Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

Kan jeg anke?

Du har ret til at anke distriktsdomstolens afgørelse til appeldomstolen. Hvis du ønsker at anke afgørelser, som distriktsdomstolen har truffet under retsmødet (f.eks. undladelse af at føre et vidne), kan du generelt kun gøre dette, når du anker afgørelsen.

Hvis du anker en af distriktsdomstolens afgørelser til appeldomstolen, er ankefristen 30 dage. Du har syv dage til at underrette distriktsdomstolen om, at du ikke er tilfreds med afgørelsen, og at du påtænker at anke den. Anken skal fremsættes skriftligt. Den skal stiles til appeldomstolen og fremsendes til den distriktsdomstolen, der traf afgørelsen.

Du kan anke afgørelsen, fordi du mener, at retten ikke vurderede beviserne korrekt, og/eller fordi du mener, at retten ikke fortolkede lovgivningen korrekt. De modstående parter, dvs. anklageren og de krænkede parter (eventuelt), har den samme ret til at anke, som du har.

Hvad sker der, hvis jeg anker dommen?

Hvis du anker, vil din straf ikke blive fuldbyrdet, medmindre andet bestemmes af retten. Hvis retten fastsætter, at du skal tilbageholdes, eller at den frihedsberøvende foranstaltning skal opretholdes, kan du indgive en ekstraordinær anke af denne afgørelse. Appeldomstolen vurderer spørgsmålet om den frihedsberøvende foranstaltning som en hastesag, der er særskilt i forhold til hovedspørgsmålet.

Hvis du er i fængsel, når du indgiver din anke, og hvis du kræver at blive løsladt, kan appeldomstolen bestemme, at du skal løslades, mens man afventer appeldomstolens afgørelse i hovedspørgsmålet.

Den tid, som det tager appeldomstolen at behandle din anke, varierer. Hvis du er frihedsberøvet, vil din anke generelt blive behandlet hurtigere. Hvis du er uenig i vurderingen af beviserne, skal appeldomstolen generelt foranledige afholdelse af et hovedretsmøde, og beviserne vil blive behandlet igen. Dette betyder normalt et længere sagsforløb. Under alle omstændigheder tager det appeldomstolen adskillige måneder at behandle en anke.

Hvis de modstående parter ikke har meddelt, at de er utilfredse med distriktsdomstolens afgørelse og påtænker at anke, behøver de ikke give udtryk for deres utilfredshed, men de kan stadig iværksætte en såkaldt modanke inden for 14 dage fra datoen for afslutningen af den oprindelige ankefrist. I modanken kan de f.eks. kræve, at straffen eller erstatningen skal forhøjes. Hvis du tilbagekalder din anke, bortfalder eventuelle modanker.

Du kan fremlægge nye beviser eller udpege nye vidner for at underbygge din anke. Det er tilladt at fremlægge nye beviser i løbet af en straffesag, og det gælder også under hovedretsmødet ved appeldomstolen.

Hvad sker der under ankeproceduren?

Når du har indgivet anken, bliver den fremsendt til de modstående parter til orientering, dvs. til anklageren og de krænkede parter. De modstående parter bliver bedt om at tage stilling til anken inden en nærmere fastsat dato. Hvis de modstående parter har anket, vil du også få tilsendt deres anker til orientering.

Efter det skriftlige ankestadie beslutter appeldomstolen, om der skal afholdes et hovedretsmøde. Der skal afholdes et hovedretsmøde, hvis en af parterne kræver dette, og hvis appeldomstolens afgørelse er afhængig af, hvorvidt distriktsdomstolen vurderede troværdigheden af de mundtlige forklaringer korrekt.

Retten kan også gennemgå din anke, hvis der ikke er behov for at afholde et hovedretsmøde, og tre medlemmer af appeldomstolen er overbevist om, at distriktsdomstolens afgørelse var korrekt. I så tilfælde vil din anke ikke blive undersøgt nærmere, og distriktsdomstolens afgørelse vil være endelig.

Hvad sker der, hvis der gives eller ikke gives medhold i anken?

Appeldomstolen undersøger korrektheden af distriktsdomstolens afgørelse for så vidt, at der er anmodet herom. Hvis du mener, at distriktsdomstolens afgørelse er fuldstændig forkert, kan resultatet af din anke være, at appeldomstolen frafalder alle anklagepunkter og alle erstatningskrav. Appeldomstolen kan også give dig delvist medhold i din anke. Eksempelvis kan appeldomstolen også vurdere, at du er skyldig, men alligevel nedsætte din straf.

