Tiltalte i straffesager

Grækenland

Disse faktablade beskriver, hvad der sker, når en person er mistænkt eller tiltalt for en strafbar handling, der fører til en retssag.

Indholdet er leveret af
Grækenland

Kort beskrivelse af en straffesags forløb

Forundersøgelse/indledning af straffesag

Denne del af straffeprocessen indledes, når anklageren underrettes om, at der sandsynligvis er blevet begået en forbrydelse. Derefter indledes straffesagen, som afsluttes med, at den tiltalte enten indbringes for retten, eller at alle anklagepunkter frafaldes.

Denne fase har til formål at afdække sagen mest muligt for at vurdere, om der er stærke indicier på, at den tiltalte har begået forbrydelsen, så det kan afgøres, om vedkommende enten skal bringes for den kompetente domstol eller løslades.

Retshøring

I denne fase behandles sagen, og der afsiges dom.

Klagemidler

Ved klagemidler forstås de retlige midler, en person har til at anfægte en afgørelse truffet af en straffedomstol.

Disse midler omfatter:

  • appel med henblik på ændring eller annullering af den afgørelse, der anfægtes af faktiske eller retlige årsager
  • ny afprøvning af sagen og delvis eller fuld afvisning af den anfægtede afgørelse af retlige årsager.

Se faktabladene nedenfor for yderligere oplysninger om alle disse trin i processen og om dine rettigheder. Oplysningerne erstatter ikke juridisk rådgivning og udgør kun generel vejledning.

Hvis du er offer for en forbrydelse, kan du her finde en omfattende beskrivelse af dine rettigheder.

Europa-Kommissionens rolle

Europa-Kommissionen er ikke involveret i straffesager i medlemsstaterne og kan ikke hjælpe dig, hvis du ønsker at klage. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan du indgiver en klage og til hvem.

Find de oplysninger, du har brug for, ved at klikke på nedenstående link.

1 - Mine rettigheder under en efterforskning

2 - Mine rettigheder under retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

Sidste opdatering: 29/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.