Defendants (criminal proceedings)

Irland

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Indholdet er leveret af
Irland

Summary of the criminal process

 • An Garda Siochána have a number of powers to stop and search a person, and powers also to arrest a person they believe to have committed, or to be in the process of committing an arrestable offence.
 • Once in Garda custody a member of An Garda Siochána will explain your rights, and these include the right to speak with a solicitor and a doctor, to have an interpreter present if you require one. There are special provisions for children in custody which provide that an appropriate adult should be present at interviews.
 • At this stage you may be asked to give consent for samples to be taken for DNA testing, give fingerprints, have a photograph taken, and/or participate in an identification parade.
 • During the course of the investigation, a member of An Garda Siochána may charge you with an offence. This may done by way of a Charge Sheet or you may be served a Summons to attend Court on a given date. The Gardai will send a file with details of the investigation to the Director of Public Prosecutions who will decide whether to prosecute the case on behalf of the State.
 • You may be released immediately on ‘Station Bail’ requiring you to appear in Court or you may need to apply to the District Court for bail at a later stage.
 • Minor offences, known as ‘summary offences’ are prosecuted at the District Court. More serious offences or ‘indictable offences’ are tried before a Judge and Jury.
 • Throughout the criminal justice process you are always presumed to be innocent until proven guilty.
 • You are entitled to legal advice. If you cannot afford to pay for representation, you may apply for legal aid.
 • If you are convicted you have been found guilty of the offence beyond a reasonable doubt. If convicted in the District Court you have a right to appeal the conviction or sentence. If you are acquitted that is the end of the case, and no further steps can be taken against you.
 • If you are convicted by a Jury of an indictable offence, then there is no automatic right to appeal and you should consult with your legal team on how to proceed.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Arrest
 • Questioning and the police investigation
 • Searches
 • First court hearing
 • Preparation for trial, or entering a plea of guilty pre-trial

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic offences

Last update: 05/05/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

1 – Sådan får du juridisk rådgivning

Det er meget vigtigt, at du kan få uafhængig juridisk rådgivning, hvis du er involveret i en straffesag. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvornår du er berettiget til at blive repræsenteret af en advokat. Du kan også få at vide, hvad en advokat kan gøre for dig. Dette generelle faktablad indeholder oplysninger om, hvordan du finder en advokat, og hvordan du kan få dækket advokatsalærer, hvis du ikke selv kan betale.

Sådan finder du en advokat

Hvis du er varetægtsfængslet og har brug for en advokat, har det irske politi, Gardaí, en liste over advokater, som kan komme og rådgive dig med kort varsel. De advokater, der er opført på denne liste, kan tilkaldes til at komme hen til politistationerne døgnet rundt.

Hvis du ikke er varetægtsfængslet, men alligevel har behov for rådgivning af en strafferetsadvokat, kan du henvende dig til Link åbner i nyt vindueIrlands advokatsamfund, hvor du kan få oplyst navnene på de advokater, der påtager sig forsvar i straffesager. Advokatsamfundet må ikke anbefale et bestemt firma.

Den bedste måde til at finde en advokat, der er specialiseret i straffesager, er gennem anbefalinger fra andre, som har været i samme situation som dig. Du kan også prøve på internettet, idet mange advokatfirmaer har websteder, hvor de beskriver, hvilke områder de er specialiseret indenfor.

Betaling af advokat

I Irland kan personer, der er mistænkte eller tiltalte i forbindelse med en forbrydelse, få tilbudt gratis retshjælp, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

Hvis du tilbageholdes på politistationen til afhøring og ikke er i arbejde, eller du har en lav indkomst, kan du få tilbudt gratis advokatbistand i henhold til Link åbner i nyt vinduepolitistationens ordning for juridisk bistand. For at få bevilget retshjælp skal du underskrive en erklæring om, at din indkomst er under det tilladte maksimumbeløb på 20 316,00 EUR, eller at du modtager sociale velfærdsydelser. Det er de eneste papirer, du skal udfylde.

Hvis du er blevet sigtet for en lovovertrædelse, har du ret til at ansøge om gratis retshjælp ved den domstol, hvor din sag behandles. Dette gøres ved at udfylde et såkaldt Link åbner i nyt vindueretshjælpscertifikat. Din advokat kan hjælpe dig med at ansøge retten om gratis retshjælp. Hvis du ikke har en advokat, vil dommeren normalt tilbyde dig retshjælp og beskikke en advokat til dig. Hvis du er tiltalt for en grov lovovertrædelse, og du ikke er i arbejde, vil du sandsynligvis få tilbudt retshjælp. Hvis du er i arbejde, kan du blive bedt om at udfylde en formular, hvor du opgiver dine indtægter og udgifter.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueRetshjælp i straffesagerLink åbner i nyt vinduehttp://www.legalaid.ie/

Link åbner i nyt vindueIrlands advokatsamfund Link åbner i nyt vinduehttp://www.lawsociety.ie/

Sidste opdatering: 14/05/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

2 – Mine rettigheder under efterforskningen af en forbrydelse

Hvad er formålet med en strafferetlig efterforskning

En strafferetlig efterforskning indledes, hvis en borger har anmeldt en lovovertrædelse, eller hvis politiet har mistanke om, at straffeloven er blevet overtrådt, og har til formål at opspore gerningsmanden/-mændene. Normalt er det en borger, der anmelder en hændelse, hvorefter politiet iværksætter en efterforskning for at klarlægge, om der er tale om en lovovertrædelse. Er det tilfældet, efterforskes sagen yderligere.

