Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Finland

Indholdet er leveret af
Finland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvordan håndteres mindre alvorlige overtrædelser af færdselsreglerne?

En almindelig straf for mindre alvorlige overtrædelser af færdselsreglerne er en fast bøde. Den kan pålægges for overtrædelser, hvor den maksimale straf er en bøde eller op til seks måneders fængsel. Størrelsen af den faste bøde kan ligge på 10-115 EUR. En fast bøde kan pålægges af en politibetjent, en grænsebetjent eller toldbetjent.

Hvis du ikke kan acceptere den faste bøde, som du pålægges, har du ret til at indbringe sagen for distriktsdomstolen. Du skal underrette dommerkontoret ved distriktsdomstolen om det sted, hvor overtrædelsen fandt sted. Du skal gøre dette inden for en uge fra den dato, hvor du modtog meddelelse om den faste bøde. Du kan ikke anke distriktsdomstolens afgørelse vedrørende den faste bøde.

Hvis det ikke er muligt at fastsætte en fast bøde for den pågældende overtrædelse af færdselsloven, kan politiet også foretage en summarisk pådømmelse og fremsende den til anklageren med henblik på bekræftelse. I så fald er bøden ikke fast. Straffen fastsættes som enkeltbøder. Du har ret til at gøre indsigelse mod den summariske pådømmelse. Dette kan du gøre ved at underrette anklageren om din indsigelse.

Hvis du gør indsigelse mod den summariske pådømmelse, og anklageren beslutter at rejse tiltale, vil distriktsdomstolen behandle sagen som en normal (se faktablad 4). I så fald har du desuden ret til at anke som i en normal straffesag.

De faste bøder og summariske pådømmelser, der er idømt for overtrædelser af færdselsloven, kan også håndhæves i en anden medlemsstat.

Hvis du overtræder reglerne for at stoppe og parkere et køretøj, skal du betale en parkeringsbøde.  Bøden kan udstedes af politiet eller en kommunal parkeringsvagt. Bødens størrelse ligger på mellem 10 og 50 EUR, afhængigt af lokaliteten. I Helsinki skal der eksempelvis betales 50 EUR i den indre by og 40 EUR i andre dele af byen.

Du har ret til at klage over en parkeringsbøde. I så fald skal du indgive din klage til parkeringsselskabet inden for to uger fra datoen for kravet om betaling. Hvis parkeringsselskabet giver dig medhold, vil den trække sit betalingskrav tilbage. Hvis du ikke får medhold i din klage, har du ret til at klage over betalingen til forvaltningsdomstolen. Du skal gøre dette inden for 30 dage fra den dato, hvor du modtog meddelelse om den negative afgørelse. Forvaltningsdomstolens afgørelse er endelig.

En parkeringsbøde kan ikke fuldbyrdes i en anden medlemsstat, fordi den anses for at være en administrativ sanktion.

Kommer denne type lovovertrædelser til at fremgå af min straffeattest?

Bøder indføres ikke i straffeattesten. Hvis du således får en fast bøde, eller der foretages en summarisk pådømmelse, vil disse ikke blive indført i din straffeattest. En parkeringsbøde er ikke en bøde, men en administrativ sanktion, og derfor vil den heller ikke blive indført i straffeattesten.

Relevante links

Automatisk fartovervågning

Sidste opdatering: 15/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.