Tiltalte i straffesager

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Hvordan behandles mindre trafikforseelser?

Der er to kategorier af lovovertrædelser indeholdt i færdselsloven: forseelser og administrative forseelser.

Ved forseelser som spirituskørsel følger udmålingen og ikendelsen af straf de samme regler som i en straffesag.

Ved mindre forseelser (som fartforseelser eller parkeringsforseelser) findes der en administrativ procedure, som der redegøres for i dette faktablad.

Hvem håndterer sådanne forseelser?

Trafikforseelser kan behandles af forskellige former for politi, nemlig af færdselspolitiet, det statslige politi, "Carabinieri", "Guardia di Finanza" og det kommunale politi ("vigili urbani"). I visse tilfælde kan de såkaldte "ausiliari del traffico" (frivillige på færdselsområdet) idømme bøder.

Hvordan er proceduren?

Hvis det er muligt, udarbejdes anklageskriftet straks og overrækkes til dig personligt.

Hvis ikke, vil rapporten blive sendt til dig senest 150 dage efter identifikation af lovovertræderen eller den person, der er ansvarlig for betaling af bøden (normalt ejeren).

Hvilken straf findes der?

Der idømmes normalt bøde.

Der kan også være andre administrative sanktioner. F.eks. kan du få frataget kørekortet eller få et kørselsforbud i en bestemt periode.

Jeg kommer fra en anden medlemsstat. Er der nogen særlige regler?

Hvis du fører en udenlandsk indregistreret bil, kan du betale en nedsat bøde straks (minimumssanktion), hvis der er mulighed for det. I sådanne tilfælde kan du ikke appellere.

En anden mulighed er, at du kan betale et depositum ("cauzione") svarende til minimumssanktionen, hvis køretøjet er indregistreret i en EU-medlemsstat, eller svarende til halvdelen af maksimumssanktionen i alle andre tilfælde. Du kan appellere, selv om du har betalt dette depositum.

Dit køretøj vil blive midlertidigt beslaglagt, hvis du ikke betaler depositummet. Hvis det sker, skal du betale for beslaglæggelsen af køretøjet, og du får ikke lov at køre, før du har betalt et af ovenstående beløb.

Hvis køretøjet ikke beslaglægges, meddeleles rapporten om overtrædelse til folk, der er bosiddende i udlandet, senest 360 dage efter optagelsen af rapporten.

Hvad er en færdselspolitirapport ("verbale")?

En færdselspolitirapport er en offentlig rapport, hvor de faktiske omstændigheder registreres, og straffen udmåles.

Dette er et positivt bevis for de faktiske omstændigheder, som politibetjenten har registreret.

Du kan nægte at underskrive eller modtage den. Din afvisning skal indberettes, men ændrer ikke rapportens gyldighed.

Kan jeg appellere?

Den person, hvis navn står i rapporten, kan appellere, uanset om det er lovovertræderen eller ejeren af køretøjet.

Du kan appellere til præfekten eller til fredsdommeren.

Appellen til præfekten skal overdrages personligt eller via anbefalet brev med kvittering for modtagelsen inden for 60 dage til præfektens kontor på det sted, hvor forseelsen fandt sted, eller til vurderingsmyndigheden.

Appellen til fredsdommeren skal overdrages personligt eller via anbefalet brev med kvittering for modtagelsen inden for 60 dage fra meddelelsen af akten til fredsdommerens kontor på det sted, hvor forseelsen fandt sted. Du skal være til stede i retten enten personligt eller via din advokat, ellers vil retssagen være ugyldig.

Vil disse forseelser fremgå af min straffeattest?

Da der er tale om administrative forseelser, fremgår de ikke af din straffeattest.

Sidste opdatering: 18/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.