechu. Před zahájením výslechu vám bude sděleno, z čeho jste obviněni a jaké důkazy proti vám existují.

Musím odpovídat na dotazy?

Nikoli. Před zahájením výslechu vás musí policie a státní zástupce upozornit, že na otázky nemusíte odpovídat. Musíte však zodpovědět dotazy týkající se vašich osobních údajů a předchozích odsouzení.

Co se stane, pokud nerozumím místnímu jazyku?

Máte právo na bezplatnou pomoc tlumočníka. Tlumočník překládá otázky a vaše odpovědi.

Mohu mít obhájce?

Jste-li předvolán k výslechu, bude vám sděleno, že vám může být nápomocen obhájce. Jestliže obhájce nemáte, ustanoví vám ho soud. Pokud jde o informace týkající se služeb obhájce, viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled č. 1.

Během celé doby výslechu vám musí být nápomocen obhájce, a to buď obhájce, kterého jste si zvolili sami, nebo obhájce, jenž vám byl ustanoven soudem.

Ihned po spáchání trestného činu vám policie může položit určité otázky i v nepřítomnosti vašeho obhájce, na tyto dotazy však nemusíte odpovídat. Pokud na ně odpovíte, mohou být vaše výpovědi použity jako důkazy pro účely dalšího vyšetřování.

Zadržení, zatčení, vyšetřovací vazba a evropský zatýkací rozkaz (3)

Proč mohu být zatčen?

Policie vás může zadržet, pokud jste přistiženi při páchání trestné činnosti, tj. v době, kdy se dopouštíte trestného činu, nebo pokud vás policie dopadla bezprostředně poté.

Policie vás může rovněž zadržet, pokud jste byli přistiženi při páchání trestné činnosti, jste-li podezřelí ze spáchání trestného činu a pokud hrozí reálné nebezpečí, že byste mohli uprchnout.

Soudce může v předběžném vyšetřování nařídit uvalení vyšetřovací vazby, existují-li závažné důkazy, že můžete být vinni ze spáchání trestného činu a hrozí-li nebezpečí, že byste mohli zasahovat do průběhu spravedlnosti či mu bránit nebo že byste se mohli dopustit další trestné činnosti či uprchnout.

Budu moci hovořit s obhájcem?

Ano. Ihned po zadržení či zatčení nebo uvalení vyšetřovací vazby vás musí policie informovat o tom, že si můžete zvolit obhájce. Policie musí neprodleně zavolat vašeho obhájce, nebo v případě, že obhájce nemáte, obhájce, který byl ustanoven soudem. Pokud jde o informace týkající se služeb obhájce, vizOdkaz se otevře v novém okně. informační přehled č. 1.

Máte právo ihned hovořit se svým obhájcem.

Existují-li pro uvalení vazby mimořádné důvody, mohou soudní orgány odložit pohovor s vaším obhájcem nejvýše o 48 hodin v případě zatčení nebo zadržení a o 5 dnů v případě uvalení vazby.

Mohu kontaktovat rodinného příslušníka?

Ano. Policie bude kontaktovat vaše příbuzné, pakliže ji k tomu zmocníte.

Budu vyslýchán? Musím vypovídat?

Jste-li zatčeni nebo zadrženi, může vás policie vyslechnout v přítomnosti obhájce, na otázky však nemusíte odpovídat.

Budou vám sdělena obvinění a důkazy svědčící proti vám.

Při řízení o uvalení vazby vás může vyslechnout soudce, nemusíte však odpovídat. O výslech můžete rovněž požádat.

V případě vyšetřovací vazby ve vězení vás musí soudce vyslechnout do 5 dnů od uvalení vazby (tzv. výslech ve vazbě). Přítomnost vašeho obhájce a tlumočníka je povinná a na otázky nemusíte odpovídat.

Pokud jde o další informace, viz výslech (2).

Co se stane, pokud nerozumím místnímu jazyku?

Máte právo na bezplatnou pomoc tlumočníka. Tlumočník překládá otázky a vaše odpovědi.

Jak dlouho mohu být policií zadržován?

Po vašem zatčení nebo zadržení můžete být drženi na policejním komisařství po dobu 24 hodin. Během této lhůty vás policie musí vsadit do cely. Jednání za účelem uvalení vazby se před soudcem koná do 48 hodin od zatčení či zadržení. Po skončení jednání může soudce nařídit, abyste byli okamžitě propuštěni, nebo rozhodnout o uvalení vazby.

Mohu proti nařízení vazby podat opravný prostředek?

Ano. Do 10 dnů od počátku jeho můžete příslušný senát požádat o přezkum rozhodnutí o uvalení vazby. Bude se konat jednání, jehož se můžete zúčastnit a můžete požádat o vyslechnutí. Proti rozhodnutí soudu můžete do 10 dnů od vydání rozhodnutí podat opravný prostředek kasačnímu soudu.

Co se stane, jsem-li zatčen na základě evropského zatýkacího rozkazu?

Pokud jeden členský stát vydal evropský zatýkací rozkaz, můžete být zatčeni v jiném členském státě a po projednání u odvolacího soudu předání dožadujícímu státu. Zatčeni můžete být policií z jejího vlastního podnětu, nebo na základě příkazu k uvalení vazby, který vydal odvolací soud.

Máte právo zvolit si obhájce. Jestliže nemáte svého obhájce, ustanoví vám obhájce soud. Váš obhájce a velvyslanectví musí být bezodkladně kontaktováni.

Do 48 hodin od zatčení policií či do 5 dnů ode dne výkonu příkazu k uvalení vazby vás soudce vyslechne v přítomnosti vašeho obhájce a tlumočníka.

Projednávání u odvolacího soudu se uskuteční do 20 dnů od vašeho zatčení. Při tomto jednání bude vydáno rozhodnutí, zda budete předáni do dožadujícího státu, či nikoli. Proti tomuto rozhodnutí můžete podat opravný prostředek kasačnímu soudu.

Ukončení předběžného vyšetřování a předběžné projednání obžaloby (4)

Co se stane po ukončení předběžného vyšetřování?

Pokud státní zástupce nepožádá o odložení věci, vyrozumí vás o ukončení předběžného vyšetřování. Vyrozuměni nebudete v případě, spadá-li trestný čin do pravomoci smírčího soudu.

Můžete nahlédnout do záznamů z předběžného vyšetřování a seznámit se s popisem důkazů svědčících proti vám. Můžete předložit informace a důkazy na svou obhajobu a můžete požádat o opětovný výslech.

Po vyrozumění o ukončení předběžného vyšetřování zahájí státní zástupce trestní stíhání, pokud nepožádal o odložení věci. V případě menších přestupků vás státní zástupce předvolá k hlavními líčení přímo k soudnímu řízení. V ostatních případech požádá o zahájení soudního řízení soudce příslušného pro předběžné vyšetřování.

Co je to předběžné projednání obžaloby?

Účelem předběžného projednání obžaloby je ověřit obvinění, jež byla vůči vám vznesena.

Toto jednání je neveřejné a koná se za účasti státního zástupce a vašeho obhájce, a jestliže si to přejete, můžete se jej rovněž zúčastnit a být vyslechnuti. Soudce může vyslechnout svědky a pořídit dokumentaci. Na konci jednání může soudce případ odložit, nebo jej odeslat k soudnímu řízení u soudu či porotního soudu („Assise“).

Mám právo na obhájce?

Ano, pomoc obhájce je povinná.

Pokud jde o více informací, viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled č. 1.

Co se stane, pokud nerozumím místnímu jazyku?

Obžaloba a obvinění musí být přeloženy do vašeho mateřského jazyka. Pokud se účastníte jednání, bude vám zajištěn tlumočník.

Musím se účastnit jednání?

Nikoli. Můžete se rozhodnout, že se jej nezúčastníte.

Mohu se vyhnout soudnímu řízení?

Ano. Při předběžném projednávání obžaloby můžete soudce požádat o projednání dané věci ve zkráceném řízení. Jednání je neveřejné a rozhodnutí je vydáno na základě písemných důkazních prostředků. Pokud budete odsouzeni, sníží se trest o třetinu.

Soudnímu řízení se můžete vyhnout rovněž tak, že se se státním zástupcem dohodnete na nižším trestu (přiznání viny).

Poslední aktualizace: 18/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 – Moje práva během soudního řízení

Kde se bude soudní řízení konat?

Soudní řízení se koná před soudcem s příslušnou soudní pravomocí ve věci.

V případě méně závažných protiprávních jednání je příslušným soudcem smírčí soudce a samosoudce. V případě závažnějších trestných činů projednává danou věc senát. Trestné činy, které jsou považovány za společensky nebezpečné (vražda a terorismus), projednává porotní soud („Assise“).

Soudní řízení musí být veřejné. Pokud by tomu tak nebylo, považuje se za neplatné.

Soudce může rozhodnout, že v určitých případech bude soudní řízení či některé jeho části neveřejné. Můžete požádat, aby byli svědci vyslechnuti neveřejně, pokud by veřejné projednávání poškodilo vaše právo na ochranu soukromí s ohledem na skutečnosti, které nesouvisí s řízením.

Soudní rozhodnutí vynese stejný soudce, který vede soudní řízení. V případě soudního řízení vedeného porotním soudem („Assise“), musí soudní rozhodnutí přijmout celá porota.

Lze v průběhu soudního řízení změnit obvinění v obžalobě?

Během soudního řízení lze obvinění, jež byla vůči vám vznesena, změnit.

Státní zástupce může vůči vám vznést nová obvinění, pokud se ukáže, že se trestný čin liší od trestného činu popsaného v obžalobě, nebo pokud vyjde najevo další trestný čin / přestupek nebo se objeví přitěžující okolnosti.

Můžete požádat o určitý čas na přípravu obhajoby.

Co se stane, pokud se přiznám k obvinění?

V italském právním systému se přiznání viny nepředpokládá.

Jestliže nechcete podstoupit soudní řízení a chcete, aby vám byl uložen menší trest, musíte státního zástupce požádat o dohodu o trestu (přiznání viny). Žádost musíte podat během předběžného projednání obžaloby nebo v případě, že se předběžné projednání nekoná, hned na začátku soudního řízení.

Jaká jsou má práva během soudního řízení?

U soudu nemusíte být přítomni.

Vaše přítomnost může být vyžadována pro některé konkrétní úkony, například při vaši identifikaci svědkem.

Jestliže se v takovém případě nedostavíte k soudu dobrovolně, může soudce nařídit vaši povinnou účast na soudním řízení.

Chcete-li se zúčastnit soudního řízení, brání vám v tom však vážná překážka (nemoc), může váš obhájce požádat o odročení jednání.

Můžete se účastnit rovněž pouze některých jednání. Pokud se k jednání nedostavíte, vynese soud rozsudek pro zmeškání.

Jestliže nerozumíte jazyku řízení, musíte mít povinně tlumočníka.

Pomoc obhájce je povinná a obhájce se musí účastnit soudního řízení.

Máte právo na svého obhájce. Nemáte-li dostatečné prostředky na jeho zaplacení, můžete požádat o právní pomoc (obhajoba, kterou hradí stát).

Pokud jste si nezvolili obhájce sami, ustanoví vám obhájce soud.

Pokud jde o více informací, viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled č. 1. Obhájce můžete kdykoli odvolat. Jestliže chcete změnit obhájce, kterého vám ustanovil soud, musíte získat od soudce příkaz, přičemž svou žádost musíte odůvodnit.

Máte právo během celého soudního řízení mlčet.

Pokud státní zástupce či jiný účastník řízení požádá o váš výslech, můžete s tím souhlasit, nebo jej odmítnout.

Kdykoli během soudního řízení můžete učinit prohlášení.

Máte právo na to, abyste byli vyslechnuti.

Nebude-li vypovídat pravdivě, nebudou vám za to uloženy žádné sankce, soudce však může tuto skutečnost vzít v úvahu jako svědčící proti vám.

Pokud obviníte jiné osoby, musíte si být jisti tím, že vaše výpověď je pravdivá. Budete-li lhát, můžete být obviněni z trestného činu pomluvy.

Jaká jsou má práva ve vztahu k důkazním prostředkům svědčícím proti mně?

Hned na začátku soudního řízení požádá státní zástupce, váš obhájce a jakýkoli jiný účastník řízení soudce o přípustnost důkazních prostředků.

Váš obhájce může důkazní prostředky požadované ostatními účastníky řízení odmítnout.

Váš obhájce může požádat o výslech svědků a odborných znalců a o získání dokumentů. Jedná se o důkazní prostředky, které váš obhájce mohl získat při pátrání za účelem vaši obhajoby. Pokud jde o více informací, viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled č. 2. Svědci a odborní znalci jsou vyslechnuti při křížovém výslechu účastníků řízení.

Váš obhájce může klást otázky svědkům obžaloby i obhajoby.

Váš obhájce může vyvrátit prohlášení, která svědci učinili dříve. Rozpory mezi výpověďmi učiněnými dříve a před soudem vezme soudce v úvahu za účelem zjištění, zda je svědek věrohodný, či nikoli.

Bude se přihlížet k informacím o mé předchozí trestné činnosti?

Soudce může vzít v úvahu vaše případná předchozí odsouzení.

Můžete být obviněni z recidivy. V tomto případě se trest zvýší, budete-li odsouzeni.

Předchozí odsouzení v jiných členských státech je možno vzít v úvahu, jsou-li uznána italskou vládou.

Co se stane na konci hlavního líčení?

Po skončení hlavního líčení učiní státní zástupce, váš obhájce a případně ostatní účastníci řízení závěrečná prohlášení a předloží své návrhy.

Soudce vyhlásí svůj výrok a ihned přečte obvinění.

Rozsudkem může být zproštění viny, nebo odsouzení.

Budete-li odsouzeni, může být sankcí pokuta, nebo trest odnětí svobody, případně obojí.

Soudce může uložit podmíněný trest.

Nepodmíněný trest odnětí svobody je vykonatelný, jakmile je rozsudek pravomocný.

Jestliže se soudce domnívá, že je to nutné, může souhlasit s vyšetřovací vazbou nebo domácím vězením, či je vyžadovat. Pokud jde o další informace, viz Odkaz se otevře v novém okně.Informační přehled č. 2.

V případě soudního řízení před smírčím soudcem k možným sankcím patří pokuty, domácí vězení a veřejně prospěšné práce.

Podmíněný trest není použitelný.

Smírčí soudce může trest nahradit vyhoštěním ze země.

Jaká je úloha oběti v průběhu soudního řízení?

Oběť přestupku / trestného činu se může účastnit trestního řízení, přičemž je jí nápomocen právní zástupce.

Právní zástupce se účastní soudního řízení, může požádat o důkazní prostředky a vyslechnout svědky a odborné znalce.

Jste-li odsouzeni, může vám soud uložit zaplacení náhrady škody poškozené straně (oběti).

Soudce může rozhodnout, že zaplacení náhrady škody poškozené straně je nutno provést okamžitě.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Otázky obecného práva

Odkaz se otevře v novém okně.Otázky trestního práva

Odkaz se otevře v novém okně.Italská komora obhájců v trestních věcech

Odkaz se otevře v novém okně.Lidská práva

Poslední aktualizace: 18/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 – Moje práva po skončení soudního řízení

Mohu se odvolat?

Proti odsouzení k jakémukoli trestu kromě pokuty můžete podat odvolání vy sami a váš právní zástupce.

Odvolání musí být podáno soudci, který vás odsoudil, a to v různých lhůtách: od 15 do 45 dnů od vyhlášení výroku nebo doručení vyhotovení rozsudku.

V odvolání musíte uvést odvolací důvody (i ohledně uloženého trestu), jichž se odvolání týká.

Řízení o odvolání se uskuteční u odvolacího soudu neboli „Corte d’Assise d’Appello“.

Co se stane, pokud podám odvolání?

Odvoláte-li se proti trestu, trest nebude vykonán, dokud nebude vydáno pravomocné rozhodnutí.

Skutečnost, že jste podali odvolání, neznamená, že budete propuštěni z vězení, nacházíte-li se v době podání odvolání ve vězení. Pokud jste ve vazbě, projedná odvolací soud odvolání v krátkém čase. V ostatních případech to bude záviset na vytíženosti soudu.

Odvolací soud rozhodne na základě existujících důkazních prostředků.

Soud může nařídit nové soudní řízení, avšak pouze ve výjimečných případech. Může rozhodnout, že použije pouze existující důkazní prostředky, pokládá-li to za podstatné pro vydání rozhodnutí. Můžete požádat, aby byly v odvolacím řízení posouzeny neočekávané nebo nové důkazní prostředky, které vyšly najevo po vynesení rozsudku v prvním stupni.

