Tiltalte i straffesager

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

En ”forseelse” defineres i lov om forseelser som en adfærd, der tilsidesætter eller er til fare for samfundets interesser, og som udtrykkeligt betegnes som en forseelse i denne eller en anden lov.

De relevante definitioner findes i lov om forseelser og i forvaltningsloven og benyttes i sager om forseelser.

Hvordan behandles overskridelse af fartgrænser, manglende overholdelse af parkeringsregler og lignende forseelser?

Overtrædelser af færdselsloven behandles af den kommunale myndighed.

Den kommunale myndighed behandler følgende forseelser og tildeler følgende sanktioner:

 • Ved overskridelse af fartgrænserne pålægges der normalt en bøde på mellem 1 000 og 10 000 CZK afhængig af, hvor stor overskridelsen er. Der kan også nedlægges kørselsforbud i en periode på 1-12 måneder.
 • For andre færdselsforseelser udgør bøden alt efter omstændighederne mellem 1 500 og 10 000 CZK. Der kan nedlægges kørselsforbud i op til et år.
 • Hvis færdselsloven overtrædes, og der sker en ulykke, der forvolder en anden persons død eller tilskadekomst, medfører det en bøde på mellem 25 000 og 50 000 CZK og kørselsforbud i 1-2 år.

Hvilken procedure anvendes ved behandling af forseelser?

Bødeforelæg

Bødeforelæg anvendes ved mindre alvorlige forseelser, hvor der ikke er tvivl om skyldsspørgsmålet, og hvor en advarsel ikke er tilstrækkelig. Hvis du er villig til at betale en lavere bøde, kan det ske ved, at en myndighed, der fører kontrol med trafikken, (eller politiet) udsteder en færdselsbøde på stedet.

Almindelige forseelsessager

Forseelser behandles administrativt. Sagen indledes ved, at forseelsen anmeldes af en statslig myndighed, politiet, en kommunal myndighed, en juridisk person eller en borger.

Den kommunale myndighed kan overdrage sagen til en anden myndighed, inden behandlingen går i gang. Hvis det fremgår af de faktiske omstændigheder, at der er tale om forbrydelse, overdrages sagen til den offentlige anklager.

Du bliver part i sagen, når du sigtes for en forseelse. Den forurettede er også part i sagen, hvis der kan blive tale om erstatning for skader, der er sket som følge af forseelsen. Ejeren af en genstand eller ting, der er blevet konfiskeret eller kan blive det (f.eks. ejeren af et køretøj), er også part i sagen.

Du sigtes for forseelsen, så snart der træffes proceduremæssige foranstaltninger over for dig.

Du har ret til:

 • at udtale dig om alle de forhold, du sigtes for, og om de beviser, der er fremført om disse forhold
  • at nægte at udtale dig
  • at anfægte de faktiske omstændigheder og fremlægge beviser til støtte for dit forsvar
  • at indgive begæringer
  • at træffe afhjælpende foranstaltninger.

Der afholdes et møde, og den kommunale myndighed udarbejder en rapport. Du vil få stillet spørgsmål under mødet, og du vil kunne udnytte dine rettigheder (se ovenfor). Rapporten kommer til at indgå i sagen. Den kommunale myndighed vil bede dig om at gennemgå dokumenterne i sagen, før den træffer sin afgørelse. Du har ret til at udtale dig om disse dokumenter.

Behandlingen af en forseelse afsluttes:

 • når den indstilles af de årsager, der er anført i lov om forseelser (f.eks. fordi der ikke er tale om en forseelse, du ikke har begået den pågældende forseelse, eller sanktionen vil være ubetydelig i forhold til en anden straf, som du vil blive pålagt i forbindelse med en straffesag), eller
 • når der træffes afgørelse om, at du er skyldig i forseelsen, og du pålægges en sanktion.

Kan borgere fra andre medlemslande forfølges for disse forseelser?

Borgere fra andre medlemslande kan forfølges på samme måde som tjekkiske statsborgere.

Kan jeg klage?

Du har fuld klageret. Du kan imidlertid ikke klage over en bøde, der tildeles i forbindelse med et bødeforelæg.

Hvis du har klaget over en afgørelse, kan den ikke fuldbyrdes, før en overordnet myndighed har behandlet klagen.

Du skal indgive klage til den administrative myndighed (som regel kommunen) senest femten dage efter, at du er blevet underrettet om afgørelsen.

Kommer denne type lovovertrædelser til at fremgå af min straffeattest?

Nej.

Relevante links

Overtrædelser af færdselsloven

Sidste opdatering: 16/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.