Tiltalte i straffesager

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Hvilke faser indgår i en politiefterforskning?

Formålet med den forberedende procedure er at undersøge, om der er sket en overtrædelse af straffeloven, og at finde frem til den formodede gerningsmand (undersøgelsesfasen) samt at sikre beviser og forberede retssagen (efterforskningsfasen).

Den forberedende procedure iværksættes af politiet under tilsyn af den offentlige anklager, der vurderer, om proceduren er gennemført på korrekt vis.

Nogle foranstaltninger kan kun træffes af den offentlige anklager eller med dennes samtykke (f.eks. afslutningen af den forberedende procedure), mens andre foranstaltninger skal træffes af dommeren (f.eks. varetægtsfængsling af mistænkte, anholdelse, husundersøgelse og aflytning).

Klik på nedenstående links for at læse mere om de enkelte faser i den efterforskning, der finder sted forud for retssagen

Procedure forud for strafforfølgningen – undersøgelse (1)

Hvad er formålet med undersøgelsen?

For at klarlægge, hvilket strafbart forhold der er tale om, og hvem der har begået den, kan politiet:

 • optage rapport
 • indhente sagkyndige udtalelser
 • gennemgå dokumenter
 • søge efter genstande og gennemsøge gerningsstedet
 • registrere oplysninger, tage fingeraftryk, notere kropsmål og visitere mistænkte
 • foretage hurtige indgreb
 • tilbageholde mistænkte
 • iværksætte andre efterforskningsprocedurer efter behov.

Undersøgelsen afsluttes, ved at der træffes afgørelse om at indlede strafforfølgning mod en bestemt person, eller på andre måder (f.eks. ved henlæggelse, midlertidig henlæggelse eller udenretslig afgørelse).

Er der nogen tidsfrister, der skal overholdes i denne fase?

Undersøgelsen skal afsluttes inden for to, tre eller seks måneder afhængig af sagens alvor. Hvis det ikke er muligt at afslutte undersøgelsen, kan den offentlige anklager ændre eller forlænge tidsfristen, forudsat at det sker med en skriftlig begrundelse.

Hvad vil jeg få oplyst om det, der foregår?

Du vil ikke blive orienteret om, hvad der sker i denne fase. Det sker først, når du inddrages direkte i sagen.

Vil jeg få en tolk, hvis jeg ikke taler sproget?

Hvis du bliver bedt om at afgive forklaring om visse hændelser, skaffer politiet en tolk, der kan oversætte spørgsmålene, dine svar og den skriftlige rapport, før du underskriver denne.

Hvornår vil jeg få mulighed for at tale med en advokat?

Du kan bede en advokat om at være til stede, når du afgiver forklaring. Det er ikke obligatorisk, at der er en advokat til stede, og du vil ikke få beskikket en advokat, hvis du ikke har valgt at finde én selv. Du kan rådføre dig med advokaten, men ikke om, hvordan du skal svare på et spørgsmål, der allerede er blevet stillet. I denne fase skal du selv sørge for at få en tolk, der kan hjælpe dig og din advokat.

Vil jeg blive bedt om at give oplysninger? Bør jeg give oplysninger?

Politiet kan i denne fase bede dig om at afgive forklaring om de forhold, de er i færd med at undersøge. Du har pligt til at tale sandt. Du kan afstå fra at afgive forklaring, hvis du (eller en af dine nærmeste) risikerer at blive straffet på grund af dit udsagn. Du kan også afstå fra at afgive forklaring, hvis du er bundet af tavshedspligt.

Hvad sker der, hvis jeg siger noget, som kan være til skade for min sag?

Dit udsagn vil kun blive brugt til at afgøre, om der skal indledes strafforfølgning mod en bestemt person for en bestemt forbrydelse. Hvis der rejses straffesag, vil dit udsagn kun blive betragtet som en vidneforklaring, hvis det blev afgivet tidligt i sagen og ikke kunne gentages senere i forløbet. Det skal også være afgivet over for en dommer. Er det ikke tilfældet, skal du afgive forklaring igen under straffesagen (som hovedregel i retten).

Har jeg mulighed for at kontakte et familiemedlem eller en ven?

Hvis du beder om det, underretter politiet en af dine pårørende eller en ven om, at du er blevet tilbageholdt, forudsat at det ikke hindrer politiets efterforskning og ikke er forbundet med store vanskeligheder.

