Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Hvordan behandles mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven?

Straffen for at overskride fartgrænser, for parkeringsforseelser og andre bestemmelser i færdselsloven fastlægges efter proceduren for mindre alvorlige forseelser.

Proceduren for mindre alvorlige forseelser gennemføres af politiet, enten hvor forseelsen blev opdaget eller på politistationen.

Der er ikke pligt til at straffe dig på stedet. I stedet kan du få en advarsel eller en advarselsbøde (højst 15 EUR). Der kan også træffes en afgørelse efter hasteproceduren på stedet, hvor du kan idømmes en bøde på op til 400 EUR. Denne procedure på stedet kan kun anvendes, hvis du giver dit samtykke til det. Der kan foretages lyd- eller billedoptagelser af personens udtalelser vedrørende forbrydelsen.

Hvis du kører for hurtigt og bliver fotograferet af politiet, kan ejeren eller den registrerede bruger af bilen få en advarselsbøde. Den højeste advarselsbøde er på 190 EUR. Du modtager bødeforlægget med posten. Hvis du ikke kan acceptere bødeforlægget, har du ret til at klage over det inden for 30 dage efter modtagelsen. Klagen skal sendes til den politistation, som har sendt bødeforlægget. Hvis en fysisk person, der er ansvarlig for et motorkøretøj, anfægter en bøde, fordi køretøjet blev brugt af en anden, skal den pågældende indgive en klage med angivelse af for- og efternavn på den person, der brugte køretøjet på det tidspunkt, hvor bøden blev udskrevet, samt den pågældendes adresse, kørekortnummer og fødselsdato eller personnummer.

Hvis du ikke kan godkende politiets fremstilling af den påståede forseelse, har du ret til at protestere mod hasteproceduren på stedet. I så fald udarbejder politiet dokumentation om forseelsen, men straffen bliver ikke bestemt med det samme.

Dokumenterne sendes til politistationen, hvis medarbejdere skal indhente dokumentation for forseelsen. Hvis du bliver afhørt, har du ret til ikke at udtale dig. Du har ret til en advokat og en tolk. Du har ret til at se det materiale, der er indsamlet under proceduren for mindre alvorlige forseelser, og fremsætte indsigelser mod anklagepunkterne.

Du skal indsende dine indsigelser senest 15 dage efter modtagelsen af rapporten om forseelsen. Du bliver informeret om, hvornår du kan få en kopi af afgørelsen om forseelsen fra politiet. For at få en kopi skal du eller din advokat henvende jer på politistationen. Den bliver ikke sendt med posten.

Overtrædelser af færdselsloven kan straffes med bøde på op til 1 200 EUR. Er der tale om en alvorlig trafikforseelse, kan du blive fængslet i op til 30 dage. Afgørelsen om fængsling kan kun træffes af en domstol. Du kan også få frakendt kørekortet i op til to år.

Hvis du er uenig i politiets afgørelse, har du ret til at klage til distriktsdomstolen. Du skal klage inden 15 dage fra det tidspunkt, du bliver informeret om afgørelsen.

Borgere fra andre EU-medlemsstater kan også straffes for overtrædelser af færdselsloven.

Kommer forseelser til at fremgå af min straffeattest?

Straffe for overtrædelser af færdselsloven optages i strafferegistret, dog ikke oplysninger om advarselsbøder. Oplysninger om overtrædelser slettes fra registret og arkiveres et år efter, at bøden for forseelsen er betalt, frihedsstraffen er afsonet, samfundstjenesten er gennemført eller kørekortet er frakendt som den væsentligste sanktion.

Relevante links

Færdselslov

Færdselslov på engelsk (indeholder ikke alle ændringer)

Lov om procedure for mindre overtrædelser

Lov om procedure for mindre overtrædelser på engelsk (indeholder ikke alle ændringer)

Sidste opdatering: 01/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.