Tiltalte i straffesager

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Hvad er formålet med en politiefterforskning?

I forbindelse med en efterforskning indsamles der beviser for at kunne enten be- eller afkræfte en formodning om, at en person har begået en lovovertrædelse. En efterforskning kan indledes på grundlag af en anmeldelse af en lovovertrædelse til efterforskningsmyndighederne eller på grundlag af oplysninger i disse myndigheders besiddelse, som tyder på, at der er begået en lovovertrædelse. Hvis politiet pågriber en person i færd med at udføre en strafbar handling, kan der også indledes en efterforskning.

Som udgangspunkt gennemføres alle stadier i efterforskningen af politiet. Nogle sager behandles af undersøgelsesdommere eller anklagere. Det er dog kun en anklager, der kan vejlede i forbindelse med en efterforskning og styre denne.

Hvilke stadier går forud for, at sagen kommer for retten?

Efterforskning (herunder sigtelse og afhøring)

Efterforskningsmyndighederne indsamler beviser, som skal be- eller afkræfte en formodning om, at der er begået en lovovertrædelse. Hvis de indsamler beviser nok til at bekræfte formodningen om, at en bestemt person har begået lovovertrædelsen, skal efterforskningslederen give den pågældende skriftlig meddelelse herom. Den pågældende skal underskrive meddelelsen. Umiddelbart herefter afhøres den sigtede.

Anholdelse

Hvis politiet finder beviser, der tyder på, at en person har begået en lovovertrædelse, kan politiet anholde og tilbageholde den pågældende, dog højst i 24 timer. Det er kun en anklager, der kan afgøre, om tilbageholdelsen skal forlænges, dog højst i 72 timer. Ellers skal den anholdte løslades. Formålet med tilbageholdelsen hos politiet er at konstatere, om der skal rejses sigtelse mod en person. Formålet med varetægtsfængslingen er at sikre, at den sigtede møder op til det første retsmøde.

Første retsmøde

I princippet bestemmer anklageren, hvilken forebyggende foranstaltning mod unddragelse af retsforfølgelse den sigtede skal pålægges. Men hvis anklageren beslutter, at den forebyggende foranstaltning mod unddragelse af retsforfølgelse bør være varetægtsfængsling eller husarrest, indgiver anklageren anmodning herom til retten og sørger for, at den sigtede møder for retten.

Varetægtsfængsling eller løsladelse

Hvis den sigtede bringes for retten, er det kun retten, der kan beslutte, om den forebyggende foranstaltning mod unddragelse af retsforfølgelse skal være varetægtsfængsling eller husarrest, eller om den anholdte skal løslades.

Anklagemyndighedens forberedelse af retssagen

Når sagen er færdigefterforsket, sender efterforskningslederen det indsamlede bevismateriale til en anklager. Anklageren undersøger beviserne og beslutter, om at det er hævet over enhver rimelig tvivl, at der er begået en lovovertrædelse. Først da kan anklageren rejse tiltale i sagen. Ellers afviser anklageren sagen.

Forsvarets forberedelse af retssagen

Når den tiltalte og forsvareren er blevet underrettet om tiltalen, kan de fremlægge beviser til støtte for den tiltaltes sag. Når sagen er færdigefterforsket, skal efterforskningslederen på den tiltaltes og forsvarerens anmodning stille alt det indsamlede bevismateriale til rådighed for dem og give dem tilstrækkelig tid til at undersøge beviserne.

Mine rettigheder i forbindelse med efterforskningen

Bemærk, at stadierne "anholdelse", "første retsmøde" og "varetægtsfængsling" er mulige, men ikke obligatoriske. Klik på et af de følgende links for at få nærmere oplysninger om dine rettigheder på de forskellige stadier af sagen.

Efterforskning (herunder sigtelse og afhøring) (1)

Hvad får jeg oplyst om det, det sker?