Pokud jste se soudního řízení v prvním stupni nezúčastnili a můžete prokázat, že jste tak nemohli učinit nebo že vám nebylo známo, že se soudní řízení koná, může soud rozhodnout o obnově řízení.

Jak probíhá jednání u odvolacího soudu?

Při soudním řízení musí být přítomen váš obhájce. Můžete se odvolacího řízení rovněž osobně zúčastnit, není to však povinné.

Máte právo na tlumočníka.

Pokud soud rozhodne o obnově řízení, budou znovu posouzeny všechny důkazní prostředky.

Po skončení závěrečných řečí jednotlivých stran vynese soud své rozhodnutí.

Co se stane, je-li odvolání úspěšné/neúspěšné?

Pokud soud odvolání vyhoví, může původní rozsudek zcela nebo částečně zrušit nebo změnit.

Jestliže soud odvolání nevyhoví, potvrdí trest uložený soudem, který danou věc projednával v prvním stupni.

Jste-li v odvolacím řízení zproštěni viny, neexistují obecně žádné předpisy o odškodňování újmy, která vám byla způsobena.

Mohu podat opravný prostředek proti rozsudku odvolacího soudu?

Proti rozhodnutí o odvolání je možné podat opravný prostředek kasačnímu soudu.

Kasační opravný prostředek můžete podat sami, nebo prostřednictvím svého obhájce, je-li zapsán v „Albo dei patrocinanti in Cassazione“ [zvláštní rejstřík obhájců u kasačního soudu].

Kasační opravný prostředek je nutno doručit odvolacímu soudu v různých lhůtách: od 15 do 45 dnů.

Případy, kdy je možné podat kasační opravný prostředek, jsou přísně vymezené a zabývají se pouze nesprávným právním posouzením.

Jednání může být neveřejné nebo veřejné.

Kasační soud rozhoduje na základě soudních záznamů.

Kasační soud může opravný prostředek připustit, nebo jej zamítnout či jinak zrušit napadený rozsudek, přičemž případ předá k vyššímu soudu, či nikoli. Má-li být řízení obnoveno, je věc zaslána zpět původnímu soudci.

Co se děje poté, je-li rozsudek pravomocný?

Rozsudek se stává pravomocným, nepodáte-li v zákonem stanovených lhůtách odvolání odvolacímu soudu nebo kasační opravný prostředek kasačnímu soudu, nebo po vynesení rozhodnutí, kterým kasační soud opravný prostředek zamítl.

Je-li rozsudek pravomocný, stává se vykonatelným.

Je zaznamenán v rejstříku trestů.

Je-li uloženým trestem zaplacení pokuty, musíte zaplatit částku, kterou úřad požaduje.

Byl-li vám uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, vydá státní zástupce vykonatelný rozkaz.

Máte-li si ve vězení odpykat tři roky nebo méně, může státní zástupce výkon trestu odložit a oznámit vám své rozhodnutí.

Do 30 dnů můžete „Tribunale di Sorveglianza“ [soud doporučující podmínečné propuštění] požádat o jiné opatření než odnětí svobody. Pokud pro to existují předpoklady, můžete požádat, abyste byli podrobeni dohledu sociálního pracovníka nebo posláni do domácího vězení nebo abyste byli pod dohledem střediska pro nápravu a prevenci.

Pokud žádost nepodáte, nebo je-li vaše žádost zamítnuta, musíte nastoupit výkon trestu.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu být po skončení soudního řízení vrácen do tohoto státu?

Pokud jste byli odsouzeni k trestu odnětí svobody na více než dva roky, může soudce využít bezpečnostní opatření a vyhostit vás ze země.

Soudce může trest odnětí svobody nahradit vyhoštěním ze země se zákazem opětovného vstupu, pokud jste byli odsouzeni nebo pokud jste přiznali svou vinu a byl vám uložen trest odnětí svobody v délce dvou let a neexistují předpisy, které připouštějí podmíněný trest. K vyhoštění dojde neprodleně, i když rozsudek není dosud pravomocný. Příslušným orgánem je „Questore“ [provinční velitel státní policie].

Vyhoštěni můžete být i v případě, že se již nacházíte ve vězení a máte si odpykat trest odnětí svobody na dobu kratší než dva roky. Příkaz vydává soudce soudu „Tribunale di Sorveglianza“. Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí můžete podat „Tribunale di Sorveglianza“.

 

Budou informace o mém obvinění a/nebo odsouzení zaznamenány v rejstříku trestů?

Pravomocné rozsudky jsou zaznamenány v rejstříku trestů.

Údaje jsou vymazány poté, co dosáhnete 80 let věku, nebo po vaší smrti.
Údaje jsou vymazány rovněž v případě, je-li daný případ přezkoumán.

Tresty uložené smírčím soudcem budou vymazány po uplynutí pěti let od data uložení sankce, byla-li vám uložena pokuta, nebo po uplynutí deseti let v případě jiného trestu, jestliže jste se ve stanovené lhůtě nedopustili dalšího trestného činu / přestupku.

O opravu záznamů a výpisů z rejstříku trestů můžete požádat příslušný soud. Pokud jste se narodili v zahraničí, je příslušným soudem soud v Římě.

 

Byl jsem odsouzen, může být vůči mně v souvislosti se stejným trestným činem zahájeno nové soudní řízení?

Pokud vás odsoudil italský soudce, odsouzení je pravomocné a v Itálii nemůže být vůči vám v souvislosti se stejným trestným činem znovu vedeno soudní řízení.

Jestliže vás odsoudil zahraniční soudce a jedná se o trestný čin / přestupek, jehož jste se dopustili v Itálii, může být vůči vám vedeno znovu soudní řízení v Itálii.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Otázky obecného práva

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo vnitra

Odkaz se otevře v novém okně.Obecné záležitosti týkající se cizích státních příslušníků

Odkaz se otevře v novém okně.Otázky trestního práva

Odkaz se otevře v novém okně.Státní policie

Poslední aktualizace: 18/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 – Dopravní a jiné menší přestupky

Jak se řeší dopravní přestupky?

Existují dvě kategorie protiprávního jednání stanovené v silničním řádu / pravidlech silničního provozu: přestupky a porušení správních předpisů.

V případě závažných přestupků (například řízení pod vlivem alkoholu) se jejich posouzení a uložení sankcí řídí stejnými pravidly jako trestní věci.

V případě méně závažných přestupků (například překročení dovolené rychlosti nebo porušení pravidel parkování) existuje správní postup, jenž je objasněn v tomto informačním přehledu.

Kdo se řeší tyto přestupky?

Dopravními přestupky řeší dopravní policie, státní policie, „Carabinieri“, „Guardia di Finanza“ [finanční policie] a „Polizia Municipale“ [městská policie]. V určitých případech vám pokutu mohou uložit „ausiliari del traffico“ [dobrovolníci působící v oblasti silničního provozu].

Jaký je postup?

Je-li to možné, je neprodleně vypracován spis obsahující popis provinění, který je vám předán osobně.

Není-li tomu tak, bude vám protokol zaslán do 150 dnů od zjištění totožnosti pachatele nebo osoby, která odpovídá za zaplacení pokuty (obvykle majitel vozidla).

Jaké jsou sankce?

Obvykle se ukládá pokuta.

Mohou však existovat rovněž jiné správní postihy, můžete být například prohlášeni nezpůsobilým řídit motorové vozidlo nebo vám může být uložen zakáz řízení motorového vozidla na určitou dobu.

Pocházím z jiného členského státu. Existují v tomto případě zvláštní pravidla?

Pokud řídíte vozidlo s cizí státní poznávací značkou, můžete okamžitě zaplatit nižší blokovou pokutu (minimální sankce), je-li to přípustné. V těchto případech se nemůžete odvolat.

Jinou možností je, že složíte „cauzione“ [kauci], která se rovná výši minimální sankce, pokud bylo vozidlo zaregistrováno v jednom z členských států EU, nebo polovině částky maximální sankce v ostatních případech. I když jste složili „cauzione“, můžete se odvolat.

Pokud „cauzione“ nesložíte, bude vozidlo dočasně zabaveno. Pokud k tomu dojde, musíte zaplatit náklady na vzetí vozidla do úschovy a nemůžete je používat, dokud nezaplatíte jednu z výše uvedených částek.

Není-li vozidlo zabaveno, je osobám žijícím v zahraničí protokol doručen do 360 dnů od jeho vyhotovení.

Co je to „verbale“ [protokol dopravní policie]?

Verbale“ je protokol, v němž je uvedena skutková podstata a stanoveny sankce.

Jedná se o přímý důkaz skutečností nahlášených policejním úředníkem.

Můžete odmítnout jej podepsat nebo převzít. Toto odmítnutí je nutno oznámit, nemění však platnost protokolu.

Mohu podat opravný prostředek?

Osoba, jejíž jméno je uvedeno v protokolu, může podat opravný prostředek, a to bez ohledu na to, zda se jedná o pachatele nebo o majitele vozidla.

Opravný prostředek můžete podat prefektovi nebo smírčímu soudci.

Opravný prostředek podaný prefektovi je nutno doručit do 60 dnů osobně nebo doporučeným dopisem s doručenkou do kanceláře prefekta v místě, v němž došlo k dopravnímu přestupku, nebo orgánu, který jej přezkoumává.

Opravný prostředek podaný smírčímu soudci je nutno doručit do 60 dnů ode dne doručení spisu osobně nebo doporučeným dopisem s doručenkou do kanceláře smírčího soudce v místě, v němž došlo k dopravnímu přestupku. K soudu se musíte dostavit osobně, nebo musíte být zastoupeni právním zástupcem, jinak bude řízení zrušeno.

Objeví se tyto přestupky v rejstříku trestů?

Jelikož se jedná o správní přestupky, v rejstříku trestů se neobjeví.

Poslední aktualizace: 18/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Práva obviněných v trestním řízení - Kypr

V těchto přehledech je popsáno, co se děje, když je člověk podezříván nebo obviněn z trestného činu, který se řeší v soudním řízení.

Shrnutí trestního řízení

Níže jsou shrnuty obvyklé fáze trestního řízení:

 • Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu, může vyslýchat policie. Policie odpovídá za vyšetřování trestných činů.
 • Podezřelý může být zadržen pouze na základě soudního zatykače s výjimkou přistižení při páchání trestného činu.
 • Před policejním výslechem musí být podezřelý informován o svém právu na obhájce a musí být poučen.
 • Pokud se v rámci vyšetřování objeví usvědčující důkazy proti podezřelému, je policií oficiálně obviněn. V případě závažných trestných činů rozhoduje o trestním stíhání nejvyšší státní zástupce (Genikos Eisaggeleas). Policie tuto svou pravomoc vždy vykonává pod celkovým dohledem nejvyššího státního zástupce, který má podle ústavy právo zahájit, vést a přebírat jakékoli trestní řízení, v tomto řízení pokračovat, nebo ho zastavit.
 • Policie předává obvinění s návrhem obžaloby s popisem trestného činu / trestných činů okresnímu soudci ke schválení. Pokud je obžaloba schválena, obžalovaný (tj. obviněný) je na konkrétní datum předvolán k soudu.
 • V závislosti na závažnosti se trestní věci projednávají: a) ve zkráceném řízení před samosoudcem okresního soudu (Eparchiako Dikastirio), v jehož okresu byl trestný čin spáchán; b) na základě podnětu nejvyššího státního zástupce před senátním soudem (Kakourgiodikeio), který se skládá ze tří soudců okresního soudu, přičemž mu předsedá předseda okresního soudu.
 • Ve zkráceném řízení obžalovaný v den předvolání k soudu reaguje na obvinění přiznáním nebo popřením viny. U případů, které projednává senátní soud, probíhá ve stanovený den předběžný výslech okresním soudcem. Od předběžného výslechu se může upustit, pokud nejvyšší státní zástupce potvrdí, že není nutný. Současná praxe je taková, že se od předběžných výslechů upouští.
 • Oběť trestného činu (poškozený) má právo podat stížnost.
 • Celkovou odpovědnost za trestní stíhání včetně práva stíhání zastavit má nejvyšší státní zástupce.
 • Na Kypru neexistuje trestní řízení s laickou porotou.
 • Pokud soud na základě šetření dospěje k závěru, že obžalovaný není způsobilý vinu přiznat nebo popřít vzhledem k tomu, že není mentálně či jinak způsobilý, může soud vydat příkaz k jeho léčbě v příslušném zařízení.
 • Obžalovaný může proti obžalobě vznést předběžné námitky, a to z důvodu: a) neexistence soudní příslušnosti věcné nebo místní; b) předchozího zproštění viny nebo odsouzení za tentýž čin / tytéž činy; c) udělení milosti; d) neúplnosti nebo opakování obvinění.
 • V rámci jedné obžaloby může být obviněno více osob ze souvisejících trestných činů. Pokud je to vnímáno jako nespravedlivé, může soud nařídit, aby byla obvinění v obžalobě pro účely soudního řízení rozdělena.
 • Hlavní líčení je zahájeno dokazováním obžaloby (katigorousa archi). Po vystoupení obžaloby soud rozhodne, zda je možné přičítat dané skutky obžalovanému. Pokud ano, je obžalovaný předvolán, aby se obhajoval, a je informován o svém právu nevypovídat, učinit prohlášení z lavice obžalovaných, nebo předložit důkazy pod přísahou. Obžalovaný má kdykoli právo předložit důkazy na svou obhajobu. Z využití práva nevypovídat nesmějí být vyvozovány nepříznivé závěry. Po vystoupení obhajoby mohou strany předložit závěrečné argumenty a soud vynese rozsudek.
 • Všichni svědci, kteří vypovídají pod přísahou, musí být podrobeni křížovému výslechu.
 • Soudní proces musí dodržovat zásady spravedlivého procesu. Během celého řízení platí presumpce neviny. Důkazní břemeno je po celou dobu na straně obžaloby. Pokud na konci řízení není soud nade vší pochybnost přesvědčen o vině obžalovaného, musí být obžalovaný zproštěn viny.
 • Pokud je obžalovaný odsouzen, následuje uložení trestu.

Podrobnosti o všech těchto fázích řízení a o vašich právech najdete v přehledech. Tyto materiály nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro informační účely.

Role Evropské komise

Evropská komise se trestního řízení v členských státech nijak neúčastní a nemůže vám s žádnou stížností pomoci. Informace o tom, jak podat a komu podávat stížnosti, najdete v těchto přehledech.

Potřebné informace naleznete na následujících odkazech:

Odkaz se otevře v novém okně.Moje práva při vyšetřování trestného činu

Odkaz se otevře v novém okně.Moje práva během soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Moje práva po skončení soudního řízení

Poslední aktualizace: 02/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Moje práva při vyšetřování trestného činu

A. Má na vyšetřování vliv to, že jsem cizí státní příslušník?

Ne.