Kan jeg blive tilset af en læge, hvis jeg har brug for det?

Politiet sørger for, at du undersøges af en læge, der udsteder en erklæring om din helbredstilstand på det tidspunkt, hvor du bringes ind til afhøring eller tilbageholdes. Du vil blive løsladt med det samme, hvis lægen anmoder om det, og politiet vil ledsage dig til et sygehus, såfremt du har behov for det.

Kan jeg kontakte min ambassade, hvis jeg kommer fra et andet land?

Du har ret til at kontakte din ambassade og føre private samtaler med en repræsentant for ambassaden på et hvilket som helst tidspunkt under straffesagen.

Jeg bor i et andet land. Er det nødvendigt, at jeg er til stede under efterforskningen?

Retten kan bestemme, at du skal afhøres, før du forlader landet, hvis det er nødvendigt for sagens opklaring og vil forhindre, at beviser går tabt. Du kan også blive afhørt, efter at du har forladt landet, hvis der rettes henvendelse herom til de relevante myndigheder i det land, hvor du bor.

Kan jeg blive sendt tilbage til mit hjemland?

Ikke i denne fase.

Vil jeg blive varetægtsfængslet eller løsladt?

Hvis det er nødvendigt, at du er til stede, vil du blive fremstillet for en dommer eller tilbageholdt. Hvis der ikke rejses sigtelse, eller hvis du ikke fremstilles for en dommer, der afsiger kendelse om varetægtsfængsling, inden for 48 timer efter, at du blev tilbageholdt, skal du løslades.

Må jeg forlade landet, mens efterforskningen står på?

Ja.

Vil jeg blive bedt om at afgive fingeraftryk, dna-prøver (f.eks. hår eller spyt) eller andre kropsvæsker?

Hvis det er nødvendigt for at identificere dig eller for at kontrollere, om der findes spor fra forbrydelsen på din krop, eller hvis det kræves af bevismæssige årsager, kan der tages fingeraftryk, dna-prøver, blodprøver eller biologisk materiale fra dig, dine kropsmål kan blive noteret, og der kan foretages kropsvisitering eller lignende.

Hvis du gør fysisk modstand, kan den offentlige anklager give tilladelse til, at der anvendes tvang. Hvis du nægter, kan du pålægges en bøde på op til 50 000 CZK.

De oplysninger, der skaffes på denne måde, tilintetgøres, hvis de ikke længere er nødvendige for sagen eller for at forhindre, opspore og opdage kriminelle aktiviteter.

Kan jeg erklære mig skyldig i alle eller nogle af anklagepunkterne, inden sagen kommer for retten?

Hvis din tilståelse er troværdig, kan den danne grundlag for, at der indledes strafforfølgning eller træffes afgørelse efter en forenklet procedure.

Vil jeg få oplysning om de personer, der vidner mod mig, eller om andre beviser mod mig?

I denne fase af sagen vil du ikke få oplysning om vidner og andre beviser.

Vil der blive indhentet oplysninger om min straffeattest?

Ja, politiet vil rekvirere en kopi af din straffeattest.

Strafforfølgningens indledning – efterforskning (2)

Hvad er formålet med denne fase?

I forbindelse med efterforskningen søger politiet efter beviser, der er vigtige for sagen, og undersøger disse beviser. Politiet søger efter beviser, der er til fordel eller ulempe for den sigtede.

Hvilken tidsfrist skal overholdes i forbindelse med en efterforskning?

Efterforskningen skal afsluttes inden for to, tre eller seks måneder afhængig af sagens alvor. Den offentlige anklager kan forlænge tidsfristen, forudsat at det sker med en skriftlig begrundelse, der fremlægges af politiet. Anklageren skal dog kontrollere begrundelsen i hvert enkelt tilfælde mindst en gang om måneden.

Politiet skal efterforske sagen så hurtigt som muligt. Er det til gene for dig, at efterforskningen trækker ud, kan du bede den offentlige anklager om at løse problemet. Hvis det er den offentlige anklager, der er skyld i forsinkelsen, kan du bede hans eller hendes overordnede om at løse problemet.

Den sigtede kan også søge om erstatning for ikke-økonomisk skade, der skyldes, at sagen er blevet forsinket, og om skadeserstatning. Retten tager hensyn til eventuelle forsinkelser i denne fase, når den udmåler straffen.

Hvad vil jeg få oplyst om det, der foregår?

