Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

Hvordan behandles overtrædelser af færdselsloven?

Mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven, f.eks. en hastighedsoverskridelse, forfølges af den administrative myndighed. Der er ikke tale om egentlige lovovertrædelser, men administrative forseelser. I forbindelse med særlig grove overtrædelser af færdselsloven, navnlig når andre bringes i fare eller kommer til skade, er der derimod i de fleste tilfælde tale om en lovovertrædelse.

Efterforskningen vedrørende mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven gennemføres af den administrative myndighed. Du kan under behandlingen skriftligt redegøre for din opfattelse af sagen. I forbindelse med bagatelovertrædelser (f.eks. parkeringsforseelser) får du i første omgang en advarsel og tilbydes at betale bødeafgift på op til 35 EUR. Hvis du betaler, er sagen dermed afsluttet; hvis du ikke betaler, og den administrative myndighed finder dig skyldig, kan der udstedes et bødeforlæg mod dig, hvorved du pålægges at betale en bøde. I forbindelse med bødesagen kan der også idømmes et kørselsforbud. Bødens størrelse og kørselsforbuddets varighed er med hensyn til færdselsforseelser fastsat i et katalog.

Du kan gøre indsigelse mod bødeforlægget. Sagen overgives derpå via anklagemyndigheden til retten. Her gennemføres principielt en hovedforhandling, som beskrevet i Faktablad 4. Retten kan imidlertid også træffe afgørelse ved kendelse, hvis den ikke finder en hovedforhandling nødvendig, og du og anklagemyndigheden ikke protesterer mod det. En dom eller en kendelse under en sådan procedure kan indbringes til prøvelse for Oberlandesgericht. Denne klagemulighed kan imidlertid kun anvendes i begrænset omfang, f.eks. hvis du er blevet idømt en bøde på over 250 EUE, eller sagen er principiel.

Forfølges denne type forseelser mod statsborgere fra andre medlemsstater? Hvordan?

Sådanne forseelser forfølges også mod statsborgere fra andre medlemsstater. Hvis du tages på fersk gerning i at begå færdselsforseelsen, kan afgiften eller en sikkerhedsstillelse opkræves direkte på stedet. Sikkerhedsstillelsen modregnes ved sagens afslutning i den bøde, du har fået pålagt. Hvis du ikke tages på fersk gerning i at begå forseelsen, kan du forfølges, hvis dit hjemland fremsender oplysninger om indehavere af køretøjer til Tyskland. Tyskland vil formentlig fra efteråret 2010 tilslutte sig fuldbyrdelsen af bøder på EU-plan. Det betyder, at bøder, der er pålagt i Tyskland, kan inddrives i dit eget hjemland.

Kommer disse forseelser til at fremgå af min straffeattest?

Mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven bliver ikke registreret i forbundscentralregistret for lovovertrædelser, men derimod i det centrale færdselsregister. I det centrale færdselsregister registreres oplysningerne om alle personer, som med et tysk eller udenlandsk kørekort påkalder sig opmærksomhed i trafikken i Tyskland. Overtrædelser af færdselsloven, hvor der er pålagt en bøde på 40 EUR eller derover, registreres. Alt efter overtrædelsens grovhed registreres også et vist antal point. Fra et antal på 18 point inddrages et tysk kørekort, mens man i forbindelse med et udenlandsk kørekort mister retten til at køre i Tyskland.

Yderligere oplysninger

Overtrædelserne af færdselsloven og den procedure, der skal følges, er reguleret i færdselsloven, færdselsbekendtgørelsen og loven om administrative forseelser.

Sidste opdatering: 30/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.