Tiltalte i straffesager

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Hvor indbringes retssagen?

Retssagen indbringes for den dommer, der har stedlig og saglig kompetence.

Når der er tale om mindre forseelser, er fredsdommeren og enkeltmandsdomstolen den kompetente ret. Når der er tale om alvorlige forbrydelser, håndteres sagen af den kollegiale domstol. Når der er tale om forbrydelser, som skønnes at udgøre en alvorlig social trussel (mord og terror), er nævningedomstolen ("Corte di Assise") den kompetente domstol.

Retssagen er offentlig. Hvis ikke dette overholdes, er den ikke gyldig.

Dommeren kan beslutte, at retssagen eller dele heraf af særlige årsager skal afholdes for lukkede døre. Du kan anmode om, at et vidne afhøres for lukkede døre, hvis oplysninger, der kan fremkomme under en offentlig afhøring og ikke har relation til sagen, kan være til skade for dit privatliv.

Retsafgørelsen vil blive truffet af den samme dommer, som holder retssagen. I retssager afholdt ved en nævningedomstol, vil retsafgørelsen blive truffet i fællesskab med en jury.

Kan tiltalen blive ændret under retssagen?

Tiltalen mod dig kan blive ændret under retssagen.

Det kan ske, at anklagemyndigheden finder nye anklager mod dig, hvis forbrydelsen viser sig at afvige fra det, der er beskrevet i anklageskriftet, eller hvis der forekommer en samtidig forbrydelse/forseelse eller forværrende omstændighed.

Du kan bede om tid til at forberede dit forsvar.

Hvad sker der, hvis jeg erklærer mig skyldig?

I det italienske retssystem forventes det ikke, at man erklærer sig skyldig.

Hvis du ikke ønsker at gennemgå retssagen og ønsker nedsat straf, skal du bede anklagemyndigheden om at indgå forlig om straffen. Du skal fremsætte dit ønske ved det indledende retsmøde eller, hvis der ikke afholdes et indledende retsmøde, umiddelbart ved begyndelsen af retssagen.

Hvad er mine rettigheder under retssagen?

De behøver ikke at være til stede i retten.

Din tilstedeværelse kan dog være påkrævet i bestemte situationer, f.eks. hvis du skal identificeres som vidne.

Hvis du i sådanne tilfælde ikke møder op af egen fri vilje, kan dommeren pålægge dig at være til stede under retssagen.

Hvis du ønsker at være til stede, men er reelt forhindret (sygdom), kan din advokat bede om at få retsmødet udsat.

Du har ret til kun at deltage i nogle af retsmøderne. Hvis du undlader at møde op til blot et enkelt retsmøde, træffer dommeren sin afgørelse trods manglende fremmøde.

Hvis du ikke forstår sproget, er det lovpligtigt, at du får tolkebistand.

Det er desuden lovpligtigt at have en advokat, og han skal være til stede under retssagen.

Du har ret til en personlig advokat. Hvis du ikke har råd til at betale ham, kan du søge om retshjælp (offentligt betalt forsvar).

Hvis du ikke vælger en personlig advokat, vil retten beskikke en for dig.

For yderligere oplysninger se faktablad 1. Du kan til hver en tid frasige dig din advokat. Hvis du vil udskifte den advokat, retten har beskikket dig, skal du have en kendelse fra dommeren, som angiver årsagerne til det.

Du har ret til at nægte at udtale dig under hele retssagen.

Hvis enten anklagemyndigheden eller en anden part anmoder om, at du afhøres, kan du enten indvillige eller nægte.

Du har ret til at afgive erklæringer på et hvilket som helst tidspunkt under retssagen.

Du har ret til at blive afhørt.

Hvis du ikke fortæller sandheden, bliver du ikke straffet, men dommeren kan medtage det i sin bedømmelse af dig.

Hvis du retter beskyldninger mod andre, skal du være sikker på, at beskyldningerne er berettigede. Hvis du lyver, kan du blive anklaget for injurier.

Hvad er mine rettigheder i forhold til beviserne mod mig?

Umiddelbart efter påbegyndelsen af retssagen vil anklagemyndigheden, din advokat og eventuelle øvrige parter anmode dommeren om tilladelse til at føre bevis.

Din advokat kan afvise beviser, der fremlægges af de øvrige parter.

Din advokat kan anmode om afhøring af vidner og eksperter og anmode om at få dokumenter indhentet. Det er bevismateriale, som er kommet din advokat i hænde under efterforskningen i forbindelse med dit forsvar. For yderligere oplysninger, se faktablad 2. Vidner og eksperter bliver afhørt under parternes modafhøring.

Din advokat kan både stille spørgsmål til anklagerens vidner og dine vidner.

Din advokat kan afkræfte et hvilket som helst tidligere vidneudsagn. Afvigelser mellem forklaringer afgivet tidligere og i retten vil blive medtaget i dommerens overvejelser for at fastlægge, om vidnet er pålideligt eller ej.

Vil oplysninger om min straffeattest blive taget med i overvejelserne?

Dommeren kan medtage enhver tidligere dom, du måtte have, i sine overvejelser.

Du kan blive beskyldt for at være vaneforbryder. Hvis det sker, og du bliver dømt, vil straffen blive forhøjet.

Tidligere domme i andre medlemsstater kan tages med i overvejelserne, hvis de anerkendes af den italienske stat.

Hvad sker der efter retssagen?

Når retssagen er afsluttet, vil anklagemyndigheden, din advokat og eventuelle øvrige parter afgive deres endelige erklæringer og forelægge deres begæringer.

Dommeren afsiger sin kendelse og læser med det samme tiltalen op.

Dommen kan enten være frifindelse eller domfældelse.

I tilfælde af domfældelse kan straffen enten lyde på bøde- eller fængselsstraf eller begge dele.

Dommeren kan give strafudsættelse.

En ubetinget fængselsdom træder først i kraft, når dommen er endelig.

Hvis dommeren skønner, at det er nødvendigt, kan han indvillige i eller anmode om præventiv forvaring i fængsel eller i form af husarrest. For yderligere oplysninger, se faktablad 2.

I retssager, der indbringes for en fredsdommer, er sanktionerne følgende: bøder, husarrest og samfundstjeneste.

Der kan ikke afsiges en betinget dom.

Fredsdommeren kan erstatte straffen med udvisning.

Hvad er offerets rolle under retssagen?

Offeret for en forseelse/forbrydelse kan deltage i straffesagen med bistand af en advokat.

Advokaten deltager i retssagen og kan anmode om beviser samt afhøre vidner og eksperter.

Hvis du bliver dømt, kan dommeren dømme dig til at betale skadeserstatning til den forurettede part.

Dommeren kan beslutte, at betalingen af skadeserstatning til den forurettede part skal ske med det samme.

Relevante links

Justitsministeriet

Generel lovgivning

Strafferet

De italienske kamre for strafferetsadvokater

Menneskerettigheder

Sidste opdatering: 24/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.