Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Tiltalte i straffesager

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Kan jeg appellere dommen?

Du har ret til at appellere dommen. Du kan appellere både dommen og straffen. Du har ret til at appellere hele eller dele af dommen.

Hvordan appellerer jeg en dom?

Du skal meddele den ret, der har afsagt dommen, at du ønsker at appellere. Det skal gøres skriftligt senest syv dage efter offentliggørelsen af rettens afgørelse. Det kan også gøres pr. fax.

Appellen fremlægges for den ret, der har afsagt dommen, senest 15 dage efter den dato, hvor du første gang fik mulighed for at gennemgå dommen. Appellen skal være skriftlig og indsendes til retten med post eller fax. En appel udarbejdet af anklagemyndigheden og advokaten indsendes også til retten elektronisk.

Den ret, der har afsagt dommen, sender appellen og sagens akter til distriktsdomstolen.

Hvad sker der, hvis jeg appellerer dommen?

Hvis du appellerer dommen, fuldbyrdes den ikke, før distriktsdomstolen har truffet en afgørelse. Hvis du er blevet anholdt, uanset om det er sket før eller efter dommens afsigelse, bliver du ikke løsladt, selvom du appellerer. Du kan forblive tilbageholdt, indtil der træffes afgørelse om appellen. Der er ikke ved lov fastsat nogen frist for, hvornår en appel skal være færdigbehandlet, men det skal dog ske inden for en rimelig tidsfrist.

Kan jeg fremlægge nye beviser i min appelsag? Hvilke betingelser gælder der for det?

Du kan fremlægge nye beviser i appelsagen, hvis du har en gyldig grund til ikke at have fremlagt dem før.

Hvad sker der under retsmødet i appelretten?

På retsmødet i distriktsdomstolen vil de argumenter, der bliver fremført i appelsagen, blive bedømt. Hvis du ikke selv møder op, kan distriktsdomstolen behandle appellen uden din deltagelse. Efter behandlingen kan distriktsdomstolen:

  • afvise appellen
  • omstøde dommen fra retten i første instans og afsige en ny dom
  • ophæve dommen fra retten i første instans og afslutte straffeprocessen
  • ophæve dommen fra retten i første instans og sende sagen tilbage til fornyet behandling.

Kan man appellere igen, hvis man ikke får medhold i den første appel?

Det er muligt at indgive en "kassationsappel" imod distriktsdomstolens afgørelse for højesteret. "Kassationsappellen" kan kun indgives af en advokat.

Hvis du ønsker at indgive en "kassationsappel", skal du informere distriktsdomstolen senest syv dage efter offentliggørelsen af dommen i appelsagen.

"Kassationsappellen" skal fremlægges senest 30 dage efter den dato, hvor du første gang fik mulighed for at gennemgå distriktsdomstolens afgørelse. "Kassationsappellen" forelægges for højesteret gennem den distriktsdomstol, der dømte i appelsagen.

Højesteret har ret til at beslutte, om den vil behandle "kassationsappellen" eller ikke. Hvis højesteret afviser at behandle "kassationsappellen", begrunder den ikke denne beslutning.

Hvornår er en straf endelig?

Straffen bliver endelig, når dommen træder i kraft. Det sker, når tidsfristen for indgivelse af en appel eller en kassationsappel er udløbet. Drejer det sig om en kassationsappel, træder dommen i kraft, hvis højesteret enten har afvist kassationsproceduren eller truffet en afgørelse i sagen.

Hvis jeg får medhold i min appel, bliver straffen så registreret?

Din straf bliver kun registreret i strafferegistret, hvis den fuldbyrdes. Hvis højesteret ophæver den dom, du har fået, registreres straffen ikke i strafferegistret.

Hvis den første afgørelse var forkert, får jeg så erstatning?

Du har ret til erstatning for den skade, du har lidt, hvis du frihedsberøves uden grund. Du kan indsende en skriftlig anmodning om erstatning til finansministeriet senest seks måneder efter din frifindelse eller den afgørelse, der afslutter straffeproceduren.

Erstatningsbeløbet fastsættes og svarer til syv gange minimumsdaglønnen i Republikken Estland for hver dag, du har været tilbageholdt. Desuden har du ret til at anmode om at få godtgjort dine advokatudgifter.

Jeg kommer fra et andet land. Kan jeg blive sendt tilbage dertil efter retssagen?

Hvis du er udlænding med lovligt ophold i Estland, og du er blevet idømt fængselsstraf for en forsætlig lovovertrædelse, kan retten som en supplerende straf beslutte at udvise dig fra Estland og forbyde dig indrejse i 10 år. Da udvisning fra Estland også er en straf, har du også ret til at appellere denne afgørelse.

Hvis du ikke har ret til at bo i Estland, bliver du automatisk udvist uden en retsafgørelse. Du kan appellere din udvisning til forvaltningsdomstolen. Selvom du appellerer din udvisning, har du ikke ret til at forblive i landet, mens sagen behandles.

Jeg har fået en dom. Kan der anlægges en ny sag imod mig med de samme anklagepunkter?

Hvis du er blevet dømt, kan der ikke anlægges en ny sag imod dig med de samme anklagepunkter.

Bliver oplysningerne om min dom registreret, og hvordan opbevares disse oplysninger?

Oplysningerne om din dom indføres i strafferegistret. Registret føres af justitsministeriet og administreres af det estiske center for registre og informationssystemer. De oplysninger, der er indført i registret, er offentligt tilgængelige, undtagen i sager fastlagt ved lov.

Oplysningerne kan fremsendes til statslige organer i udlandet, hvis dette er tilladt i henhold til internationale aftaler. Oplysningerne om din straf opbevares uden dit samtykke. De slettes efter udløbet af en frist, der er fastlagt ved lov (1-15 år efter udstået straf afhængigt af lovovertrædelsens alvor).

Relevante links

Strafferetsplejelov

Strafferetsplejelov på engelsk (indeholder ikke alle ændringer)

Lov om strafferegister

Lov om strafferegister på engelsk (indeholder ikke alle ændringer)

Lov om erstatning for skade forårsaget af staten i form af uberettiget frihedsberøvelse

Lov om erstatning for skade forårsaget af staten i form af uberettiget frihedsberøvelse på engelsk (indeholder ikke alle ændringer)

Lov om udrejsepligt og indrejseforbud

Lov om udrejsepligt og indrejseforbud på engelsk (indeholder ikke alle ændringer)

Sidste opdatering: 01/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.