Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Tyskland

Disse faktablade fortæller, hvad der sker, hvis du er mistænkt for en lovovertrædelse.

Indholdet er leveret af
Tyskland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

For oplysninger om overtrædelser af færdselsloven, der normalt straffes med en bøde, se Faktablad 6.

Hvis du selv har været udsat for en strafbar handling, kan du finde detaljerede oplysninger om dine rettigheder her.

Kort gennemgang af straffeprocessen

I det følgende gives en kort gennemgang af trinene i en straffesag.

Straffeprocessen er opdelt i tre trin: efterforskning, mellemliggende procedure og hovedsagen (herunder anke- og fuldbyrdelsesprocedure).

  • Efterforskning: De retshåndhævende myndigheder (anklagemyndighed eller politi) indleder en efterforskning mod dig, hvis du er mistænkt for at have begået en lovovertrædelse. Det skal i den forbindelse afklares, om mistanken mod dig er begrundet eller ej. Til dette formål kan der anvendes forskellige efterforskningsmidler, f.eks. ransagning af din bolig. Efter afslutningen af efterforskningen afgør anklagemyndigheden, om sagen skal indstilles i tilfælde af, at der ikke foreligger begrundet mistanke, eller om der skal rejses tiltale mod dig.
  • Mellemliggende procedure: I den mellemliggende procedure ser retten nærmere på tiltalen og afgør, om sagen skal afsluttes eller videreføres. Hvis retten på grundlag af de foreliggende beviser anser en domfældelse for sandsynlig, rejser den tiltale.
  • Hovedsagen: Under hovedsagen forbereder og gennemfører retten hovedforhandlingen. Anklagepunkterne prøves under et retsmøde på grundlag af de bevismuligheder, der er til rådighed (vidner, dokumenter osv.). Du får også mulighed for at tilkendegive din opfattelse af anklagepunkterne og udtale dig om dem. Hvis anklagen bekræftes, bliver du idømt en straf. Hvis anklagen ikke bekræftes, bliver du frifundet. Du kan anke en dom inden for bestemte frister. Under ankesagen gennemføres hovedforhandlingen igen ved en højere retsinstans. Under revisionsankesagen efterprøves det kun, om dommen indeholder retlige fejl.

Der findes afvigelser fra dette forløb. De vigtigste er bødevedtagelse, indstilling af sagen og fremskyndet procedure.

Nærmere oplysninger om de forskellige trin i straffeprocessen og dine rettigheder findes i faktabladene. Oplysningerne erstatter ikke juridisk rådgivning og er kun vejledende.

Europa-Kommissionens rolle

Bemærk, at Europa-Kommissionen ikke involverer sig i straffesager i de enkelte medlemslande og ikke kan hjælpe dig, hvis du ønsker at klage.

Klik på nedenstående link for at finde de oplysninger, du skal bruge.

1 – Forklaringer

2 – Juridisk bistand

3 – Mine rettigheder i forbindelse med efterforskningen

  • Afhøring af tiltalte
  • Identitetsundersøgelse/fysisk undersøgelse
  • Ransagning/beslaglæggelse/aflytning
  • Anholdelse
  • Varetægtsfængsling
  • Tiltale

4 – Mine rettigheder under retssagen

5 – Mine rettigheder efter hovedforhandlingen

6 – Overtrædelse af færdselsloven og andre mindre alvorlige forseelser

Relevante links

Strafferetsplejeloven (engelsk version)

Sidste opdatering: 30/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.