Hvis der indsamles tilstrækkeligt med beviser mod dig, underretter efterforskningslederen dig pr. telefon og brev om den lovovertrædelse, som du sigtes for at have begået. Umiddelbart herefter skal efterforskningslederen oplyse dig om dine rettigheder under efterforskningen. Du underskriver et dokument, som angiver, at du er blevet oplyst om dine rettigheder.

Kan jeg få bistand af en tolk, hvis jeg ikke forstår sproget?

Ja. Du kan nægte at underskrive dokumentet med meddelelse om sigtelsen, hvis du ikke har fået bistand af en tolk. Tolken bistår dig under hele efterforskningen. Du skal ikke betale for tolken.

Hvornår får jeg adgang til at tale med en forsvarer?

Når du bliver underrettet om sigtelsen, skal efterforskningslederen informere dig om, at du kan tage en advokat med. Efterforskningslederen skal give dig tilstrækkelig tid til at kontakte en advokat. Den bulgarske strafferetsplejelov fastsætter, hvornår du skal have en forsvarer. Se her for at få flere oplysninger om valg af advokat og retten til retshjælp. Du har ret til at se og tale fortroligt med din advokat. Du kan få bistand af en tolk, hvis du ikke forstår sproget.

Bliver jeg bedt om at afgive oplysninger?Skal jeg afgive oplysninger?

Når du er blevet underrettet om sigtelsen, afhører efterforskningslederen dig. Du kan enten afgive forklaring elle nægte at udtale dig i forbindelse med sigtelsen. Du kan også afgive forklaring på et senere tidspunkt under efterforskningen.

Hvad sker der, hvis jeg har sagt noget, som kan være til skade for mig i min sag?

Hvis du tilstår, kan du få en mildere straf. Hvis du nægter at udtale dig, forværrer det ikke din situation. Retten kan ikke dømme dig alene på baggrund af din tilståelse.

Jeg kommer fra et andet land. Skal jeg være til stede under efterforskningen?

Som sigtet skal du stå til rådighed for efterforskningsmyndighederne. Derfor kan du blive pålagt en forebyggende foranstaltning mod unddragelse af retsforfølgelse. Der kan foretages en efterforskning, uden at du er i landet, hvis:

  • din bopæl er ukendt
  • du ikke kan indkaldes af andre årsager
  • du efter at være blevet indkaldt ikke mødte op og/eller ikke gav nogen gyldig grund hertil.

I sådanne tilfælde får du beskikket en advokat i henhold til den procedure, der er beskrevet her.

Du kan blive afhørt gennem en videoforbindelse, hvis du befinder dig i udlandet, og det ikke hindrer efterforskningen. Under en sådan afhøring har du de samme rettigheder som beskrevet ovenfor i dette faktablad.

Kan jeg blive sendt tilbage til mit hjemland?

Ja, men under betingelserne i den bulgarske strafferetsplejelov. Du vil få brug for advokatbistand.

Bliver jeg varetægtsfængslet eller løsladt?

Du kan blive varetægtsfængslet. Se nærmere i Første retsmøde (3) og Varetægtsfængsling eller løsladelse (4).

Må jeg forlade landet under efterforskningen?

Det må du, hvis du ikke er varetægtsfængslet, men du skal underrette efterforskningsmyndighederne om det. Hvis de mener, at der er en risiko for, at du vil unddrage dig efterforskningen, kan de forbyde dig at forlade landet.

Skal jeg afgive fingeraftryk, dna-prøver (f.eks. hår eller spyt) eller andre kropsvæsker?

Du kan blive bedt om at afgive disse prøver, hvis de ikke kan fremskaffes på anden vis. Du skal afgive dem. Hvis du nægter, bliver de taget med magt med rettens tilladelse. Hvis prøvetagningen kræver en indtrængning i din krop, foretages denne af en læge. Du har ret til at blive underrettet om proceduren af efterforskningslederen.

Skal jeg kropsvisiteres?