Hvem foretager efterforskningen?

Det vil i de fleste tilfælde være det irske politi, også kendt som Link åbner i nyt vindueAn Garda Síochána, der har ret til at efterforske forbrydelser. Politiet kan få juridisk vejledning i forbindelse med efterforskningen fra anklagemyndigheden, som står bag de fleste retsforfølgelser på vegne af den irske stat.

Hvad er de forskellige trin i en strafferetlig efterforskning?

Det første trin i en strafferetlig efterforskning er indgivelsen af en anmeldelse fra en borger, eller at politiet kommer på sporet af en eventuel forbrydelse. Politiet vurderer, om den anmeldte hændelse er en forbrydelse. Hvis det er tilfældet, indledes efterforskningen.

På dette første trin tager politiet stilling til, hvorvidt der er tale om en ”grov” lovovertrædelse. Med ”grov” menes enhver lovovertrædelse, som i teorien kan straffes med fængsel i mindst fem år. Hvis lovovertrædelsen hører under denne kategori, kan politiet efterforske den og bruge sine beføjelser til at anholde og tilbageholde dig på politistationen samt til at afhøre dig. Rettighederne i forbindelse med anholdelse, tilbageholdelse og afhøring behandles nærmere senere i dette faktablad.

Hvis der ikke er tale om en grov lovovertrædelse, er politiets beføjelser mere begrænsede. Politiet har normalt beføjelse til at efterforske den påståede forbrydelse, men ikke til at anholde og tilbageholde dig for at afhøre dig. Politiet har kun beføjelse til at anholde dig for at tiltale dig for den mistænkte lovovertrædelse. Hvis politiet ikke anholder dig i forbindelse med en mindre grov lovovertrædelse, vil du normalt blive indkaldt til at give møde i retten, så retssagen kan indledes.

Tredje trin i efterforskningen er indsamling af oplysninger, som kan bruges som beviser i retssagen. Indsamlingen af oplysninger kan foregå på mange måder, og politiets ret til at indsamle disse oplysninger afhænger af, hvilken form for forbrydelse der er mistanke om. Ud over at have ret til at anholde og afhøre dig har politiet også begrænsede beføjelser til at indsamle retsmedicinske spor og andre former for beviser, som vil blive omtalt nærmere længere nede i dette faktablad.

Politiet træffer enten selv eller med vejledning fra Link åbner i nyt vindueanklagemyndigheden beslutning om, hvorvidt der skal rejses tiltale mod dig, samt for hvilken lovovertrædelse. Det er oftest politiet, der træffer beslutningen om at retsforfølge grove og mindre grove lovovertrædelser. Politiet vil normalt søge vejledning hos den offentlige anklagemyndighed, hvis der er tale om en forbrydelse af usædvanlig eller særlig grov karakter, eller en forbrydelse som kræver anklagemyndighedens bistand.

Mine rettigheder under efterforskningen

Få mere at vide om dine rettigheder under efterforskningen ved at klikke på nedenstående link.

Mine rettigheder, efter at jeg er anholdt (1)

Hvis der er tale om en grov lovovertrædelse, har politiet beføjelse til at Link åbner i nyt vindueanholde dig og tilbageholde dig til afhøring. Det betyder, at du anbringes i politiets varetægt og ikke må forlade stationen, så længe du er i politiets varetægt.

Skal politiet have en arrestordre for at kunne anholde mig?

Nej. Politiet har ikke nødvendigvis brug for en arrestordre for at anholde dig, hvis de mistænker dig for at have begået den lovovertrædelse, der efterforskes.

Hvor kan politiet anholde mig?

Politiet kan anholde dig i dit hjem eller på et offentligt sted. Politiet skal blot have en rimelig begrundet mistanke om, at du har begået en lovovertrædelse, for at kunne anholde dig.

Skal politiet oplyse mig om, hvorfor jeg anholdes?

Ja. Politiet skal fortælle dig, hvorfor du anholdes.

Kan politiet anvende magt, når de anholder mig?

Ja. Politiet har lov til at udøve rimelig magtanvendelse, når de anholder dig.

Hvad sker der, efter at du er anholdt?

Du vil efter anholdelsen blive bragt til en politistation, hvor du enten vil blive afhørt, eller der vil blive rejst en sigtelse imod dig. Mens du opholder dig på politistationen, er dine rettigheder beskyttet af loven, og den ansvarshavende er ansvarlig for at sikre, at dine rettigheder overholdes. Det tidsrum, som du kan tilbageholdes på en politistation, afhænger af årsagen til din tilbageholdelse. Du kan læse mere om dine rettigheder på webstedet for Link åbner i nyt vinduedet irske råd for borgernes friheder (Irish Council for Civil Liberties) (ICCL).

Afhøring og politiets efterforskning (2)

Vil jeg få oplyst mine rettigheder?

Ja. Hvis du tilbageholdes af en af disse årsager, vil du få oplyst dine rettigheder under varetægtsfængslingen. Du vil få oplyst dine rettigheder skriftligt, og har ret til at få dokumentet oversat til dit modersmål, hvis du ikke forstår engelsk.

Har jeg lov til at underrette min ambassade?

Ja. Hvis du ikke er irsk statsborger, har du ret til at underrette din ambassade eller dit konsulat om din anholdelse.

Jeg er fra et andet land. Skal jeg blive i Irland under efterforskningen?