Hvis din anke forkastes, skal du generelt betale alle omkostninger i forbindelse med forelæggelse af bevismaterialet, som staten har måttet betale for, samt sagsomkostningerne for de krænkede parter. Hvis du får delvist medhold i din anke, er det muligt, at du ikke skal betale disse omkostninger. Hvis du får medhold i din anke, kan du også få erstatning for dine egne sagsomkostninger, medmindre staten betaler dem.

Hvis anklagepunkterne frafaldes på grund af din anke, og appeldomstolens afgørelse forbliver endelig, vil enhver relevant indførsel blive slettet fra din straffeattest.

Alle parter i en retssag har ret til at anke appeldomstolens afgørelse ved at indgive ansøgning om appeltilladelse til højesteret.

Der gives dog kun meget sjældent tredjeinstansbevilling i straffesager. Hvis du skal have tilladelse til at appellere til højesteret i praksis, skal din sag kunne anvendes som præcedens. Det betyder, at sagen skal have en mere generel betydning. Tilladelse til at iværksætte en appel til højesteret gives næsten aldrig, fordi du måtte mene, at appeldomstolen ikke har vurderet beviserne korrekt.

Hvis der gives tilladelse til at iværksætte appel, vil højesteret vurdere din sag igen enten i sin helhed eller i det omfang, som tilladelsen giver mulighed for (f.eks. straffastsættelse). Generelt er retsmøder i højesteret skriftlige. Afgørelsen er endelig, når højesteret beslutter sig for ikke at give tilladelse til at iværksætte en appel, eller når den giver tilladelse hertil og afsiger en afgørelse. Hvis ingen anker en afgørelse afsagt af distriktsdomstolen eller appeldomstolen, vil afgørelsen senest være endelig, når ankefristen udløber. Når afgørelsen bliver endelig, er dette det seneste tidspunkt for fuldbyrdelsen heraf.

Jeg kommer fra en anden medlemsstat. Kan jeg blive sendt tilbage dertil efter retssagen?

Hvis du bliver dømt, kan du blive nægtet indrejse i Finland eller udvist til en anden medlemsstat. Dette kan være tilfældet, hvis myndighederne mener, at du udgør en fare for den offentlige orden eller generelle sikkerhed. I praksis vil du ikke blive udvist af landet, medmindre du er blevet dømt for en temmelig alvorlig lovovertrædelse. Den simple kendsgerning, at du er blevet kendt skyldig i en lovovertrædelse, kan ikke anvendes som begrundelse for at udvise dig.

De finske immigrationsmyndigheder afgør, hvorvidt du vil blive udvist af landet. Samtidig kan de nægte dig indrejse i landet i op til 15 år. Du kan klage over denne afgørelse til Forvaltningsdomstolen.

Bøder indføres ikke i straffeattesten. Hvis du bliver idømt straf, vil følgende domme komme til at fremgå af straffeattesten:

  • Ubetinget eller betinget fængsel
  • Betinget fængsel sammen med en bødestraf, samfundstjeneste eller tilsyn
  • Samfundstjeneste i stedet for ubetinget fængsel
  • Ungdomsstraf eller en bødestraf i stedet for ungdomsstraf
  • Afskedigelse fra tjenestemandsstilling, eller
  • fritagelse for straf på grund af utilregnelighed i forbindelse med kriminaliteten.

 

Straffeattesterne opbevares af Retsregisteret. Oplysningerne er ikke offentlige, men myndighederne kan få indsigt heri i henhold til de ved lov fastsatte betingelser. Derudover kan oplysningerne også sendes til lande uden for EU-/EØS-området på grundlag af Konvention om gensidig retshjælp i straffesager.

En indførsel i straffeattesten slettes efter en nærmere fastsat periode fra den oprindelige dato for en afgørelse, der er blevet endelig. Indførsler, der ikke vedrører ubetinget fængsel, slettes efter fem år. Indførsler, der vedrører ubetinget fængsel på op til to år og samfundstjeneste, slettes efter ti år. Indførsler, der vedrører ubetinget fængsel på to-ti år, slettes efter tyve år. Indførsler, der vedrører fængsel i mere end fem år, slettes, når personen dør eller fylder 90 år.

Du kan ikke gøre indsigelse mod oplysninger i straffeattester. Du har dog med visse begrænsninger ret til at http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/en/index/rekisterit/muutrekisterit/rikosrekisteri.html, hvilke oplysninger, der er indført i din straffeattest.

Relevante links

Lov om strafferetspleje, og på svensk (uofficiel oversættelse)

Straffeloven og på svensk (uofficiel oversættelse)

Straffeattester og på svensk (uofficiel oversættelse)

Kontoret for strafferetlige sanktioner og på svensk (uofficiel oversættelse)

Vurdering af retssager ved en appeldomstol og på svensk

Sidste opdatering: 15/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.