Tiltalte i straffesager

Tjekkiet

Disse faktablade fortæller, hvad der sker, når en person er mistænkt eller tiltalt for en lovovertrædelse.

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Ifølge den tjekkiske forfatning kan du kun straffes i overensstemmelse med den gældende lovgivning og på den måde, der er fastlagt i de relevante love. Det drejer sig om straffelovenlov om retsforfølgning af unge lovovertrædere og strafferetsplejeloven, hvori der er fastsat regler om straffesager og særlige betingelser for udøvelse og håndhævelse af rettigheder.

Hvis du selv har været udsat for en strafbar handling, kan du finde detaljerede oplysninger om dine rettigheder her.

Oversigt over straffesagens forløb

Nedenfor finder du et sammendrag af de normale faser i straffesagen.

1. Forundersøgelse

Forundersøgelsen er det første skridt i straffesagen. Den består af to dele:

  • de foranstaltninger, der træffes af de myndigheder, der er ansvarlige for straffesagen, inden retsforfølgningen indledes, den såkaldte undersøgelsesfase, og
  • efterforskningen, der er fasen fra indledningen af straffesagen, indtil der rejses tiltale, eller sagen afsluttes på anden vis.

2. Foreløbig undersøgelse af anklagepunkterne

I forbindelse med denne foreløbige undersøgelse undersøger retten, om alle sagens omstændigheder er blevet behørigt afklaret under forundersøgelsen, og om anklagerne er tilstrækkeligt underbyggede til at begrunde retsforfølgning. Den afgør også, om den har kompetence til at påkende sagen.

3. Retssagen

Dette er den vigtigste del af straffesagen, hvor bevismaterialet undersøges, og der træffes en afgørelse. I denne fase af straffesagen afhøres den eller de tiltalte, eventuelle vidner og den eller de forurettede parter af retten. Retssagen er offentlig, mundtlig og finder sted på tjekkisk. Hvis du ikke taler tjekkisk, har du ret til en tolk.

4. Appel

Sagsøgte, dennes familie, dennes advokat, anklageren eller den forurettede kan appellere inden for otte dage. I tilfælde af appel skal appelretten tage afgørelsen fra retten i første instans op til fornyet overvejelse.

Europa-Kommissionens rolle

Det skal understreges, at Europa-Kommissionen ikke spiller nogen rolle i forbindelse med straffesager i medlemsstaterne og ikke kan hjælpe dig med eventuelle klager. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan og til hvem man kan klage.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 — Mine rettigheder under efterforskningen

2 — Mine rettigheder under retssagen

3 — Mine rettigheder efter retssagen

Relevante links

Det tjekkiske justitsministerium

Det tjekkiske indenrigsministerium

Det tjekkiske advokatsamfund

Oplysninger om menneskerettigheder

Juridiske oplysninger for alle

Sidste opdatering: 21/03/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.