Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

Kan jeg appellere en dom?

Kan jeg appellere dommen og straffen?

En dom, der afsiges, hvor du ikke er til stede eller ikke er blevet repræsenteret af en advokat, hedder en udeblivelsesdom. Der findes en specifik klagemulighed, en genoptagelsesbegæring. Du kan også appellere en dom.

Hvis dommen er afsagt, mens du er til stede, er afgørelsen kontradiktorisk. Klagemuligheden er en appel, som alene gælder afgørelser, der er afsagt af en underret. Du kan således ikke appellere domme afsagt af appelretten (cour d'appel) og nævningedomstolen (cour d'assises).

Hvordan? Over for hvem?

Hvis du er fængslet, kan du indgive en genoptagelsesbegæring og en appel til fængslets sekretariat. Hvis du ikke er fængslet, skal en genoptagelsesbegæring indgives til en foged (huissier de justice), mens appellen skal indgives til sekretariatet i den ret, der har afsagt dommen.

Hvornår?

Begæringen/appellen skal være indgivet inden for 15 dage.

  • Fristen for indgivelse af en genoptagelsesbegæring starter dagen efter, at den skriftlige afgørelse er forkyndt.
  • Fristen for indgivelse af en appel starter dagen efter det retsmøde, hvor dommen blev afsagt.

Hvad er begrundelsen for at klage/appellere?

Årsagen er uenighed om de forhold, der angiveligt er blevet belyst, eller om de retlige grunde.

Hvad sker der, hvis jeg klager/appellerer?

Hvad sker der, hvis jeg er i fængsel, når jeg indgiver en begæring/appel?

Hvis begæringen/appellen vedrører den sag, du sidder i fængsel for, og hvis du er idømt fængselsstraf, skal du blive i fængslet, indtil der er truffet ny dom i sagen. Du kan indgive en ansøgning om midlertidig løsladelse under den nye retssag.

Hvis du er i fængsel for en anden sag, får begæringen/appellen ingen indflydelse på din fængsling.

Hvor lang tid går der, inden begæringen/appellen bliver behandlet?

En genoptagelsesbegæring vil blive behandlet senest 15 dage efter, at du har indgivet den, hvis du ikke er fængslet, og 3 dage, hvis du er i fængsel. En appel behandles senest 60 dage efter indgivelsen.

Kan jeg fremlægge nye beviser i klage-/appelsagen?

Ja.

Hvilke regler gælder der?

De samme regler som i den første sag (se faktablad 3).

Hvad sker der på det retsmøde, hvor begæringen/appellen behandles?

Dommeren undersøger først, om begæringen/appellen er indgivet i tide, og derefter pådømmes de fremførte forhold igen, og en straf udmåles eventuelt.

Hvad kan rettens afgørelse være?

Hvad sker der, hvis jeg får medhold/ikke får medhold i min begæring/appel?

Hvis genoptagelsesbegæringen eller appellen godtages, er der to muligheder:

  • afvisning af sagen eller frifindelse, hvilket betyder, at du løslades med de samme, hvis du er fængslet
  • udmåling af en mildere straf.

Hvis begæringen/appellen afvises, sker følgende:

  • ved en genoptagelsesbegæring stadfæstes straffen, som aldrig kan blive skærpet
  • ved en appel kan straffen enten stadfæstes eller skærpes.

Har jeg ret til at indgive en appel til en højere/anden retsinstans?

Du kan appellere en dom i en sag om genoptagelsesbegæring til en appelret. Du kan indgive en kassationsbegæring mod appelrettens dom til kassationsretten (cour de cassation) (senest efter 15 dage). Begæringen indgives til dommerkontoret ved appelretten. Dette får ikke ophævende virkning for dommen.

På hvilke betingelser?

En sag kan kun appelleres til kassationsretten, hvis lovgivningen eller proceduren ikke er blevet overholdt.

Hvis jeg får medhold, vil jeg så få erstatning?

Ja, hvis du har været frihedsberøvet i denne sag.

Hvad får jeg?

Erstatning for den skade, du har lidt på grund af frihedsberøvelsen.

Hvordan?

Ved at skrive til Service public fédéral Justice (den føderale offentlige tjeneste på retsområdet).

Hvis jeg får medhold, vil min dom så stadig fremgå af min straffeattest?

Nej.

Hvornår er en dom endelig?

Når der ikke er indgivet en genoptagelsesbegæring senest 15 dage efter forkyndelsen af en udeblivelsesdom.

Når hverken du eller anklagemyndigheden har indgivet en appel senest 25 dage efter domsafsigelsen.

Jeg kommer fra en anden medlemsstat. Kan jeg blive sendt tilbage dertil efter retssagen?

