Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Tiltalte i straffesager

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

Hvor vil retssagen blive afholdt?

Retssagen finder sted ved den ret, hvor anklagemyndigheden har anlagt sagen. Det er som regel den ret, der har stedlig kompetence dér, hvor lovovertrædelsen blev begået. Retssager er offentlige med nogle få undtagelser.

Afhængigt af straffens karakter træffes der afgørelse i sagen af en enedommer, et nævningeting eller et panel af lægdommere. Der deltager også lægfolk i nævningeting eller paneler af lægdommere.

Kan anklagepunkterne ændres under retssagen?

Hvis du tiltales for at have begået endnu en lovovertrædelse under retssagen, kan anklagemyndigheden udvide tiltalen, og retssagen kan blive udvidet til at omfatte de nye tiltalepunkter, medmindre de medfører en hårdere straf end de oprindelige tiltalepunkter.

Retten er i sin afgørelse kun bundet af de kendsgerninger, der er beskrevet i anklageskriftet, og ikke af anklagemyndighedens juridiske vurderinger. Retten kan klassificere den lovovertrædelse, som du er tiltalt for, anderledes end anklagemyndighedens klassifikation i anklageskriftet.

Hvilke rettigheder har jeg under retssagen?

Ligesom under hele resten af straffesagen har du også ret til at nægte at udtale dig i retten. Du har ikke pligt til at udtale dig om de påstande, der fremsættes mod dig.

Hvis du tilstår under retssagen, vil det være en formildende omstændighed, når straffen skal fastsættes. En tilståelse ændrer dog ikke ved retssagens forløb. Du kan ikke straffes for ikke at tale sandt.

Nævningeting og paneler af lægdommere kan ikke gennemføre en retssag i dit fravær. Du skal desuden også altid være repræsenteret af en forsvarer i den type sager. Der findes ingen bestemmelser om deltagelse i en retssag gennem en videoforbindelse.

Hvis du ikke i tilstrækkelig grad forstår tysk, skal der inddrages en tolk i sagen. Tolken oversætter under retssagen hovedpunkterne til et sprog, du kan forstå.

Under retssagen har du desuden ret til at indgive anmodninger, især anmodninger om optagelse af beviser.

I en retssag for et nævningeting eller et panel af lægdommere skal du repræsenteres af en forsvarer, mens du i andre typer sager selv kan vælge, om du vil have en forsvarer.

Du kan til enhver tid skifte forsvarer. Dette må dog ikke i urimeligt omfang forlænge sagen.

Hvilke rettigheder har jeg med hensyn til de beviser, der fremlægges mod mig?

Det er kun de beviser, der føres under retssagen, som danner grundlag for rettens afgørelse. Du har ret til at udtale dig om hvert enkelt bevis.

Vidner skal fremmøde personligt. Deres forklaringer kan ikke blive læst op, medmindre anklageren og forsvareren er enige om dette. Du har ret til at afhøre medtiltalte og vidner eller lade din forsvarer afhøre dem.

Efterforskningsmæssige beviser er ikke tilladt. Det er beviser, hvis resultat du ikke kender på forhånd. Hvis du anmoder om optagelse af beviser, skal du kunne forklare, hvilke resultater beviserne vil medføre, eller hvilke afgørende forhold de beviser.

Du kan også fremægge beviser under retssagen, f.eks. beviser, som er indsamlet af privatdetektiver. Det er op til retten at vurdere beviserne.

Vil der blive indsamlet oplysninger om tidligere straffe?

I henhold til den østrigske strafferetsplejelov kan der indsamles oplysninger om tidligere straffe fra udlandet. Oplysningerne om dine tidligere straffe vil blive læst op under retssagen.

Hvis du bliver dømt og tidligere er blevet straffet for den samme type lovovertrædelse, kan det medføre en alvorligere straf.

Hvad sker der ved retssagens afslutning?

Efter at alle beviser er blevet fremlagt, og anklageren og forsvareren har afholdt deres procedurer, træffer retten sin afgørelse. Hermed er sagen afsluttet i retten i første instans.

Hvis de nødvendige krav er opfyldt, kan retten beslutte at pålægge en alternativ straf. I alle andre tilfælde træffer retten afgørelse om, hvorvidt du skal kendes skyldig eller frikendes.

Hvis du bliver dømt, skal retten også fastsætte straffen. Straffen kan være en bøde eller fængsling. Straffen kan desuden gøres betinget.

Hvilken rolle har offeret under domsforhandlingen?

Offeret for en lovovertrædelse har ret til at være til stede under retssagen og må også lade sig repræsentere af en advokat. Offeret har ret til at stille spørgsmål til den tiltalte, vidner og ekspertvidner under retssagen samt til at blive hørt i forhold til sine krav.

Ligesom den tiltalte kan offeret også få bistand af en tolk under retssagen, hvis den pågældende ikke i tilstrækkelig grad forstår tysk.

Hvis offeret som følge af lovovertrædelsen er blevet udsat for en væsentlig belastning, kan den pågældende modtage social, psykologisk og juridisk rådgivning og hjælp under sagens forløb med henblik på at beskytte vedkommendes proceduremæssige rettigheder.

Ofre, som kræver skadeserstatning eller erstatning for overtrædelse af deres rettigheder, er såkaldte private parter i sagen. Hvis et offer deltager i en sag som privat part, har den pågældende også ret til at anmode om optagelse af beviser.

Sidste opdatering: 22/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.