Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Østrig

Disse faktablade fortæller, hvad der sker, når en person er mistænkt eller tiltalt for et strafbart forhold, der skal behandles i retten. Ifølge østrigsk lovgivning begår du kun en lovovertrædelse, hvis du overtræder en bestemt lovbestemmelse, som var i kraft på det tidspunkt, hvor lovovertrædelsen blev begået. Retten til at rejse tiltale ligger hos staten. Anklagemyndighederne, der leder politiefterforskningen, samt domstolene skal fastlægge kendsgerningerne og afklare alle vigtige omstændigheder i forbindelse med vurderingen af kendsgerningerne. I de følgende faktablade kan du finde oplysninger om dine rettigheder som tiltalt i en straffesag i Østrig. Du har forskellige rettigheder i de forskellige procestrin. De vigtigste procestrin gennemgås kort, så du hurtigt kan få adgang til de oplysninger, du har brug for.

Indholdet er leveret af
Østrig
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Kort gennemgang af straffeprocessen

I princippet består den østrigske straffeproces af tre trin:

  • indledende procedure
  • retssag
  • appel.

Faktabladene indeholder oplysninger om alle disse procestrin og om dine rettigheder. Oplysningerne erstatter ikke juridisk rådgivning og er kun vejledende.

For oplysninger om mindre alvorlige forseelser som f.eks. overtrædelser af færdselsloven, der normalt straffes med en bøde, se faktablad 5.

Hvis du selv har været udsat for en strafbar handling, kan du finde detaljerede oplysninger om dine rettigheder her.

Europa-Kommissionens rolle

Bemærk, at Europa-Kommissionen ikke involverer sig i straffesager i de enkelte medlemsstater og ikke kan hjælpe dig, hvis du ønsker at klage. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan og til hvem du kan klage.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 – Juridisk bistand

2 – Mine rettigheder i forbindelse med en politiefterforskning

  • Efterforskning og indsamling af beviser
  • Anholdelse og varetægtsfængsling (herunder den europæiske arrestordre)
  • Tiltale
  • Forsvarets forberedelse af retssagen

3 – Mine rettigheder under retssagen

4 – Mine rettigheder efter retssagen

5 – Overtrædelse af færdselsloven og andre mindre alvorlige forseelser

Sidste opdatering: 22/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.