B. Jaké jsou fáze vyšetřování?

i. Fáze shromažďování důkazů / pravomoci vyšetřovatelů

Každý vyšetřovatel může požadovat, aby se každá osoba, u které má důvod předpokládat, že byla obeznámena se skutečnostmi nebo okolnostmi trestných činů, které vyšetřuje, dostavila v dané době na místo, které je odůvodněně stanoveno vyšetřovatelem, za účelem výslechu a získání výpovědi dotčené osoby v souvislosti s takovým trestným činem.

ii. Zadržení policií

 • Osoba, která je zatčena a zadržena, má právo požadovat, aby jí nebo jejímu obhájci byl včas poskytnut přístup k podstatným dokumentům, které jsou relevantní pro konkrétní případ, které má k dispozici státní zástupce a které jsou nezbytné k účinnému napadení zákonnosti zatčení a zadržení.
 • „Podstatnými dokumenty“ se rozumí kopie zatýkacího rozkazu a příkazu ke vzetí do vazby a kopie žádosti a čestného prohlášení, na jehož základě byl zatýkací rozkaz vydán.
 • Pokud se soudci prokáže, že vyšetřování spáchání trestného činu, za který byla osoba zatčena, nebylo dokončeno, a na žádost příslušníka policie v hodnosti vrchního inspektora nebo vyšší hodnosti má soudce podle zákona pravomoc bez ohledu na to, zda je, či není příslušný k projednávání trestného činu, pro který je výslech veden, nařídit, aby byla zatčená osoba průběžně držena v policejní vazbě po dobu nepřesahující více než osm dní a dle uvážení soudu. Za první den policejní vazby se považuje den následující po vydání příkazu ke vzetí do vazby.

iii. Výslech

 • Vyšetřovatel zaznamená svědectví vyslýchané osoby, které je poté uvedené osobě přečteno, a ta ho následně podepíše, nebo pokud je negramotná, udělá na něj zřetelnou značku. Pokud osoba odmítne postupovat tímto způsobem, vyšetřovatel odmítnutí na konci výpovědi zaznamená, přičemž uvede také důvod uvedeného odmítnutí, pokud byl prošetřen, a následně bude výpověď podepsána vyšetřovatelem.
 • Každé takové svědectví, je-li prokázáno, že bylo dobrovolné, bude přijato jako důkaz v trestním řízení proti osobě, která svědectví poskytla.
 • Každý, kdo se bez závažného důvodu odmítne dostavit v určené době na místo, které stanoví vyšetřovatel, je vinen z trestného činu a bude mu uložen trest odnětí svobody v délce nejvýše jednoho roku, nebo peněžitý trest nepřesahující jeden tisíc liber, nebo oba výše uvedené tresty.
 • Pokud vyšetřovatel během vyšetřování trestného činu usoudí, že je pro účely vyšetřování nezbytný nebo vhodný určitý dokument, vydá písemný příkaz adresovaný osobě, která má ve svém držení nebo pod svou kontrolou dotčený dokument, nebo se to o ní předpokládá, přičemž je tato osoba požádána, aby tento dokument předložila na takovém místě a v takové přiměřené době, které jsou uvedeny v příkazu. Písemný příkaz, kterým byla určitá osoba požádána, aby předložila určitý dokument, se považuje za splněný, pokud tato osoba namísto osobní účasti za tímto účelem zajistila, že byl tento dokument předložen.
 • Každý, kdo bez řádného důvodu odmítne předložit dokument požadovaný na základě příslušného příkazu podle tohoto článku, je vinen z trestného činu a bude mu uložen trest odnětí svobody v délce nejvýše tří let, nebo peněžitý trest nepřesahující tisíc pět set liber, nebo oba výše uvedené tresty.

iv. Vazba

Pokud to považuje za vhodné, může soud případ, který mu byl předložen, odročit a na základě takového odročení může obviněného buď propustit za podmínek, které považuje za důvodné, nebo nařídit, aby byl po dobu soudního řízení držen ve vazbě.

C. Jaká mám práva v průběhu vyšetřování?

i. Mám právo na tlumočníka a překlady?

Podezřelí, kteří nerozumí jazyku policie nebo jiných

příslušných orgánů, mají nárok na bezplatnou pomoc tlumočníka. Tlumočník

může pomoci podezřelým poradit se se svým obhájcem a musí ohledně této komunikace zachovávat mlčenlivost. Kromě toho mají podezřelí následující práva:

 • V případě zatčení mimo policejní stanici, pokud příslušník policie, který zatčení provedl, neovládá jazyk, kterému podezřelí rozumějí, aby je informoval, nebo k tomu nemá potřebné prostředky, když je mimo stanici, musí tento příslušník informovat vyšetřovatele, který zajistí, aby byli podezřelí okamžitě a v každém případě před zahájením vyšetřování informováni.
 • Pokud podezřelí nemohou s obhájcem podle svého výběru komunikovat v jazyce, kterému rozumí, může být na žádost dotčeného obhájce při rozhovoru přítomen tlumočník nebo jiná osoba, aby mohl obhájce s podezřelými komunikovat v jazyce, kterému podezřelí rozumí.
 • Pokud navíc podezřelí nemohou komunikovat s lékařem v jazyce, kterému rozumí, může být při lékařské prohlídce, ošetření a následných kontrolách přítomen tlumočník nebo jiná osoba, aby lékař mohl s podezřelými komunikovat v jazyce, kterému podezřelí rozumí.
 • Kromě toho mají právo na bezplatný překlad všech podstatných dokumentů (zatýkacího rozkazu a/nebo příkazu ke vzetí do vazby, obžaloby, všech soudních rozhodnutí a příkazů v rámci řízení a jakýchkoli jiných dokumentů, které příslušný orgán považuje za nezbytné). V určitých případech může být poskytnut ústní překlad a/nebo ústní shrnutí podstatných dokumentů.

ii. Jaká mám práva na informace a přístup ke spisu?

Po zatčení a zadržení mají podezřelí nebo jejich obhájci právo na přístup k podstatným dokumentům (kopii zatýkacího rozkazu a příkazu ke vzetí do vazby, kopii žádosti a čestného prohlášení, na jehož základě byl zatýkací rozkaz vydán), které jsou nezbytné k napadení zákonnosti zatčení nebo zadržení podezřelých. Je-li případ předložen soudu, mají podezřelí nebo jejich obhájci právo na přístup k výpovědím a dokumentům získaným během vyšetřování případu týkajícího se vyšetřovaného trestného činu.

iii. Mám právo na přístup k obhájci a na to, aby byla o mé situaci informována třetí strana?

Právo na přístup k obhájci

Podezřelé osoby mají právo důvěrně hovořit s obhájcem. Obhájce jedná nezávisle na policii, která podezřelému může pomoci obhájce kontaktovat.

V souladu se zákonem mají podezřelé osoby rovněž následující práva:

 • Bezprostředně po zatčení a bez zbytečného odkladu jsou oprávněni telefonicky kontaktovat obhájce podle svého výběru, a to bez přítomnosti jakékoli další osoby.
  Na přístup k obhájci mají právo v následujících případech, podle toho, co nastane dříve:

a) před výslechem policií nebo vyšetřováním jiným příslušným orgánem;

b) v dostatečném předstihu před podáním obžaloby;

c) během vyšetřování nebo shromažďování důkazů policií nebo jiným příslušným orgánem;

d) bez zbytečného odkladu po zbavení svobody.

 • Přístup k obhájci zahrnuje právo:

a) kontaktovat obhájce, který podezřelého zastupuje, a účastnit se soukromé schůzky s ním, a to kdykoli;

b) požadovat přítomnost a účast svého obhájce během výslechu, aby byl podezřelému vysvětlen postup, kterým je výslech veden, a aby byl poučen o svých procesních právech týkajících se výslechu;

c) požadovat přítomnost svého obhájce během vyšetřování nebo shromažďování důkazů, pokud má podezřelý nárok na přítomnost obhájce při dotčeném výslechu.

Policie musí ohledně komunikace mezi podezřelým a jeho obhájcem během schůzek, korespondence, telefonních rozhovorů a všech dalších povolených forem komunikace mezi podezřelým a jeho obhájcem zachovávat mlčenlivost.

 • Seznam jmen a telefonních čísel všech obhájců zapsaných na „seznamu obhájců vykonávajících toto povolání“ je podezřelým osobám k dispozici bezprostředně po jejich zatčení nebo bezprostředně po vstupu na policejní stanici, pokud jsou zatčeni mimo policejní stanici.
 • Pokud jsou podezřelí v policejní vazbě, mají v zajišťovacím zařízení, kde se nacházejí, právo se za účelem své obhajoby kdykoli účastnit důvěrného jednání se svým obhájcem, a to na k tomu zvláště určeném místě, kde nebudou viděni a slyšeni policejními příslušníky, a mají právo, aby jim jejich obhájce během rozhovoru poskytl důvěrné písemné či ústní pokyny.
 • Pokud si nepřejí být obhájcem zastoupeni, uvědomí o tom písemně osobu, která za zajišťovací zařízení odpovídá, vyplněním příslušného formuláře. Kromě toho musí být informováni o tom, že pokud se svého práva na přístup k obhájci vzdají, může to ovlivnit účinnost jejich obhajoby.
 • V případě, že je osobě méně než osmnáct let, proběhne výslech za přítomnosti jejího obhájce. Rodiče nebo poručníci osoby mají dále právo být při rozhovorech s obhájcem dotčené osoby přítomni.
 • Pokud dotčená osoba z důvodu nedostatečné duševní způsobilosti nebo tělesného postižení nemůže uplatnit své právo na kontakt s obhájcem bez pomoci, je oprávněna toto právo uplatnit s pomocí a/nebo za přítomnosti příslušníka státní zdravotnické a/nebo sociální služby, přičemž toto právo je podezřelému poskytnuto co nejdříve po jeho zatčení. Pokud podezřelý rovněž nerozumí svým právům z důvodu nedostatečné duševní způsobilosti, je vyslýchán za přítomnosti svého obhájce.

Dočasná výjimka z práva na přístup k obhájci

Dočasná výjimka z práva podezřelých osob na přístup k obhájci bez zbytečného odkladu po zbavení svobody je povolena za výjimečných okolností a pouze v přípravném řízení, pokud z důvodu zeměpisné izolace nelze právo na přístup k obhájci zaručit.

 • Kromě toho lze dočasnou výjimku z práva na přístup k obhájci za výjimečných okolností v přípravném řízení, a je-li to odůvodněno zvláštními okolnostmi případu, udělit, a to vzhledem k jednomu z následujících naléhavých důvodů:

i) existuje naléhavá potřeba zabránit závažným nepříznivým dopadům na život, svobodu nebo fyzickou integritu osoby;

ii) existuje naléhavá potřeba, aby policie přijala okamžitá opatření, která by zabránila vážnému ohrožení trestního řízení.

 • Výše uvedené dočasné výjimky však:

i) musí být přiměřené a nesmí překračovat rámec toho, co je nezbytné;

ii) musí být přesně časově ohraničené;

iii) nesmí vycházet výlučně z druhu nebo závažnosti údajného trestného činu a

iv) nesmí obecně narušovat spravedlivý charakter řízení.

 • Pokud podezřelým není dovoleno vykonávat svá práva týkající se:

i) přístupu k obhájci po zbavení svobody bez zbytečného odkladu;

ii) osobního jednání a komunikace s jejich obhájcem a

iii) přítomnosti a účasti jejich obhájce během výslechu a během vyšetřování nebo shromažďování důkazů, mohou v době svého prvního stání před soudem nebo v den prvního projednání věci soud požádat, aby přezkoumal důvody, které vedly k tomu, že jim nebylo dovoleno tato práva vykonávat.

Informování třetí strany o vašem zatčení nebo zadržení / informování vašeho konzulátu nebo velvyslanectví

Po zatčení nebo zadržení informují podezřelí policii, pokud si přejí někoho, tj. člena rodiny nebo svého zaměstnavatele, telefonicky kontaktovat, aby je informovali o svém zadržení. V určitých případech může být právo informovat o zadržení jinou osobu dočasně omezeno. V takových případech je o tom policie informuje.

V případě cizích státních příslušníků uvědomí policii, pokud si přejí telefonicky kontaktovat konzulární úřad nebo velvyslanectví své země. Kromě toho informují policii, pokud si přejí kontaktovat úředníka konzulárního úřadu nebo velvyslanectví ve své zemi. V tomto ohledu jsou informováni, že vzdání se práva informovat a kontaktovat svůj konzulární úřad nebo velvyslanectví se jich může osobně dotknout.

V souladu se zákonem mají podezřelé osoby rovněž následující práva:

 • Mají právo telefonicky bezprostředně po svém zatčení a bez zbytečného odkladu a za přítomnosti příslušníka policie kontaktovat příbuzného nebo svého zaměstnavatele nebo jinou osobu podle svého výběru, a pokud je jim méně než osmnáct let, rodiče nebo poručníka, aby je informovali o svém zatčení a sdělili jim, na které policejní stanici nebo ve kterém zajišťovacím zařízení jsou nebo budou drženi.
 • Pokud dotčená osoba z důvodu nedostatečné duševní způsobilosti nebo tělesného postižení nemůže uplatnit své právo na kontakt s výše uvedenými osobami, je oprávněna toto právo uplatnit s pomocí a/nebo za přítomnosti příslušníka státní zdravotnické a/nebo sociální služby, přičemž toto právo je podezřelému poskytnuto co nejdříve po jeho zatčení.
 • V případě cizích státních příslušníků mají právo telefonicky bez zbytečného odkladu a co nejdříve po svém zatčení a za přítomnosti příslušníka policie kontaktovat konzulární úřad nebo diplomatickou misi státu, jehož jsou státními příslušníky, a která je umístěna v Kyperské republice, aby je informovali o svém zatčení nebo zadržení a sdělili jim, na které policejní stanici nebo ve kterém zajišťovacím zařízení jsou nebo budou drženi. Pokud v Kyperské republice neexistuje žádný konzulární úřad nebo diplomatická mise, mohou se obrátit na komisaře pro správu a ochranu lidských práv (ombudsmana) Kyperské republiky. Jsou-li státními příslušníky dvou (2) nebo více států, mohou si vybrat konzulární úřad nebo diplomatickou misi, které chtějí informovat o zbavení svobody a na které se chtějí obrátit. Pokud si to přejí, mají kromě toho právo tyto orgány kontaktovat, být jimi navštíveni, hovořit s nimi a udržovat s nimi korespondenci, jakož i zařídit, aby byli těmito orgány zastoupeni, pokud proti tomu nebudou mít tyto orgány námitky.
 • Pokud je z důvodu nedostatečné duševní způsobilosti dané osoby zjevně nemožné, aby tato osoba pochopila, že má výše uvedená práva týkající se kontaktu, nebo aby o těchto právech byla informována, případně aby plně pochopila, že je oprávněna tato práva vykonávat, jsou konzulární úřad nebo diplomatická mise nebo případně komisař pro správu a ochranu lidských práv (ombudsman) Kyperské republiky informováni příslušníkem policie.
 • Rovněž jsou informováni, že vzdání se práva informovat a kontaktovat třetí osoby, příbuzné, své zaměstnavatele nebo příslušné konzulární úřady se jich může osobně dotknout.
 • Pokud je z důvodu nedostatečné duševní způsobilosti dané osoby zjevně nemožné, aby tato osoba pochopila, že má výše uvedená práva týkající se kontaktu nebo aby o těchto právech byla informována, případně aby plně pochopila, že je oprávněna tato práva vykonávat, policie bezprostředně po zatčení zavolá příbuznému zatčené osoby, aby ho informovala, že dotčená osoba byla zatčena, a uvědomila ho o tom, na které policejní stanici nebo ve kterém zajišťovacím zařízení je nebo bude tato osoba držena.

Dočasná výjimka z práva kontaktovat příbuzné / osobu podle vašeho výběru / vašeho zaměstnavatele

 • Právo kontaktovat příbuzné nebo osobu dle svého výběru nebo svého zaměstnavatele a právo informovat osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost (pokud jde o osobu mladší osmnácti let) nebude bezprostředně po zatčení uděleno, pokud to odůvodňují zvláštní okolnosti případu, a to vzhledem k jednomu z následujících naléhavých důvodů:

a) existuje naléhavá potřeba zabránit závažným nepříznivým dopadům na život, svobodu nebo fyzickou integritu osoby nebo

b) existuje naléhavá potřeba zabránit situaci, v rámci které by mohlo dojít k vážnému ohrožení trestního řízení, a za předpokladu, že tato výjimka:
i) je přiměřená a nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné;
ii) je přesně časově ohraničená;
iii) nevychází výlučně z druhu nebo závažnosti údajného trestného činu a
iv) obecně nenarušuje spravedlivý charakter řízení.

 • Právo kontaktovat třetí osobu (příbuzné nebo zaměstnavatele nebo jinou osobu podle svého výběru) bezprostředně po zatčení jim nebude uděleno, pokud je to odůvodněno naléhavou potřebou nebo rovnocennými operativními požadavky.
 • Pokud nemohou vykonávat svá práva:
  i) informovat a kontaktovat příbuzné nebo osobu podle svého výběru nebo zaměstnavatele;
  ii) informovat osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost, pokud jde o zatčení osoby mladší osmnácti let, mohou v době svého prvního stání před soudem nebo v den prvního projednání věci soud požádat, aby přezkoumal důvody, které vedly k tomu, že jim nebylo dovoleno tato práva vykonávat.
 • V případě osoby mladší osmnácti let, na kterou se vztahují výše uvedené dočasné výjimky, uvědomí policie bez zbytečného odkladu služby sociální péče, komisaře pro ochranu práv dětí a případně jakýkoli jiný orgán zabývající se ochranou a dobrými životními podmínkami dětí,, že tato osoba byla zbavena svobody.

iv. Mám nárok na právní pomoc?

Pokud nemají podezřelí dostatek zdrojů k výkonu svého

práva na přístup k obhájci v přípravném řízení, mohou tuto skutečnost po podepsání příslušného formuláře oznámit policejnímu příslušníkovi, který je odpovědný za výslech. Poté jim bude poskytnut seznam s uvedením jmen a telefonních čísel obhájců, kteří mají zájem o poskytování svých služeb. Podezřelí potvrdí, že jim byl seznam poskytnut. Obhájce podle jejich výběru bude příslušným způsobem informován příslušníkem policie.

