Tiltalte i straffesager

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Hvor og hvordan vil retssagen blive afholdt?

Det er fastsat i den bulgarske strafferetsplejelov, om det er en distriktsdomstol eller en regional ret, der behandler din sag i første instans. Yderligere oplysninger kan fås på Bulgariens øverste retsråds websted.

I princippet er retssagen offentlig. Det er dog muligt at holde hele retssagen eller enkelte retsmøder for lukkede døre. Det sker for at beskytte statshemmeligheder, den offentlige moral eller et beskyttet vidnes hemmelige identitet.

Afhængigt af sagens alvor træffes der afgørelse af en dommer eller et panel bestående af en dommer og to nævninge. De fleste straffesager behandles af et panel på to dommere og tre nævninge. Dommeren og nævningene har lige mange stemmer.

Kan tiltalen ændres under retssagen?

Det er muligt, hvis der under retssagen fremlægges nye oplysninger til støtte for tiltalen, som efterforskningsmyndighederne indtil da ikke havde kendskab til. Tiltalen kan dog kun udvides, når:

  • det er nødvendigt at ændre de faktiske omstændigheder i den oprindelige tiltale på væsentlige punkter
  • de nye tiltalepunkter vedrører alvorligere lovovertrædelser, også hvis der ikke er tale om ændring af de faktiske forhold.

Hvis tiltalen udvides, kan du anmode om tilladelse til at forberede dig på den, inden retssagen fortsætter.

Hvis du erklærer dig skyldig, kan du få en mildere straf. Retten kan dog ikke dømme dig alene på grundlag af din tilståelse.

Hvilke rettigheder har jeg under retssagen?

Hvis du tiltales for at have begået en lovovertrædelse, som straffes med fængsel i over fem år, skal du være til stede under retssagen. Hvis du kommer fra et andet land, og din tilstedeværelse er påkrævet, kan retssagen kun afholdes uden dig under følgende betingelser. I sådanne tilfælde får du beskikket en advokat i henhold til den procedure, der er beskrevet her.

I princippet er det ikke tilladt at deltage i en retssag gennem en videoforbindelse. Hvis retten skønner, at det ikke er til hinder for sandheden, kan du afhøres gennem en videoforbindelse – dog kun, hvis du befinder dig i udlandet. Obligatorisk deltagelse betyder, at du skal være fysisk til stede under hele retssagen. Selvom din tilstedeværelse ikke er påkrævet, har du ret til at deltage. Hvis du ikke forstår sproget, kan du få gratis bistand af en tolk.

De tilfælde, hvor du skal have en forsvarer, er fastsat i Den bulgarske strafferetsplejelov. Se her for at få flere oplysninger om valg af advokat og retten til retshjælp. Du kan vælge at skifte forsvarer. Hvis du er varetægtsfængslet, har du ret til at se og tale fortroligt med din advokat. Du kan få bistand af en tolk, hvis du ikke forstår sproget.

Du kan, men er ikke tvunget til at udtale dig under retssagen. Selv hvis du siger noget, som ikke er sandt, får det ingen negative konsekvenser for dig. Du skal dog bekræfte dine personoplysninger.

Hvilke rettigheder har jeg med hensyn til de beviser, der fremlægges mod mig?

Du kan gøre indsigelse mod de beviser, der fremlægges mod dig. Du kan anføre, at de ikke kan godtages, fordi de ikke er indsamlet på lovlig vis, eller at de, selvom de kan godtages, ikke støtter tiltalen. Der gøres normalt indsigelse mod beviser ved retssagens afslutning, når forsvareren redegør for forsvarets argumenter. Der kan også gøres indsigelse mod beviserne i løbet af retssagen.

Du kan anmode om fremskaffelse af beviser, der kan godtages ifølge loven, til støtte for din sag. Du kan bede om, at bestemte vidner bliver afhørt, og om, at et bestemt bevis bliver fremskaffet på et hvilket som helst tidspunkt under retssagen.  Beviser, der er optaget gennem en privatdetektiv, kan godtages, hvis de indsamles i henhold til loven. Din forsvarer kan vurdere deres værdi.

Du og din forsvarer kan stille alle spørgsmål til anklagemyndighedens vidner under deres tilstedeværelse. Proceduren for afhøring af beskyttede vidner er mere specifik. Du kan gøre indsigelse mod vidneudsagn mod dig. Det sker normalt ved retssagens afslutning, når forsvareren redegør for forsvarets argumenter.

Vil oplysninger om tidligere straffe blive taget i betragtning?

Retten indsamler oplysninger om dine tidligere straffe, uanset om du ønsker det eller ej. Hvis du bliver dømt og er tidligere straffet, kan det medføre en alvorligere straf. Oplysningerne skal være gældende ved retssagens afslutning. Eventuelle tidligere straffe i andre medlemsstater bliver taget i betragtning, hvis de tidligere er anerkendt af en bulgarsk domstol.

Hvad sker der ved retssagens afslutning?

Hvis retten afgør, at anklagerne er bevist uden for enhver rimelig tvivl, bliver du dømt og straffet i henhold til loven. I modsat fald erklærer retten dig "ikke skyldig".

Mulige domme:

  • Livsvarigt fængsel – med eller uden ret til forvandling: idømmes for de alvorligste lovovertrædelser. Livsvarigt fængsel uden ret til forvandling kan ikke ændres til fængsel på tid. Fængsel på tid – højst 20 år eller undtagelsesvis op til 30 år. Dommen afsones i et fængsel.
  • Tidsbestemt betinget dom – omfatter kontrolforanstaltninger, uden at du mister din frihed. Samfundstjeneste er et eksempel på en sådan foranstaltning.
  • Konfiskation – din ejendom eller dele af den inddrages.
  • Bøde – du skal betale en bestemt sum penge.
  • Fratagelse af retten til at bestride et bestemt hverv, retten til at udøve et bestemt erhverv eller retten til priser eller militære titler i en bestemt periode.
  • Offentlig irettesættelse – din dom offentliggøres på en hensigtsmæssig måde.

Hvilken rolle har offeret under domsforhandlingen?

Som privat anklager viderefører offeret den tiltale, som den offentlige anklager har rejst, og anmoder om, at du dømmes. Som civil sagsøger anmoder offeret om, at du dømmes til at betale for de skader, som lovovertrædelsen har medført. Offeret indgiver begæring ved retssagens påbegyndelse og påtager sig disse roller, hvis retten træffer afgørelse herom.

Afhøring af et beskyttet vidne

Ved at aflægge vidneudsagn kan et vidne bringe sit liv eller sin families og sine venners liv i fare. Hvis retten vurderer, at der foreligger en reel fare, træffer den foranstaltninger – enten på foranledning af vidnet eller med den pågældendes samtykke – til at beskytte vedkommende. Hemmeligholdelse af et vidnes identitet er et eksempel på en sådan foranstaltning.

Hvis et beskyttet vidne med en hemmelig identitet skal aflægge forklaring, afhører retten den pågældende, uden at parterne i sagen er til stede. Ifølge loven skal retten træffe alle mulige forholdsregler for at sikre, at vidnets identitet ikke bliver afsløret. Efter afhøringen giver retten med det samme dig og din forsvarer en kopi af den ikke-underskrevne vidneforklaring. Du og din forsvarer kan stille skriftlige spørgsmål til vidnet.

Relevante links

Den bulgarske strafferetsplejelov

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529Den bulgarske straffelov

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660Lov om det bulgarske retssystem

http://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmBulgariens øverste retsråd

Sidste opdatering: 20/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.