Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Irland

Disse faktablade indeholder en redegørelse for, hvad der sker, når en person mistænkes eller tiltales for en forbrydelse, der behandles ved en retssag for en domstol. Du kan finde oplysninger om mindre trafikforseelser, som normalt behandles med en fast straf i Faktablad 5. Hvis du er offer for en forbrydelse, kan du få fyldestgørende oplysninger om dine rettigheder her.

Indholdet er leveret af
Irland

Beskrivelse af straffesagen

 • Det irske politi, An Garda Siochána, har en række beføjelser til at tilbageholde og visitere en person samt beføjelser til at anholde en person, som de mener har begået eller er i færd med at begå en alvorlig lovovertrædelse.
 • Hvis du varetægtsfængsles, vil en betjent oplyse dig om dine rettigheder, som bl.a. omfatter retten til at tale med en advokat og en læge samt at få beskikket en tolk, hvis det er nødvendigt.
 • Børn, der anbringes i varetægt, er omfattet af særlige bestemmelser, som bl.a. fastsætter, at der skal være en voksen til stede ved afhøringer. Du kan i forbindelse med en afhøring blive bedt om at give dit samtykke til at få taget en dna-prøve, få taget fingeraftryk, blive fotograferet og/eller deltage i en identifikationsparade.
 • Politiet kan under afhøringen sigte dig for en lovovertrædelse.
 • Sigtelsen kan have form af et anklageskrift, eller du kan blive indstævnet til at møde i retten på en fastsat dato. Politiet fremsender nærmere oplysninger om afhøringen til anklagemyndigheden, som derefter tager stilling til, hvorvidt sagen skal for retten. Du kan også blive løsladt med det samme mod kaution, den såkaldte “Station Bail”, hvor du pålægges at møde op i retten, eller du kan ansøge distriktsdomstolen om at blive løsladt mod kaution på et senere tidspunkt.
 • Mindre lovovertrædelser, også kaldet "forseelser", retsforfølges ved distriktsdomstolen.
 • Grovere lovovertrædelser, eller forbrydelser, retsforfølges af en dommer og et nævningeting. Du vil under den strafferetlige proces altid blive betragtet som uskyldig, indtil det modsatte er bevist.
 • Du har ret til juridisk rådgivning. Hvis du ikke har råd til en advokat, kan du ansøge om gratis retshjælp.
 • Hvis du idømmes en straf, er det fordi, du er blevet fundet skyldig ud over enhver rimelig tvivl. Hvis du er dømt af distriktsdomstolen, har du ret til at appellere dommen eller straffen. Hvis du frifindes, er sagen afsluttet, og der vil ikke blive taget yderligere retlige tiltag over for dig.
 • Hvis et nævningeting kender dig skyldig i en forbrydelse, har du ikke automatisk ret til at appellere dommen, og du bør henvende dig til dine advokater, for at få oplyst, hvordan du kan gå videre med sagen.

Faktabladene indeholder oplysninger om de forskellige trin i processen og om dine rettigheder. Disse oplysninger erstatter ikke juridisk rådgivning, men er udelukkende vejledende.

Europa-Kommissionens rolle

Du skal være opmærksom på, at Europa-Kommissionen ikke spiller nogen rolle i forbindelse med straffesager i medlemsstaterne, og ikke kan hjælpe dig, hvis du ønsker at klage. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan du indgiver en klage og til hvem.

Find de oplysninger, du har brug for, ved at klikke på nedenstående link

1 - Sådan kan du få gratis retshjælp

2 – Mine rettigheder under efterforskningen af en forbrydelse

 • Anholdelse
 • Afhøring og politiefterforskning
 • Ransagninger
 • Første retshøring
 • Forberedelse af retssagen eller en forundersøgelse, hvis tiltalte har erklæret sig skyldig

3 - Mine rettigheder under retssagen

4 - Mine rettigheder efter retssagen

5 - Færdselsforseelser

Sidste opdatering: 18/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.