Pokud si přejí, aby jim byla bezplatně poskytnuta služba obhájce, mohou u soudu, jakmile jsou před něj předvedeni, podat příslušnou žádost a soud jejich žádost posoudí.

v. Co je třeba vědět o:

 1. Presumpci neviny

Každá osoba, která je podezřelá nebo je obviněna ze spáchání trestného činu, se považuje za nevinnou, dokud není shledána vinnou podle zákona.

Právní zásada týkající se presumpce neviny se vztahuje na fyzickou osobu v trestním řízení, a to od okamžiku podezření nebo obvinění ze spáchání trestného činu dotyčnou osobou až do ukončení řízení spočívajícího v pravomocném rozhodnutí soudu.

 1. Právu nevypovídat a neobviňovat sám sebe

I když jsou vyslýcháni policií nebo jinými příslušnými orgány, nemusí odpovídat na otázky týkající se údajného trestného činu. Stejně tak, pokud jsou požádáni, aby učinili výpověď nebo odpověděli na otázky, nemají

povinnost předložit důkazy nebo dokumenty či poskytnout informace, které by mohly vést k výpovědi ve vlastní neprospěch.

 1. Důkazním břemeni

Policie odpovídá za shromažďování důkazů, na jejichž základě budou nade vší pochybnost vyšetřované trestné činy prokázány. Obviněné osoby mají právo poskytnout svou vlastní verzi skutečností a poskytnout vyšetřujícím orgánům svědectví nebo obhajobu na podporu své vlastní verze nebo neviny.

vi. Existují nějaké zvláštní záruky pro děti?

 1. Trestní odpovědnost

Osoba mladší čtrnácti let není za jakékoli jednání nebo opomenutí trestně odpovědná (kapitola 154, článek 14), a proto nemůže být zatčena. Tato osoba je požádána, aby se dostavila na policejní stanici v doprovodu svých rodičů/poručníků, pokud je její přítomnost považována za nezbytnou.

2. Zatčení

 • Pokud je to možné, je třeba se zatčení nezletilé osoby vyhnout. Zatčení nezletilé osoby musí být provedeno v souladu se zákonem, musí být použito pouze jako poslední možnost a musí trvat co nejkratší dobu.
 • Při zatčení nezletilé osoby se postupuje podle zatýkacího postupu (poskytnutí informací, soudní pravidla, poučení o právech atd.). Při zatýkání je třeba vzít v úvahu
 • věk, vyspělost a zranitelnost dětí.
 • Každé rozhodnutí týkající se zatčení dítěte by navíc mělo vycházet z nejlepšího zájmu dítěte.
 • Zatčené děti by měly být informovány o postupech, které budou následovat, a to srozumitelným způsobem s ohledem na jejich věk a vyspělost.
 • Nesmí se použít pouta, pokud to není nezbytně nutné, přičemž je třeba přihlédnout k podmínkám stanoveným policejním nařízením 5/39.
 • Použití policejního obušku je povoleno jako poslední možnost a pouze za podmínek stanovených v policejním nařízení 5/38.
 • Tělesnou prohlídku by měl provádět policejní příslušník stejného pohlaví.
 1. Právní zastoupení a další práva
 • Informování nezletilé osoby o právu telefonicky kontaktovat obhájce podle vlastního výběru, a to bez přítomnosti jakékoli jiné osoby.
 • Informování nezletilé osoby o jejím právu na právní pomoc v případě, že nemá dostatečné prostředky.
 • Informování nezletilé osoby o právu telefonicky za přítomnosti příslušníka policie kontaktovat své rodiče/poručníky a informovat je o zatčení a sdělit jim, na které policejní stanici nebo ve kterém zajišťovacím zařízení je nebo bude držena.
 • Rodiče/poručníci budou okamžitě informováni. Kontaktování rodičů/poručníků za účelem jejich informování může být odloženo a proběhnout až dvanáct hodin po zatčení, pokud existuje důvodné podezření, že výkon práva na přístup bezprostředně po zatčení může:
  a) vést ke zničení nebo utajení důkazů týkajících se objasnění trestného činu nebo
  b) zabránit zatčení nebo výslechu jiné osoby v souvislosti s trestným činem nebo vést k útěku této osoby nebo
  c) vést ke spáchání jiného trestného činu nebo ke smrti či úrazu jiné osoby nebo
  d) vést k poškození zájmů týkajících se bezpečnosti Kyperské republiky nebo ústavního či veřejného pořádku nebo k zásahu do výkonu spravedlnosti.
 • Informování rodičů/poručníků o zatčení nezletilých policií (doplňkovým způsobem) o zatčení a (příslušném) vazebním zařízení. Ve vyšetřovacím spisu se tyto skutečnosti odpovídajícím způsobem zaznamenají.
 • Pokud je to považováno za nutné a v zájmu nezletilé osoby, mohou být o zatčení informovány také sociální služby státu.
 1. Výslech
 • Vyšetřovatel nesmí zahájit výslech před poskytnutím těchto informací a/nebo oznámením a předtím, než nezletilá osoba využije právo na přístup, jak je požadováno.
 • Osoby mladší osmnácti let jsou vyslýchány za přítomnosti svého obhájce.
 • Pokud vyslýchaná osoba nerozumí jazyku, v jakém je výslech veden, nebo tímto jazykem nemluví, má nárok na pomoc tlumočníka.
 • Výslech musí být vždy prováděn v souladu s ustanoveními zákona, soudních pravidel a příslušných policejních předpisů (policejní nařízení 3/3, 3/4, 5/18).
 • Nezletilé osoby, které nejsou zadržené, jsou vyslýchány za přítomnosti svých rodičů nebo poručníků a za jejich přítomnosti je také sepsána výpověď.
 • Policie by měla zajistit, aby byl výslech proveden co nejdříve, nejpozději však do 24 hodin, aby v zásadě nebylo nutné žádat soud, aby vydal příkaz k uvalení vazby (dopis komisaře pro ochranu práv dětí ze dne 11. června 2014).
 1. Zatčení / výslech / trestní stíhání nezletilých studentů
 • Je třeba se vyhnout zatýkání a výslechu nezletilých studentů v prostorách školy. Pokud je to však nutné, musí policejní příslušníci vstoupit do školy v civilním oblečení a přijet v neoznačeném policejním vozidle.
  • K zatčení a výslechu musí dojít za přítomnosti ředitele školy, který je o tom předem informován (policejní nařízení 5/18, odst. 6 pododst. 3).
 • Pokud je trestně stíhán nezletilý student, musí zástupce komisaře (Astinomikos Diefthintis) informovat ministerstvo školství a kultury, avšak pouze pokud je to naprosto nezbytné a pokud se domnívá, že takové oznámení slouží potřebám trestní nebo nápravné politiky Kyperské republiky a samozřejmě s přihlédnutím k:
  – povaze trestného činu a za předpokladu, že uvedené opatření slouží k ochraně ostatních studentů / národní gardě (ethnofrouri),
  – problémům, kterým v současné době čelí kyperská společnost, a
  – konkrétním okolnostem každého případu.
 • Je zakázáno zveřejňovat jméno a/nebo adresu školy a/nebo fotografii nebo jakékoli informace, které by mohly vést k určení totožnosti mladého člověka, který se dostaví před soud pro mladistvé (Dikastirio Anilikon), s výjimkou svolení tohoto soudu.
 1. Podmínky vazby

Kromě práv přiznaných všem vězňům (zákon 163 (Ι)/2005) mají osoby mladší osmnácti let, které jsou zadržené, další práva, a to následující:

 • Nezletilé osoby jsou umístěny v celách, které jsou oddělené od ostatních zadržených. Rovněž by mělo být zajištěno, aby se nezletilí nestýkali ve společných prostorách s dospělými vězni.
 • Nezletilé osoby zbavené svobody musí být zadržovány v zajišťovacích zařízeních určených speciálně pro osoby v tomto věku, kde musí mít možnost vykonávat činnosti specifické pro jejich potřeby a v nichž budou pracovat osoby se zvláštním vzděláním. Taková zařízení musí být dostatečně velká, dostatečně osvětlená a větraná, přiměřeně vybavená nábytkem a vhodnou výzdobou a musí poskytovat odpovídající vizuální podněty. A konečně, nezletilé osoby si mohou ve své cele ponechat přiměřený počet osobních věcí (normy CPT), pokud tyto věci nepředstavují bezpečnostní riziko. Dále je prostřednictvím spolupráce s dalšími službami zajištěno, že děti tráví svůj čas zdraví prospěšným způsobem (dopis komisaře pro ochranu práv dětí ze dne 7. listopadu 2014).
 • Rodiče nebo poručníci nezletilé osoby mají právo být při rozhovorech s obhájcem nezletilé osoby přítomni.
 • Rodiče nebo poručníci nezletilé osoby musí být přítomni při každé lékařské prohlídce, ošetření a následné kontrole nezletilé osoby.
 • Všichni zadržení a jejich příbuzní nebo jiné osoby podle jejich výběru a v případě zadržených mladších osmnácti let jejich rodiče nebo poručníci musí být osobou, která za zajišťovací zařízení odpovídá, informováni v jazyce, kterému rozumí, že mají právo setkávat se každý den po dobu celkově až jedné hodiny v samostatném prostoru zajišťovacího zařízení za přítomnosti příslušníka policie.

vii. Existují nějaké zvláštní záruky pro zranitelné podezřelé osoby?

Děti se považují za zranitelné osoby, a proto se na ně rovněž vztahují zvláštní záruky uvedené v předchozím odstavci vi).

Pro účely zákona o právech zatčených a zadržených osob (zákon 163 (I)/2005) se „zranitelnou osobou“ rozumí podezřelá nebo obviněná osoba, která kvůli svému věku, duševnímu nebo fyzickému stavu nebo zdravotnímu postižení nerozumí postupu v trestním řízení nebo se ho nemůže účinně účastnit.

V případě zatčení osoby s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo zdravotním postižením se informace uvedené osobě týkající se jejích práv vyplývajících ze zákona 163 (I)/2005 poskytnou jednoduchým a srozumitelným jazykem s přihlédnutím ke zvláštním potřebám těchto osob.

V takovém případě musí být zajištěny služby osoby, která může zatčené osobě nebo dalším zúčastněným osobám sdělit příslušné informace tak, aby jim tyto informace byly s ohledem na jejich nedostatečnou způsobilost nebo zdravotní postižení srozumitelné.

V případě zatčení osoby, která z důvodu duševního nebo tělesného postižení není zjevně schopna vykonávat svá práva na přístup stanovená zákonem (zákon 163 (I)/2005), je uvedená osoba navíc oprávněna vykonávat tato práva s pomocí a/nebo za přítomnosti příslušníka státních zdravotnických a/nebo sociálních služeb, přičemž tato pomoc musí být této osobě poskytnuta bezprostředně po jejím zatčení a v každém případě, co nejdříve to bude možné.

D. Jaké jsou zákonné lhůty v průběhu vyšetřování?

Osoba zatčená na základě podezření, že spáchala trestný čin, bude do 24 hodin od jejího zatčení předvedena před soudce, pokud nebyl výslech týkající se trestného činu, pro který byla zatčena, dokončen. Účelem předvedení před soudce je, aby policie požádala o konkrétní dobu zadržení této osoby ve vazbě, která nesmí překročit osm dní v kuse a celkově tři měsíce.

Po skončení platnosti příkazu ke vzetí do vazby, a pokud nebudou výslech ani vyšetřování ukončeny, je možné, aby policie u soudu podala žádost o obnovení příkazu na dalších osm dní. Obnovení příkazu lze opakovat každých osm dní, až do maximální doby zbavení svobody v celkové délce tří měsíců.

Obvykle se považuje za nutné zadržet podezřelého, pokud existuje riziko, že v případě propuštění může ovlivnit svědky nebo zničit důkazy. Policie nese důkazní břemeno do té míry, aby byly splněny podmínky pro vydání příkazu ke vzetí do vazby soudem.

E. Co je přípravné řízení (včetně alternativy vazby a možností předání do domovského státu (evropský příkaz k výkonu dohledu))?

Soud vykonávající trestní pravomoc může podle svého uvážení nařídit zadržení obviněné osoby během soudního řízení v její věci. V souladu s článkem 48 trestního řádu (kapitola 155) je pravomoc okresního soudu provádějícího zkrácené řízení omezena na maximální dobu osmi dnů při každém odročení věci. Toto omezení neexistuje v případě pravomoci Nejvyššího soudu nebo senátního soudu uvalit vazbu na obžalovaného během soudního řízení, které se týká trestního řízení vedeného proti němu.

Ustanovení čl. 157 odst. 1 zákona (kapitola 155) stanoví, že trestněprávní soud může povolit propuštění vězně na kauci. Pokud soud rozhodne o propuštění obviněného (obžalovaného), má pravomoc tak učinit stanovením konkrétních podmínek a nařízení, aby podepsal dokument týkající se kauce. Tato pravomoc soudu je výsledkem spojení ustanovení článku 48 a čl. 157 odst. 1 trestního řádu.

Podmínky pro předání rozhodnutí soudu o opatřeních dohledu

Příslušný orgán Kyperské republiky může předat rozhodnutí o opatřeních dohledu, které vydal, příslušnému identifikačnímu orgánu členského státu, v němž má dotčená osoba své zákonné a obvyklé bydliště, pokud je dotčená osoba informována o příslušných opatřeních a souhlasí s návratem do daného členského státu.

Příslušný vydávající orgán Kyperské republiky může na žádost této osoby předat rozhodnutí o opatřeních dohledu příslušnému orgánu

jiného než členského státu, ve kterém má tato osoba

své zákonné a obvyklé bydliště, za předpokladu, že příslušný orgán členského státu, ve kterém tato osoba nemá své zákonné a obvyklé bydliště,

s takovýmto předáním souhlasí.

Příslušný identifikační orgán Kyperské republiky souhlasí s předáním rozhodnutí o opatřeních dohledu nad osobou, která nemá své zákonné a obvyklé bydliště v Kyperské republice, pouze pokud

uvedená osoba byla na jejím území po dobu nejméně tří (3) měsíců.

Příslušným vydávajícím orgánem v Kyperské republice je senátní soud nebo okresní soud vykonávající trestní jurisdikci, který má pravomoc rozhodnout o trestném činu nebo který vydal rozhodnutí o opatřeních dohledu.

Pokud jde o rozhodnutí o opatřeních dohledu vydaných jiným členským státem, příslušným identifikačním orgánem v Kyperské republice je:

a) okresní soud (Eparchiako Dikastirio) místně příslušný v oblasti, kde má osoba, ve vztahu k níž bylo vydáno rozhodnutí o opatřeních dohledu v jiném členském státě, bydliště;

b) okresní soud v Nikósii (Eparchiako Dikastirio Lefkosias), pokud není bydliště dotčené osoby známo nebo pokud dotčená osoba nemá bydliště v Kyperské republice.

Poslední aktualizace: 02/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Moje práva během soudního řízení

A. Kde se bude soudní řízení konat?

Pokud se trestní věc týká trestného činu nebo trestných činů, za které lze uložit trest odnětí svobody až na pět let, bude soudní řízení vedeno u samosoudce okresního soudu (Eparchiako Dikastirio). S písemným souhlasem nejvyššího státního zástupce (Genikos Eisaggeleas) může okresní soud projednávat trestný čin, za který lze uložit trest odnětí svobody delší než pět let.

Pokud lze za trestný čin uložit trest odnětí svobody na více než pět let, je řízení projednáváno u tříčlenného senátního soudu.

B. Může být obvinění v obžalobě změněno? Pokud ano, mám v této souvislosti právo na informace?

Obvinění lze změnit na začátku nebo v průběhu soudního řízení. Články 83, 84 a 85 trestního řádu, kapitola 155 stanoví postup týkající se změny obvinění a práv obviněného (obžalovaného).

83. – 1) Pokud soud v kterékoli fázi řízení rozhodne na základě důkazů o tom, že má obžaloba nebo obžaloba podaná u senátního soudu jakékoli věcné nebo formální nedostatky, může soud nařídit, aby byla obžaloba nebo obžaloba podaná u senátního soudu byla pozměněna, a to buď formou úpravy či nahrazení nebo přidáním nových obvinění, považuje-li to soud za nezbytné k tomu, aby obvinění odrážela skutkové okolnosti daného případu.

2) Je-li obžaloba nebo obžaloba podaná u senátního soudu takto pozměněna, zaznamená se rozhodnutí, kterým byla nařízena změna, do obžaloby nebo obžaloby podané u senátního soudu a tyto dokumenty se použijí pro účely veškerých souvisejících řízení, jako kdyby byly podány v takto pozměněné podobě.

84. – 1) Je-li obžaloba nebo obžaloba podaná u senátního soudu změněna podle článku 83, soud neprodleně vyzve obžalovaného, aby před soudem předložil obhajobu a uvedl, zda je připraven být souzen na základě obžaloby nebo obžaloby podané u senátního soudu v pozměněném znění.