Ikke nødvendigvis. Hvis du ikke sigtes efter varetægtsfængslingen, står det dig frit for at forlade landet. Hvis den irske stat ønsker at rejse en sigtelse mod dig på et senere tidspunkt, kan du vælge at rejse tilbage til Irland frivilligt, eller dit hjemland kan udlevere dig. Hvis du sigtes efter varetægtsfængslingen, skal du stilles for den kompetente domstol. Det er derefter op til dommeren at beslutte, om du skal kunne løslades mod kaution.

Har jeg ret til at tale med en advokat?

Ja. Du har ret til at tale med en advokat. Hvis du ikke kender en advokat, kan den vagthavende betjent hjælpe dig med at finde en ud fra en liste, som opbevares på stationen. (Se også Link åbner i nyt vindueFaktablad 2)

Hvornår kan jeg tale med en advokat?

Hvis du ønsker at tale med en advokat, må du ikke afhøres, før din advokat ankommer og er blevet ført til dig.

Må min advokat være til stede, når jeg bliver afhørt?

Nej. Men du har ret til at søge yderligere juridisk rådgivning under din afhøring, hvis der opstår tvivlsspørgsmål.

Hvilke muligheder har jeg, hvis jeg ikke har råd til en advokat?

Hvis du har begrænsede økonomiske midler, har du muligvis ret til at få omkostningerne til juridisk rådgivning godtgjort under Irlands ordning for gratis retshjælp (se Link åbner i nyt vindueFaktablad 1). Du anbefales imidlertid altid at søge juridisk rådgivning, og du kan drøfte spørgsmålet om dine økonomiske midler med din advokat senere i processen.

Hvor længe kan jeg afhøres under min tilbageholdelse, og hvordan foregår afhøringen?

Du kan blive afhørt i op til fire timer ad gangen. Afhøringen skal foregå på rimelige vilkår. Den bør optages på video, medmindre dette ikke er muligt. Du har kun ret til en kopi af optagelsen, hvis din sag anlægges for domstolen, og domstolen giver sin tilladelse til, at den kan udleveres til din advokat. Der bør altid kun være to politibetjente til stede under afhøringen.

Skal jeg besvare alle spørgsmål?

Nej. Du kan Link åbner i nyt vinduenægte at udtale dig under hele afhøringen, men du skal være opmærksom på, at hvis du nægter at udtale dig, kan det på visse betingelser bruges som bevis mod dig i en eventuel retssag. Hvis du nægter at besvare visse spørgsmål, kan det forhold, at du nægter at afgive vidneudsagn sammen med andet bevismateriale bruges til at kende dig skyldig.

Skal jeg give oplysninger, hvis jeg bliver bedt om det?

Du er forpligtet til at give dine personlige oplysninger, så politiet kan identificere dig. Du bør spørge din advokat til råds, inden du videregiver oplysninger. Hvis politiet har anholdt dig for at afhøre dig, skyldes det, at du er mistænkt for en grov strafbar forbrydelse, og alt hvad du siger, kan bruges som bevismateriale imod dig i en eventuel retssag.

Hvad sker der, hvis jeg siger noget, der skader min sag?

Du har ret til ikke at afgive belastende vidneudsagn mod dig selv. Hvis dine svar skader din sag, vil dine juridiske rådgivere oplyse dig om konsekvenserne, som normalt er, at dine udsagn vil blive brugt som bevismateriale mod dig.

Skal jeg afgive mine fingeraftryk og lade mig fotografere?

Ja. Du kan blive tvunget til at afgive dine fingeraftryk og til at lade dig fotografere, hvis du tilbageholdes i medfør af en lovmæssig beføjelse. Det er strafbart at modsætte sig afgivelse af fingeraftryk og fotografering.

Kan politiet beholde mine fingeraftryk for evigt?

Ja. Du kan imidlertid enten selv eller via din juridiske rådgiver skrive til politiet og anmode om, at alt materiale destrueres, hvis du ikke skal retsforfølges, eller hvis du er blevet frikendt.

Skal jeg afgive dna-prøver eller andre legemsprøver?

Hvis du er tilbageholdt under en lovmæssig beføjelse, skal det godkendes af politichefen, før der kan tages legemsprøver, som f.eks. prøver af dns, spyt, negle, materiale fundet under en negl, eller en prøve fra din mundhule. Politiet må ikke tage en afstøbning af dit fodaftryk eller udtage prøver fra dine genitalier eller kropsåbninger uden tilladelse, medmindre du giver dit samtykke.

Har politiet ret til at ransage mit hjem, virksomhedslokaler, bil eller anden ejendom?

Ja. I henhold til Link åbner i nyt vindueden irske forfatning og Link åbner i nyt vindueden europæiske menneskerettighedskonvention skal din fysiske integritet og dit privatliv respekteres, men disse rettigheder er begrænsede. Politiet har ret til at ransage dit hjem, med eller uden dit samtykke, hvis de har en ransagningskendelse eller trænger ind i dit hjem for at anholde dig. Du kan læse mere om ransagninger under afsnittet ransagninger (3).

Kan jeg klage, hvis mine rettigheder krænkes?

Du bør fortælle dine juridiske rådgivere om alle krænkelser af dine rettigheder, så de kan rådgive dig om, hvordan og hvornår du kan klage over disse krænkelser.

Hvem er den ansvarshavende betjent?

Den ansvarshavende betjent har ansvar for at sikre dit velbefindende og beskytte dine rettigheder. Alle politistationer i Irland skal have en ansvarshavende betjent. Hvis du oplever problemer under din varetægtsfængsling, kan du bede om at tale med den ansvarshavende.

