På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022
Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

England og Wales

Bemærk, at disse faktablade kun gælder for England og Wales. Hvis du ønsker at kende dine rettigheder i andre dele af Det Forenede Kongerige, bedes du se de særskilte faktablade for Skotland og Nordirland. Disse faktablade fortæller, hvad der sker, når en person er mistænkt eller tiltalt for en lovovertrædelse, der skal behandles i retten. For oplysninger om mindre alvorlige forseelser som f.eks. overtrædelser af færdselsloven, der normalt straffes med en bøde, se Faktablad 5. Hvis du selv har været udsat for en strafbar handling, kan du finde detaljerede oplysninger om dine rettigheder her.

Indholdet er leveret af
England og Wales

Kort gennemgang af straffeprocessen

I det følgende gives en oversigt over de sædvanlige trin i en straffesag:

 • Politiet undersøger, om der er begået en strafbar handling, og af hvem. De indsamler bevismateriale.
 • Når politiet har udpeget en mistænkt, kan de, såfremt de finder det nødvendigt, anholde den pågældende og afhøre ham eller hende om forholdet.
 • Hvis politiet tror, at den mistænkte har begået en strafbar handling, henvender de sig til Crown Prosecution Service (CPS) for at få afgjort, om den mistænkte skal tiltales – dvs. om der skal udarbejdes et formelt anklageskrift, som skal indgives til domstolene.
 • CPS træffer beslutning om en passende tiltale og forkynder et formelt dokument for den mistænkte, som beskriver det påståede forhold.
 • Før retssagen afholdes der retsmøder for at fastslå, hvordan tiltalte forholder sig til anklagen, og om sagen er klar til pådømmelse.
 • Anklageren fremlægger bevismaterialet under retssagen. Tiltalte kan også fremlægge bevismateriale til støtte for sit forsvar. Alvorlige sager vil blive afgjort af et nævningeting og mindre alvorlige sager af dommere.
 • Når alt bevismaterialet er blevet fremlagt, træffer dommerne eller nævningetinget afgørelse om skyldspørgsmålet.
 • Hvis tiltalte kendes skyldig, udmåler dommeren en straf.
 • Afgørelsen kan appelleres.

Nærmere oplysninger om de forskellige trin og dine rettigheder findes i faktabladene. Oplysningerne erstatter ikke juridisk rådgivning og er kun vejledende.

Europa-Kommissionens rolle

Bemærk, at Europa-Kommissionen ikke involverer sig i straffesager i de enkelte medlemsstater og ikke kan hjælpe dig. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan og til hvem du kan klage.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 – Juridisk bistand

2 – Mine rettigheder i forbindelse med en politiefterforskning

 • Efterforskning og anholdelse
 • Afhøring og sigtelse
 • Retsmøder før retssagen
 • Forberedelse af retssagen

3 – Mine rettigheder under retssagen

4 – Mine rettigheder efter retssagen

 • Flere oplysninger om appelretsmøder

5 – Overtrædelse af færdselsloven og andre mindre alvorlige forseelser

Relevante links

Crown Prosecution Service

Liberty Guide to Human Rights

Sidste opdatering: 01/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.