På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022
Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

Hvordan behandles parkeringsforseelser m.v.?

Hvis du parkerer ulovligt på offentlig vej, kan du få en parkeringsbøde. Forskellige organisationer håndhæver parkeringsreglerne og udskriver parkeringsbøder. De omfatter lokale myndigheder, politi, private virksomheder og Transport for London. De fleste gadeparkeringer kontrolleres af kommunalt ansatte parkeringsvagter, der udskriver Penalty Charge Notices (PCN) (bøder) via det civile retssystem. Politiansatte parkeringsvagter opererer i områder, hvor håndhævelse af parkeringsregler stadig henhører under det strafferetlige system. De udsteder Fixed Penality Notices (faste bødeforlæg) gennem det strafferetlige system.

PCN'er efterlades sædvanligvis under en vinduesvisker eller afleveres til den person, der synes at være ansvarlig for køretøjet. De kan også udskrives pr. post. Du har normalt 28 dage til enten at betale eller bestride PCN'en, og bøden vil muligvis blive nedsat, hvis du betaler hurtigt. Uformelle klager kan indgives skriftligt. Hvis du ønsker at klage, skal du ikke betale bøden, for har du først betalt, er det næsten umuligt t få den refunderet.

Hjullås

De kommunale myndigheder i England og Wales kan under visse omstændigheder bugsere køretøjet væk eller montere en hjullås ("clamp") på et køretøj. Der må først monteres en hjullås 30 minutter, efter at en PCN er blevet udstedt. Hvis du ikke mener, at montering af hjullåsen er berettiget, kan du klage. Du skal betale for at få din bil tilbage og klage på et senere tidspunkt. Hvis du indgiver en skriftlig klage, og kommunen ikke svarer inden for 56 dage efter modtagelsen, skal den annullere parkeringsbøden og refundere det betalte frigivelsesgebyr.

Råd om, hvad man skal gøre, hvis man får monteret hjullås på privat ejendom, kan findes her.

Kan jeg klage?

Hvis kommunen afviser din uformelle klage over en parkeringsbøde, kan du indgive en formel klage. Kommunen kan fortælle dig, hvordan du gør det. Hvis kommunen afviser din klage, vil du modtage en Notice to Owner (NTO) med påbud om at betale den oprindelige bøde. Den indeholder også oplysninger om yderligere klagemuligheder til uafhængige klagebehandlere. Der findes flere klagetjenester. PATAS dækker London, og Traffic Penalty Tribunal dækker i resten af England og i Wales.

Du har 28 dage fra den dag, du modtager NTO'en, til enten at betale parkeringsbøden eller indgive en formel klage over parkeringsbøden du ikke gør noget, har kommunen ret til at hæve bøden med 50 %. Hvis du stadig ikke betaler, kan kommunen kan kommunen tage mere formelle civilretlige skridt for at inddrive pengene.

FPN-parkeringsbøder udskrives af politibetjente eller politiansatte parkeringsvagter og behandles via det strafferetlige system. Den eneste officielle måde at klage over en FPN-parkeringsbøde på er at få din sag behandlet i retten og erklære dig ikke skyldig. Nogle politimyndigheder accepterer dog en uformel parkeringsklage, hvor du kan skrive, hvorfor du ikke mener, du skal betale bøden. Hvis dette er muligt i dit lokalområde, vil FPN-bøden indeholde oplysninger herom.

Hvordan behandles fartforseelser?

Hvis du overskrider hastighedsgrænsen og bliver opdaget af politiet eller et overvågningskamera, kan politiet:

  • give dig en mundtlig advarsel
  • tilbyde dig et fartkursus (som du skal betale for)
  • udskrive en Fixed Penalty Notice (FPN) med en bøde på 60 GBP og tre klip i kørekortet. Dette er den mest sandsynlige mulighed.
  • anklage dig for at overskride fartgrænserne. Det betyder, at du skal i retten og muligvis vil blive idømt en bøde på op til 1 000 GBP (2 500 GBP, hvis du har overskredet fartgrænserne på motorvejen), få mellem tre og seks klip i kørekortet eller eventuelt få frakendt kørekortet.

Hvad sker der, hvis jeg bliver stoppet af politiet?

Politiet har ret til at stoppe ethvert køretøj, og manglende vilje til at stoppe er i sig selv strafbart. Hvis du bliver stoppet af politiet, kan de bede om at se dit kørekort samt dine forsikrings- og registreringspapirer. Hvis du ikke har dem på dig, har du syv dage til at fremlægge dem på politistationen.

Hvis du bliver stoppet og har overtrådt færdselsloven, kan politiet udstede en Fixed Penalty Notice (FPN) eller et påbud om udbedring af mangler ved køretøjet.

Hvis du har begået en mindre alvorlig overtrædelse af færdselsloven, f.eks. ved ikke at bære sikkerhedssele eller køre med en defekt forlygte, kan politiet udskrive en FPN. Politiet kan ikke tvinge dig til at betale bøden på stedet. Du har 28 dage til at betale bøden eller klage, ellers vil bøden blive hævet med 50 %. Der vil blive taget retlige skridt mod dig, hvis du ikke inden 28 dage betaler en bøde for en forseelse, der er blevet optaget af et overvågningskamera.

Hvis der er mangler ved dit køretøj, kan der udstedes et påbud om udbedring af mangler ved køretøjet, f.eks. hvis et af blinklysene er defekt. 

Politiet kan bede dig tage en alkometertest, hvis de har mistanke om, at du har drukket. Hvis du dumper testen, vil politiet tage dig med på politistationen, hvor du vil blive sigtet for at have overtrådt færdselsloven, og bevismaterialet (alkometertesten) vil blive tilbageholdt. Du skal efterlade din bil, indtil du er ædru nok til at flytte den, ellers kan en anden person flytte den med dit samtykke. Hvis du blot ligger en smule over promillegrænsen, kan du blive bedt om at afgive en blodprøve. Det er strafbart ikke at afgive en alkometertest. Spirituskørsel medfører altid frakendelse af kørekortet.

  • Hvis du får 12 klip i kørekortet inden for en treårsperiode, vil du normalt miste kørekortet i mindst seks måneder.
  • Politiet har ret til at beslaglægge et køretøj, hvis det bliver brugt på en asocial måde (medfører uro, chikane eller ængstelse).
  • Politiet kan beslaglægge et køretøj, hvis føreren ikke har det fornødne kørekort eller den fornødne forsikring.
  • Alvorlige overtrædelser af færdselsloven (f.eks. uansvarlig kørsel med døden til følge) kan medføre fængselsstraf.

Kommer denne type lovovertrædelser til at fremgå af min straffeattest?

Criminal Records Bureau (CRB) er ansvarlig for behandling af straffeattester. Alle eventuelle domme afsagt i retten vil fremgå af din straffeattest. Hvis du ikke er dømt i retten, er din straffeattest ren, så FPN'er vil kun fremgå af din straffeattest, hvis du er dømt i retten.

Relevante links

Parkeringsbøder og dine rettigheder

Flere oplysninger om parkering

Politiets trafikmæssige beføjelser

Fartbøder og dine rettigheder

Sidste opdatering: 01/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.