Har jeg lov til at tale med min familie?

Du har ret til, at et familiemedlem underrettes om din tilbageholdelse, men du har ikke nødvendigvis ret til selv at tale med din familie.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg føler mig utilpas, og har jeg ret til at hvile mig og få forfriskninger?

Du har ret til at blive tilset af en læge, hvis du har behov for det, og du har ret til at hvile dig og få forfriskninger, mens du er tilbageholdt.

Bliver min varetægtsfængsling registreret?

Der vil blive udarbejdet en attest vedrørende din varetægtsfængsling, og du eller din juridiske rådgiver har ret til en kopi af denne attest.

Hvad sker der, hvis jeg ikke taler eller forstår engelsk?

Du har ret til en tolk, der kan oversætte for dig. Du eller din juridiske rådgiver bør insistere på, at det ikke er den samme tolk, der tolker samtaler mellem dig og din advokat, som også tolker under politiets afhøring. Du skal have adgang til en tolk, hver gang du skal tale med enten en advokat eller en betjent.

Hvor længe kan jeg tilbageholdes?

Det afhænger af, under hvilken beføjelse du er tilbageholdt. Du kan ifølge irsk lovgivning højst tilbageholdes i syv dage.

Ransagninger (3)

Har jeg ret til at få oplyst, hvorfor min ejendom ransages?

Du har ret til at spørge og få oplyst, hvorfor ransagningen finder sted og under hvilken beføjelse. Hvis din ejendom ransages, har du ret til at få udleveret en kopi af ransagningskendelsen.

Hvordan foregår ransagningen?

Politiet skal udføre ransagningen uden at overtræde din ret til at ikke blive krænket.

Har politiet ret til at tage alt med?

Ja. Politiet har ret til at konfiskere alt, hvad de med rimelighed mener, kan anvendes som bevismateriale. De kan også tage genstande, som ikke er angivet i ransagningskendelsen, men som kan anvendes som bevismateriale i forbindelse med en anden forbrydelse.

Må jeg opholde mig på min ejendom, mens politiet foretager deres ransagning?

Ja. Du må overvære ransagningen, men du må ikke foretage dig noget, der kan hindre den.

Har politiet ret til at visitere mig?

Ja. Hvis politiet har en rimelig begrundet mistanke om, at du har begået en lovovertrædelse, har de beføjelser til at visitere dig uden dit samtykke.

Skal politiet anholde mig først?

Nej. Politiet kan visitere dig, inden de anholder dig.

Har jeg ret til at få oplyst, hvorfor jeg visiteres?

Ja. Politiet skal oplyse dig om, hvorfor du visiteres og med hvilken beføjelse.

Har politiet ret til at kropsvisitere mig?

Ja. Du må kun kropsvisiteres, hvis det er nødvendigt. En kropsvisitering skal foretages i et afskærmet område af politistationen og finde sted på en måde, der ikke krænker dig. Hvis det er muligt, bør kropsvisiteringen foretages af en læge.

Foretages visiteringen af en person af samme køn som mig?

Hvis visiteringen omfatter mere end en undersøgelse af dit tøj, skal den foretages af en person af samme køn som dig.

Den første retshøring (4)

Kan jeg blive varetægtsfængslet eller løsladt?

Du kan blive varetægtsfængslet, hvis du bringes direkte fra politiet til retten, og retten har afvist kaution.

Kan jeg ansøge om at blive løsladt mod kaution?

Du vil i de fleste tilfælde kunne Link åbner i nyt vindueansøge om kaution, når du møder op første gang for Link åbner i nyt vinduedistriktsdomstolen (domstol i første instans). I særlige tilfælde (f.eks. ved en tiltale for mord) skal du ansøge om kaution hos højesteretten, og vil derfor være varetægtsfængslet et stykke tid, inden du kan ansøge.

Du har ret til juridisk bistand, som alt efter din indkomst vil blive beskikket som gratis retshjælp.

Har jeg ret til at få oplyst, hvorfor politiet modsætter sig kaution?

Ja. Du skal på forhånd oplyses om, hvorfor politiet modsætter sig, at du kan løslades mod kaution. Du har ret til kaution, men der er ikke tale om en absolut rettighed. En dommer kan afvise kaution, hvis denne mener, at du enten ikke vil møde op til retssagen, påvirke vidner eller begå andre grove lovovertrædelser, hvis du løslades mod kaution.

Kan jeg få indrømmet betinget kaution?

Ja. Du kan blive løsladt mod kaution, hvis du opfylder visse betingelser, som f.eks. at indlevere dit pas, blive i Irland, mens du venter på, at sagen bringes for retten, og regelmæssigt melde dig hos en politistation, så de kan kontrollere, at du opfylder disse betingelser. Domstolen kan også stille krav om, at du skal deponere kontanter, eller den kan beordre indefrysning af et familiemedlems eller en vens irske bankkonto som garanti for, at du overholder betingelserne for kautionen.

 

Forberedelse til retssagen eller forberedende retsmøde ved en tilståelse (5)

Kan jeg erklære mig skyldig i alle eller nogle af anklagerne inden retssagen?

Ja. Du vil kun blive bragt for retten, hvis du erklærer dig ikke-skyldig. Hvis du erklærer dig skyldig, vil du i stedet for at blive stillet for en domstol blive indkaldt til et retsmøde, hvor straffen vil blive udmålt.

Hvad sker der?

