Tiltalte i straffesager

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Hvordan behandles mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven?

Mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven i forbindelse med for hurtig kørsel, parkering osv. er administrative forseelser, der behandles som politisager. De kan straffes med bøde eller frakendelse af retten til at føre motorkøretøj i en bestemt periode. Ved mere alvorlige forseelser kan begge straffetyper pålægges.

Politiet registrerer overtrædelser af færdselsloven og pålægger straf i forbindelse med disse. Du kan appellere afgørelsen om en administrativ straf til den respektive distriktsdomstol senest syv dage efter den dato, hvor du pålægges straffen. Du har ret til advokatbistand. Afgørelser om bøder på op til 50 BGN kan ikke appelleres.

En distriktsdomstol kan stadfæste eller ophæve straffen. Du kan appellere en afgørelse fra en distriktsdomstol til den respektive forvaltningsdomstol. Dennes afgørelse er endelig. Se flere oplysninger om domstolene i Bulgarien på webstedet for det øverste retsråd.

Den samme procedure gælder ved overtrædelser begået af statsborgere i andre medlemsstater.

Kommer denne type lovovertrædelser til at fremgå af min straffeattest?

Denne type lovovertrædelser kommer ikke til at fremgå af din straffeattest.

Relevante links

Den bulgarske lov om administrative forseelser og straffe

Den bulgarske færdselslov

Bestemmelser om håndhævelse af den bulgarske færdselslov

Sidste opdatering: 20/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.