Tiltalte i straffesager

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Hvordan behandles mindre færdselsforseelser?

Overtrædelser af færdselsloven, f.eks. kørsel ved for høj hastighed, kørsel i beruset tilstand, kørsel uden sikkerhedssele, manglede stop ved rødt lys eller ved et STOP-skilt, overtrædelse af bestemmelserne om standsning eller parkering, anvendelse af mobiltelefon under kørsel osv. behandles oftest administrativt og af den kompetente politimyndighed.

Hvad er proceduren?

Du får et bødeforlæg, hvoraf det fremgår, hvilken færdselsbestemmelse du har overtrådt. Det indeholder også en angivelse af, hvilken administrativ sanktion og/eller bøde du er blevet pålagt, og du skal derefter henvende dig til den relevante politimyndighed.

Hvilke straffe kan jeg idømmes?

Overtrædelse af færdselsloven straffes som regel med administrative bøder (på mellem 40 til 2 000 EUR) og andre administrative sanktioner, som f.eks. frakendelse af kørekortet eller fratagelse af f.eks. bilens nummerplader i en begrænset periode.

Kan statsborgere i andre medlemsstater blive straffet for overtrædelser af færdselsloven?

De kan straffes, hvis de har overtrådt færdselsloven i Grækenland.

Kan jeg gøre indsigelser?

Du kan gøre indsigelser over den administrative sanktion inden for tre dage til den myndighed, som idømte dig sanktionen. Hvis du ikke får medhold i din klage, skal du betale det pågældende beløb til den relevante lokale myndighed.

Hvis du er blevet idømt en administrativ sanktion, kan du desuden klage ved at henvende dig direkte til den kompetente politimyndighed.

Vil disse lovovertrædelser komme til at fremgå af min straffeattest?

De vil ikke blive registreret på din straffeattest, da de behandles administrativt, og du kun idømmes en administrativ sanktion.

Relevante links

Ministeriet for infrastruktur, transport og transportnetværk

Sidste opdatering: 27/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.