Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Grækenland

Der gøres i disse faktablade rede for, hvad der sker, når en person mistænkes eller tiltales for en forbrydelse, der behandles ved en domstol.

Indholdet er leveret af
Grækenland

Beskrivelse af straffesagen

Efterforskning/indbringelse af søgsmål

Denne del af straffeprocessen indledes med, at anklageren underrettes om, at der sandsynligvis er begået en forbrydelse. Derefter følger indbringelsen af et søgsmål, og processen afsluttes med, at den tiltalte enten indbringes for retten, eller at alle anklagepunkter frafaldes.

Denne fase har til formål at afdække sagen mest muligt og vurdere, om der er stærke indicier på, at den tiltalte har begået forbrydelsen, så det kan afgøres, om vedkommende enten skal bringes for den kompetente domstol eller løslades.

Retshøringer

I denne fase behandles sagen, og der afsiges dom.

Klagemidler

Ved klagemidler forstås de midler, en person ifølge loven har til at anfægte en afgørelse truffet af en straffedomstol.

Disse midler omfatter:

  • appel, der har til formål enten at ændre eller annullere den afgørelse, der anfægtes, enten på grundlag af sagens faktiske omstændigheder eller retlige spørgsmål.
  • ny afprøvning af sagen, omstødelse af dommen samt en eventuel efterfølgende delvis eller fuld afvisning af den anfægtede afgørelse på grundlag af retlige spørgsmål.

Faktabladene indeholder oplysninger om de forskellige trin i processen og om dine rettigheder. Disse oplysninger erstatter ikke juridisk rådgivning, men er udelukkende vejledende.

Du kan finde oplysninger om færdselsforseelser, som normalt straffes med et bødeforlæg, som f.eks. en bøde, i faktablad 5.

Hvis du er offer for en forbrydelse, kan du læse alt om dine rettigheder her.

Europa-Kommissionens rolle

Du skal være opmærksom på, at Europa-Kommissionen ikke er involveret i straffesager i medlemsstaterne og ikke kan hjælpe dig, hvis du ønsker at klage. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan du indgiver en klage og til hvem.

Find de oplysninger, du har brug for, ved at klikke på nedenstående link

1 – Adgang til juridisk bistand

2 – Mine rettigheder under efterforskningen af en forbrydelse, og inden sagen indbringes for retten

  • Forundersøgelse/strafferetlig forundersøgelse/efterforskning af straffesager.
  • Anholdelse/frihedsbegrænsninger/varetægtsfængsling
  • Sagsbehandling ved anklageafdelingen
  • Ransagninger, fingeraftryk og DNA

3 – Mine rettigheder i retten

4 – Mine rettigheder, efter at domstolen har truffet afgørelse

5 – Færdselsforseelser og andre mindre lovovertrædelser

Sidste opdatering: 17/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.