Tiltalte i straffesager

Danmark

Det er meget vigtigt, at du får uafhængig juridisk rådgivning, hvis du på en eller anden måde er involveret i en straffesag. Faktabladene fortæller dig, hvornår og under hvilke omstændigheder du har ret til advokatbistand. De fortæller også, hvad en advokat kan gøre for dig. Dette generelle faktablad forklarer, hvordan du finder en advokat, og hvordan udgifterne til advokatbistand vil blive betalt, hvis du ikke selv har råd til at betale.

Indholdet er leveret af
Danmark

Sådan finder du en advokat

Du har ret til at lade dig repræsentere ved en advokat, som du selv vælger. Advokaten skal have møderet for de danske domstole. Der findes en oversigt over alle danske advokater her. Her vil du også kunne se, om advokaten er specialiseret inden for f.eks. strafferet, skatteret eller andet, som du finder relevant for din sag.

Justitsministeriet har ved hver enkelt af de danske domstole udpeget en kreds af lokale advokater, som har særlig erfaring med at føre straffesager. Der er tale om uafhængige advokater, som har deres egne private firmaer. Retten vil kunne give dig en liste over disse advokater. Såfremt du ikke selv har udtrykt ønske om en bestemt advokat, vil du få en advokat fra denne liste i de situationer, hvor advokatbeskikkelse er obligatorisk, som f.eks. hvis politiet vil have dig varetægtsfængslet.

Betaling for advokatbistand

Hvis retten har beskikket dig en advokat, er udgangspunktet, at det offentlige betaler udgiften til advokaten. I forbindelse med rettens afgørelse af sagen, fastsætter retten størrelsen af honoraret til advokaten. Det sker efter nogle takster, som anvendes af domstolene i alle straffesager, hvor der er beskikket en advokat, uanset om det er en advokat, som du selv har valgt.

Retten tager også stilling til, hvem der i sidste ende skal betale udgiften til advokaten. Hvis du bliver dømt, må du regne med selv at skulle udrede denne udgift til det offentlige (den danske stat). Staten vil søge at få beløbet betalt i det omfang, du har mulighed for at betale.

Hvis du bliver frifundet, eller hvis afgørelsen bliver væsentlig mildere end forudset af anklagemyndigheden, vil det offentlige typisk blive pålagt endeligt at betale udgiften til advokat. Domstolen kan også vælge at lade det offentlige betale en del af udgiften til advokat. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis der har været forgæves retsmøder, som ikke skyldes dine forhold.

Spørgsmålet om størrelsen af salæret til advokaten og den endelige hæftelse for betalingen af dette kan appelleres til landsretten inden 14 dage efter afgørelsen.

Der kan ikke søges fri proces til advokatbistand i straffesager, ligesom en sådan bistand normalt ikke vil være omfattet af retshjælpsforsikringer.

Relevante links

Retsplejelovens kapitel 66

Oversigt over advokater i Danmark

Sidste opdatering: 13/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.