Efterforskningslederen kan forlange en kropsvisitation for at indsamle beviser eller beslaglægge genstande, som kan hindre efterforskningen eller hjælpe dig med at flygte. Kropsvisitationen kræver en dommerkendelse eller rettens efterfølgende godkendelse. Du har ret til at se både protokollen over kropsvisitationen og retskendelsen.

Skal mit hjem, mine forretningslokaler, min bil osv. ransages?

Svaret er det samme som ovenfor.

Kan jeg erklære mig skyldig i nogle af eller alle sigtelserne, inden sagen kommer for retten?

Du kan erklære dig skyldig under den første afhøring, efter at du har hørt, hvad du er sigtet for. Se nærmere om tilståelse og dine rettigheder i den sammenhæng ovenfor i dette faktablad.

Kan tiltalen ændres før retssagen?

Hvis der indsamles nye beviser, kan tiltalen ændres. Du skal underrettes omgående om eventuelle nye tiltale og afhøres i den forbindelse.

Kan jeg blive tiltalt for noget, som jeg er tiltalt for i et andet land?

Ja, medmindre andet er fastsat i en gældende international aftale, som Bulgarien er part i.

Vil der blive indsamlet oplysninger om tidligere straffe?

Ja, uanset om du ønsker det eller ej.

Anholdelse (herunder den europæiske arrestordre) (2)

Hvad får jeg oplyst om det, det sker?

Arrestordren (tilbageholdelsen) udstedes af en politibetjent. Du kan ikke tilbageholdes i mere end 24 timer. Årsagerne til tilbageholdelsen er angivet i arrestordren. Du har ret til at kende årsagerne, se arrestordren og underskrive den. Politiet skal løslade dig, når der ikke længere er nogen grund til at tilbageholde dig.

Kan jeg få bistand af en tolk, hvis jeg ikke forstår sproget?

Selvom du ikke forstår sproget, har du ret til at kende årsagerne til din anholdelse med det samme. Du får gratis bistand af en tolk.

Hvornår får jeg adgang til at tale med en forsvarer?

Du kan kontakte en advokat fra det øjeblik, du bliver anholdt. Se nærmere her.

Bliver jeg bedt om at afgive oplysninger? Skal jeg afgive oplysninger?

Du kan blive bedt om at afgive oplysninger i forbindelse med tilbageholdelsen. Du kan, men er ikke tvunget til at afgive oplysninger.

Hvad sker der, hvis jeg har sagt noget, som kan være til skade for mig i min sag?

På dette stadium er der ikke nogen af de oplysninger, du afgiver, der accepteres som bevis. Derfor kan de ikke bruges mod dig. Det er kun de oplysninger, du afgiver under en afhøring, efter du har fået oplyst tiltalen, der kan anvendes som bevis. Se nærmere under Undersøgelse (herunder sigtelse og afhøring) (1).

Kan jeg kontakte en slægtning eller en ven?

Ja. Politiet skal omgående underrette en person efter din anmodning om din anholdelse.

Kan jeg blive tilset af en læge?

Du har ret til lægehjælp, hvis du har brug for det. Politiet skaffer en læge til dig.

Kan jeg kontakte mit lands ambassade?

Du kan kontakte dit lands konsulat. Den myndighed, der tilbageholder dig, skal omgående oplyse dig om denne rettighed.

Skal jeg kropsvisiteres?

Efter din anholdelse foretages der en kropsvisitation. Retten skal senere godkende, at de personlige effekter, der bliver fundet på dig, anvendes som bevis. Du har ret til at se protokollen over kropsvisitationen.

Kan jeg klage?

Du kan gøre indsigelse mod lovligheden af tilbageholdelsen ved at klage til retten. Retten træffer straks afgørelse om din klage.

Hvad sker der, hvis jeg bliver anholdt i henhold til den europæiske arrestordre?