2) Pokud obžalovaný prohlásí, že připraven není, soud přezkoumá předložené důvody a pokud bude mít za to, že okamžité pokračování v řízení pravděpodobně nebude mít nepříznivý dopad na obhajobu obžalovaného nebo na vedení věci ze strany státního zástupce, může soud v řízení pokračovat, jako by řízení bylo zahájeno původní obžalobou nebo obžalobou podanou u senátního soudu.

3) Je-li pozměněná obžaloba nebo obžaloba podaná u senátního soudu taková, že okamžité pokračování soudního řízení může mít podle názoru soudu nepříznivý dopad na obžalovaného nebo na státního zástupce, může soud nařídit nové projednání, nebo projednání odložit na období, které považuje za nezbytné.

4) Pokud je obžaloba nebo obžaloba podaná u senátního soudu soudem pozměněna až po zahájení soudního řízení, lze svědectví již podané během soudního řízení použít bez nutnosti nového projednání, ale strany mohou znovu předvolat všechny svědky, kteří již svědčili, a podrobit je výslechu nebo křížovému výslechu v souvislosti s provedenými změnami.

85. – 1) Pokud lze prokázat pouze část obžaloby nebo obžaloby podané u senátního soudu a zjištěná část představuje trestný čin, může být obžalovaný odsouzen za trestný čin, kterého se prokazatelně dopustil, aniž by došlo ke změně obžaloby nebo obžaloby podané u senátního soudu.

2) Je-li osoba obžalována z trestného činu, může být odsouzena za pokus o spáchání uvedeného trestného činu, aniž by bylo nutné pozměnit obžalobu nebo obžalobu podanou u senátního soudu.

3) Je-li prokázáno, že se osoba dopustila jednání s cílem spáchat trestný čin, z něhož je obviněna, a pokud spáchání tohoto jednání s takovým úmyslem představuje trestný čin, může být uvedená osoba za tento trestný čin odsouzena, aniž by bylo nutné obžalobu nebo obžalobu podanou u senátního soudu pozměnit, pokud ještě nebyla z tohoto trestného činu obžalována.

4) Pokud má soud na konci soudního projednávání za to, že výpovědí bylo prokázáno, že obžalovaný spáchal trestný čin nebo trestné činy, které nejsou zahrnuty v obžalobě nebo obžalobě podané u senátního soudu a na jejichž základě nemůže být obžalovaný odsouzen bez předchozí změny obžaloby nebo obžaloby podané u senátního soudu, a že pokud by byl za takové trestné činy odsouzen, nemohl by mu být uložen přísnější trest než ten, který by mohl být uložen, pokud by byl odsouzen na základě obžaloby nebo obžaloby podané u senátního soudu, a z toho důvodu by to tedy na obhajobu obžalovaného nemělo nepříznivý dopad, může soud nařídit, aby obžaloba nebo obžaloba podaná u senátního soudu byla doplněna o obvinění týkající se trestného činu nebo trestných činů a soud o nich rozhodne, jako kdyby tato obvinění byla součástí původní obžaloby nebo obžaloby podané u senátního soudu.

C. Jaká mám práva v průběhu jednání u soudu?

i. Je moje přítomnost u soudu povinná? Za jakých podmínek je možné se soudního procesu osobně neúčastnit?

Právo obžalovaného být přítomen u soudu je zaručeno podle ustanovení článků 12 a 30 ústavy a podle ustanovení článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech. Kromě toho je obžalovaný povinen být přítomen u soudu, pokud jeho nepřítomnost nespadá do výjimek stanovených v čl. 45 odst. 1 a čl. 63 odst. 3 trestního řádu, kapitole 155.

Ustanovení čl. 45 odst. 1

Má se za to, že soudce – nebo v případě určité kategorie trestných činů předseda okresního soudu (Eparchiako Dikastirio) – může prostřednictvím obecného příkazu nebo prostřednictvím zvláštního příkazu v předvolání, jde-li o jmenovaného tajemníka (Protokollitis), rozhodnout, že obžalovaný je zproštěn své povinnosti osobně se dostavit k soudu, a

a) umožní obžalovanému, aby se dostavil a reagoval na obžalobu v zastoupení obhájce, v takovém případě se obžalovaný může dostavit a reagovat tímto způsobem.

Má se za to, že pokud je obžalovaná osoba obviněna pouze jako jednatel nebo tajemník společnosti a není osobně obviněna z žádného trestného činu, nebude se muset dostavit k soudu osobně, aby reagovala na obvinění, nebo v jakékoli další fázi, s výjimkou fáze projednávání věci, ale má právo být zastoupena obhájcem;

b) umožní obžalovanému, pokud si přeje se doznat, aby tuto repliku zaslal soudu, přičemž musí být řádně ověřená a orazítkovaná tajemníkem nebo seržantem (lochias), nebo policejním příslušníkem nebo vyšším policejním úředníkem v souladu se zákonem o policii, nebo úředníkem vydávajícím osvědčení podle zákona o úředních osvědčeních, nebo obhájcem v souladu se zákonem o advokátech, který k tomuto účelu používá své osobní razítko jasně uvádějící jeho celé jméno a adresu, nebo vedoucím komunity (koinotarchis), a to spolu s předvoláním, na které je replika poskytována, přičemž v takovém případě se replika pro účely řízení považuje za přiznání viny.

63. – 1) Obviněný má právo být přítomen u soudu po celou dobu soudního jednání, pokud se chová řádně.

2) Pokud se obžalovaný nechová řádně, může soud podle svého uvážení nařídit, aby byl vyloučen ze soudní síně a zůstal ve vazbě, a může pokračovat v řízení v jeho nepřítomnosti, přičemž učiní

taková opatření, která se podle soudu zdají být dostatečná k tomu, aby byl obžalovaný informován o všem, co se stalo během soudního jednání, a aby připravil svoji obhajobu.

3) Soud může, pokud to považuje za vhodné, umožnit obžalovanému zůstat mimo soudní síň během celého řízení nebo jeho části za podmínek, které uzná za vhodné.

Na základě kyperské judikatury může být soudní řízení vedeno v nepřítomnosti obžalovaných, pokud je to v zájmu spravedlnosti.

ii. Mám právo na tlumočníka a překlady dokumentů?

Právo na tlumočníka je zaručeno jak ústavou, tak zákonem z roku 2014 o právu na překlad a tlumočení během trestního řízení (18 (I)/2014). Kromě toho je právo na tlumočníka upraveno v článku 65 trestního řádu, kapitole 155.

Ustanovení čl. 12 odst. 5 písm. a) a e) ústavy stanoví, že:

Každá osoba obviněná z trestného činu má alespoň následující práva:

a) být bezprostředně a podrobně informována v jazyce, kterému rozumí, o povaze obvinění a jejich důvodech;

e) aby jí byl bezplatně nápomocen tlumočník, pokud nerozumí jazyku, který se používá u soudu, nebo jím nemluví.

Ustanovení čl. 30 odst. 3 ústavy stanoví, že každá obviněná osoba má právo na bezplatné tlumočení, pokud nerozumí jazyku, který se používá u soudu, nebo jím nemluví.

Zákon z roku 2014 o právu na překlad a tlumočení během trestního řízení (18 (I)/2014) stanoví:

Právo na tlumočníka

4. – 1) Příslušný orgán neprodleně zajistí tlumočnické služby podezřelé nebo obviněné osobě, která během trestního řízení před vyšetřujícími nebo justičními orgány neovládá jazyk a/nebo nerozumí jazyku, ve kterém je trestní řízení vedeno, včetně výslechu na policii, všech soudních jednání a veškerých nezbytných průběžných jednání.

2) Soudní orgán odpovědný za výkon evropského zatýkacího rozkazu v souladu s článkem 11 zákona o evropském zatýkacím rozkazu a postupech pro vydávání vyžádaných osob mezi členskými státy Evropské unie neprodleně zajistí poskytování tlumočnických služeb jakékoli vyžádané osobě, která neovládá jazyk, v němž se vede související řízení, a/nebo takovému jazyku nerozumí.

3) Je-li to nezbytné k zajištění spravedlivého procesu, sjedná příslušný orgán tlumočnické služby, aby byla zajištěna komunikace mezi podezřelou, obviněnou nebo vyžádanou osobou a jejím obhájcem, pokud tato komunikace přímo souvisí s výslechem a/nebo jednáním v rámci trestního řízení a/nebo výkonem evropského zatýkacího rozkazu a/nebo podáním odvolání a/nebo jiných procesních nároků, včetně žádosti o kauci.

4) Podle tohoto článku tlumočení:

a) je poskytováno v mateřském jazyce podezřelé, obviněné nebo vyžádané osoby nebo v jakémkoli jiném jazyce, který ovládá nebo kterému rozumí, a

b) zahrnuje případně další pomoc, jako je použití znakového jazyka, aby byly uspokojeny potřeby podezřelých, obviněných nebo vyžádaných osob s poruchami sluchu nebo řeči.

5) Příslušný orgán ověří jakýmkoli způsobem, který považuje za vhodný, zda podezřelá, obviněná nebo vyžádaná osoba ovládá jazyk používaný v trestním řízení nebo v řízení o výkonu evropského zatýkacího rozkazu a rozumí mu a zda tato osoba potřebuje pomoc tlumočníka.

6) Tlumočnické služby stanovené v tomto článku musí být dostatečně kvalitní, aby zaručily spravedlivý proces, zejména tím, že zajistí, aby podezřelá, obviněná nebo vyžádaná osoba rozuměla řízení, které je proti ní vedeno tak, aby mohla vykonávat své právo na obhajobu. Za tímto účelem věnuje příslušný orgán zvýšenou pozornost zvláštnostem komunikace s pomocí tlumočníka.

7) V případě potřeby může příslušný orgán zajistit poskytování tlumočnických služeb s využitím komunikačních technologií, například pomocí videokonference, telefonu a/nebo internetu, pokud není pro zajištění spravedlivého procesu vyžadována fyzická přítomnost tlumočníka.

8) Pro účely lepšího provádění ustanovení odstavce 5 může být postup nebo mechanismus ověřování toho, zda podezřelá, obviněná nebo vyžádaná osoba ovládá jazyk používaný v trestním řízení nebo v řízení o výkonu evropského zatýkacího rozkazu a rozumí mu, stanoven zvláštními předpisy.

Právo na překlad

5. – 1) Za účelem zajištění toho, aby podezřelá nebo obviněná osoba mohla uplatnit své právo na obhajobu a zajištění spravedlivého procesu, poskytne příslušný orgán v přiměřené lhůtě podezřelé nebo obviněné osobě, která nerozumí jazyku používanému v příslušném trestním řízení, písemný překlad všech podstatných dokumentů.

2) Pro účely tohoto zákona se za podstatné dokumenty považují:

a) ve všech případech zatýkací rozkaz nebo příkaz ke vzetí do vazby, obžaloba a jakékoli soudní rozhodnutí a příkaz týkající se řízení a

b) jakýkoli jiný dokument považovaný příslušným orgánem za nezbytný buď z moci úřední, nebo na základě odůvodněné žádosti podezřelé nebo obviněné osoby nebo obhájce podezřelé nebo obviněné osoby.

3) Příslušné orgány nemusí poskytnout překlad výňatků z podstatných dokumentů, které nepřispívají k tomu, aby podezřelá nebo obviněná osoba porozuměla věci, která je proti ní vedena.

4) Aby byl zajištěn spravedlivý proces, poskytne příslušný orgán v rámci řízení o výkonu evropského zatýkacího rozkazu v přiměřené lhůtě vyžádané osobě, která nerozumí jazyku, v němž byl evropský zatýkací rozkaz vypracován nebo do něhož byl vydávajícím členským státem přeložen, písemný překlad uvedeného dokumentu.

5) Bez ohledu na ustanovení odstavců 1, 2 a 4 může příslušný orgán poskytnout namísto písemného překladu ústní překlad a/nebo ústní shrnutí podstatných dokumentů, pokud tento ústní překlad a/nebo ústní shrnutí nemá vliv na spravedlnost řízení.

6) Podezřelá, obviněná nebo vyžádaná osoba je oprávněna vzdát se práva na získání písemného a/nebo ústního překladu a/nebo ústního shrnutí podle tohoto článku, pokud je příslušnému orgánu poskytnut dostatečný důkaz, že:

a) se dotčená osoba před tím poradila se svým obhájcem nebo si jinak plně uvědomovala důsledky takového vzdání se práva a

b) vzdání se práva je právně platné a dobrovolné.

7) Písemný nebo ústní překlad a/nebo ústní shrnutí stanovené v tomto článku se poskytují v mateřském jazyce podezřelé, obviněné nebo vyžádané osoby nebo v jiném jazyce, který ovládá a/nebo mu rozumí.

8) Písemný nebo ústní překlad a/nebo ústní shrnutí stanovené v tomto článku musí být dostatečně kvalitní, aby zaručily spravedlivý proces, zejména tím, že zajistí, aby podezřelá, obviněná nebo vyžádaná osoba rozuměla řízení, které je proti ní vedeno tak, aby mohla vykonávat své právo na obhajobu.

Ustanovení čl. 65 odst. 1 trestního řádu, kapitola 155 stanoví, že

vypovídá-li se v jazyce, kterému obviněný (respektive obžalovaný) nerozumí, a pokud je přítomen, tlumočí tlumočník obviněnému v rámci veřejného jednání v jazyce, kterému obviněný rozumí.

Má se za to, že pokud má dotčená osoba obhájce, nemusí být tlumočení s jeho souhlasem poskytnuto.

2) Jsou-li dokumenty předkládány jako formální důkazy, je na uvážení soudu, které části jejich obsahu považuje za nezbytné, aby byly tlumočeny.

iii. Mám právo na obhájce?

Podle článku 12¨ ústavy má

každá osoba obviněná z trestného činu má minimálně následující práva:

c) hájit se, a to osobně, nebo prostřednictvím obhájce, kterého si zvolí, nebo pokud si obhájce nemůže dovolit, aby jí v zájmu zajištění spravedlnosti byla poskytnuta bezplatná právní pomoc;

Ustanovení čl. 30 odst. 3 ústavy rovněž stanoví, že:

Každý má právo:

d) mít obhájce podle svého výběru, a aby mu byla bezplatně poskytnuta právní pomoc, pokud je to vyžadováno v zájmu zajištění spravedlnosti a je to v souladu se zákonem.

V souladu se zákonem o právní pomoci, tj. zákonem 165 (Ι)/2002, za předpokladu, že jsou splněny podmínky v něm stanovené, má obviněný během jednání právo na obhájce podle svého výběru a na bezplatnou právní pomoc.

O jakých dalších procesních právech bych měl(a) vědět? (např. předstoupení podezřelých osob před soud)

Předstoupení obviněné osoby před soud

Pokud se obviněný (tj. obžalovaný) ve zkráceném řízení ve stanovenou dobu nedostaví před soud poté, co je předložen důkaz, že mu bylo předvolání doručeno, může soud přistoupit k projednání věci a vydat rozhodnutí v jeho nepřítomnosti, nebo pokud to považuje za vhodné, jednání odročit a vydat zatýkací rozkaz.

Má se za to, že soudce – nebo v případě určité kategorie trestných činů předseda okresního soudu (Eparchiako Dikastirio) – může prostřednictvím obecného příkazu nebo prostřednictvím zvláštního příkazu v předvolání, jde-li o jmenovaného tajemníka (Protokollitis), rozhodnout, že obviněný (respektive obžalovaný) je zproštěn své povinnosti osobně se dostavit k soudu, a

a) umožní obviněnému (respektive obžalovanému), aby se dostavil a reagoval na obvinění v zastoupení obhájce, přičemž v takovém případě se obviněný může dostavit a reagovat tímto způsobem;

b) umožní obviněnému (tj. obžalovanému), pokud si přeje se doznat, aby tuto repliku zaslal soudu, přičemž musí být řádně ověřená a orazítkovaná tajemníkem nebo seržantem (lochias), nebo policejní příslušníkem nebo vyšším policejním úředníkem v souladu se zákonem o policii, nebo úředníkem vydávající osvědčení podle zákona o úředních osvědčeních, nebo obhájcem v souladu se zákona o advokátech, který k tomuto účelu používá své osobní razítko jasně uvádějící jeho celé jméno a adresu, nebo vedoucím komunity (koinotarchis), a to spolu s předvoláním, na které je replika poskytována, přičemž v takovém případě se replika pro účely řízení považuje za přiznání viny.

