Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Tjekkiet

Ifølge den tjekkiske forfatning kan du kun straffes i overensstemmelse med den gældende lovgivning og på den måde, der er fastlagt i de relevante love. Det drejer sig om straffeloven, lov om retsforfølgning af unge lovovertrædereoglov om strafferetspleje, hvori der er fastsat regler om straffesager og særlige betingelser for udøvelse og håndhævelse af rettigheder. Disse faktablade fortæller, hvad der sker, når en person er mistænkt eller tiltalt for en lovovertrædelse. For oplysninger om mindre alvorlige forseelser som f.eks. overtrædelser af færdselsloven, der normalt straffes med en bøde, se Faktablad 5. Hvis du selv har været udsat for en strafbar handling, kan du finde detaljerede oplysninger om dine rettigheder her.

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Kort gennemgang af straffeprocessen

I det følgende gives en oversigt over de sædvanlige trin i en straffesag.

1.             Forberedende procedure

Den forberedende procedure udgør det første trin i straffesagen. Den består af to dele:

  • undersøgelsesfasen, hvor de myndigheder, der er ansvarlige for den del af straffeprocessen, der går forud for strafforfølgningen, iværksætter en række procedurer, og
  • efterforskningsfasen, dvs. strafforfølgningen fra det tidspunkt, hvor der rejses sigtelse, eller hvor sagen afsluttes på anden vis (se Faktablad 2)#Podstránka_2.

2.             Indledende forhandling om anklageskriftet

Under den indledende forhandling undersøger retten, om sagen blev tilstrækkelig belyst under den forberedende procedure, og om anklageskriftet giver grundlag for videre forfølgning. Retten tager også stilling til, om den har kompetence til at pådømme sagen.

3.             Selve retssagen

Under retssagen, der er den vigtigste del af straffeprocessen, gennemgås beviserne, og der træffes afgørelse i sagen. På dette trin i straffesagen afhøres den/de tiltalte og eventuelle vidner og den/de forurettede i retten. Retssagen er offentlig og mundtlig og foregår på tjekkisk. Hvis du ikke taler tjekkisk, har du ret til en tolk.

4.             Appelsagen

Tiltalte, tiltaltes familie, forsvareren, den offentlige anklager og den forurettede kan appellere sagen inden for otte dage. Hvis der er indgivet appel, efterprøver appelretten den afgørelse, retten i første instans har truffet.

Europa-Kommissionens rolle

Bemærk, at Europa-Kommissionen ikke involverer sig i straffesager i de enkelte medlemslande og ikke kan hjælpe dig, hvis du ønsker at klage. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan og til hvem du kan klage.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 – Juridisk bistand

2 – Mine rettigheder i forbindelse med en politiefterforskning og inden sagen kommer for retten

  • Undersøgelse
  • Efterforskning
  • Varetægtsfængsling
  • Afgørelse under den forberedende procedure – tiltale
  • Fremskyndet forberedende procedure

3 – Mine rettigheder under retssagen

  • Retssagen
  • Domme – den forurettedes rettigheder

4 – Mine rettigheder efter retssagen

5 – Overtrædelse af færdselsloven og andre mindre alvorlige forseelser

Relevante links

Det tjekkiske justitsministerium

Det tjekkiske indenrigsministerium

Det tjekkiske advokatsamfund

Oplysninger om menneskerettigheder

Juridiske oplysninger for alle

Sidste opdatering: 16/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.