Hvis en medlemsstat udsteder en europæisk arrestordre mod dig, kan du blive tilbageholdt i en anden medlemsstat og overført til den medlemsstat, der har udstedt arrestordren, efter et retsmøde. Du har ved retsmødet ret til en advokat og en tolk, hvis du har behov for det.

Første retsmøde (3)

Hvorfor afholdes der et første retsmøde?

Når du som "sigtet" bliver underrettet om tiltalen, kan anklageren anmode om, at du bliver varetægtsfængslet eller anbragt i husarrest som en forebyggende foranstaltning mod unddragelse af retsforfølgelse. Begge disse foranstaltninger pålægges af retten efter anmodning fra anklageren. Da en sådan foranstaltning ikke kan finde sted uden din tilstedeværelse, skal du bringes for retten, som træffer afgørelse om foranstaltningen.

 

Hvem spiller hvilken rolle?

Anklagerens rolle er at sikre, at du møder for retten. Mens du tilbageholdes af politiet, kan anklageren forlænge din tilbageholdelse, men ikke i mere end 72 timer. Det eneste formål med denne tilbageholdelse er at sikre, at du møder for retten inden for de 72 timer. Retten hører din forklaring, undersøger de indsamlede beviser og beslutter i henhold til lovgivningen, om du skal varetægtsfængsles eller løslades.

Hvad får jeg oplyst om det, det sker?

Anklageren skal gøre dig bekendt med, hvorfor du bliver tilbageholdt, og hvornår du bringes for retten.

Kan jeg få bistand af en tolk, hvis jeg ikke forstår sproget?

Hvis du ikke forstår sproget, kan du få gratis bistand af en tolk ved retsmødet.

Hvornår får jeg adgang til at tale med en advokat?

Du kan kontakte en advokat inden det første retsmøde. Se her for at få flere oplysninger om valg af advokat og retten til retshjælp.

Bliver jeg bedt om at afgive oplysninger? Skal jeg afgive oplysninger?

I retten bliver du bedt om at bekræfte dine personoplysninger. Du har ret til at blive hørt af retten i spørgsmålet om, hvorvidt du skal varetægtsfængsles eller løslades. Din forsvarer rådgiver dig om, hvad du skal sige.

Hvad sker der, hvis jeg har sagt noget, som kan være til skade for mig i min sag?

På dette stadium er der ikke nogen af de oplysninger, du afgiver, der accepteres som bevis. Derfor er der ikke noget af det, du siger, som kan bruges mod dig.

Kan jeg få oplysning om de beviser, der fremlægges mod mig?

Både du og din forsvarer har ret til at se de beviser, der danner grundlag for, at anklageren anmoder om din varetægtsfængsling. Du får tilstrækkelig tid til at undersøge beviserne inden retsmødet.

Vil der blive indsamlet oplysninger om tidligere straffe?

Retten vil se din straffeattest, uanset hvad du ønsker.

Varetægtsfængsling eller løsladelse (4)

Hvad får jeg oplyst om det, det sker?

Efter at retten har undersøgt det indsamlede bevismateriale og hørt anklageren, din forsvarer og dig, får du rettens afgørelse ved det samme retsmøde.

Ved det første retsmøde kan retten:

Ved dette retsmøde træffer retten ikke nogen afgørelse om, hvor velbegrundede tiltalen er.

Kan jeg kontakte en slægtning eller en ven?

Hvis retten idømmer dig varetægtsfængsling, underrettes din familie omgående herom.

Kan jeg blive tilset af en læge?

Hvis du er varetægtsfængslet, har du ret til lægehjælp, når du har brug for det.

Kan jeg kontakte mit lands ambassade?

Hvis du bliver varetægtsfængslet, fastsætter retten, at det bulgarske udenrigsministerium skal underrettes med det samme, så de kan kontakte dit lands konsulat.

Kan jeg appellere rettens afgørelse?

Du kan appellere rettens afgørelse om varetægtsfængsling eller løsladelse senest tre dage fra datoen for afgørelsen. Appeldomstolen tager stilling til din appel senest syv dage efter afgørelsen i første instans. Denne afgørelse er endelig.

