Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Tyskland

Indstilling (1) Bødevedtagelse (2) Fremskyndet procedure (3) Beskikket forsvar (4) Oplysninger vedrørende efterforskning/tiltale/domfældelse (5) Retsmidler i forbindelse med efterforskningen (6)

Indholdet er leveret af
Tyskland

Indstilling (1)

Sagen kan indstilles i alle stadier af proceduren af enten anklagemyndigheden eller – efter at have rejst offentlig tiltale – af retten. Der findes mange forskellige muligheder for at indstille sagen. De vigtigste i praksis er følgende:

Sagen kan indstilles midlertidigt, f.eks. fordi du er fraværende i en længere periode. Sagen indstilles også, hvis efterforskningen ikke har givet tilstrækkelig anledning til at rejse tiltale. I dette tilfælde kan anklagemyndigheden imidlertid til enhver tid (indtil forældelse) genoptage efterforskningen, f.eks. hvis der dukker nye beviser op.

Sagen kan dog også indstilles endeligt. Dette er muligt i forbindelse med forseelser, som anses for mindre alvorlige, og hvor der ikke er nogen offentlig interesse i forfølgelsen. Indstillingen kan også gøres betinget af opfyldelsen af et krav, f.eks. betaling af et beløb, eller et påbud, f.eks. deltagelse i et trafikkursus.

Bødevedtagelse (2)

I forbindelse med forseelser kan anklagemyndigheden ved afslutningen af efterforskningen skriftligt bede retten om at udstede et bødeforlæg i stedet for at rejse tiltale. Hvis retten på grundlag af sagens akter finder beviserne tilstrækkelige, udsteder den bødeforlægget. Heri beskrives lovovertrædelsen kort, og der fastsættes en bestemt bøde. Hvis du ikke gør indsigelse mod bødevedtagelsen, har den samme virkning som en retskraftig dom.

De retlige følger, der kan fastsættes med en bødevedtagelse, er begrænsede. I de fleste tilfælde pålægges der som sanktion en bøde. Der kan også udstedes et kørselsforbud. Hvis du har en forsvarer, kan der også idømmes frihedsstraf, som dog ikke må overstige et år, og hvis fuldbyrdelse skal gøres betinget.

Gør du indsigelse, har du to muligheder:

Hvis der er fastsat en bøde, kan du begrænse indsigelsen til dagbødernes størrelse. Retten kan med dit og anklagemyndighedens samtykke træffe skriftlig afgørelse herom uden afholdelse af et retsmøde.

Hvis du ikke begrænser indsigelsen, afholdes et retsmøde. Du behøver ikke at møde personligt op, men kan være repræsenteret af en advokat. Vidner behøver heller ikke at møde personligt op. Protokollater fra vidneafhøringer må med dit samtykke oplæses, hvis du er til stede under retsmødet.

Til slut træffer retten afgørelse ved dom. Den er i den forbindelse ikke bundet af den straf, der er fastsat i bødevedtagelsen. Inden for den lovbestemte strafferamme kan den også idømme en højere straf.

Fremskyndet procedure (3)

I tilfælde, hvor omstændighederne i sagen er simple og beviserne klare, kan anklagemyndigheden også bede retten om en fremskyndet procedure. Sådanne procedurer gennemføres eksempelvis, hvis du ikke har bopæl i Tyskland, og man frygter, at du ikke vil møde op til et senere retsmøde.

Fremsætter anklagemyndigheden en sådan anmodning, vil retten straks eller inden for kort tid gennemføre en hovedforhandling mod dig. Det er i dette tilfælde – i modsætning til i forbindelse med en tiltale – ikke nødvendigt at afsige kendelse om indledning af hovedforhandlingen. Der er ingen mellemliggende procedure i forbindelse med den fremskyndede procedure.

I forbindelse med den fremskyndede procedure kan der på forenklede betingelser gives afslag på anmodninger om bevisførelse.

Desuden er størrelsen af den straf, der kan idømmes, begrænset. Retten kan kun idømme bøde eller frihedsstraf i op til et år. Du kan desuden få frakendt førerretten.