Má se za to, že pokud je obžalovaná osoba obviněna pouze jako jednatel nebo tajemník společnosti a není osobně obviněna z žádného trestného činu, nebude se muset dostavit k soudu osobně, aby reagovala na obvinění, nebo v jakékoli další fázi, s výjimkou fáze projednávání věci, ale má právo být zastoupena obhájcem.

Vyjádření k obvinění

Je-li obžalovaný vyzván, aby se k obvinění vyjádřil, může, ale nemusí uznat vinu nebo vydat konkrétní obranu, přičemž jeho vyjádření bude soudem zaznamenáno.

Konkrétní obrana vůči obvinění v obžalobě obsahuje následující prohlášení:

a) Soud, který obžalovaného vyzval, aby se před ním vyjádřil k obvinění, není ve věci příslušný, přičemž je ve věci trestného činu, z kterého je dotčená osoba obžalována, příslušný jiný soud. Bude-li toto tvrzení přijato, soud věc postoupí k soudu Kyperské republiky, který je ve vztahu k pachateli nebo ve vztahu k dotčenému trestnému činu příslušný.

b) Dotčená osoba byla již dříve odsouzena nebo případně osvobozena na základě stejných skutkových okolností za stejný trestný čin.

c) Dotčené osobě byla za tento stejný trestný čin udělena milost.

Pokud soud rozhodne, že skutečnosti tvrzené obžalovaným nejsou prokázány nebo že je tvrzení skutečně nepravdivé, musí se obžalovaný k obvinění vyjádřit.

Pokud obžalovaný přizná vinu a soud má dostatečné důkazy o tom, že rozumí povaze své odpovědi, může postupovat, jako by byl obžalovaný odsouzen rozhodnutím soudu.

Pokud obžalovaný nepřizná vinu, přistoupí soud k projednání věci. Pokud obžalovaný odmítne odpovědět, nebo neodpoví bezprostředně, nebo není schopen odpovědět z důvodu tělesného postižení, postupuje soud tak, jako by obžalovaný vinu neuznal.

D. Možné tresty

Okresní soud projednává ve zkráceném řízení trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody nepřesahující pět let, nebo peněžitý trest nepřesahující 85 000 EUR, nebo obojí.

Senátní soud (Kakourgiodikeio) projednává trestné činy, za něž lze uložit trest odnětí svobody na dobu delší než než pět let.

Poslední aktualizace: 02/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Moje práva po skončení soudního řízení

A. Mám právo se proti rozhodnutí soudu odvolat?

Osoba, která byla senátním soudem nebo okresním soudem shledána vinnou a byla odsouzena k trestu odnětí svobody libovolné délky nebo k zaplacení peněžitého trestu, se může proti odsouzení nebo trestu odvolat k Nejvyššímu soudu.

B. Jaké mám další možnosti nápravy?

Není zakotveno žádné právo podat žalobu proti rozhodnutí soudu.

C. Jaké jsou důsledky odsouzení?

i. Záznam v rejstříku trestů

Trest uložený soudem zaznamená policie do evidence předchozích odsouzení. Prominutí trestu se řídí ustanoveními zákona o prominutí trestů odsouzených (zákon 70/1981). Pokud jde o trest odnětí svobody na doživotí nebo na dobu delší než dva roky, není prominutí trestu možné.

ii. Výkon trestu, předávání odsouzených, probace a alternativní tresty

Trest odnětí svobody se vykonává ode dne vydání příslušného rozhodnutí; může však být zkrácen o dobu, po kterou byla osoba před zahájením hlavního líčení v souladu s tímto zákonem zadržena, pokud soud nerozhodne jinak.

Soud nařídí, že výkon trestu odnětí svobody nepřesahující tři roky má být podmíněně odložen, je-li to odůvodněno v plném rozsahu okolnostmi případu a osobními okolnostmi obžalovaného.

Soud vydávající rozhodnutí o podmíněném odložení výkonu trestu odnětí svobody může nařídit probaci, tj. rozhodne o tom, že odsouzený bude pod dohledem probačního úředníka (opatrovníka) na dobu nepřesahující dobu provádění tohoto rozhodnutí (tři roky).

Poslední aktualizace: 02/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Práva obviněných v trestním řízení - Lotyšsko

Následující informační přehledy vysvětlují, co se stane, pokud je člověk podezřelý nebo obžalovaný z trestného činu, který se projednává během soudního řízení. Informace o méně závažných formách protiprávního jednání, jako jsou dopravní přestupky, které se obvykle řeší pokutou, najdete v Odkaz se otevře v novém okně.informačním přehledu 5.

Pokud jste se stali obětí trestného činu, úplné informace o svých právech najdete zde.

Shrnutí trestního řízení

Toto je shrnutí běžných fází trestního řízení:

 • Vyšetřování
 • trestní stíhání
 • projednávání případu u soudu prvního stupně
 • přezkoumání případu u odvolacího soudu
 • přezkoumání případu u nejvyššího soudu
 • přezkoumání současných soudních rozhodnutí

Podrobnosti o všech těchto fázích trestního řízení a o svých právech najdete v informačních přehledech.

Tyto informace nemají nahradit právní pomoc a jsou zamýšleny pouze jako vodítko.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise nehraje žádnou úlohu v trestním řízení v členských státech a nemůže vám nijak pomoci, pokud budete mít nějakou stížnost. Tyto informační přehledy podávají informace o tom, jakým způsobem a komu si stěžovat.

Pro informace, které potřebujete, klikněte na níže uvedené odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.1 – Jak získat právní pomoc

Odkaz se otevře v novém okně.2 – Moje práva během vyšetřování trestného činu

 • vyšetřování
 • trestní stíhání
 • některé procesní kroky

Odkaz se otevře v novém okně.3 – Moje práva během soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 – Moje práva po ukončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.5 – Dopravní přestupky

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní právo

Odkaz se otevře v novém okně.Orgány státní policie

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší státní zastupitelství

Odkaz se otevře v novém okně.Lotyšská advokátní komora

Odkaz se otevře v novém okně.Soudy v Lotyšsku

Poslední aktualizace: 12/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

1 – Jak získat právní pomoc

Nezávislá právní pomoc je velmi důležitá, pokud se nějakým způsobem účastníte trestního řízení. V informačních přehledech se dozvíte, kdy a za jakých okolností máte nárok na to být zastupováni právníkem. Rovněž se dozvíte, co pro vás právník může udělat. Tento obecný přehled podává informace o tom, jak najít právníka a jak uhradit jeho náklady, pokud je sami nejste schopni zaplatit.

Jak najít právníka

Pokud potřebujete právníka, obraťte se na Odkaz se otevře v novém okně.Lotyšskou advokátní komoru. Mají Odkaz se otevře v novém okně.seznam advokátů, kteří vykonávají právní praxi v Lotyšsku.

Ať jste drženi ve vyšetřovací vazbě, či nikoli, můžete informovat vyšetřovací orgán (vyšetřovatele / státního zástupce / soud), že potřebujete právní pomoc. Dostanete informace o advokátech ex offo nebo advokát ex offo bude informován o tom, že potřebujete právní rady, a poskytne vám je.

Nejlepším řešením je, abyste se vy nebo vaši příbuzní dohodli s právníkem, který se bude vaším případem zabývat tak dlouho, jak bude potřeba.

Jak uhradit náklady na právníka

Za právníky je třeba platit a klient a právník se o odměně dohodnou písemnou smlouvou. Pokud se s právníkem nedohodnete, zajistí vám nezbytnou právní pomoc stát a uhradí ji ze státního rozpočtu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o advokátní komoře

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o státem poskytované právní pomoci

Odkaz se otevře v novém okně.Předpis o státem poskytované právní pomoci

Odkaz se otevře v novém okně.Lotyšská advokátní komora

Odkaz se otevře v novém okně.Orgán právní pomoci

Poslední aktualizace: 12/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

2 - Moje práva během vyšetřování trestného činu a před předáním věci soudu

Jaké jsou fáze trestního vyšetřování?

Cílem období předcházejícího soudnímu řízení je:

 • zjistit, zda byl spáchán trestný čin,
 • kdo by měl být z trestného činu obviněn,
 • zda je možné věc odložit, věc uzavřít nebo ji předložit soudu.

Období předcházející soudnímu řízení má dvě fáze – vyšetřování a trestní stíhání.

Vyšetřování provádějí různé policejní orgány včetně Odkaz se otevře v novém okně.Státní policie, Odkaz se otevře v novém okně.Státní bezpečnostní policie, Odkaz se otevře v novém okně.Finanční policie, Odkaz se otevře v novém okně.Vojenské policie, Odkaz se otevře v novém okně.Vězeňské služby, Odkaz se otevře v novém okně.Úřadu pro prevenci a boj s korupcí, Odkaz se otevře v novém okně.Ostrahy státních hranic, celních orgánů, kapitánů plavidel na volném moři, velitelů vojenských jednotek Národních ozbrojených sil rozmístěných na cizích územích. Vyšetřování provádí orgán, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Vyšetřování může rovněž vést Odkaz se otevře v novém okně.státní zastupitelství.

Trestní stíhání vedou Odkaz se otevře v novém okně.orgány státního zastupitelství.

Moje práva během vyšetřování

Klikněte na níže uvedené odkazy a dozvíte se více o svých právech během fází trestního řízení, které předcházejí soudnímu jednání:

Vyšetřování (1)

Účel vyšetřování

Účelem vyšetřování je zjistit, zda byl spáchán trestný čin, kdo by z něj měl být obviněn či zda se má věc odložit.

Pracovat s vámi bude vyšetřovatel (obvykle policista). Během fáze vyšetřování můžete být zadržen na 48 hodin a jako bezpečnostní opatření na vás může být uvalena vazba.

Celková doba potřebná k vyšetřování a trestnímu stíhání závisí na závažnosti trestného činu, z něhož jste podezříván (od 6 do 22 měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců). Pokud se tyto lhůty nedodrží, musí být všechna bezpečnostní opatření a omezení vašich majetkových práv odvolána.

Dozvím se, co se děje?

Policista, který vede vyšetřování, vás bude informovat o tom, co se děje.

Bude mi přidělen tlumočník, pokud nebudu hovořit místním jazykem?

Tlumočník vám bude přidělen, o to se postará policista / státní zástupce. Tlumočník přeloží všechno, co je nutné – dokumenty, vyjádření vyšetřovatele a obhájce i vaše svědectví.

Ve které fázi budu moci hovořit s obhájcem?

Pokud nemluvíte místním jazykem, nejste povinen mít obhájce (právníka), ale je to rozumné, jelikož nemusíte znát místní situaci a zákony. Můžete si vybrat právníka sám nebo můžete požádat vyšetřovatele, aby vám přidělil obhájce ex offo.

Pokud jste byli zadržen, bude právník během 48 hodin vyzván, aby vás zastupoval. Doporučuje se, aby zahraniční právník účastnící se jednání spolupracoval s místním právníkem.

Tlumočník bude zajištěn co nejdříve, jelikož jeho přítomnost je nutná k tomu, aby vám vysvětlil situaci a abyste mohli být vyslechnuti.

Budu požádán o poskytnutí informací? Mám je poskytnout?

Máte právo, nikoli povinnost poskytnout informace. Máte právo nevypovídat, což proti vám nemůže být použito a vykládáno jako neochota spolupracovat na vyšetřování.

Co se stane, pokud řeknu něco v můj neprospěch?

Vaše svědectví bude posuzováno společně s jinými důkazy v dané věci. Nejste povinni svědčit proti sobě. Máte právo učinit jakékoli prohlášení, které považujete za nezbytné. Máte právo nevypovídat.

Mohu se spojit s rodinným příslušníkem nebo přítelem?

Pokud jste zadrženi, máte právo požádat vyšetřovatele, aby informoval vaše nejbližší rodinné příslušníky, jiné příbuzné, vašeho zaměstnavatele nebo školu atd.

Může mě v případě potřeby prohlédnout lékař?

Ano, při vyšetřování musí být dodržována lidská práva.

Mohu se spojit se svým velvyslanectvím, pokud pocházím z jiné země?

Máte právo požadovat, aby bylo informováno vaše velvyslanectví nebo konzulát.

Jsem z jiné země. Musím být osobně přítomen během vyšetřování?

Během vyšetřování musíte být přítomni. Vyšetřovatel rozhodne, zda je možné se zúčastnit vyšetřování prostřednictvím videokonference nebo telefonické konference.

Mohu být vrácen zpět do své vlasti?

V právní úpravě takový požadavek neexistuje, ale vyhoštění z Lotyšské republiky je trestem, který lze udělit. Lze to provést pouze na základě soudního rozhodnutí.

Budu držen ve vyšetřovací vazbě, nebo propuštěn?

Vyšetřující soudce rozhodne o vaší vazbě do 48 hodin od vašeho zatčení. Vazba může být uvalena, pokud se pro trestný čin, který jste spáchali, předpokládá trest odnětí svobody, a pokud žádné jiné bezpečnostní opatření nemůže zajistit, že:

 • se nebudete vyhýbat vyšetřování / soudnímu jednání / výkonu rozsudku;
 • nebudete mařit průběh vyšetřování;
 • nespácháte další trestný čin.

Vyšetřující soudce vás vyslechne předtím, než rozhodne o vzetí do vazby. Máte právo předkládat dokumenty, které by ukázaly, že vazba není důvodná. Přítomnost právníka a tlumočníka pro vás bude zajištěna.

Mohu během vyšetřování odjet ze země?

Ze země můžete odjet se souhlasem (obvykle písemným) vyšetřovatele.

Budou mi odebrány otisky prstů, vzorky DNA (např. vlasy nebo sliny) nebo jiné tělesné tekutiny?

Chcete-li získat informace o svých právech, klikněte zde.

Bude mi provedena tělesná prohlídka?

Chcete-li získat informace o svých právech, klikněte zde.

Je možné prohledat můj domov, pracoviště, auto atd.?

Chcete-li získat informace o svých právech, klikněte zde.

Mohu se odvolat?

Proti rozhodnutí vyšetřujícího soudce se můžete odvolat k předsedovi soudu. Máte právo napadnout kroky, které podnikl vyšetřovatel nebo státní zástupce, podáním podaným k jejich nadřízeným.

Své stížnosti ohledně rozhodnutí vyšetřovatele, státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce byste měl předložit do 10 dní, ale na jejich postup si můžete stěžovat během celého vyšetřování.

Svoji stížnost můžete předložit v jazyce, který znáte. Vaše stížnost musí být přezkoumána do 10 dnů od jejího obdržení. Pokud není stížnost napsána v úředním jazyce, začne se lhůta počítat ode dne, kdy bude k dispozici úřední překlad. Budete o tom informován.

Mohu se přiznat k některým nebo ke všem obviněním před zahájením soudního řízení?

Máte právo se přiznat během vyšetřování nebo trestního stíhání ke všem či některým obviněním.

Pokud se přiznáte, považuje se to za polehčující okolnost, která může vést k mírnějšímu trestu nebo k ukončení trestního řízení. Pokud spolupracujete s vyšetřujícími orgány nebo se státním zastupitelstvím, může to přinést použití méně přísných bezpečnostních opatření nebo propuštění z vazby.

Je možné změnit obvinění před soudním řízením?

Obvinění vůči vám je možné změnit, pokud státní zástupce získal další důkazy. Původní obvinění vůči vám musí být změněno, pokud se ukázalo jako nesprávné, státní zástupce pak ukončí trestní stíhání ve vztahu k této části obvinění. Následně vám bude sděleno nové obvinění.

Můžu být obviněn z trestného činu, z nějž jsem byl obviněn již v jiném členském státě?

Může být proti vám vzneseno obvinění, ale nemůžete být souzen a odsouzen, pokud jste již byl souzen nebo osvobozen v souvislosti s týmž trestným činem v jiném státě.

Dostanu informace o osobách svědčících proti mně?

Dostanete informace o osobách, které svědčí proti vám. Po ukončení vyšetřování případu a před jeho postoupením soudu vám státní zástupce předá spis, kde si budete moci přečíst výpovědi svědků.

Dostanu informace o dalších důkazech proti mně?

Dostanete spis o případu, který bude obsahovat veškeré důkazy, které se státní zástupce chystá použít u soudu proti vám. Státní zástupce vám předá kopii spisu.

Z tohoto trestného činu jsem již byl obviněn v jiném členském státě. Jak se teď bude postupovat?

Není možné, abyste byl souzen v souvislosti s týmž trestným činem v Lotyšsku. V členských státech EU platí zásada ne bis in idem, tj. není možné dvakrát trestně stíhat nebo trestat stejný trestný čin.

Budou požadovány informace o mém trestním rejstříku?

Informace o vašem trestním rejstříku požadovány budou.

