Tiltalte i straffesager

Bulgarien

Det er meget vigtigt, at du får uafhængig juridisk rådgivning, hvis du på en eller anden måde er involveret i en straffesag. Faktabladene fortæller dig, hvornår og under hvilke omstændigheder du har ret til advokatbistand. De fortæller også, hvad en advokat kan gøre for dig. Dette generelle faktablad forklarer, hvordan du finder en advokat, og hvordan udgifterne til advokatbistand vil blive betalt, hvis du ikke selv har råd til at betale.

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Sådan finder du en advokat

Hvis du mener, at du har brug for en advokat, men ikke kender nogen, kan du vælge blandt de advokater, der arbejder hos distriktsdomstolen i det område, hvor du bor. Du kan også finde kontaktoplysninger for de 27 advokatforbund i Bulgarien på det øverste advokatråds websted. Hvis du bliver anholdt, har du ret til at komme til at tale med en advokat med det samme. Efter anholdelsen har du også ret til at kontakte en slægtning eller en ven og kan derfor bede den pågældende om at finde en advokat for dig.

Betaling for advokatbistand

Hvis du selv vælger din advokat, betaler du for dennes bistand i henhold til en skriftlig aftale mellem dig og advokaten.

Hvis du ikke selv har råd, men gerne vil have en advokat, og det er påkrævet af hensyn til retfærdigheden, har du ret til retshjælp. Den kan bevilges enten på din anmodning, eller hvis det er et lovkrav, at du skal have en forsvarer. Afhængig af stadiet i processen (se faktablad 1) træffes der afgørelse herom af enten anklagemyndigheden (før retssagen) eller af retten (under retssagen) efter en vurdering af dine formueforhold.

Hvis du har brug for juridisk rådgivning, sender anklageren eller retten med det samme sin afgørelse til rådet for det respektive advokatforbund for at beskikke en advokat til dig. Bemærk, at du, hvis du bliver dømt, skal refundere udgiften til den beskikkede advokats salær.

Relevante links

Den bulgarske advokatlov

Den bulgarske lov om retshjælp

Den bulgarske strafferetsplejelov

Bulgariens nationale retshjælpskontor

Bulgariens øverste advokatråd

Sidste opdatering: 20/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.