Beskikket forsvar (4)

Hvis du er mistænkt for at have begået en forbrydelse, i tilfælde af domfældelse kan forvente en frihedsstraf på over et år, er varetægtsfængslet eller af andre grunde ikke kan forsvare dig selv, er retten forpligtet til at udpege en forsvarer til dig, hvis du endnu ikke har en. I forbindelse med den fremskyndede procedure får du tildelt en beskikket forsvarer, hvis der kan forventes en frihedsstraf på seks måneder. Forpligtelsen til at beskikke en forsvarer består uanset dine økonomiske forhold.

Retten afgør, hvilken advokat du får som beskikket forsvarer. Den skal imidlertid give dig mulighed for, at du selv vælger en advokat som beskikket forsvarer og giver retten besked herom. Hvis du ikke udpeger en advokat, vælger retten en advokat til dig.

Det er kun muligt at skifte beskikket forsvarer i undtagelsestilfælde. Du kan dog bruge en anden advokat, som du selv har valgt; i disse tilfælde bliver forsvarerens beskikkelse så normalt tilbagekaldt. Du skal så selv betale for den valgte forsvarer, hvis omkostningerne ikke dækkes af staten i tilfælde af frifindelse.

Oplysninger vedrørende efterforskning/tiltale/domfældelse (5)

Hvilke oplysninger registreres?

Politiet registrerer oplysninger vedrørende efterforskninger i egne databaser.

Under en igangværende efterforskning og efter afslutningen heraf bliver oplysninger også registreret hos anklagemyndigheden. Desuden bliver oplysninger fra en efterforskning registreret i anklagemyndighedens centrale sagsregister. Der gælder bestemte sletningsfrister, som er reguleret i lovgivningen.

Endelige domme registreres i Forbundscentralregistret for straffesager. Registreringen kræver ikke dit samtykke. Dommene slettes efter en bestemt periode, hvis der ikke er registreret ny domfældelse. Perioden fastsættes på grundlag af dommens varighed.

Hvilke oplysninger indhentes hvornår under straffesagen?

Politiet og anklagemyndigheden har til enhver tid adgang til deres egne databaser. De har ikke selv adgang til Forbundscentralregistret. Til forberedelse af hovedforhandlingen vil retten bede om en registerudskrift.

Er oplysningerne af betydning under efterforskningen?

Hvis tidligere efterforskninger er registreret, skal anklagemyndigheden tage hensyn til denne omstændighed, f.eks. ved undersøgelse af muligheden for at indstille sagen efter §§ 153 og 153a i strafferetsplejeloven.

Er oplysningerne af betydning i forbindelse med domfældelsen?

Det fremgår af loven, at der under hovedforhandlingen kan henvises til tidligere domme, der er opført i Forbundscentralregistret. Såfremt der foreligger tidligere straffedomme, kan de indvirke negativt på strafudmålingen. De oplysninger, der kun er registreret hos anklagemyndigheden og politiet, må i tilfælde af en domfældelse ikke indgå i strafudmålingen.

Hvordan kan jeg finde ud af, hvilke oplysninger der er registreret om mig, og hvad kan jeg stille op over for registreringen af oplysningerne?

Du kan få at vide, hvilke oplysninger der er registreret om dig, ved at rette henvendelse til myndigheder, der registrerer dem.

Du kan bede den myndighed, der har registreret oplysningerne, om at slette dem. Hvis sletningen nægtes, kan du lade retten efterprøve denne afgørelse.

Yderligere oplysninger

Bestemmelser om Forbundscentralregistret findes i loven om Forbundscentralregistret, efterforskningsmyndighedens registrering af oplysninger er reguleret i §§ 483 ff. i strafferetsplejeloven, anklagemyndighedens centrale sagsregister er fastsat i § 492, stk. 1, i strafferetsplejeloven og præciseret i en bekendtgørelse, bestemmelser vedrørende politiregistrene findes i loven om Forbundskriminalpolitiet og i delstaternes forskellige politilove.

Retsmidler i forbindelse med efterforskningen (6)

Du har ret til at gøre indsigelse mod foranstaltninger i forbindelse med efterforskningen. Mulige retsmidler er klage (til tilsynsmyndigheden) eller indbringelse af sagen for retten.

Du kan klage over rettens afgørelse.

Hvis politi eller anklagemyndighed traf en foranstaltning uden retskendelse, kan du efterfølgende få foranstaltningen prøvet ved retten. Hvis du gør indsigelse mod en beslaglæggelse, forelægges sagen for en dommer, uden at du behøver at bede om det.

Sidste opdatering: 30/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.