Trestní stíhání (2)

Účel fáze trestního stíhání

Cílem trestního stíhání je určit trestný čin a osobu, která by z něj měla být obžalována, a dojit k závěru, zda je možno danou věc odložit nebo uzavřít a předat soudu. Provádí jej Odkaz se otevře v novém okně.státní zástupce.

Celková doba potřebná k vyšetřování a trestnímu stíhání závisí na závažnosti trestného činu, z nějž jste podezříváni (od 6 do 22 měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců). Pokud se tyto lhůty nedodrží, musí být všechna bezpečnostní opatření a omezení vašich majetkových práv odvolána.

Dozvím se, co se děje?

Státní zástupce, který provádí vyšetřovací úkony (nejspíše stejné jako během fáze vyšetřování) vám řekne, co se děje.

Bude mi přidělen tlumočník, pokud nebudu hovořit místním jazykem?

Tlumočník vám bude přidělen, o to se postará státní zástupce. Tlumočník přeloží všechno, co je nutné – dokumenty, vyjádření státního zástupce a právníka i vaše svědectví.

Ve které fázi budu moci hovořit s obhájcem?

Pokud nemluvíte místním jazykem, je rozumné mít obhájce, jelikož nemusíte znát místní situaci a zákony. Doporučuje se, aby zahraniční právník účastnící se jednání spolupracoval s místním právníkem. Můžete si vybrat právníka sami nebo můžete požádat státního zástupce, aby vám přidělil obhájce ex offo.

Tlumočník bude zajištěn co nejdříve, jelikož jeho přítomnost je nutná k tomu, aby vám vysvětlil situaci, abyste mohli být vyslechnuti atd.

Budu požádán o informace? Mám je poskytnout?

Máte právo, nikoli povinnost poskytnout informace. Máte právo nevypovídat, což proti vám nemůže být použito a vykládáno jako neochota spolupracovat.

Co se stane, pokud řeknu něco, co může být v dané věci použito proti mně?

Vaše svědectví bude posuzováno společně s jinými důkazy v dané věci. Nejste povinni svědčit sami proti sobě. Máte právo učinit jakékoli prohlášení, které považujete za nezbytné. Máte právo nevypovídat.

Mohu se spojit s členem rodiny nebo přítelem?

Pokud jste zadrženi, máte právo požádat státního zástupce, aby informoval vaše nejbližší rodinné příslušníky, jiné příbuzné, vašeho zaměstnavatele nebo školu atd.

Může mě v případě potřeby prohlédnout lékař?

Ano, při trestním stíhání musí být dodržována lidská práva.

Mohu se spojit se svým velvyslanectvím, pokud pocházím z jiné země?

Máte právo požadovat, aby bylo informováno vaše velvyslanectví nebo konzulát.

Jsem z jiné země. Musím být osobně přítomen během vyšetřování?

Musíte být osobně přítomni během fáze trestního stíhání. Státní zástupce rozhodne, zda je možné se zúčastnit vyšetřování prostřednictvím video nebo telefonické konference.

Mohu být vrácen zpět do své vlasti?

V právní úpravě takový požadavek neexistuje, nicméně existuje možnost udělit dodatečný trest – vyhoštění z Lotyšské republiky. Takovýto trest lze udělit pouze Odkaz se otevře v novém okně.na základě rozhodnutí soudu.

Budu držen ve vyšetřovací vazbě, nebo propuštěn?

O uvalení vazby rozhodne vyšetřující soudce. Vazbu lze uvalit, pokud je za trestný čin, který jste spáchal, možné uložit trest odnětí svobody a pokud žádné jiné bezpečnostní opatření nemůže zaručit, že se nebudete vyhýbat vyšetřování, soudnímu řízení nebo výkonu rozsudku, že nebudete mařit průběh vyšetřování a že nespácháte další trestný čin.

Vyšetřující soudce vás vyslechne předtím, než rozhodne o uvalení vazby. Máte právo předkládat dokumenty, které by ukázaly, že vazba není důvodná. Přítomnost obhájce a tlumočníka pro vás bude zajištěna.

Mohu během vyšetřování vycestovat ze země?

Ze země můžete vycestovat se souhlasem (obvykle písemným) státního zástupce.

Budou mi odebrány otisky prstů, vzorky DNA (např. vlasy nebo sliny) nebo jiné tělesné tekutiny?

Chcete-li získat informace o svých právech, klikněte zde.

Bude mi provedena tělesná prohlídka?

Chcete-li získat informace o svých právech, klikněte zde.

Je možné prohledat můj domov, pracoviště, auto atd.?

Chcete-li získat informace o svých právech, klikněte zde.

Mohu se odvolat?

Proti rozhodnutí vyšetřujícího soudce se můžete odvolat k předsedovi soudu. Proti postupu státního zástupce se můžete odvolat k vyššímu státnímu zástupci.

Své stížnosti ohledně rozhodnutí státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce byste měl předložit do 10 dnů. Stížnosti na postup státního zástupce můžete předkládat po celou dobu vyšetřování.

Svoji stížnost můžete předložit v jazyce, který znáte. Vaše stížnost musí být přezkoumána do 10 dnů od jejího obdržení. Pokud není stížnost napsána v úředním jazyce, začne se lhůta počítat ode dne, kdy bude k dispozici úřední překlad. Budete o tom informován.

Mohu se přiznat k některým nebo ke všem obviněním před zahájením soudního řízení?

Máte právo se přiznat během vyšetřování nebo trestního stíhání ke všem či některým obviněním.

Pokud přiznáte svoji vinu, považuje se to za polehčující okolnost, která může vést k mírnějšímu trestu. Pokud přiznáte svoji vinu a budete spolupracovat s vyšetřovatelem či se státním zástupcem, může to vést k tomu, že budou zavedena mírnější bezpečnostní opatření nebo že budete propuštěn z vazby.

Pokud přiznáte svoji vinu, může být trestní řízení ukončeno. Výsledkem může být:

 • podmíněné zproštění trestní odpovědnosti,
 • usnesení státního zástupce ukládající příslušný trest,
 • dohoda se státním zástupcem o vašem přiznání viny a příslušném trestu, kterou pak potvrdí soud atd.

Je možné změnit obvinění před soudním řízením?

Obvinění vůči vám je možné změnit, pokud státní zástupce získal další důkazy. Obvinění vůči vám může být změněno, pokud má státní zástupce za to, že se ukázalo jako nesprávné; státní zástupce pak ukončí trestní stíhání ve vztahu k této části obvinění. Následně vám bude sděleno nové obvinění.

Mohu být obviněn z trestného činu, z nějž jsem byl obviněn již v jiném členském státě?

Může být proti vám vzneseno obvinění, ale nemůžete být souzeni a odsouzeni, pokud jste již byli souzeni nebo osvobozeni v souvislosti s týmž trestným činem v jiném státě.

Dostanu informace o osobách svědčících proti mně?

Dostanete informace o osobách, které svědčí proti vám. Po ukončení vyšetřování případu a před jeho postoupením soudu vám státní zástupce předá spis s výpověďmi svědků.

Dostanu informace o dalších důkazech proti mně?

Dostanete spis o případu, který bude obsahovat veškeré důkazy, které se státní zástupce chystá použít u soudu proti vám. Státní zástupce vám předá kopii spisu.

Z tohoto trestného činu jsem již byl obviněn v jiném členském státě. Jak se teď bude postupovat?

Není možné, abyste byl souzen v souvislosti s týmž trestným činem v Lotyšsku. V členských státech EU platí zásada ne bis in idem, tj. není možné dvakrát trestně stíhat nebo trestat stejný trestný čin.

Budou požadovány informace o mém trestním rejstříku?

Ano, informace o vašem trestním rejstříku budou požadovány.

Některé procesní úkony (3)

Budou mi odebrány otisky prstů, vzorky DNA (např. vlasy nebo sliny) nebo jiné tělesné tekutiny?

Je možné, že vám budou odebrány otisky prstů nebo vzorky vaší DNA. Vzorky jiných tělesných tekutin lze požadovat a odebrat, pokud je to nutné pro vyšetřování konkrétního trestného činu.

Máte právo se seznámit s rozhodnutím o znaleckém ohledání před jeho provedením, pokud se vás toto ohledání týká. Máte právo klást otázky ohledně znaleckého ohledání před jeho provedením.

Jste povinni podrobit se znaleckému ohledání. Jste povinni poskytnout vzorky pro srovnávací test nebo umožnit jejich získání.

Pokud vzorky poskytnete dobrovolně, bude to zaznamenáno. Máte právo vědět, které informace se zaznamenávají, a můžete požádat o doplnění čehokoli, co považujete za nutné, před podepsáním protokolu. Pokud neumožníte odebrání vzorků pro srovnávací test, budou získány za pomoci donucovacích prostředků na základě rozhodnutí vyšetřujícího soudce.

Bude mi provedena tělesná prohlídka?

Vaše tělo může být vizuálně prohlédnuto, zda na něm jsou stopy trestné činnosti, nějaká zvláštní znamení nebo rysy atd. Vizuální prohlídku vašeho těla může provést pouze osoba stejného pohlaví nebo lékař. O vizuální prohlídce se sepíše protokol a vy máte právo být o něm informováni a připojit své připomínky.

Tělesná prohlídka vám může být provedena, pokud ve svých šatech, osobních věcech, na svém těle nebo v tělesných otvorech schováváte předměty nebo dokumenty, které mají význam pro vyšetřování. Tělesnou prohlídku může provést pouze osoba stejného pohlaví v přítomnosti lékaře. Rozhodnutí o provedení tělesné prohlídky se nepožaduje, pokud jste ve vazbě. Rozhodnutí o provedení tělesné prohlídky se nepožaduje, pokud se provádí během prohledávání nějaké místnosti nebo území a vy jste tam v danou chvíli přítomni.

Je možné prohledat můj domov, pracoviště, auto atd.?

Váš domov, pracoviště, auto atd. lze prohledat. Vyšetřující soudce nebo soud rozhodne o prohlídce, nicméně v naléhavých případech stačí rozhodnutí vyšetřovatele schválené státním zástupcem.

Vy nebo dospělý člen vaší rodiny máte právo se prohlídky zúčastnit, zejména pokud se provádí ve vašem bydlišti či pracovišti, kromě případů, když jste zatčeni. Pokud se vy nebo dospělý člen vaší rodiny nemůžete prohlídky zúčastnit, musí být přizván zástupce obce nebo správce budovy.

Máte právo být informováni o rozhodnutí o prohlídce předtím, než bude provedena, a vyšetřovatel je povinen vám toto rozhodnutí předložit. Všechny předměty nalezené a zabavené během prohlídky vám musí být ukázány a v příslušných případech musí být zaprotokolovány, uloženy a zapečetěny.

Máte právo požadovat, aby bylo místo prohlídky uvedeno do původního stavu, pokud je to proveditelné. Máte právo být seznámeni s protokolem z prohlídky, vyjádřit své poznámky a požadovat, aby byly zaneseny do protokolu. Během prohlídky máte právo na právníka a tlumočníka.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákon

Odkaz se otevře v novém okně.Orgány Státní policie

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší státní zastupitelství

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o rejstříku trestů

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o postupech při zadržení a vazbě

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o vazebních postupech

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o advokátní komoře

Poslední aktualizace: 12/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

3 – Moje práva během soudního řízení

Kde bude probíhat soudní řízení?

Věc se bude projednávat u Odkaz se otevře v novém okně.okresního či městského soudu, závažné trestné činy pak u Odkaz se otevře v novém okně.krajského soudu. Místo, kde bude probíhat soudní řízení, obvykle závisí na místě, kde byl spáchán trestný čin. Bude vám zasláno písemné oznámení.

Soudní řízení je obvykle veřejné, kromě některých výjimek (sexuální trestné činy, nutnost chránit státní tajemství atd.).

U soudu prvního stupně projednává danou věc samosoudce, ale předseda soudu může požadovat, aby věc projednal senát složený ze tří profesionálních soudců. Rozhodnutí ve věci přijímá soudce/senát.

Je možné změnit obvinění během soudního řízení?

V průběhu soudního řízení může státní zástupce překvalifikovat obvinění na více nebo méně závažný trestný čin.

Pokud státní zástupce překvalifikuje obvinění na méně závažný trestný čin, ale věcné důkazy zůstanou stejné, zaznamená se do protokolu soudního jednání nové obvinění.

Pokud se obvinění překvalifikuje na méně závažný trestný čin, jestliže se změnily věcné důkazy, nebo na více závažný trestný čin, kdy věcné důkazy zůstaly stejné, mělo by se nové obvinění zaznamenat do protokolu soudního jednání. Můžete požádat o jejich písemné vyhotovení.

Pokud státní zástupce překvalifikuje obvinění na více závažný trestný čin, jelikož se v souvislosti s trestným činem vyskytly nové důkazy, může soud danou věc odročit a státní zástupce musí soudu předložit novou obžalobu s novými obviněními do jednoho měsíce.

Informace o novém obvinění budou zaslány vám, vašemu právníkovi, oběti(poškozenému) a jejímu zástupci a bude uvedeno datum soudního líčení.

Co se stane, pokud přiznám svoji vinu v případě některých nebo veškerých obvinění?

Pokud se obviněný přizná, může mu být vyměřen mírnější trest. To platí i v případě, že se přizná pouze k části obvinění.

Pokud se přiznáte ke všem obviněním, může soud projednat váš případ bez zkoumání důkazů a pouze na základě posouzení důkazů, které se týkají vás osobně a odškodnění ve formě náhrady škody. V takovém případě existují omezené možnosti odvolání proti rozsudku.

Musím být přítomen/přítomna během soudního řízení?

Musíte být přítomen/přítomna veškerých soudních jednání až do vydání rozsudku. Můžete požadovat, aby se daná věc projednávala bez vás, ale v takovém případě musí být přítomen váš zástupce.

Pokud jste v jiné zemi nebo místo vašeho pobytu není známé nebo pokud není vaše přítomnost u soudu možná, lze danou věc projednat v nepřítomnosti (tj. bez vás).

Nemáte právo se soudního jednání zúčastnit prostřednictvím videokonference z jiného členského státu.

Budu mít během soudního řízení k dispozici tlumočníka?

Tlumočníka vám přidělí soud.

Budu mít během soudního řízení k dispozici právníka?

O tom, zda potřebujete právníka, rozhodujete vy sami. Obhájce jste povinni mít za těchto okolností:

 • pokud jste nezletilý, právně nezpůsobilý/nezpůsobilá nebo máte poruchy učení,
 • pokud se rozhodne o použití donucovacích prostředků medicínské povahy,
 • pokud nemůžete vykonávat svá procesní práva z důvodu fyzické/duševní nezpůsobilosti,
 • pokud jste negramotný nebo máte nízké vzdělání, které vám neumožňuje vykonávat vaše procesní práva,
 • pokud bylo zahájeno jednání o dohodě se státním zástupcem,
 • pokud se daná věc projednává ve vaší nepřítomnosti.

V těchto případech vám bude přidělen obhájce, kterého můžete odmítnout, kromě případů souvisejících s použitím donucovacích prostředků medicínské povahy. Máte právo požádat o přidělení jiného obhájce.

Mohu při soudním jednání mluvit?

Při soudním jednání máte právo poskytovat svědectví a vyjadřovat své názory. Poskytnout svědectví není vaší povinností a nelze to považovat za neochotu spolupracovat se soudem. Máte právo své svědectví poskytnout soudu písemně a soud ho přečte nahlas. Nejste povinen svědčit sami proti sobě, vaši vinu musí prokázat státní zástupce.

Nejste povinen mluvit pravdu; nemůže být proti vám zahájeno nové trestní stíhání z toho důvodu, že jste záměrně poskytl falešné svědectví nebo odmítl vypovídat. Vaše chování může být vzato v úvahu při vynášení rozsudku, ale nelze ho považovat za přitěžující okolnost.

Jaká jsou moje práva v souvislosti s důkazy svědčícími proti mně?

Během soudního řízení můžete předkládat nové důkazy na podporu svého alibi, pro vyloučení trestní odpovědnosti či zmírnění viny a zpochybnění důkazů státního zástupce.

Máte právo klást otázky svědkům a oběti, máte právo zvát svědky včetně těch, kteří nebyli dříve vyslechnuti, dále předkládat dokumenty, fyzické nebo elektronické důkazy a žádat soud, aby si vyžádal určité předměty či dokumenty.

Máte právo předkládat důkazy během celého soudního řízení, a to až do chvíle, kdy soud oznámí, že soudní projednávání důkazů bylo ukončeno.

Máte právo využívat služby soukromého detektiva. Při rozhodování o určité věci soud přezkoumá všechny důkazy v celé úplnosti.

Poté, co se vyjádří další strany řízení, soud rozhodne, zda povolá vaše svědky. Pokud bude vaše žádost zamítnuta, můžete ji opakovaně předložit.

