Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: fransknederlandsk er allerede oversat.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Belgien

Disse faktablade fortæller, hvad der sker, når en person er mistænkt eller tiltalt for en lovovertrædelse, der skal behandles i retten.  For oplysninger om mindre alvorlige forseelser som f.eks. overtrædelser af færdselsloven, der normalt straffes med en bøde, se faktablad 5. Hvis du selv har været udsat for en forbrydelse, kan du finde detaljerede oplysninger om dine rettigheder her.

Indholdet er leveret af
Belgien

Kort gennemgang af en straffesag

I det følgende gives en kort gennemgang af de almindelige trin i en straffesag.

Undersøgelsesinstanser

Undersøgelseskammeret (chambre du conseil) og anklagekammeret (chambre des mises en accusation) (under appelretten) er retsinstanser, der varetager efterforskningen af en sag. De sikrer, at arrestordren er lovlig, afgør, om en persons varetægtsfængsling skal opretholdes, sikrer kontrol med efterforskningen og beslutter, om sagen skal forelægges en kompetent dømmende retsinstans.

Forløb i undersøgelseskammeret:

 • tilsigelse ved anbefalet brev
 • gennemgang af sagen på dommerkontoret
 • anmodning om supplerende efterforskningsforanstaltninger før retsmødet
 • retsmøde om, hvorvidt der er bevismateriale nok til, at sagen kan pådømmes
 • optagelse af sagen til doms og fastsættelse af tidspunkt for afsigelse af kendelse
 • afsigelse af forelæggelseskendelse.  Medmindre andet er fastsat i loven, har tiltalte ikke ret til at kære denne kendelse.

Kriminalretter

Hvis du er tiltalt for en lovovertrædelse (der kan straffes med en bøde på mindst 26 EUR og/eller fængsling i fra 8 dage til 5 år), tilsiges du til en kriminalret, som afgør, om du er skyldig i det, du bliver anklaget for, løslader eller dømmer dig og fastlægger eventuelt en erstatning til ofrene. Kriminalretten kan idømme fængselsstraffe på op til 20 år for en alvorlig forbrydelse.

Forløb ved kriminalretten:

 • tilsigelse ved stævning
 • gennemgang af sagen på dommerkontoret
 • retsmøde i retten
 • dommeren voterer i en måned
 • domsafsigelse
 • ret til at appellere dommen.

Nævningedomstolen (la cour d'assises)

Hvis du er anklaget for en forbrydelse (lovovertrædelse, der maksimalt kan straffes med fængsel på livstid), henvises sagen til en nævningedomstol. Et nævningeting bestående af 12 nævninge valgt blandt borgerne afgør, om du er skyldig i det, du er anklaget for. Sammen med de tre juridiske dommere fastlægges din straf, hvis du bliver kendt skyldig. Det er dog kun domstolen, der kan fastlægge erstatninger til eventuelle ofre, hvis disse kræver erstatning.

Forløb ved nævningedomstolen:

 • forelæggelsesdom fra anklagekammeret og indstævning ved en stævningsmand
 • gennemgang af sagen på dommerkontoret (gratis kopi efter ønske)
 • første retsmøde: sammensætning af liste over vidner og af nævninge ved lodtrækning
 • mundtlig bevisoptagelse
 • mundtlig procedure om skyldsspørgsmål, derefter eventuelt om straf og endelig om de borgerlige krav
 • ingen appel (mulighed for appel til kassationsretten (cour de cassation).

Yderligere oplysninger om alle trin i en straffesag og om dine rettigheder findes i faktabladene. Oplysningerne erstatter ikke juridisk rådgivning og er kun vejledende.

Europa-Kommissionens rolle

Bemærk, at Europa-Kommissionen ikke går ind i straffesager i de enkelte medlemsstater og ikke kan hjælpe dig, hvis du ønsker at klage.  Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan og til hvem du kan klage.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for.

1 – Juridisk bistand

2 – Mine rettigheder i forbindelse med en politiefterforskning

 • Anholdelse og afhøring hos politiet
 • Sag til oplysning
 • Sag til efterforskning
 • Særligt tilfælde: varetægtsfængsling
 • Forundersøgelsens afslutning

3 – Mine rettigheder under retssagen

4 – Mine rettigheder efter retssagen

5 – Overtrædelser af færdelsloven og andre mindre alvorlige forseelser

Sidste opdatering: 04/05/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.