Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

Kan jeg appellere?

Du kan appellere dommen fra retten i første instans ved at indgive appelanmodningen senest 10 dage efter afgørelsens afsigelse. Retten kan udvide fristen til 20 dage.

Appelanmodningen rettes til en domstol på et højere niveau (straffeafdelingen i en regional domstol/højesteret), men skal indgives til den domstol, der afsagde afgørelsen.

De skriftlige/mundtlige afgørelser, der træffes under en retssag, kan ikke appelleres separat. De kan kun appelleres sammen med retsafgørelsen.

Du kan appellere, hvis du mener, at rettens afgørelse er forkert - f.eks. at straffen er for hård, eller at der er sket en forkert juridisk fortolkning af din adfærd (anvendelse af en forkert paragraf eller del af en paragraf i straffelovgivningen) osv.

Hvad sker der, hvis jeg appellerer?

Håndhævelsen af afgørelsen fastfryses, hvis du appellerer sagen. Hvis du er i fængsel under appelproceduren, vil nedtællingen af fristen for fremsættelse af en appelanmodning på 10/20 dage starte fra det tidspunkt, hvor du bliver oplyst om afgørelsen på et sprog, du kan forstå.

Hvis du har helbredsproblemer/familiemæssige forhold, der kræver, at du løslades fra fængslingen, kan du anmode om en undersøgelse af begrundelserne for fængsling. Domstolen er ikke forpligtet til at imødekomme en sådan anmodning.

Domstolen vil oplyse dig om datoen for appelhøringens påbegyndelse. Der er ingen frist for dette, men domstolene sørger for, at sagerne undersøges inden for rimelig tid.

Du har ret til at fremlægge nye beviser i appelanmodningen og forklare, hvorfor der er behov for at undersøge sagen, samt angive årsagerne til, at beviserne ikke i første omgang er blevet forelagt retten i første instans. Du kan anmode om, at klageretten undersøger beviserne, hvis du mener, at dette er vigtigt for at begrunde appelsagen.

Hvordan foregår appelhøringen?

Følgende parter inviteres til at deltage i appelhøringen: anklageren, alle personer, som har gjort indsigelse mod retsafgørelsen, og forsvarsadvokaterne/-repræsentanterne. En gruppe bestående af tre juridiske dommere vil behandle din appelanmodning.

Under høringen er det kun din klage, der behandles, medmindre domstolen har sine tvivl om den dom, der er afsagt af retten i første instans.

I en appelsag kan domstolen træffe en af følgende fem afgørelser:

  • Afgørelsen fra retten i første instans vedholdes; den tilbagekaldes, og en ny afgørelse afsiges
  • Afgørelsen tilbagekaldes delvist, og en ny afgørelse afsiges for den pågældende del
  • Afgørelsen tilbagekaldes, og sagen afsluttes
  • Afgørelsen tilbagekaldes helt/delvist, og sagen sendes tilbage til retten i første instans med henblik på en ny høring

Hvad sker der, hvis der gives medhold/ikke gives medhold i appelsagen?

Hvis du får medhold i din klage, og ingen (anklageren/offeret) gør indsigelse mod domstolens afgørelse under kassationsproceduren, træder klagerettens dom/afgørelse i kraft.

Hvis du ikke får medhold i din klage, kan du under kassationsproceduren gøre indsigelse mod klagerettens afgørelse i senatets strafferetskammer i højesteret. En kassationsanmodning skal indgives senest 10 dage efter den dato, hvor klagerettens afgørelse blev gjort tilgængelig. Retten kan udvide fristen til 20 dage.

Du har ret til erstatning, hvis du bliver frifundet, eller hvis sagen afsluttes af juridiske grunde.

Hvis du får medhold i din klage, vil oplysningerne om din dom blive opbevaret i Letlands indenrigsministeriums informationscenter.

Der stilles meget strenge krav til indgivelsen af en kassationsanmodning - du skal bevise, at straffeloven/strafferetsloven er blevet overtrådt i væsentlig grad.

I visse tilfælde kan du anmode om, at strafferetssagen genoptages, hvis der indtræffer nye omstændigheder efter afgørelsens ikrafttrædelse. Der er ingen frist for en sådan genoptagelse.

I visse tilfælde (i forbindelse med væsentlige overtrædelser af straffeloven/strafferetsloven), også hvis du ikke har indgivet en kassationsanmodning, har din advokat stadig mulighed for at indgive en anmodning om genoptagelse af sagen efter afgørelsens ikrafttrædelse. Der er ingen frist for anmodningens indgivelse.

En afgørelse afsagt af retten i første instans træder i kraft og er endelig, hvis der ikke er blevet gjort indsigelse mod den i en appel-/kassationsprocedure. Klagerettens afgørelse træder i kraft og er endelig, hvis der ikke er blevet gjort indsigelse mod den i en kassationsprocedure. Kassationsrettens afgørelse træder i kraft og er endelig på det tidspunkt, hvor sagen behandles.

Jeg kommer fra en anden medlemsstat. Kan jeg blive sendt tilbage efter retssagen?

Hvis du er idømt en frihedsstraf, kan du blive sendt tilbage til dit hjemland efter retssagen, hvis den kompetente myndighed i dit hjemland har anmodet om udlevering, og den offentlige anklagers kontor i Letland har indvilliget i dette eller omvendt – kontoret har anmodet dit hjemland om at tage imod dig, så du kan afsone din straf i det pågældende land. Du overføres ikke automatisk.

Betingelser for overførsel:

  • Du skal være statsborger i det land, hvor straffen vil blive afsonet.
  • Rettens afgørelse skal være trådt i kraft
  • Der skal være mindst seks måneder tilbage af din straf
  • Overtrædelsen skal også være en overtrædelse i dit hjemland
  • Du har ytret ønske om at afsone straffen i dit hjemland/har indvilliget i overførsel.

Fængselsadministrationen vil oplyse dig om din ret til at anmode om overførsel senest 10 dage efter modtagelsen af kravet om håndhævelse af afgørelsen. Du skal indgive din anmodning skriftligt til den offentlige anklagers kontor i Letland.

Hvis du ikke ønsker at afsone straffen i dit hjemland/ikke indvilliger i en sådan anmodning fra myndighederne i dit hjemland, skal du indgive en skriftlig afvisning til den offentlige anklagers kontor i Letland. Anmodningen om overførsel skal behandles inden for 10 dage.

Oplysninger om sigtelser/domme

Oplysninger om dine domme i Letland opbevares uden din tilladelse i den aktive database i generaldirektoratet i Letlands indenrigsministeriums informationscenter, indtil dommen udløber/annulleres. Hvis du har modtaget en administrativ sanktion, opbevares oplysningerne et år efter sanktionens afsigelse og flyttes derefter til generalsekretariatets arkiv. Det er ikke muligt at gøre indsigelse mod dette.

Relevante links

Strafferetsloven

Straffeloven

Lettiske domstole

Loven om registrering af sanktioner

Loven om erstatning for skader forårsaget af en part, der forvalter retssagerne

Sidste opdatering: 12/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.