Du vil modtage afgørelsen om at indlede strafforfølgning. Afgørelsen indeholder en beskrivelse af det forhold, du sigtes for, retsgrundlaget og begrundelsen. Du kan gøre indsigelse mod denne afgørelse inden for tre dage, hvorefter den offentlige anklager tager stilling til din indsigelse.

Du eller din forsvarer vil blive underrettet om efterforskningsprocedurerne, og du har ret til at deltage i disse procedurer gennem din forsvarer, stille spørgsmål til vidnerne og forelå bevismateriale. Du og din forsvarer kan nægtes indsigt i sagsakterne under efterforskningen, hvis der er legitime grunde til det.

Vil jeg få en tolk, hvis jeg ikke taler sproget?

I undersøgelsesfasen vil du få en tolk, der kan tolke til et sprog, du taler, eller til dit modersmål, såfremt du ikke taler tjekkisk.

Du vil også få tilbudt en tolk i forbindelse med efterforskningen. I denne fase vil politiet give dig mulighed for at deltage og stille spørgsmål, hvis du ønsker det.

Du kan også bede om at få en skriftlig oversættelse af afgørelsen om at indlede strafforfølgning, kendelsen om varetægtsfængsling og kendelsen om betinget udsættelse af strafforfølgningen.

Hvornår vil jeg få mulighed for at tale med en advokat?

Du kan til enhver tid komme til at tale med en advokat, og samtalen sker i fortrolighed. Der stilles en tolk til rådighed, hvis advokaten anmoder om det. Du kan selv vælge en advokat (se Faktablad 1).

Vil jeg blive bedt om at give oplysninger? Bør jeg give oplysninger?

Du har ret til at udtale dig om sagen, men kan også vælge ikke at sige noget.

Kan jeg gøre indsigelser mod politiefterforskeren, den offentlige anklager eller dommeren?

Du kan gøre indsigelse mod politiefterforskeren eller den offentlige anklager og mod referenten, den tilsynsførende, justitssekretæren, den sagkyndige, tolken og dommeren, hvis du mener, at de er forudindtagede, dvs. hvis du tror, at de har en personlig interesse i din sag eller et personligt forhold til en af parterne eller parternes repræsentanter og derfor ikke kan træffe uvildige afgørelser.

En person anses generelt også for at være forudindtaget, hvis han eller hun allerede har været inddraget i sagen i en anden sammenhæng. En dommer kan eksempelvis ikke træffe afgørelse om skyldsspørgsmålet og udmåle straffen, hvis han eller hun har afsagt kendelse om varetægtsfængsling, aflytning osv. under den forberedende procedure.

Indsigelsen behandles først af den person, som du har kritiseret for at være forudindtaget. Hvis du ikke er tilfreds med denne persons afgørelse, kan du klage over den inden for tre dage, hvorefter en overordnet myndighed vil træffe en afgørelse. Proceduremæssige afgørelser, der er truffet af en forudindtaget person, kan ikke anvendes i straffesagen.

Hvad sker der, hvis jeg siger noget, som kan være til skade for min sag?

Alt, hvad du siger, kan blive brugt til din fordel eller ulempe. Din forklaring i denne fase af sagen kan anvendes som bevismateriale.

Har jeg mulighed for at kontakte et familiemedlem eller en ven?

Politiet bestemmer, om du får mulighed for at kontakte din familie eller dine venner under undersøgelsen, tilbageholdelsen og anholdelsen. Hvis du er varetægtsfængslet, har du ret til at skrive breve (brevene læses af de tjekkiske fængselsmyndigheder, hvis du er i varetægtsfængsel for at undgå, at du påvirker vidner; de læses også af den offentlige anklager, der har beføjelse til at censurere dine breve).

Du har ret til at få besøg hver anden uge, mens du er i fængsel. Hvis du er varetægtsfængslet for at undgå, at du påvirker vidner, vil dine besøg blive overvåget.

Kan jeg blive tilset af en læge, hvis jeg har brug for det?

Hvis du er varetægtsfængslet, vil du blive tilset af fængselslægen, der har pligt til at sørge for, at du får den rette behandling. Hvis du bringes ind til afhøring eller tilbageholdes, kan du læse om dine rettigheder #Podstránka_1her.

Kan jeg kontakte min ambassade, hvis jeg kommer fra et andet land?

