Tiltalte i straffesager

Italien

Disse faktablade forklarer, hvad der sker, når en person er mistænkt eller anklaget for en forbrydelse.

Indholdet er leveret af
Italien

Oversigt over straffesagens forløb

Følgende er en oversigt over faserne i almindelige straffesager mod voksne.

Detaljerede oplysninger om alle disse faser i straffesagen og om dine rettigheder findes i faktabladene. Disse oplysninger erstatter ikke juridisk rådgivning og er udelukkende til vejledende brug.

Sagen starter, når politiet eller anklagemyndigheden bliver bekendt med en omstændighed, der kan betragtes som en strafbar handling.

Når efterforskningen er afsluttet, tager anklagemyndigheden skridt til at indlede straffesagen, medmindre den mener, at påtalen skal opgives.

Når der er tale om forbrydelser, der skal håndteres af en kollegialdomstol, en nævningedomstol ("Corte di Assise") [svarende til Crown Courts i Det Forenede Kongerige og Federal Judicial District i USA] og i nogle sager af enkeltmandsdomstolen, sender anklagemyndigheden en anmodning om indledning af en retssag til undersøgelsesdommeren.

Når det indledende retsmøde er overstået, kan dommeren enten indlede en retssag mod tiltalte eller frafalde tiltalen.

I forbindelse med forbrydelser, der henhører under enkeltmandsdomstolen eller fredsdommeren, vil anklagemyndigheden forkynde en stævning eller en personlig stævning til en retssag.

Desuden er der nogle særlige sager: summarisk behandling, straf som følge af procesforhandling ("pattegiamento"), den umiddelbare eller summariske procedure og proceduren med strafferetligt domfældelsesdekret ("decreto penale di condanna").

En straffesag er normalt inddelt i tre faser:

  • første instans (nævningedomstolen, kollegialdomstolen, enkeltmandsdomstolen og fredsdommeren)
  • appeldomstolen og
  • kassationsdomstolen (den øverste domstol).

I første instans prøves alle beviser — vidner og dokumenter — og den slutter enten med domfældelse eller frifindelse.

Du kan appellere den dom, der er afsagt i første instans.

Appeldomstolen træffer beslutning enten ved at bekræfte dommen afsagt i første instans eller ved at ændre dommen helt eller delvist, eller den kan omstøde den ved at sende den tilbage til første instans.

Du kan bestride appeldomstolens dom ved at indgive begæring til kassationsdomstolen (den øverste domstol).

Kassationsdomstolen træffer en afgørelse, hvor den enten fastslår, at begæringen ikke kan antages til behandling, eller afviser den, eller endog omstøder dommen uden at sende den tilbage til domstolen, og endelig kan den omstøde dommen og sende sagen tilbage til den pågældende domstol.

Når alle faserne er afsluttet, er dommen endelig. Hvis sagen ender med en dom, er dommen eksigibel på dette tidspunkt.

Detaljerede oplysninger om alle disse faser i straffesagen og om dine rettigheder findes i faktabladene. Disse oplysninger erstatter ikke juridisk rådgivning og er udelukkende til vejledende brug.

Hvis du selv har været udsat for en lovovertrædelse, kan du finde detaljerede oplysninger om dine rettigheder her.

Europa-Kommissionens rolle

Det skal understreges, at Europa-Kommissionen ikke spiller nogen rolle i forbindelse med straffesager i medlemsstaterne og ikke kan hjælpe dig med eventuelle klager. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan og til hvem man kan klage.

Klik på nedenstående links for at finde de oplysninger, du skal bruge

1 - Mine rettigheder under efterforskningen

2 - Mine rettigheder under retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

Relevante links

Justitsministeriet

Generel lovgivning

Strafferet

De italienske kamre for strafferetsadvokater

Menneskerettigheder

Sidste opdatering: 22/03/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.