Anklagemyndighedens forberedelse af retssagen (5)

Hvad er formålet med dette stadium?

Dette stadium følger efter efterforskningen (se nærmere om efterforskningen her). Formålet er for anklageren at undersøge de indsamlede beviser og beslutte, hvorvidt formodningen om, at der er begået en lovovertrædelse, er bevist uden for enhver tvivl. Først derefter kan der rejses tiltale.

Hvem har den førende rolle?

Anklageren. På dette stadium beslutter anklageren, om sagen skal behandles i retten. Anklageren kan også afbryde forundersøgelsen, hvis loven foreskriver dette. Så bliver sagen ikke behandlet i retten. Anklageren kan desuden indstille forundersøgelsen, hvis loven foreskriver dette, indtil årsagerne til indstillingen ikke længere er gyldige, og derefter genoptages forundersøgelsen. Hvis anklageren konstaterer, at den tiltalte har foretaget en fejlagtig undersøgelse af efterforskningsmaterialet, kan anklageren enten sende sagen tilbage til efterforskningslederen, så denne kan korrigere fejlen, eller selv korrigere fejlen.

Hvad får jeg oplyst om det, det sker?

Hvis der rejses tiltale mod dig, sender retten dig en kopi af anklageskriftet. Hvis anklageren indstiller eller udsætter forundersøgelsen, sender denne en kopi af afgørelsen til dig.

Kan jeg klage?

Du kan indgive en klage til retten over anklagerens afgørelse om indstilling senest syv dage efter modtagelse af kopien. Retten i første instans undersøger klagen senest syv dage efter dens indgivelse. Rettens afgørelse kan appelleres til appeldomstolen, som træffer en endelig afgørelse. Du kan også indgive en klage til retten over anklagerens afgørelse om udsættelse. Så træffer retten en endelig afgørelse.

Kan jeg få yderligere oplysninger?

Hvis anklageren konstaterer, at du har foretaget en fejlagtig undersøgelse af efterforskningsmaterialet, og sender sagen tilbage til efterforskningslederen, så denne kan korrigere fejlen, eller selv korrigerer fejlen, har du ret til at blive underrettet om dette.

Forsvarets forberedelse af sagen (6)

Hvad er formålet med dette stadium?

Formålet er, at du og din forsvarer kan undersøge alle de beviser, der er indsamlet under efterforskningen, når sagen er færdigefterforsket, herunder materiale til støtte for din sag. På den måde finder I ud af, på baggrund af hvilke beviser anklageren har rejst tiltale mod dig. Det vil hjælpe dig og din forsvarer med at tilrettelægge dit forsvar under retssagen.

Hvad får jeg oplyst om det, der sker?

Når efterforskningen er afsluttet, giver efterforskningslederen, inden denne sender det indsamlede materiale til anklageren, på din eller din forsvarers anmodning besked om sted, dato og tidspunkt, hvor I kan undersøge bevismaterialet. Du og din forsvarer har ret til at få tilstrækkelig tid til dette.

Kan jeg få bistand af en tolk, hvis jeg ikke forstår sproget?

Hvis du ikke forstår sproget, bør du undersøge beviserne under tilstedeværelse af en tolk. Du skal ikke betale for tolken.

Bliver jeg bedt om at afgive oplysninger? Skal jeg afgive oplysninger?

På dette stadium bliver du ikke afhørt, og du skal ikke afgive oplysninger om sagen.

Hvilke oplysninger kan jeg få?

Du kan se alle de indsamlede beviser og læse alle vidneudsagnene. Din forsvarer vil forklare dig betydningen af de indsamlede beviser.

Hvilke rettigheder har jeg efter at have set beviserne?

Med bistand fra din forsvarer kan du anmode om indsamling af nye beviser og fremsætte bemærkninger til eller gøre indsigelse mod alle dokumenter i efterforskningen. Efterforskningslederen registrerer dine anmodninger, bemærkninger og indsigelser, mens anklageren beslutter, hvorvidt de er berettigede eller ej.