Ja, du kan til enhver tid kontakte din ambassade. Alle møder med ambassadeansatte foregår i fortrolighed. Retten vil med dit samtykke oplyse konsulatet om, at du er blevet varetægtsfængslet.

Jeg bor i et andet land. Er det nødvendigt, at jeg er til stede under efterforskningen?

Din tilstedeværelse er ikke påkrævet, hvis undersøgelsen er afsluttet, og du ikke ønsker at være til stede under efterforskningen. Hvis der er risiko for, at du flygter, vil du blive varetægtsfængslet eller løsladt efter at have skrevet under på, at du vil møde op, når du bliver bedt om det.

Kan jeg blive sendt tilbage til mit hjemland?

Ja. Hvis betingelserne er opfyldt, og det ikke er i strid med loven, kan du blive udvist eller udleveret til strafforfølgning eller til at afsone din straf i et andet land.

Må jeg forlade landet, mens efterforskningen står på?

Ja, men du skal have en gyldig postadresse eller på anden måde være i kontakt med de myndigheder, der er ansvarlige for straffesagen. I modsat fald kan du blive anholdt og varetægtsfængslet.

Vil jeg blive bedt om at afgive fingeraftryk, dna-prøver (f.eks. hår eller spyt) eller andre kropsvæsker? Kan jeg blive kropsvisiteret?

Ja, hvis det er nødvendigt, og du har i så fald pligt til det.

Kan mit hjem, mine forretningslokaler, min bil m.v. blive ransaget?

Ja, retten kan afsige kendelse om, at der skal foretages husundersøgelse. Andre former for ransagelse kan beordres af den offentlige anklager eller politiet.

Kan jeg erklære mig skyldig i alle eller nogle af anklagepunkterne, inden sagen kommer for retten?

Ja, i forbindelse med politiets undersøgelse.

Kan anklagen ændres inden retssagen?

Nej, det er kun den juridiske beskrivelse af anklagen, der kan ændres. Hvis du sigtes for andre forhold, skal det ske ved strafforfølgningens indledning.

Kan jeg blive tiltalt for en lovovertrædelse, jeg allerede er blevet tiltalt for i et andet medlemsland?

Ja. Det forudsætter dog, at strafforfølgningen i det andet medlemsland ikke har resulteret i en dom, er blevet udsat, afsluttet ved tiltrædelse eller forlig eller overdraget med henblik på efterprøvelse som en forseelse i stedet for en forbrydelse.

Vil jeg få oplysning om de personer, der vidner mod mig?

Du kan gennemgå sagsakterne for at se, hvem de er, og hvad de har sagt, og du eller din forsvarer kan være til stede, mens de afhøres. Du kan ikke få oplyst hemmelige vidners identitet.

Vil jeg få oplysning om andre beviser mod mig?

Ja, så snart du og din forsvarer får adgang til sagsakterne.

Vil der blive indhentet oplysninger om min straffeattest?

Ja.

Varetægtsfængsling (3)

Vil jeg blive varetægtsfængslet eller løsladt?

Hvis der er rejst sigtelse mod dig, kan du varetægtsfængsles.

Du skal fremstilles for en dommer med begæring om varetægtsfængsling inden for 48 timer efter, at du er blevet tilbageholdt, eller 24 timer efter, at du er blevet anholdt. Dommeren bestemmer, om du skal varetægtsfængsles eller ej.

Varetægtsfængsling er kun mulig, hvis:

 • der er risiko for, at du flygter for at undgå at blive retsforfulgt eller straffet (undgå varetægtsfængsling)
 • der er risiko for, at du vil vanskeliggøre efterforskningen, f.eks. ved at påvirke vidner (varetægtsfængsling af hensyn til efterforskningen), eller
 • der er risiko for, at du vil afslutte den forbrydelse, du er gået i gang med, eller begå en ny forbrydelse (forebyggende varetægtsfængsling).

Hvis betingelserne for varetægtsfængslingen ikke er opfyldt eller ikke længere er opfyldt, træffer den offentlige anklager afgørelse om, at du løslades.

Du skal også løslades, når den tidsfrist, der er fastsat i loven, udløber. Ved varetægtsfængsling af hensyn til efterforskningen er tidsfristen på tre måneder. Ved varetægtsfængsling, der sker for at undgå flugt og forbrydelser, er tidsfristen på et år, hvis strafferammen giver mulighed for fængsel i op til fem år, to år, hvis der er mulighed for fængsel i længere tid, tre år for særligt grove forbrydelser og fire år, hvis forbrydelsen kan udløse en særlig streng straf.