Hvis du ikke ønsker din sag bragt for retten, betyder det, at du tilstår en eller flere af de lovovertrædelser, du er anklaget for. Irsk lovgivning indeholder ikke hjemmel til, at der kan indgås studehandler (plea bargaining), men anklagemyndigheden kan vælge at acceptere en tilståelse af nogle af anklagepunkterne og trække andre anklagepunkter tilbage. Hvis du erklærer dig skyldig, vil du blive dømt på et senere tidspunkt, og kan eventuelt varetægtsfængsles indtil retsmødet, hvor straffen vil blive udmålt.

Hvad sker der på retsmødet for strafudmålingen?

Medmindre der er tale om en ved lov fastsat straf, som f.eks. livstid ved mord, har du ret til et retsmøde, hvor din straf vil blive udmålt, og du har ret til at din advokat redegør for din rolle i forbrydelsen samt dine personlige forhold for retten.

Kan tiltalen blive ændret inden retssagen?

Ja. Anklagemyndigheden kan tilføje nye anklagepunkter op til og under retssagen. Den kan også trække anklagepunkter tilbage inden retssagen. Anklagemyndigheden har ret til at fremlægge nyt bevismateriale op til og under retssagen. Anklagemyndigheden skal handle i overensstemmelse med reglerne for en retfærdig rettergang og må ikke tilbageholde eller skjule bevismateriale, som den er i besiddelse af, og som er relevant for dig og dine advokater.

Kan jeg blive sigtet for en lovovertrædelse, som jeg allerede er blevet sigtet for i en anden medlemsstat?

Hvis du er blevet sigtet og dømt for en lovovertrædelse i én medlemsstat, kan du ikke sigtes for den samme lovovertrædelse igen i en anden medlemsstat. Hvis du er blevet sigtet i én medlemsstat, men anklagerne blev trukket tilbage, kan du godt sigtes for den samme lovovertrædelse i Irland.

Får jeg oplysninger om bevismaterialet imod mig?

Ja. Du har ret til at få udleveret dokumenter (normalt betegnet ”bevismateriale”), som består af beviserne mod dig. Du skal også have adgang til materiale, som er fremkommet under efterforskningen af den forbrydelse, du påstås at have begået, men som ikke skal lægges til grund for retsforfølgelsen.

Får jeg oplysninger om de personer, der vidner imod mig?

Ja. Du vil få visse begrænsede oplysninger om de personer, der vidner imod dig. Du har ret til at få oplyst, om vidnerne er tidligere straffede. Du har ret til at få dem til at videregive oplysninger enten under retssagen i form af din advokats krydsforhør eller via dine juridiske rådgiveres efterforskning af sagen.

Du har ikke ret til at få udleveret en udtømmende liste med personlige oplysninger om vidnerne. Du har ikke ret til at omgås vidner på en måde, der kan anses for at være et forsøg på at true dem eller forhindre rettens gang. Gør du det, kan din kaution blive tilbagekaldt, eller der kan blive rejst nye sigtelser mod dig.

Hvornår får jeg udleveret Link åbner i nyt vinduebevismaterialet ?

Hvis du er tiltalt for en grov forbrydelse, vil du få udleveret bevismaterialet inden for 42 dage, efter at tiltalen er blevet rejst. Retten har beføjelser til at forlænge fristen for statens udlevering af disse dokumenter.

Hvad får jeg udleveret?

Du får udleveret en mappe med dokumenter, som indeholder de grundlæggende punkter i statens sag imod dig. Disse dokumenter udgør ikke hele statens sag, og anklagemyndigheden har ret til at fremlægge nye beviser op til og under retssagen. Det bevismateriale, som staten lægger til grund for sit krav om domfældelse, består som regel af mundtlige edsvorne vidneudsagn i retten.

Hvordan får jeg udleveret bevismaterialet?

Bevismaterialet udleveres til dig personligt af en betjent i retten. Nye beviser vil normalt blive udleveret til din advokat på dennes kontor eller i retten.

Kan der blive stillet krav om udlevering af oplysninger om min straffeattest?

Ja. Politiet har ret til at søge oplysninger om dine tidligere lovovertrædelser i forbindelse med deres efterforskning samt for at vurdere, om du er egnet til kaution, hvis du sigtes. Hvis du dømmes skyldig, har politiet også lov til at henvise til din straffeattest, så dommeren/dommerne kan udmåle en passende straf. Politiet kan også kræve at få udleveret en straffeattest fra udlandet.

Er der nogen grænser for, hvornår der kan henvises til min straffeattest?

Ja. Der kan ikke henvises til din straffeattest under retssagen, medmindre din advokat inddrager den i dit krydsforhør eller indlæg for domstolen.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueFå mere at vide om politiets beføjelser til at efterforske, tilbageholde dig og rejse tiltale mod dig

Link åbner i nyt vindueFå mere at vide om det irske politis rolleLink åbner i nyt vinduehttp://www.garda.ie/

Link åbner i nyt vindueStatsadvokatens kontor og anklagemyndighedens kontorLink åbner i nyt vinduehttp://www.dppireland.ie/

Link åbner i nyt vindueFå mere at vide om lovgivningen Link åbner i nyt vinduehttp://www.irishstatutebook.ie/Link åbner i nyt vindueStraffeloven Criminal Justice Act af 1984 (behandling af varetægtsfængslede på irske politistationer), forordninger af 1987

Link åbner i nyt vindueIrish Council of Civil Liberties (det irske råd for borgerlige friheder) Link åbner i nyt vinduehttp://www.iccl.ie/

Sidste opdatering: 14/05/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

3 – Mine rettigheder under retssagen

Hvad sker der, inden min sag bringes for retten?