Hvad sker der, hvis mine anmodninger, bemærkninger og indsigelser er berettigede?

Anklageren pålægger efterforskningslederen at gå videre med efterforskningen. Du har ret til at blive underrettet om dette og om eventuelle nye beviser i henhold til den beskrevne procedure.

Forebyggende foranstaltninger mod unddragelse af retsforfølgelse (7)

Du kan blive pålagt tvangsforanstaltninger, hvis du med rimelighed må forventes at have begået den lovovertrædelse, du er tiltalt for. Foranstaltningerne har til formål at forhindre dig i at skjule dig, begå en ny lovovertrædelse eller hindre håndhævelsen af en eventuel dom.

Der findes følgende forebyggende foranstaltninger mod unddragelse af retsforfølgelse:

  • Underskrift – du forpligter dig til ikke at forlade din bopæl uden den kompetente myndigheds tilladelse.
  • Kaution – du betaler et bestemt kontantbeløb eller stiller en anden form for sikkerhed. Hvis du skjuler dig, konfiskeres beløbet, og du pålægges en alvorligere foranstaltning.
  • Husarrest – du forbydes at forlade din bopæl uden tilladelse.
  • Varetægtsfængsling du isolationsfængsles med magt.

En person holdes varetægtsfængslet i politiets lokaliteter eller i et fængsel.

Du har ret til mod underskrift at få at vide, hvilken forebyggende foranstaltning mod unddragelse af retsforfølgelse du bliver pålagt. Underskrift og kaution pålægges af anklageren. Husarrest og varetægtsfængsling fastsættes af retten efter anmodning fra anklageren. Foranstaltningen er baseret på tiltalens alvor, beviserne og din personlige status. På baggrund af disse faktorer kan det også besluttes ikke at pålægge dig sådanne forebyggende foranstaltninger.

Der kan ikke pålægges en forebyggende foranstaltning mod unddragelse af retsforfølgelse uden din tilstedeværelse. Retten skal efter ansøgning fra dig tage stilling til, om den vil ændre foranstaltningerne "varetægtsfængsling" og "husarrest" til mildere foranstaltninger.

Anholdelse og tilbageholdelse i op til 72 timer efter afgørelse fra en anklager er forberedende foranstaltninger og er ikke ifølge loven forebyggende foranstaltninger mod unddragelse af retsforfølgelse.

Forbud mod at forlade Bulgarien (8)

Hvis du tiltales for at have begået en lovovertrædelse, som kan straffes med fængsel i op til fem år, kan en anklager forbyde dig at forlade Bulgarien uden dennes tilladelse. Grænseovergangsstederne underrettes med det samme om forbuddet. Dette har til formål at forhindre dig i at unddrage dig efterforskningen.

Du eller din forsvarer kan anmode anklageren om at lade dig forlade landet i en bestemt periode. Anklageren svarer senest tre dage efter datoen for modtagelse af din anmodning. Hvis den afvises, har du ret til at indgive en klage til retten. Retten tager straks stilling til din anmodning uden et retsmøde. Retten kan anerkende anklagerens afvisning eller tillade dig at forlade landet i en bestemt periode. Denne afgørelse er endelig.

Du og din forsvarer kan ligeledes anmode retten om helt at ophæve forbuddet mod at forlade Bulgarien. Retten vil gøre dette, hvis den mener, at der ikke er nogen risiko for, at du vil skjule dig i udlandet.

I ovennævnte retsprocedurer tages der ikke højde for tiltalegrundlaget.

Relevante links

Den bulgarske strafferetsplejelov

Lov om det bulgarske indenrigsministerium

Udlevering og den europæiske arrestordre

Bestemmelser om håndhævelse af lov om det bulgarske indenrigsministerium

Sidste opdatering: 20/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.