Vy a váš obhájce máte právo klást otázky všem svědkům v dané věci. Jejich důkazy budou analyzovány v obhajovací řeči, kterou přednesete vy nebo váš obhájce.

Bude se přihlížet k informacím o mé trestní minulosti?

K informacím o vašich dřívějších odsouzeních se přihlížet bude. Odsouzení, která byla vymazána z trestního rejstříku z důvodu jejich promlčení, lze považovat za okolnosti, které charakterizují vaši osobnost. K těmto informacím se přihlíží při rozhodování o trestu i při uvalování vazby.

Informace o vašem trestním rejstříku se požadují během stádií Odkaz se otevře v novém okně.vyšetřování a Odkaz se otevře v novém okně.trestního stíhání, tyto informace lze předložit při soudním řízení. Soud přihlédne k vašemu trestnímu rejstříku při vynášení rozsudku.

Zákon umožňuje navázat kontakt s příslušnými orgány v jiném členském státě a požádat je o informace o tom, zda jste tam byl dříve odsouzen pro trestný čin.

Co se stane na konci soudního řízení?

Soud vydá rozhodnutí o zproštění nebo uznání viny nebo o ukončení trestního řízení, pokud okolnosti ukazují na to, že by nemělo pokračovat. Tento případ může nastat, pokud neexistuje dostatek důkazů na podporu obvinění nebo pokud státní zástupce obvinění stáhne.

Možné tresty:

 • trest odnětí svobody (od 3 měsíců do 15 let, u zvláště závažných trestných činů až do 20 let nebo na doživotí),
 • veřejně prospěšné práce (40–280 hodin),
 • pokuta (3–200násobek minimální měsíční mzdy),
 • zabavení majetku (majetek se zabavuje bez náhrady a propadá státu),
 • vyhoštění z Lotyšska (a jako dodatečný trest: zákaz vstupu po dobu 3–10 let),
 • omezení práv (a jako dodatečný trest: zákaz výkonu určitých druhů nebo jakéhokoli povolání; určité profesní nebo jiné činnosti; určité funkce; zákaz získat zákonná povolení nebo licence po dobu 1–5 let),
 • podmíněný trest (na dobu 1–3 roky).

Jaká je úloha oběti během soudního řízení?

Osobu lze uznat za poškozeného na základě rozhodnutí vyšetřovatele nebo státního zástupce, pokud o to daná osoba písemně požádá. Soud může uznat osobu za poškozeného až do začátku soudního vyšetřování.

Oběť(poškozený) může podat žádost o odškodnění, předkládat důkazy, ovlivňovat vývoj případu (uzavřít smír s obžalovaným, souhlasit s dohodou státního zástupce ohledně trestu atd.).

Během soudního řízení poskytuje svůj názor na výši trestu a odškodnění. Má možnost se odvolat proti rozsudku soudu prvního stupně a rozhodnutí odvolacího soudu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákon

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o rejstříku přestupků

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o postupu při zadržení a vazbě

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o činnosti detektivů

Odkaz se otevře v novém okně.Lotyšské soudy

Poslední aktualizace: 12/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

4 – Moje práva po ukončení soudního řízení

Mohu se odvolat?

Proti Odkaz se otevře v novém okně.rozsudku soudu prvního stupně máte právo se odvolat, a to tak, že předložíte své odvolání do 10 dnů ode dne vydání rozhodnutí. Soud může lhůtu prodloužit na 20 dnů.

Odvolání je třeba adresovat o stupeň vyššímu soudu (trestnímu senátu Odkaz se otevře v novém okně.krajského soudu / trestnímu senátu Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu), ale podat ho musíte u soudu, který vydal rozhodnutí.

Není možné se odvolat samostatně proti písemným nebo ústním rozhodnutím, která byla přijata během soudního řízení. Proti těmto rozhodnutím je možné se odvolat pouze v rámci odvolání proti rozsudkem soudu.

Odvolání je možno podat, pokud se domníváte, že rozhodnutí soudu je nesprávné – např. rozsudek je příliš přísný nebo byl pro vaše jednání použít nesprávný právní výklad (nesprávný paragraf nebo odstavec trestního zákona) atd.

Co se stane, když se odvolám?

Pokud podáte odvolání, dojde k pozastavení výkonu soudního rozhodnutí. Pokud se během odvolání nacházíte ve vězení, začne se vám ode dne, kdy vám bude doručeno rozhodnutí v jazyce, kterému rozumíte, počítat desetidenní nebo dvacetidenní lhůta k podání odvolání.

Pokud máte zdravotní problémy nebo pokud existují rodinné okolnosti, které mohou vyžadovat vaše propuštění z vazby, můžete požádat o přezkoumání důvodů vazby. Soud není povinen takovéto žádosti vyhovět.

Soud vás bude informovat o datu, kdy začne projednávat věc v odvolacím řízení. Není pro to stanovena žádná lhůta, nicméně soudy uvádějí, že by se případy měly přezkoumávat v přiměřené časové lhůtě.

V odvolání máte právo předložit nové důkazy, vysvětlit, proč je nutné tyto důkazy přezkoumat, a uvést důvody, proč jste dané důkazy nepředložil soudu prvního stupně. Máte právo požadovat, aby odvolací soud přezkoumal uvedené důkazy, pokud se domníváte, že jsou nutné k odůvodnění odvolání.

Co se stane při odvolacím jednání?

K účasti na odvolacím jednání jsou zvány tyto strany: státní zástupce, všechny osoby, které napadly rozhodnutí soudu, právníci nebo zástupci obhajoby. Vaší žádostí se bude zabývat tým tří profesionálních soudců.

Během jednání se bude projednávat pouze vaše návrhy, kromě případů, kdy má soud pochybnosti o zjištění soudu prvního stupně.

V případě odvolání může soud přijmout jedno z pěti možných rozhodnutí:

 • rozhodnutí soudu prvního stupně zůstává v platnosti, rozhodnutí se ruší a je přijato nové,
 • rozhodnutí se částečně ruší a přijímá se nové rozhodnutí pro danou část,
 • rozhodnutí se ruší a případ se uzavírá,
 • rozhodnutí se zcela/částečně ruší a věc se vrací soudu prvního stupně k novému projednání.

Co se stane, pokud je odvolání úspěšné/neúspěšné?

Pokud je vaši žádosti vyhověno a nikdo jiný (státní zástupce nebo oběť) nenapadne rozhodnutí soudu v rámci kasačního řízení, vstoupí rozsudek/rozhodnutí odvolacího soudu v platnost.

Pokud vaši žádosti není vyhověno, máte právo rozsudek/rozhodnutí odvolacího soudu napadnout v kasačním řízení u Odkaz se otevře v novém okně.Oddělení trestných činů senátu Nejvyššího soudu. Kasační stížnost je třeba podat do 10 dnů ode dne vydání rozhodnutí odvolacího soudu. Soud může lhůtu prodloužit na 20 dnů.

Pokud jste zproštěn viny nebo pokud je projednávání případu ukončeno z určitých právních důvodů, máte nárok na odškodnění.

Pokud je vaší žádosti vyhověno, bude záznam o vašem odsouzení uložen v Odkaz se otevře v novém okně.Informačním centru Ministerstva vnitra Lotyšska.

Existují velice přísné požadavky pro přípustnost kasační stížnosti – musíte předložit důkaz, že byl zásadním způsobem porušen trestní zákon nebo zákon o trestním řízení.

V některých případech máte právo požadovat obnovu trestního řízení, pokud se poté, co rozsudek nebo rozhodnutí vstoupily v platnost, objeví nové skutečnosti. Pro takové přezkoumání případu neexistuje žádná lhůta.

V některých případech (pokud došlo k zásadnímu porušení trestního zákona nebo zákona o trestním řízení) má váš obhájce i nadále možnost předložit žádost o přezkoumání platného rozsudku/rozhodnutí, přestože jste nepředložili kasační stížnost. Pro podání stížnosti neexistuje žádná lhůta.

Rozsudek soudu prvního stupně vstupuje v platnost a je konečný, pokud nebyl napaden prostřednictvím odvolacího nebo kasačního řízení. Rozsudek/rozhodnutí odvolacího soudu vstupuje v platnost a je konečný/konečné, pokud nebyl/o napaden/o prostřednictvím kasačního řízení. Rozhodnutí kasačního soudu vstupuje v platnost a je konečné v den, kdy je ukončen přezkum dané věci.

Jsem z jiného členského státu. Mohu do něj být vrácen po ukončení soudního řízení?

Pokud vám byl uložen trest odnětí svobody, můžete být po ukončení soudního řízení poslán zpět do své země, jestliže příslušný orgán vaší země požádal o vaše vydání a Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší státní zastupitelství Lotyšska dalo souhlas, nebo naopak požádalo vaši zemi, aby si vás převzala za účelem výkonu trestu ve vaší domovině. Předávání není automatické.

Podmínky předávání jsou tyto:

 • musíte být občanem země, kde se bude vykonávat trest,
 • rozsudek soudu musí být platný,
 • do konce trestu musí zbývat nejméně 6 měsíců,
 • uvedený trestný čin musí být trestným činem i ve vaší zemi,
 • musíte vyjádřit svou vůli vykonat svůj trest ve své zemi / musíte souhlasit s předáním.

Vězeňská správa vás bude informovat o vašem právu požadovat předání do 10 dní od obdržení nařízení týkajícího se výkonu trestu. Svoji žádost musíte předložit v písemné podobě Nejvyššímu státnímu zastupitelství Lotyšska.

Pokud nechcete vykonávat trest ve své zemi nebo nesouhlasíte se žádostí orgánů vaší země, musíte Nejvyššímu státnímu zastupitelství Lotyšska předložit písemné odmítnutí. Žádost o předání musí být posouzena do 10 dní.

Informace o obvinění/odsouzení

Informace o vašem odsouzení v Lotyšsku se uchovávají bez vašeho souhlasu v aktivní databázi rejstříku Odkaz se otevře v novém okně.Informačního centra Ministerstva vnitra Lotyšska do doby, než váš trest vyprší nebo bude zrušen. Pokud vám byla vyměřena správní pokuta, příslušný záznam se uchovává po dobu jednoho roku od jejího vyměření a pak se přesune do archivu rejstříku. Tento postup nelze nijak napadnout.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákon

Odkaz se otevře v novém okně.Lotyšské soudy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o rejstříku pokut

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o náhradě škody způsobené stranou, která vede řízení

Poslední aktualizace: 12/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 – Dopravní přestupky

Jak se řeší dopravní přestupky?

Pokud překročíte povolenou rychlost (50 km/h ve městě a 90 km/h mimo město) o více než 20 km/h, pak vám Odkaz se otevře v novém okně.policista může dát napomenutí nebo uložit pokutu ve výši 5 LVL.

Pokud překročíte povolenou rychlost o 21–30 km/h, pak vám policista může dát napomenutí nebo uložit pokutu ve výši 20 LVL.

Čím více překročíte povolenou rychlost, tím je částka pokuty vyšší a může dosáhnout až 300 LVL. Současně vám může být odebrán řidičský průkaz na dobu 3–6 měsíců.

Pokud jste zaparkovali na zakázaném místě, může vám policista uložit pokutu ve výši 20 LVL.

Pokud u sebe během jízdy nemáte řidičský průkaz, doklady o registraci motorového vozidla nebo technický průkaz atd., může vám policista dát napomenutí nebo uložit pokutu ve výši 2 LVL.

Pokud jste během jízdy za dne neměli zapnutá přední světla, může vám policista dát napomenutí nebo uložit pokutu ve výši 5 LVL. U téhož porušení pravidel za šera nebo při špatné viditelnosti může policista uložit pokutu ve výši 30 LVL.

Pokud vy nebo váš spolucestující nemáte během jízdy zapnutý bezpečnostní pás, může vám policista dát napomenutí nebo uložit pokutu ve výši 20 LVL.

Policista sepíše hlášení o porušení předpisů a přímo na místě může rozhodnout o pokutě. Do jednoho měsíce od oznámení rozhodnutí máte možnost se proti pokutě odvolat k vyšší instanci. Proti rozhodnutí vyšší instance se lze dále odvolat k Odkaz se otevře v novém okně.okresnímu správnímu soudu.

Odvolání je třeba podat do jednoho měsíce.

Porušením povinností chodců se zabývá městská policie. Můžete dostat pokutu od 5 do 20 LVL. Do jednoho měsíce můžete uvedené rozhodnutí napadnout u okresního správního soudu.

Pokud jste řídili pod vlivem alkoholu s hladinou 0,2–0,5 ‰ alkoholu v krvi a jste držiteli řidičského průkazu po dobu kratší než dva roky, může vám policista nebo soudce okresního/městského soudu udělit pokutu ve výši 100–200 LVL a zadržet váš řidičský průkaz po dobu 3 měsíců. Toto rozhodnutí můžete napadnout do jednoho měsíce u vyšší instance a poté u okresního správního soudu (u pokuty udělené policistou) nebo Odkaz se otevře v novém okně.krajského soudu (u pokut udělených soudcem).

Objeví se tyto přestupky v mém trestním rejstříku?

Správní pokuty se objeví ve vašem trestním rejstříku. Informace o těchto pokutách se uchovávají bez vyžádání vašeho souhlasu v aktivní databázi rejstříku Odkaz se otevře v novém okně.Informačního centra Ministerstva vnitra Lotyšska po dobu jednoho roku od jejich uvalení a poté se záznamy přesunou do archivní databáze rejstříku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Pravidla silničního provozu

Odkaz se otevře v novém okně.Kodex správních přestupků

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o správním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o policii

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o správním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Státní policie

Odkaz se otevře v novém okně.Ředitelství pro bezpečnost silničního provozu

Poslední aktualizace: 12/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Práva obviněných v trestním řízení - Lucembursko

Tyto informační přehledy vysvětlují postup, pokud je někdo podezřelý nebo obviněný z trestného činu, který je předmětem soudního řízení. Pro informace o méně závažných deliktech, jako jsou například dopravní přestupky, které se běžně trestají pevně stanoveným trestem, např. pokutou, viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled 5.

Pokud jste obětí trestného činu, veškeré informace o svých právech naleznete zde.

Shrnutí trestního řízení

Níže naleznete shrnutí obvyklých etap trestního řízení:

 • řízení začíná odhalením trestného činu, trestním oznámením nebo policejním zjištěním trestného činu nebo přečinu;
 • státní zástupce nařídí předběžné vyšetřování;
 • policie vyslýchá podezřelé a může je zadržet maximálně po dobu 24 hodin;
 • pokud státní zástupce ustanoví vyšetřujícího soudce, rozhodne o vašem obvinění, tedy oficiálně vás obviní ze spáchání trestného činu a poté vás vyslechne;
 • soudce vás může nechat zatknout policií a poslat do vězení: u poradního senátu obvodního soudu (chambre du conseil du tribunal d’arrondissement) máte právo požádat o přechodné propuštění na svobodu;
 • vyšetřující soudce shromažďuje důkazy svědčí ve váš prospěch i neprospěch;
 • po ukončení soudního vyšetřování předá vyšetřující soudce spis státnímu zástupci, který navrhne zastavení řízení (ukončení stíhání bez dalšího pokračování) nebo vás předá před soud, který vás bude soudit. Proti předání můžete podat stížnost;
 • dostavíte se k líčení soudu, který je pověřen projednáním trestní věci;
 • rozsudkem budete osvobozen nebo odsouzen;
 • máte právo podat odvolání a být znovu souzen u odvolacího soudu.

Podrobnosti o všech těchto etapách řízení a svých právech naleznete v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství od advokáta a jsou určeny pouze pro orientaci.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise nemůže nijak trestní řízení v členských státech ovlivnit a nemůže vám pomoci při podání stížnosti. Tyto informační přehledy popisují, jakým způsobem a u koho můžete případnou stížnost podat.

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete požadované informace

Odkaz se otevře v novém okně.1 – Konzultace u advokáta

Odkaz se otevře v novém okně.2 – Moje práva během vyšetřování

 • Policejní výslech / předběžné vyšetřování
 • Zadržení (včetně evropského zatýkacího rozkazu)
 • Výslech u vyšetřujícího soudce a uvalení vazby
 • Jednání poradního senátu kvůli rozhodnutí o propuštění na svobodu
 • Projednávání věci u státního zástupce / vyšetřujícího soudce a práva obhajoby
 • Ukončení vyšetřování a předání k soudu

Odkaz se otevře v novém okně.3 – Moje práva během soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 – Moje práva po soudním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.5 – Dopravní přestupky a jiná méně závažná protiprávní jednání

Poslední aktualizace: 05/04/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.