Inden din sag bringes for retten, tager en dommer stilling til, om du kan løslades mod kaution. Du har normalt ret til kaution. Du kan blive nægtet kaution, hvis der er risiko for, at du ikke møder op i retten, hvis du har forsøgt eller antages at ville forsøge at true et vidne, eller hvis du med sandsynlighed vil begå en anden grov forbrydelse.

Hvis du bygger dit forsvar på et alibi (dvs. hvis nogen vil vidne på, at du var sammen med dem, da forbrydelsen blev begået), vil dommeren give dig besked om at underrette Link åbner i nyt vindueanklagemyndigheden om, hvem denne eller disse person(er) er.

Du har ret til at blive informeret om anklagepunkterne imod dig inden retssagen. Du har ret til på anmodning at få udleveret fremstillingen af grundene til sigtelsen mod dig.

Hvor afholdes retssagen?

Du vil få oplyst navn og adresse på den domstol, hvor din sag skal behandles. Link åbner i nyt vindueIrlands Courts Service er ansvarlig for alle domstole og kan hjælpe dig med at finde frem til den rette domstol.

Mindre grove lovovertrædelser behandles ved distriksdomstolene, hvor din sag kun dømmes af en enkelt dommer. Grov kriminalitet behandles ved kriminalbyretter (Circuit Courts) eller centrale kriminalbyretter (Central Circuit Courts), hvor dommen afsiges af et nævningeting.

Domstolene er åbne for offentligheden. Hvis den tiltalte er et barn, eller der er tale om en seksuel forbrydelse, behandles sagen dog for lukkede døre.

Kan tiltalen ændres under retssagen?

I de fleste tilfælde kan tiltalen ikke ændres under en retssag. Visse tiltaler kan dog ændres, hvis loven tillader det. En tiltale for farlig kørsel kan f.eks. ændres til en mindre alvorlig tiltale for skødesløs kørsel, hvis dommeren vurderer, at du kørte skødesløst, men ikke farligt.

Hvis du erklærer dig skyldig i alle anklagepunkter under retssagen, tager dommeren stilling til strafudmålingen. Dommeren træffer sin beslutning ved at sammenholde forbrydelsens alvor med din personlige situation. Du bør få strafnedsættelse for at erklære dig skyldig.

Du kan også erklære dig skyldig i nogle af anklagepunkterne og uskyldig i resten. Dommeren eller nævningetinget tager stilling til skyldsspørgsmålet i de anklagepunkter, du nægter dig skyldig i. Du vil derefter blive idømt en straf for de anklagepunkter, du erklærede dig skyldig i, samt for de anklagepunkter, du er dømt skyldig i.

Hvilke rettigheder har jeg under retssagen?

Du skal som hovedregel være til stede under retssagen mod dig. Hvis du ikke møder i retten, kan dommeren beslutte at anholde og varetægtsfængsle dig. Retssagen kan undertiden fortsætte uden din tilstedeværelse, hvor du i så fald vil blive dømt in absentia.

Hvis du ikke kan møde op i retten på grund af en ulykke eller sygdom, bør du give din advokat besked samt fremsende ham/hende en lægeerklæring, der begrunder dit fravær.

Du har ret til en tolk, hvis du ikke forstår, hvad der sker. Hvis du er døv, har du ret til en døvetolk.

Du har ret til at forsvare dig selv i retten, hvis du ønsker det. Hvis du ikke har råd til en advokat, kan du få beskikket en advokat under Link åbner i nyt vindueordningen for gratis retshjælp afhængigt af, hvor alvorlig sigtelsen er. Du har ret til at vælge en advokat. Hvis du ikke kender en advokat, kan dommeren beskikke en til dig. Du har ret til at skifte advokat, hvis du er utilfreds.

Du har ret til at udtale dig under retssagen, men er ikke forpligtet til det. Det er strafbart at lyve, når du udtaler dig under vidneansvar.

Hvilke rettigheder har jeg i forbindelse med bevismaterialet mod mig?

Du kan anfægte bevismaterialet mod dig, hvis det er fremskaffet på ulovlig vis. Hvis politiet f.eks. er trængt ind i dit hus uden en ransagningskendelse, vil beviser, som de har indsamlet i dit hjem, ikke kunne anvendes i sagen.

Du kan også anfægte bevismaterialet ved at stille vidnerne spørgsmål, som afslører, at de lyver eller tager fejl. Du kan også bede vidner om at afgive udsagn, som er relevante for dit forsvar, eller som viser anklageren, at vidnerne lyver eller tager fejl.

Du kan hyre en privatdetektiv til at fremskaffe beviser for dig. Beviserne kan bruges i sagen, så længe de er fremskaffet på lovlig vis.

Vil oplysninger fra min straffeattest spille en rolle for afgørelsen?

Oplysninger om dine tidligere domme vil Link åbner i nyt vinduenormalt ikke blive inddraget i retssagen.

Dommerne kan imidlertid vælge at tage dine tidligere domme i betragtning, når de udmåler din straf. Dette omfatter også tidligere domme afsagt i andre lande.

Hvad sker der ved afslutningen af retssagen?

Hvis du kendes ikke-skyldig, er retssagen afsluttet, og du er fri.

Hvis du kendes skyldig eller tilstår, udmåler dommeren straffen. Du kan blive idømt en bøde eller Link åbner i nyt vinduefængselsstraf. Dommeren kan gøre straffen betinget, så længe du ikke begår nye forbrydelser.