Det er dog kun en tredjedel af disse tidsfrister, der gælder for den forberedende procedure. De resterende to tredjedele gælder for retssagen.

Det vurderes løbende, om betingelserne for din varetægtsfængsling stadig er opfyldt. Anklageren skal dog træffe en ny afgørelse, når du har været varetægtsfængslet i tre måneder, og når der er gået 30 dage, efter at der er rejst tiltale. Det samme gælder, når der er gået tre måneder, efter at den tidligere afgørelse er trådt i kraft.

Hvordan kan jeg blive løsladt fra varetægt?

Du kan altid anmode om at blive løsladt fra varetægt fjorten dage efter, at den sidste afgørelse om varetægtsfængsling trådte i kraft. Du kan imidlertid til enhver tid bede om at blive løsladt, hvis du kan angive andre årsager til det.

Du har ret til at foreslå, at varetægtsfængsling, der sker for at undgå flugt og forbrydelser, erstattes af:

 • et skriftligt tilsagn om, at du vil afholde dig fra kriminalitet og møde op i retten, når du bliver bedt om det
 • et pengebeløb (kaution), der fastsættes af retten
 • tilsyn, der foretages af en tilsynsførende
 • en garanti, der stilles af en berørt borgergruppe eller anden troværdig person.

I forbindelse med varetægtsfængsling, som sker for at undgå visse forbrydelser, der er angivet i loven, er løsladelse mod kaution er ikke tilladt. Kautionen skal stilles af en anden person end den sigtede.

Afgørelse under den forberedende procedure - tiltale (4)

Hvad er formålet med denne fase?

I denne fase afsluttes efterforskningen af straffesagen, og den offentlige anklager beslutter med henblik på det videre forløb:

 • at overdrage sagen til en anden myndighed
 • at indstille strafforfølgningen
 • at indstille strafforfølgningen på visse betingelser
 • at acceptere et forlig eller
 • at rejse tiltale mod dig ved retten.

Hvad vil jeg få oplyst om det, der foregår?

Du vil få udleveret den offentlige anklagers afgørelse eller anklageskriftet. Du har ret til at gøre indsigelse mod:

 • at der anlægges sag mod dig
 • at strafforfølgningen udsættes
 • at strafforfølgningen udsættes på visse betingelser, og
 • at der indgås forlig.

Den øverste offentlige anklager træffer afgørelse om din indsigelse.

Vil jeg få en tolk, hvis jeg ikke taler tjekkisk?

Se Strafforfølgningens indledning – efterforskning (2).

Hvornår vil jeg få mulighed for at tale med en advokat?

Se Strafforfølgningens indledning – efterforskning (2).

Skal jeg stadig være varetægtsfængslet, eller vil jeg blive løsladt?

Hvis betingelserne for varetægtsfængsling stadig er opfyldt, eller hvis de gældende tidsfrister for varetægtsfængsling ikke er udløbet, ændrer det intet ved fængslingen, at der er rejst tiltale.

Kan anklagen ændres inden retssagen?

Anklagen og den offentlige anklagers afgørelse i denne fase skal være baseret på de faktiske omstændigheder, der var årsag til, at der blev rejst tiltale. Den juridiske beskrivelse kan imidlertid ændres, hvis den offentlige anklager finder det nødvendigt.

Kan jeg blive dømt og pålagt en straf, uden at sagen kommer for retten?

I mindre alvorlige sager kan dommeren udstede en strafferetlig kendelse, hvori der tages stilling til skylds- og straffespørgsmålet, uden at sagen behandles i retten.

Du kan ved denne kendelse idømmes:

 • betinget fængselsstraf eller husarrest i op til et år
 • samfundstjeneste
 • forbud mod visse aktiviteter i op til fem år
 • en bøde
 • forbud mod ophold i op til fem år
 • udvisning i op til fem år
 • eller en lignende straf.

Hvis du ikke gør indsigelse mod kendelsen inden for otte dage efter modtagelsen, træder den i kraft og kan håndhæves. Hvis du har gjort indsigelse inden fristen udløb, eller det ikke er muligt at afsige en kendelse, indledes der en retssag. Se Faktablad 3.

Vil jeg få oplysning om de beviser, der foreligger mod mig?

