Tiltalte i straffesager

Danmark

Disse faktablade fortæller, hvad der sker, når en person er mistænkt eller sigtet for en lovovertrædelse, der skal behandles i retten. For oplysninger om mindre alvorlige forseelser som f.eks. overtrædelser af færdselsloven, der normalt straffes med en bøde, se faktablad 5. Hvis du selv har været udsat for en strafbar handling, kan du finde detaljerede oplysninger om dine rettigheder her.

Indholdet er leveret af
Danmark

Kort gennemgang af straffeprocessen

I det følgende gives en oversigt over de sædvanlige trin i en straffesag.

 • Politiet efterforsker alle straffesager, herunder foretager afhøringer.
 • Hvis politiet har en mistanke om, at du har begået noget strafbart, vil du blive sigtet. Det giver dig nogle grundlæggende rettigheder, f.eks. mulighed for advokatbistand i alvorligere sager.
 • Politiet tager stilling til, om du skal anholdes.
 • I alvorligere sager vil du efter forelæggelse af sagen for en dommer kunne blive varetægtsfængslet, mens sagen efterforskes.
 • Når sagen er færdigefterforsket, bliver den sendt til anklagemyndigheden, som beslutter, om sigtelsen skal frafaldes, eller om sagen skal føres videre.
 • Hvis anklagemyndigheden vil føre sagen videre, kan det ske ved udarbejdelse af et bødeforlæg, et anklageskrift eller en retsmødebegæring.
 • Straffesager afgøres i byretten som første instans. Antallet af dommere afhænger af sagens alvor samt spørgsmålet om, om du kan erkende dig skyldig eller ej.
 • Rettens dom kan normalt appelleres til landsretten, hvorefter der sker en helt ny behandling af sagen, eller sådan at landsretten alene tager stilling til den udmålte straf.
 • Du vil kunne få erstatning for uberettiget frihedsberøvelse, hvis sagen mod dig bliver opgivet, eller du bliver frifundet.
 • Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager spørgsmål om afsoning af straf.

Nærmere oplysninger om de forskellige trin og dine rettigheder findes i faktabladene. Oplysningerne erstatter ikke juridisk rådgivning og er kun vejledende.

Reglerne om straffesagens gang både under efterforskningen, behandlingen hos anklagemyndigheden og i retten er samlet i retsplejeloven.

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for Grønland og Færøerne.

Også efter Lissabontraktaten har Danmark et retsforbehold og deltager derfor ikke på lige fod med de andre medlemsstater i det retlige samarbejde. Du skal i hvert enkelt tilfælde undersøge, om en EU-retsakt på det retlige område er gældende i Danmark.

Europa-Kommissionens rolle

Bemærk, at Europa-Kommissionen ikke involverer sig i straffesager i de enkelte medlemslande og ikke kan hjælpe dig, hvis du ønsker at klage. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan og til hvem du kan klage.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 – Juridisk bistand

2 – Mine rettigheder i forbindelse med en politiefterforskning

 • Sigtelse, herunder afhøring
 • Anholdelse (herunder den europæiske arrestordre)
 • Grundlovsforhør og varetægtsfængsling
 • Tvangsindgreb
 • Tiltalespørgsmålet
 • Forsvarets forberedelse af retssagen

3 – Mine rettigheder under retssagen

4 – Mine rettigheder efter retssagen

5 – Overtrædelse af færdselsloven og andre mindre alvorlige forseelser

Relevante links

Retsvæsenets opbygning

Regeldatabase

Find en advokat

Afsoning:

Sidste opdatering: 13/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.