Tiltalte i straffesager

Grækenland

Det er meget vigtigt, at du kan få uafhængig juridisk bistand, hvis du er involveret i en straffesag. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvornår og under hvilke omstændigheder du er berettiget til at blive repræsenteret af en advokat. Du kan også få at vide, hvad en advokat kan gøre for dig. Dette generelle faktablad indeholder oplysninger om, hvordan du finder en advokat, og hvordan du kan få dækket dine advokatudgifter, hvis du ikke selv kan betale.

Indholdet er leveret af
Grækenland

Sådan finder du en advokat

Hvis du har brug for en advokat, og du ikke er varetægtsfængslet, kan du henvende dig til Athens advokatsammenslutning (sammenslutning af advokater med møderet for retten) eller sammenslutningen af advokater med møderet for retten i den region, hvor din sag skal behandles (f.eks. advokatsammenslutningen i Thessaloniki, advokatsammenslutningen i Piræus osv.).

Hvis du har brug for en advokat, og du er varetægtsfængslet, kan du bede politiet eller fængselsmyndighederne om hjælp til at finde en advokat eller henvende dig til ovennævnte advokatsammenslutninger.

Betaling af advokat

Du kan få gratis retshjælp, hvis du har en lav indkomst. Ved gratis retshjælp får du beskikket en advokat, der skal repræsentere dig. Beskikkelsen varer, indtil behandlingen af din sag ved domstole i samme instans er afsluttet, eller indtil en eventuel appel af afgørelsen er færdigbehandlet.

Du kan få beskikket en advokat:

  • under udarbejdelsen og indgivelsen af anklagepunkter, hvis der er tale om en nogle helt specifikke lovovertrædelser
  • under efterforskningen og høringen af sagen, hvis der er tale om en meget grov forbrydelse
  • under retshøringen, hvis der er tale om forseelser, som behandles af domstolen for mindre lovovertrædelser, som består af tre medlemmer, og hvor minimumsstraffen er seks måneders fængsel
  • til at indgive en appel og repræsentere dig under behandlingen af din appel ved retten i anden instans, hvis retten i første instans har idømt dig en fængselsstraf på mindst seks måneder
  • til at indgive en appel vedrørende et retligt spørgsmål, hvis du er blevet idømt en fængselsstraf på mindst et år
  • til at ansøge om at få sagen genoptaget, hvis du er blevet idømt en fængselsstraf på mindst seks måneder

Du har også ret til retshjælp, selv om din indkomst ikke er meget lav, hvis du kan dokumentere, at du ikke kan betale retsomkostningerne på grund af forskelle i leveomkostningerne i den medlemsstat, hvor du har permanent bopæl, og Grækenland.

For at kunne modtage gratis retshjælp og få beskikket en advokat, skal du sende en ansøgning til den domstol, hvor din sag skal behandles, eller til den domstol, hvor din appel eller anmodning om genoptagelse af sagen, skal behandles.

Denne ansøgning skal fremsendes senest 15 dage inden retssagen. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af sagen, dokumentation for, at du er berettiget til gratis retshjælp, samt alle nødvendige dokumenter vedrørende din økonomiske situation (du kan finde oplysninger herom i lov nr. 3226/4-2-2004, det græske statstidende Α’ 24/2004).

Relevante links

Liste over advokatsammenslutninger

Sidste opdatering: 27/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.