Tiltalte i straffesager

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Kan jeg appellere?

Du og din advokat kan appellere enhver dom, der indebærer en straf, som ikke er en bøde.

Appellen skal indgives til den ret, der har dømt dig, inden for en frist på 15 til 45 dage fra dommens afsigelse eller registrering af dommen.

I appellen skal du angive årsagerne til appellen og de punkter i dommen, du appellerer.

Retssagen vil blive ført ved appeldomstolen eller "Corte d’Assise d’Appello".

Hvad sker der, hvis jeg appellerer?

Hvis du appellerer dommen, vil straffen ikke blive eksekveret, før afgørelsen er endelig.

Hvis du appellerer, betyder det ikke, at du løslades fra fængslet, hvis du er i fængsel, når du appellerer. Appeldomstolen vil høre din appel inden for kort tid, hvis du er i forvaring. Under alle omstændigheder afhænger det af, hvor stor rettens arbejdsbyrde er.

Appeldomstolen træffer afgørelse på grundlag af de eksisterende beviser.

Retten kan træffe afgørelse om en ny retssag, men kun i særlige tilfælde. Den kan beslutte at benytte sig af de eksisterende beviser, men kun hvis den finder, at det har betydning for afgørelsen. Du kan anmode om, at uventede eller nyopdagede beviser, der er kommet for dagens lys efter dommen i første instans, tages i betragtning ved appellen.

Hvis du ikke har deltaget i retssagen i første instans, og du kan bevise, at det var umuligt for dig, eller hvis du ikke var klar over, at retssagen fandt sted, kan retten beslutte at starte retssagen forfra.

Hvad sker der ved appelretssagen?

Din advokat skal være til stede under retssagen. Du kan deltage, men det er ikke obligatorisk.

Du har ret til at få en tolk.

Hvis retten beslutter at starte retssagen forfra, vil den tage alle beviser i betragtning.

Når parternes afsluttende bemærkninger er fremsat, afsiger domstolen sin dom.

Hvad sker der, hvis appellen accepteres/afvises?

Hvis domstolen accepterer appellen, kan den omstøde eller ændre dommen helt eller delvist.

Hvis domstolen afviser appellen, vil den bekræfte den dom, der er afsagt i første instans.

Hvis du frifindes for anklager i appelfasen, findes der generelt ingen bestemmelser om, at du kan modtage kompensation.

Kan jeg appellere appeldomstolens dom?

Du kan appellere domstolens afgørelse til kassationsdomstolen.

Du eller din advokat kan, hvis han/hun er registreret i “Albo dei patrocinanti in Cassazione” [et særligt register over advokater med møderet ved kassationsdomstolen], indgive appellen.

Appellen skal indgives til domstolen inden for en frist på 15 til 45 dage.

Appelsager følger stramme regler og omhandler kun retlige fejl.

Høringerne kan foregå for lukkede eller åbne døre.

Kassationsdomstolen træffer afgørelse på grundlag af retsudskrifterne.

Kassationsdomstolen kan afvise en appel eller forkaste den, eller den kan omstøde den appellerede dom med eller uden hjemvisning til en ny retssag. Hvis der skal gennemføres en ny retssag, vil sagen blive sendt tilbage til den oprindelige ret.

Hvad sker der, når dommen er endelig?

Dommen bliver endelig, medmindre du appellerer til appeldomstolen eller kassationsdomstolen i henhold til lovens bestemmelser, eller efter kassationsdomstolens afgørelse om, at appellen afvises.

Når dommen er endelig, kan den eksekveres.

Den registreres i strafferegistret.

Hvis straffen er betaling af en bøde, skal du betale det skyldige beløb.

Hvis du har fået en fængselsdom, der ikke er betinget, fremsætter anklagemyndigheden en fuldbyrdelsesordre.

Hvis du skal afsone en fængselsdom på tre år eller derunder, kan anklagemyndigheden suspendere dommen og underrette dig om sin beslutning.

Inden for 30 dage kan du ansøge om en anden foranstaltning end fængsling til "Tribunale di Sorveglianza" [en form for prøveløsladelsesmyndighed]. Hvis der er forudsætning herfor, kan du anmode om enten at blive undergivet en socialarbejders tilsyn, at blive anbragt i husarrest eller under et rehabiliterings- eller forebyggelsescenters tilsyn.

Hvis du ikke fremsender en anmodning, eller hvis din ansøgning afvises, skal du begynde at afsone dommen.

Jeg kommer fra en anden medlemsstat. Kan jeg blive sendt tilbage efter dommen?

Domstolen kan vælge sikkerhedsforanstaltningen udvisning, hvis du er blevet idømt en fængselsstraf på over to år.

Domstolen kan erstatte fængselsdommen med udvisning med forbud mod genindrejse, hvis du er blevet idømt eller har indgået forlig om en toårig fængselsdom, og der ikke findes nogen bestemmelser, der tillader en betinget dom. Udvisningen vil ske øjeblikkeligt, selv om dommen ikke er endelig. Den kompetente myndighed er "Questore" [leder af det statslige politi på provinsplan].

Du kan også blive udvist, hvis du allerede er i fængsel og skal afsone en dom på under to år. Ordren fremsættes af dommeren ved "Tribunale di Sorveglianza". Du kan appellere afgørelsen til "Tribunale di Sorveglianza".

Vil oplysninger om anklagerne og/eller dommen fremgå af min straffeattest?

Den endelige dom registreres i strafferegistret.

Registreringerne fjernes, når du er over 80 år gammel, eller når du er død.
De fjernes også, hvis sagen tages op igen.

Domme afsagt af fredsdommeren vil blive fjernet fem år efter datoen for straffens afsigelse, hvis der blev udstedt en bøde, eller efter 10 år, hvis der er tale om andre straffe, og hvis der ikke er begået nogen ny forbrydelse/forseelse i den pågældende periode.

Du kan anmode den kompetente ret om at få journaler og attester fra strafferegistret korrigeret. Hvis du er født i udlandet, er den kompetente ret retten i Rom.

Hvis jeg dømmes, kan jeg så prøves for den samme forbrydelse?

Hvis du dømmes af en italiensk ret, er dommen endelig, og du kan ikke stilles for retten igen i Italien for den samme forbrydelse.

Hvis du dømmes af en udenlandsk ret, og der er tale om en forbrydelse/forseelse begået i Italien, kan du bringes for retten igen i Italien.

Relevante links

Generel lovgivning

Indenrigsministeriet

Generelle spørgsmål for statsborgere fra andre lande

Strafferet

Statsligt politi

Sidste opdatering: 24/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.