Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

Kan jeg appellere dommen?

Du kan appellere enhver dom eller straf. Fremgangsmåden for at appellere afhænger af, hvilken domstol der har behandlet din sag. Domme afsagt af distriksdomstolen kan appellers til kriminalbyretten (Circuit Court). Domme afsagt af Circuit Court eller Central Criminal Court kan appelleres til Court of Criminal Appeal.

Hvis du ønsker at appellere en dom afsagt af distriktsdomstolen, skal du fremsende en såkaldt klageskrivelse til anklageren senest 14 dage efter domfældelsen. Du skal også fremsende klageskrivelsen og en erklæring på tro og love til justitssekretæren inden for 14 dage. Hvis du ønsker at appellere en dom afsagt af Circuit Court eller Central Criminal Court, skal du senest tre dage efter domfældelsen bede dommeren i sagen om tilladelse til at appellere. Hvis din ansøgning afvises, skal du fremsende en klageskrivelse til justitssekretæren ved appeldomstolen i straffesager, Court of Criminal Appeal, inden for syv dage, og inden for 14 dage, hvis din ansøgning godkendes. Din advokat vil normalt tage sig af dette.

Hvis du appellerer en dom afsagt af distriktsdomstolen, har du ret til at få hele din sag prøvet på ny. Du har også ret til at appellere straffen. Hvis du appellerer en dom afsagt af Circuit Court eller Central Criminal Court, kan du appellere et retligt spørgsmål, eller hvis du mener, at din retssag ikke forløb korrekt. Du kan også appellere straffen.

Hvad sker der, hvis jeg indgiver en appel?

Hvis du appellerer en dom afsagt af distriktsdomstolen, vil dommen blive udsat, indtil din appelsag er behandlet. Det kræver, at du indgår i en garantiordning, en såkaldt sikkerhedsstillelse (recognisance), hvilket kan medføre, at du skal betale et nærmere fastsat beløb. Hvis du er i fængsel, når du indgiver din appel af en dom afsagt af distriktsdomstolen, har du ret til at blive løsladt, så snart du har fremsendt din klageskrivelse og er indgået i garantiordningen. Hvis du er i fængsel og ønsker at indgive en appel, kan du få udleveret de relevante formularer af fængselsmyndighederne.

Hvis du appellerer en dom afsagt af distriktsdomstolen, kan der gå et par måneder, inden din appel behandles. Hvis du appellerer en dom afsagt af Circuit Court eller Central Criminal Court, kan det tage endnu længere tid, inden din appelsag behandles.

Hvis du appellerer en dom afsagt af distriktsdomstolen, har du ret til at fremlægge nye beviser og nye juridiske argumenter i appelsagen. Hvis du appellerer en dom afsagt af Circuit Court eller Central Criminal Court, har du kun ret til at fremlægge nyt bevismateriale under helt særlige omstændigheder.

Hvad sker der ved appelhøringen?

Hvis du appellerer en dom afsagt af distriktsdomstolen, har du ret til at få hele din sag prøvet på ny. Hvis du appellerer en dom afsagt af Circuit Court eller Central Criminal Court, kan du eller din advokat fremføre for retten, hvorfor du mener, at din dom skal ophæves, eller hvorfor du mener, at straffen er principielt forkert.

Hvad sker der, hvis appellen antages/afvises?

Hvis appellen antages, henlægges sagen, og du har ikke flere forpligtelser i forbindelse med sagen. Hvis appellen afvises, stadfæster appeldomstolen den afsagte dom. Hvis appeldomstolen mener, at straffen er principielt forkert, kan den enten hæve eller nedsætte den oprindelige straf.

Når din appelsag er behandlet, har du udtømt dine appelmuligheder. Court of Criminal Appeal kan imidlertid give dig tilladelse til at appellere til højesteretten, Supreme Court, hvis der er tale om et retligt spørgsmål, der er af ekstraordinær betydning.

Der findes ingen generelle bestemmelser, som giver dig ret til erstatning, hvis din appel antages. Når du appellerer en dom til Court of Criminal Appeal, kan du eventuelt få tildelt erstatning, hvis du har været udsat for justitsmord. Det er tilfældet, hvis Court of Criminal Appeal ophæver en dom og fastsætter, at nye forhold i sagen viser, at sagen imod dig er ubegrundet. Dette forekommer meget sjældent. Hvis Court of Criminal Appeal fastsætter, at der er tale om justitsmord, kan du ansøge justitsministeren om erstatning.

En dom føres til protokol, så snart dommeren har kendt dig skyldig i en lovovertrædelse.

Dommen er endelig, når du er blevet kendt skyldig eller har tilstået. Du har dog stadig ret til at indgive en appel. Hvis din appel antages, slettes dommen fra registret.

Jeg er fra en anden medlemsstat. Kan jeg blive hjemsendt efter retssagen?

Hvis du er dømt for en lovovertrædelse, kan retten ikke sende dig tilbage til dit hjemland. Retten kan imidlertid indsende en henstilling til justitsministeren om, at du bør udvises. Den kan også gøre straffen eller dele af straffen betinget, forudsat du forlader landet. Det betyder ikke, at du udvises, men at du vil blive sat i fængsel, hvis du ikke forlader landet. Hvis du fængsles, kan du anmode justitsministeren om at blive overført til en anden medlemsstat for at afsone din straf der.

Kan jeg sigtes for den samme forbrydelse igen, hvis jeg er dømt?

Hvis du er dømt, kan du ikke blive sigtet for den samme forbrydelse igen. Hvis du er dømt i en anden medlemsstat, kan du ikke blive sigtet for den samme forbrydelse igen i Irland.

Oplysninger om tiltalen/dommen

Alle domfældelser vil blive registreret på din straffeattest. Hvis du er voksen, opbevares oplysningerne om dine domme af Gardaí (det irske politi). Gardaí kan også opbevare andre oplysninger om dig. Du har ret til få rettet eller slettet ukorrekte personoplysninger. Du kan anmode om at få adgang til disse oplysninger hos Garda Central Vetting Unit. Hvis politiet ikke vil give dig indsigt i disse oplysninger eller ikke vil rette ukorrekte oplysninger, har du ret til at henvende dig til datatilsynet.

Relevante links

De irske domstole

Citizens Information Board (den irske borgeroplysning)

Datatilsynet

Sidste opdatering: 14/05/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.