Tiltalte i straffesager

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Kan jeg appellere afgørelsen?

Ja, du kan appellere dommen i din sag, hvis der var fejl i de konklusioner, som har direkte betydning for dig. Du kan appellere en fældende dom, straffen og/eller den tilkendte erstatning, eller du kan appellere alle de konklusioner, retten i første instans har draget. Du skal indgive appel:

 • skriftligt
 • til den ret, der har afsagt dommen
 • senest otte dage efter fremsendelse af domsudskriften (hvis udskriften både fremsendes til dig og til din forsvarer, beregnes tidsfristen fra den sidste af de to fremsendelsesdatoer).

Det skal fremgå af appelskriftet, hvilke punkter i dommen, du anfægter, og hvilke specifikke mangler dommen og/eller de foregående procedurer er behæftet med. Du kan også indgive appel uden at angive konkrete anbringender ved at fremsætte en begæring til retsformanden i retten i første instans, hvori du anmoder ham eller hende om at forlænge fristen for fremførelse af de konkrete anbringender.

Hvilke appelanbringender kan jeg fremføre?

Du kan indgive appel, hvis du mener, at en konklusion i dommen, som har direkte betydning for dig, er forkert, eller hvis der mangler en bestemt konklusion i dommen. Du kan også basere din appel på nye faktiske omstændigheder og beviser.

Hvad sker der, hvis jeg appellerer dommen?

Dommen træder ikke i kraft og/eller kan ikke fuldbyrdes, før appelretten har truffet sin afgørelse. Hvis du er varetægtsfængslet, vil du ikke automatisk blive løsladt, bare fordi du har appelleret dommen.

Hvad sker der ved det retsmøde, hvor appellen behandles?

Retten i første instans undersøger, om dit appelskrift indeholder alle de oplysninger, der kræves. Hvis det ikke er tilfældet, vil retten bede dig og din forsvarer om at udbedre disse mangler, inden der er gået fem dage (otte dage, hvis du ikke har en forsvarer, og retsformanden henvender sig direkte til dig).

En kopi af appelskriftet og de anbringender, der er fremført, vil blive udleveret til de øvrige parter i sagen, og alle sagsakter vil blive fremlagt for appelretten.

Den øverste regionale domstol behandler appelsagen, når dommen er afsagt af en underret, og højesteret behandler appelsagen, når dommen er afsagt af en regional domstol.

Efter de indledende forhandlinger i appelretten fremlægges den appellerede dom og en redegørelse for sagen.

Herefter fremlægger du dit appelskrift og begrunder det. Hvis hverken du selv eller din forsvarer er til stede, vil retsformanden gøre det.

Dernæst fremfører den offentlige anklager og alle, der kan være direkte berørt af appelrettens afgørelse, deres argumenter.

Når de forskellige synspunkter er blevet præsenteret, gennemgår appelretten det bevismateriale, der er nødvendigt for at tage stilling til appellen, medmindre det vil tage så lang tid at gennemgå dette materiale, at det vil svare til at gentage det arbejde, retten i første instans har gjort.

Appelretten kan:

 • afvise appellen (hvis appellen ikke er rimelig, eller den er indgivet for sent eller indgivet af en person, der ikke er berettiget til det, e.l.), hvilket altid skal ske under et offentligt retsmøde
 • afvise appellen (hvis indholdet ikke opfylder de krav, der stilles til en appel)
 • afbryde strafforfølgningen
 • ophæve den appellerede dom eller en del af den og:
 • beslutte, at der skal tages stilling til rettens kompetence
 • overdrage sagen til en anden myndighed
 • indstille strafforfølgningen (hvis retten i første instans allerede burde have gjort det)
 • afbryde strafforfølgningen (hvis retten i første instans allerede burde have gjort det).

Den kan også ophæve den appellerede dom på grund af grundlæggende procedurefejl:

 • fejl i dommen (uklarheder, utilstrækkelige konklusioner i sagen)
 • tvivl om, hvorvidt konklusionerne er korrekte, eller behov for at fremlægge bevismaterialet igen
 • overtrædelse af straffelovens bestemmelser
 • utilstrækkelig straf
 • forkert afgørelse om den forurettedes rettigheder.

Når appelretten har ophævet dommen, kan den:

 • hjemvise sagen til retten i første instans
 • pådømme sagen, hvilket skal ske ved et offentligt retsmøde, eller
 • indstille strafforfølgningen.

Hvad sker der, hvis jeg ikke får medhold i min appel?

Medmindre det er anklageren, der har appelleret dommen, må appelretten ikke træffe en afgørelse, der forringer din situation.

Hvornår er dommen endelig?

Hvis appelretten ikke hjemviser sagen til retten i første instans, afslutter den sagen med en afgørelse, der bliver endelig på det tidspunkt, hvor den træffes. Førsteinstansrettens dom bliver også endelig, hvis den ikke appelleres med det samme.

Når dommen er trådt i kraft, kan du indgive:

 • ekstraordinær appel
 • begæring til justitsministeren om at indgive klage om lovbrud til højesteret
 • ansøgning om tilladelse til at genoptage sagen.

Får jeg erstatning, hvis den første afgørelse ophæves?

Du kan søge justitsministeriet om erstatning i henhold til lov om skade forvoldt af en offentlig myndighed.

Hvis jeg får medhold i min appel, vil dommen så fortsat være registreret?

Dommen registreres først, når den bliver endelig. Når en fældende dom bliver endelig, indføres den i strafferegistret. Hvis du iværksætter et ekstraordinært retsmiddel og får medhold, slettes oplysningerne.

Jeg kommer fra et andet medlemsland. Kan jeg blive sendt tilbage til mit hjemland efter retssagen?

Ja, du kan blive udvist og afsone din straf i hjemlandet, hvis du mangler at afsone mindst fire måneder.

Den relevante myndighed i det pågældende land skal begære dig udvist, og udvisningen skal være i overensstemmelse med de forfatningsmæssige regler og krav og med de internationale konventioner om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Retten kan også beordre dig udvist, hvis du kendes skyldig.

Kan jeg klage over beslutningen om at sende mig tilbage til mit hjemland?

Du kan klage over beslutningen, når du har modtaget en indkaldelse til afsoning. Du har mulighed for at appellere udvisningsdommen.

Hvis jeg bliver dømt, kan jeg så blive stillet for retten igen for den samme lovovertrædelse?

Du kan ikke blive stillet for retten igen i dette eller andre medlemslande, medmindre der gives tilladelse til at genoptage sagen.

Vil oplysninger om anklagepunkterne og/eller dommen blive indført i min straffeattest?

Ja, strafferegistret indeholder oplysninger om domstolenes afgørelser. Domstolene sørger for, at disse oplysninger indføres i registret. Oplysningerne opbevares i 100 år regnet fra den dag, hvor du er født.

Hvis dommen er blevet slettet, vil oplysningerne ikke optræde i strafferegistret. Du kan bede om at få en udskrift fra registret. Dommen kan – afhængig af dens omfang – slettes, når de tidsfrister, der er fastsat i loven, er udløbet. Det kan ske 1-15 år efter, at straffen er fuldbyrdet.

Oplysningerne registreres, uden at du har givet tilladelse til det.

Kan jeg gøre indsigelse mod, at oplysningerne opbevares?

Du kan anlægge en forvaltningssag ved den kommunale domstol i Prag.

Relevante links

Den offentlige straffelov

Justitsministeriet

Sidste opdatering: 16/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.