Dommeren kan vælge at bede Link åbner i nyt vindueProbation Services (tilsynsmyndighederne for betinget dømte) om at udarbejde en rapport om dig, inden straffen fastsættes. Det vil af denne rapport fremgå, om du er egnet til at komme under tilsyn og parat til at håndtere de problemer, der måtte være skyld i din kriminelle adfærd.

Probation Services vil på anmodning også fortælle dommeren, om du er egnet til at udføre samfundstjeneste. Dommeren kan derefter vælge at idømme dig op til 240 timers ulønnet arbejde i stedet for en fængselsstraf.

Hvad er offerets rolle under retssagen?

Offeret er anklagerens vidne under retssagen. Offeret afgiver vidneudsagn om, hvad han/hun så ske i forbindelse med lovovertrædelsen.

Hvis du er kendt skyldig eller har tilstået, tager dommeren hensyn til forbrydelsens konsekvenser for offeret.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDatabase over irsk lovgivning

Link åbner i nyt vindueDatabase over irsk og britisk retspraksis

Sidste opdatering: 14/05/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

4 – Mine rettigheder efter retssagen

Kan jeg appellere dommen?

Du kan appellere enhver dom eller straf. Link åbner i nyt vindueFremgangsmåden for at appellere afhænger af, hvilken domstol der har behandlet din sag. Domme afsagt af distriksdomstolen kan appellers til kriminalbyretten (Circuit Court). Domme afsagt af Circuit Court eller Link åbner i nyt vindueCentral Criminal Court kan appelleres til Link åbner i nyt vindueCourt of Criminal Appeal.

Hvis du ønsker at appellere en dom afsagt af distriktsdomstolen, skal du fremsende en såkaldt klageskrivelse til anklageren senest 14 dage efter domfældelsen. Du skal også fremsende klageskrivelsen og en erklæring på tro og love til justitssekretæren inden for 14 dage. Hvis du ønsker at appellere en dom afsagt af Circuit Court eller Central Criminal Court, skal du senest tre dage efter domfældelsen bede dommeren i sagen om tilladelse til at appellere. Hvis din ansøgning afvises, skal du fremsende en klageskrivelse til justitssekretæren ved appeldomstolen i straffesager, Court of Criminal Appeal, inden for syv dage, og inden for 14 dage, hvis din ansøgning godkendes. Din advokat vil normalt tage sig af dette.

Hvis du appellerer en dom afsagt af distriktsdomstolen, har du ret til at få hele din sag prøvet på ny. Du har også ret til at appellere straffen. Hvis du appellerer en dom afsagt af Circuit Court eller Central Criminal Court, kan du appellere et retligt spørgsmål, eller hvis du mener, at din retssag ikke forløb korrekt. Du kan også appellere straffen.

Hvad sker der, hvis jeg indgiver en appel?

Hvis du appellerer en dom afsagt af distriktsdomstolen, vil dommen blive udsat, indtil din appelsag er behandlet. Det kræver, at du indgår i en garantiordning, en såkaldt sikkerhedsstillelse (recognisance), hvilket kan medføre, at du skal betale et nærmere fastsat beløb. Hvis du er i fængsel, når du indgiver din appel af en dom afsagt af distriktsdomstolen, har du ret til at blive løsladt, så snart du har fremsendt din klageskrivelse og er indgået i garantiordningen. Hvis du er i fængsel og ønsker at indgive en appel, kan du få udleveret de relevante formularer af fængselsmyndighederne.

Hvis du appellerer en dom afsagt af distriktsdomstolen, kan der gå et par måneder, inden din appel behandles. Hvis du appellerer en dom afsagt af Circuit Court eller Central Criminal Court, kan det tage endnu længere tid, inden din appelsag behandles.

Hvis du appellerer en dom afsagt af distriktsdomstolen, har du ret til at fremlægge nye beviser og nye juridiske argumenter i appelsagen. Hvis du appellerer en dom afsagt af Circuit Court eller Central Criminal Court, har du kun ret til at fremlægge nyt bevismateriale under helt særlige omstændigheder.

Hvad sker der ved appelhøringen?

Hvis du appellerer en dom afsagt af distriktsdomstolen, har du ret til at få hele din sag prøvet på ny. Hvis du appellerer en dom afsagt af Circuit Court eller Central Criminal Court, kan du eller din advokat fremføre for retten, hvorfor du mener, at din dom skal ophæves, eller hvorfor du mener, at straffen er principielt forkert.

Hvad sker der, hvis appellen antages/afvises?

Hvis appellen antages, henlægges sagen, og du har ikke flere forpligtelser i forbindelse med sagen. Hvis appellen afvises, stadfæster appeldomstolen den afsagte dom. Hvis appeldomstolen mener, at straffen er principielt forkert, kan den enten hæve eller nedsætte den oprindelige straf.

Når din appelsag er behandlet, har du udtømt dine appelmuligheder. Court of Criminal Appeal kan imidlertid give dig tilladelse til at appellere til højesteretten, Supreme Court, hvis der er tale om et retligt spørgsmål, der er af ekstraordinær betydning.

Der findes ingen generelle bestemmelser, som giver dig ret til erstatning, hvis din appel antages. Når du appellerer en dom til Court of Criminal Appeal, kan du eventuelt få tildelt erstatning, hvis du har været udsat for justitsmord. Det er tilfældet, hvis Court of Criminal Appeal ophæver en dom og fastsætter, at nye forhold i sagen viser, at sagen imod dig er ubegrundet. Dette forekommer meget sjældent. Hvis Court of Criminal Appeal fastsætter, at der er tale om justitsmord, kan du ansøge Link åbner i nyt vinduejustitsministeren om erstatning.

