Tiltalte i straffesager

Danmark

Indholdet er leveret af
Danmark

Hvordan behandles mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven?

Hvis du bliver standset af politiet, som påser overholdelse af færdselsloven, kan du erkende dig skyldig på stedet eller gøre indsigelse over for politiet. Politiet skal sigte dig for den forseelse, som man mener, at du har begået. Du har en sigtets rettigheder og har ikke pligt til at udtale dig til politiet.

Straffen for færdselsforseelser er normalt en bøde. Færdselsforseelser behandles som andre sager, hvor der er nedlagt påstand om bøde. Politiet sender en opkrævning på bøden. Hvis bøden betales, anses forholdet for erkendt. Hvis bøden ikke betales, bliver sagen sendt til retten. Du vil blive indkaldt til et retsmøde, hvor der kan være bevisførelse om forseelsen.

Rigsadvokaten har udsendt et bødekatalog, hvor du kan kontrollere, at bøden svarer til de sædvanlige bøder på området.

Færdselsloven indeholder en mulighed for, at politiet kan tilbageholde køretøjet, hvis både bilen og føreren er hjemmehørende uden for Danmark. Tilbageholdelsen kan bl.a. ske, indtil bøden er betalt, eller der er stillet sikkerhed derfor. Hvis du er uenig i, at du har begået en færdselsforseelse, skal du derfor i visse tilfælde stille sikkerhed for betalingen af bøden og bede om, at sagen bliver behandlet i retten. Muligheden for at tilbageholde køretøjet anvendes ofte i praksis.

Der gælder særlige regler for køretøjer og førere fra de andre skandinaviske lande.

Hvordan behandles manglende overholdelse af parkeringsregler?

Det er normalt ikke politiet, men kommunale eller private parkeringsvagter, som påser overholdelse af parkeringsrestriktioner. Hvis du parkerer i strid med reglerne for parkering, vil du blive pålagt en parkeringsafgift. Opkrævningen på afgiften vil blive sat på bilen.

Hvis du træffer parkeringsvagten, inden denne skriver sagen, kan du gøre indsigelse direkte til parkeringsvagten. Parkeringsvagten kan lade være med at skrive sagen eller lave et notat om din indsigelse. Hvis du bliver opkrævet en parkeringsafgift, skal du samtidig vejledes om klageadgangen. Der er ikke nogen central klageinstans.

Opkrævning af parkeringsafgifter sker på samme måde som opkrævning af andre civilretlige krav. Kravet vil derfor blive sendt til et inkassobureau i dit hjemland, hvis du ikke betaler.

Kommer denne type lovovertrædelser til at fremgå af min straffeattest?

Bøder kommer normalt ikke til at fremgå af din straffeattest. Det gælder dog ikke bøder for overtrædelse af straffeloven.

Parkeringsafgifter anses ikke som en straf og fremgår derfor ikke af straffeattesten.

Sidste opdatering: 13/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.