Ja.

Bliver jeg automatisk sendt tilbage?

Nej, dette skal altid godkendes af Belgien og den anden stat.

Under hvilke omstændigheder?

  • Tilfælde 1: For at afsone den (inappellable) straf på ikke under 6 måneders fængsel, der er afsagt i Belgien, i dit eget land (se også: La Justice de A à Z).

a) med accept fra dig: kun hvis du har opholdstilladelse i Belgien. Se Europarådets konvention.

b) uden din accept: hvis du ikke har eller ikke længere har opholdstilladelse i Belgien (se Europarådets konvention), eller hvis Belgien har udstedt en europæisk arrestordre mod dig med en garanti for, at du vender tilbage til oprindelseslandet.

  • Tilfælde 2: Uden din accept: hvis du skal dømmes i dit oprindelsesland på grundlag af en europæisk arrestordre udstedt af det land, du er statsborger i. Hvis du også skal afsone din straf i Belgien, kan Belgien vente med at sende dig tilbage til oprindelseslandet, til du har afsonet straffen, eller du kan sendes midlertidigt tilbage for at blive dømt i oprindelseslandet, med garanti for at du vender tilbage til Belgien for at afsone din belgiske straf her. Hvis du har din sædvanlige bopæl i Belgien, kan du bede Belgien sende dig tilbage med garanti for, at du kan vende tilbage til Belgien for at afsone din udenlandske dom her.
  • Tilfælde 3: uden din accept: hvis du skal afsone en straf i dit oprindelsesland, der er idømt på grundlag af en europæisk arrestordre udstedt af det land, du er statsborger i. Hvis du også skal afsone din dom i Belgien, venter Belgien med at sende dig tilbage til dit oprindelsesland, til du har udstået straffen i Belgien. Hvis du har din sædvanlige bopæl i Belgien, kan du bede Belgien nægte at efterkomme arrestordren, så du kan afsone straffen i Belgien i stedet for i dit oprindelsesland.

Kan jeg klage over beslutningen om at sende mig tilbage?

Ja, medmindre du frivilligt har indvilliget i at lade dig overføre.

Drejer det sig om en tilbagesendelse for at afsone en dom afsagt i Belgien i dit oprindelsesland (tilfælde 1), kan du anlægge et annullations- og udsættelsessøgsmål inden for en frist på 60 dage, for Statsrådet (Conseil d'État) eller med henblik på en retlig prøvelse af afgørelsen for en "hastesagsdommer" (juge des référés).

Når dit oprindelsesland har udstedt en europæisk arrestordre (tilfælde 2 og 3), foretager undersøgelsesdommeren en første undersøgelse, som senest 15 dage efter anholdelsen efterprøves af den strafferetlige afdeling. Du kan indgive en appel senest 24 timer efter forkyndelsen af kendelsen fra den strafferetlige afdeling til anklagekammeret (chambre des mises en accusation) (se faktablad 3). Du kan ligeledes klage over anklagekammerets (chambre des mises en accusation) afgørelse senest 24 timer efter forkyndelsen til kassationsretten.

Hvis jeg bliver dømt i Belgien, kan jeg så dømmes en gang til for det samme?

Nej.

Oplysninger om tiltale/straf

Vil oplysninger om straf og tiltale blive opført på min straffeattest?

Ja.

Hvordan og hvor opbevares disse oplysninger?

De lagres i en database i det centrale strafferegister ("Casier judiciaire central"), der administreres af Service public fédéral Justice.

Hvor længe opbevares disse oplysninger?

Politistraffe (1-7 dages fængsel, bøder på 1-25 EUR eller 20-45 timers samfundstjeneste) slettes fra strafferegistret efter tre år.

De øvrige straffe slettes aldrig. De kan dog udelades efter en rehabiliteringsprocedure.

Kan oplysningerne opbevares uden mit samtykke?

Ja.

Kan jeg protestere imod, at disse oplysninger bliver opbevaret?

Nej.

Hvem har adgang til min straffeattest?

De retlige myndigheder og politiet har ubegrænset adgang til den.

Strafferegistret må ikke forveksles med straffeattesten, som nogle offentlige forvaltninger eller personer (f.eks. arbejdsgivere) stiller krav om at se, og som ikke indeholder alle de oplysninger, der står i strafferegistret. Erklæringer om skyld, fængsling i højst seks måneder samt bøder på højst 500 EUR, eller som er idømt i forbindelse med en overtrædelse af færdselsloven uden frakendelse af kørekort i over 3 år, slettes efter tre år og 25 dage efter strafudmålingen. En udsættelse eller prøveudsættelse af dommen opføres ikke på straffeattesten.

Sidste opdatering: 04/05/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.