En dom føres til protokol, så snart dommeren har kendt dig skyldig i en lovovertrædelse.

Dommen er endelig, når du er blevet kendt skyldig eller har tilstået. Du har dog stadig ret til at indgive en appel. Hvis din appel antages, slettes dommen fra registret.

Jeg er fra en anden medlemsstat. Kan jeg blive hjemsendt efter retssagen?

Hvis du er dømt for en lovovertrædelse, kan retten ikke sende dig tilbage til dit hjemland. Retten kan imidlertid indsende en henstilling til justitsministeren om, at du bør udvises. Den kan også gøre straffen eller dele af straffen betinget, forudsat du forlader landet. Det betyder ikke, at du udvises, men at du vil blive sat i fængsel, hvis du ikke forlader landet. Hvis du fængsles, kan du anmode justitsministeren om at blive overført til en anden medlemsstat for at afsone din straf der.

Kan jeg sigtes for den samme forbrydelse igen, hvis jeg er dømt?

Hvis du er dømt, kan du ikke blive sigtet for den samme forbrydelse igen. Hvis du er dømt i en anden medlemsstat, kan du ikke blive sigtet for den samme forbrydelse igen i Irland.

Oplysninger om tiltalen/dommen

Alle domfældelser vil blive registreret på din straffeattest. Hvis du er voksen, opbevares oplysningerne om dine domme af Gardaí (det irske politi). Gardaí kan også opbevare andre oplysninger om dig. Du har ret til få rettet eller slettet ukorrekte personoplysninger. Du kan anmode om at få adgang til disse oplysninger hos Link åbner i nyt vindueGarda Central Vetting Unit. Hvis politiet ikke vil give dig indsigt i disse oplysninger eller ikke vil rette ukorrekte oplysninger, har du ret til at henvende dig til Link åbner i nyt vinduedatatilsynet.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDe irske domstole

Link åbner i nyt vindueCitizens Information Board (den irske borgeroplysning)

Link åbner i nyt vindueDatatilsynet

Sidste opdatering: 14/05/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

5 – Færdselsforseelser og andre mindre grove lovovertrædelser

Hvordan straffes færdselsforseelser?

Mindre grove forseelser, som f.eks. kørsel ved for høj hastighed, anvendelse af mobiltelefon under kørslen eller ulovlig parkering, straffes som regel med et bødeforlæg, som giver dig en fastsat frist til at betale din bøde. Din sag bringes kun for retten, hvis du ikke betaler bøden. Du får enten bødeforlægget, når forseelsen opdages, eller du får det tilsendt med posten.

Nogle bødeforlæg giver imidlertid ”klip” i dit kørekort i form af strafpoint. Når du har fået tolv point inden for tre år, fratages du retten til at føre et køretøj i Irland. Hvis du betaler bødeforlægget, får du påført færre point på kørekortet, end hvis sagen bringes for retten, og der fældes dom. EU arbejder i øjeblikket på et projekt til harmonisering af medlemsstaternes kørekortsregistre.

 

Færdselsforseelser behandles næsten altid af det almindelige politi. Du skal være opmærksom på, at førere af et køretøj i Irland ved lov er forpligtet til at have deres kørekort med sig og til at fremvise det, hvis politiet beder om det.

Hvis du er bosiddende i Irland, men er statsborger i en anden medlemsstat, vil din sag blive behandlet på samme måde, som hvis du var irsk statsborger.

Hvis sagen bringes for retten, behandles den af den lokale distriktsdomstol (retten i første instans) af en dommer uden et nævningeting. Hvis du ikke er tilfreds med udfaldet, kan du appellere afgørelsen, uanset om det er dommen eller straffen, til en højere retsinstans (se Link åbner i nyt vindueFaktablad 4).

Vil disse forseelser komme til at fremgå af min straffeattest?

Alle færdselsdomme registreres i politiets database. Meget små forseelser, som f.eks. kørsel ved for høj hastighed, betragtes normalt ikke som forseelser, der kan straffes med en domfældelse. Hvis du derimod sigtes for en grovere forseelse, som f.eks. farlig kørsel, kørsel i beruset tilstand, eller kørsel uden forsikring, vil dommene blive registreret på din straffeattest. Disse forseelser behandles i overensstemmelse med de procedurer, der fastsættes i Link åbner i nyt vindueFaktablad 4. Hvis du sigtes for en sådan forseelse, bør du straks søge juridisk rådgivning.

Hvordan straffes andre mindre grove forseelser?

De mest udbredte mindre grove forseelser er kørsel ved for høj hastighed eller anvendelse af mobiltelefon under kørslen. En lang række andre forseelser, som f.eks. kørsel i en busbane, kan straffes med et “Link åbner i nyt vinduebødeforlæg”, men fører ikke til ”klip” i kørekortet. Hensynsløs kørsel, herunder skødesløs kørsel, straffes med en bøde og tillæg af strafpoint.

Din sag bringes kun for retten, hvis du ikke betaler bødeforlægget. Som det var tilfældet med færdselsforseelserne ovenfor, behandles sådanne sager af distriktsdomstolen. Du kan, som angivet ovenfor, altid appellere en dom afsagt af distriktsdomstolen.

Sidste opdatering: 14/05/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.