Anklageskriftet indeholder det bevismateriale, som den offentlige anklager vil fremlægge under retssagen. Yderligere beviser kan findes i sagsakterne eller fremkomme under retsforhandlingerne.

Vil der blive indhentet oplysninger om min straffeattest?

De vil allerede indgå i sagen.

Fremskyndet forberedende procedure (5)

Formålet med denne fase

Hvis en mistænkt pågribes på gerningsstedet for en forbrydelse, som han eller hun kan idømmes mindre end tre års fængsel for, eller hvis det er sandsynligt, at sagen kan komme for retten inden for to uger, kan der iværksættes en fremskyndet procedure.

I forbindelse med denne procedure oplyser politiet den mistænkte om den strafbare handling, som han eller hun mistænkes for at have begået, uden at indlede strafforfølgning. Slutter den fremskyndede forberedende procedure inden for to uger, kan den offentlige anklager indgive begæring til retten om, at gerningsmanden idømmes en straf.

Hvad vil jeg få oplyst om det, der foregår?

Du vil senest under afhøringen få oplyst, hvilken forbrydelse du mistænkes for at have begået. Du vil få oplyst, hvilke rettigheder du har.

Vil jeg få en tolk, hvis jeg ikke taler sproget?

Ja, der vil være en tolk til stede, som kan tolke til et sprog, du taler, eller til dit modersmål. Den skriftlige begæring om straf vil blive oversat.

Hvornår vil jeg få mulighed for at tale med en advokat?

Når som helst, hvis du har valgt en advokat. Hvis du ikke løslades, efter at du er blevet afhørt, og du ikke har en advokat, beskikker retten én til dig.

Vil jeg blive bedt om at afgive oplysninger? Bør jeg afgive oplysninger?

Se Strafforfølgningens indledning – efterforskning (2).

Hvad sker der, hvis jeg siger noget, som kan være til skade for min sag?

Det kan svække din stilling, og du kan blive dømt skyldig.

Har jeg mulighed for at kontakte et familiemedlem eller en ven? Kan jeg blive tilset af en læge, hvis jeg har brug for det?

Se Strafforfølgningens indledning – efterforskning (2).

Kan jeg kontakte min ambassade, hvis jeg kommer fra et andet land?

Se Strafforfølgningens indledning – efterforskning (2).

Jeg bor i et andet land. Er det nødvendigt, at jeg er til stede under efterforskningen?

Hvis du er blevet løsladt, behøver du ikke være til stede. Det er imidlertid en god idé, at du holder dig i kontakt med de myndigheder, der er ansvarlige for straffesagen, og angiver en gyldig postadresse, således at dit fravær ikke opfattes som en flugt, som du kan straffes for.

Kan jeg blive sendt tilbage til mit hjemland?

Ja, hvis retten dømmer dig til at blive udvist.

Vil jeg blive varetægtsfængslet eller løsladt?

Hvis betingelserne for varetægtsfængsling er opfyldt, vil du blive fængslet. Se Varetægtsfængsling (3).

Vil jeg blive bedt om at afgive fingeraftryk, dna-prøver (f.eks. hår eller spyt) eller andre kropsvæsker? Kan der blive tale om kropsvisitering? Kan mit hjem, mine forretningslokaler, min bil m.v. blive ransaget?

Se Strafforfølgningens indledning – efterforskning (2).

Kan jeg erklære mig skyldig i alle eller nogle af anklagepunkterne, inden sagen kommer for retten?

Ja, i forbindelse med den indledende undersøgelse, eller når retten behandler sagen efter en fremskyndet procedure.

Kan anklagen ændres inden retssagen?

Der kan ikke tilføjes nye faktiske omstændigheder. Det er dog muligt at ændre retsgrundlaget.

Kan jeg blive tiltalt for en lovovertrædelse, jeg allerede er blevet tiltalt for i et andet medlemsland?

Se Strafforfølgningens indledning – efterforskning (2).

Vil jeg få oplysning om de personer, der vidner mod mig? Vil jeg få oplysning om andre beviser mod mig?

Ja, når du får adgang til sagsakterne (som regel ved indledningen af den fremskyndede retsprocedure) eller i forbindelse med undersøgelsesprocedurerne, såfremt du er til stede.

Vil der blive indhentet oplysninger om min straffeattest?

Ja.

Relevante links

Lov om strafretspleje

Justitsministeriet

Juridiske oplysninger for alle

Sidste opdatering: 16/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.