Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Bulgarien

Disse faktablade fortæller, hvad der sker, når en person er mistænkt eller tiltalt for et strafbart forhold, der skal behandles i retten. For oplysninger om mindre alvorlige forseelser som f.eks. overtrædelser af færdselsloven, der normalt straffes med en bøde, se faktablad 5. Hvis du selv har været udsat for en strafbar handling, kan du finde detaljerede oplysninger om dine rettigheder her.

Indholdet er leveret af
Bulgarien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Kort gennemgang af straffeprocessen

Den bulgarske straffeproces omfatter to trin – en forundersøgelse og en retssag.

 • I forundersøgelsen indsamles der via en undersøgelse beviser for at kunne enten be- eller afkræfte en formodning om, at en bestemt person har begået en bestemt strafbar handling. Undersøgelsen gennemføres af undersøgelsesdommere eller politiefterforskere under vejledning af en anklager. Formålet er at hjælpe anklagemyndigheden med at forberede sagen og med at afgøre, hvorvidt der skal rejses tiltale mod den sigtede, eller om sagen skal afsluttes.
 • Retssagen starter med, at anklagemyndigheden rejser tiltale mod en person for et strafbart forhold, som den pågældende har begået. Behandlingen af sagen i retten involverer de stridende parter, og anklageren, den tiltalte og forsvareren har de samme proceduremæssige rettigheder. Retten undersøger de beviser, som anklageren fremlægger, men kan på parternes anmodning eller på eget initiativ indsamle og undersøge nye beviser i forsøg på at finde frem til sandheden.

Retssagen ender med en dom, ifølge hvilken den tiltalte enten idømmes en straf eller frikendes.

Faktabladene indeholder oplysninger om alle disse procestrin og om dine rettigheder. Oplysningerne kan ikke gøre det ud for ikke juridisk rådgivning og er kun vejledende.

Europa-Kommissionens rolle

Bemærk, at Europa-Kommissionen spiller nogen rolle under straffesager i de enkelte medlemsstater og ikke kan hjælpe dig, hvis du ønsker at klage. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan og til hvem du kan klage.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 – Juridisk bistand

2 – Mine rettigheder i forbindelse med en politiefterforskning

 • Undersøgelse (herunder sigtelse og afhøring)
 • Anholdelse (herunder den europæiske arrestordre)
 • Indledende retsmøde
 • Varetægtsfængsling eller løsladelse
 • Anklagemyndighedens forberedelse af retssagen
 • Forsvarets forberedelse af retssagen
 • Forebyggende foranstaltninger mod unddragelse af retsforfølgelse
 • Forbud mod at forlade Bulgarien

3 – Mine rettigheder under retssagen

 • Afhøring af et beskyttet vidne

4 – Mine rettigheder efter retssagen

5 – Overtrædelse af færdselsloven og andre mindre alvorlige forseelser

Relevante links

Den bulgarske strafferetsplejelov

Sidste opdatering: 20/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.